You are on page 1of 55

Az immunrendszer

Alapvető feladata:
-a szervezet sajátos strukturáinak minőségi
ellenőrzése valamint védekezése

-az egyéni sajátosságoktól eltérő idegen


szerkezeteknek immunreakciók segitségével történő
kiküszöbölése
Az immunrendszer
Az immunrendszer – a szerepét betőlti

→ immunitás vagy immunválasz alapján

sejtek és szövetek reakciója  non-self anyagok vagy patoghének


ellen /atg → exo- és endoatg
-mikroorganismusok, bakteriumok, virusuk, paraziták
-toxinok
-fehérjék, polyzacharidok

→a szervezet pathogének vagy antigének elleni védekezését biztosítása

→védekezési rendszerek összege képviselik:


→sejtek
→ezek differenciálodásra és működésre szükséges szövetek

• Az immunválaszban résztvevő sejtek növekedése, fennmaradása, programálása


kivételesen a nyirokszervekben (nyirokcsomóban, lépben, thymusban,
csontvelőben)
→ →ezek az immunrendszer speciális szervei → immun-lymphoid rendszer
A szervezet védekezési
mechanismusai
• Két tipusú:
– Nem specifikus/nem fajlagos védekezési mechanismus 
• felszíni védekezés – kb. barrierek
– bőr - keratin rétege,
– légzőrendszer+tápcsatorna felszinén - a nyákréteg
– felszinekre kiválasztot antibakteriális anyagok - lysosimek
– gyomorban - a savos környezet
• gyuladások
– az elhalt szövetek és környezetből származó anyagok
emésztését és újraképződését (hegek kialakulásást)
eredményező folyamatok
 komplementum
 neutrophil granulociták és más leukocyták, masztociták
 macrophagok

**ha egy phagocitált és degradált mikroorganizmusból származó fragmentum


→ Ly lessz bemutatva→specifikus védekezési mechanismus indul meg
A szervezet védekezési
mechanismusai
– Specifikus/fajlagos védekezési mechanismus 

• immun védekezés / immunválasz alapján


• a szervezet számára, jól meghatározott idegen
anyagokkal szemben történő védekezési folyamat

• antigének

• az antigének lehetnek microorganizmusok (baktériumok,


virusok, stb), különböző anyagok (idegen fehérjék, toxinok,
polisacharidok stb), saját sejtjeinknek átalakult formái
Az immunválasz
Az immunválasz két összefüggő része: → szorosan összetartozik,
funkciónálisan nem különíthető el → immunhomeosztázist biztosítják

→ – veleszületet vagy természetes → - az örökölt, szerzett vagy


/natív adaptatív
-nem specifikus -az idegen elemeket felismerik (mint
→a mikroorganismusokra idegen) és specifikus modón
függetlenűl reagálnak megsemmisítik
-gyors válaszú -lassabban reagál, mint a
-immunológiai memória nélküli veleszületett immunrendszer
-van immunológiai memóriája
→komplement
→Neutr, Macr - citokinek →B-Ly
→NK sejtek →T-Ly
-nem Agspecifikus receptorok (Ig Fc, –antigénspecifikus
komplement, citokin)
-humorális
(antitestek által)
→következménye →→→ -sejtes
Az szerzett vagy adaptativ
immunválasz
Az - adaptativ immunválasz tulajdonságai →

-specificitás →az Ag specifikus doménjei bizonyos Ly által felismerése

-különféleség →Ly képesek molekuláris mechanismusok alapján →Ag


receptort modositani → több fajta Ag domének felismerésére és
immunválaszra

-memoria →a Ly → az Ag való érintkezés révén →clonos proliferáció +


memoria sejtek kialakulása

-auto-limitáció →egy specifikus Ag immunválaszt vált ki → közömbösiti az Ag


→az immunválasz enyhül, befejeződik

-toleráncia →self-Ag szemben →szelekció révén →Ly specifikus receptorokkal


self-Ag ellen →apoptosis által → eltávolitásuk
Az adaptativ immunválasz
Lehet→:

1.-plasmasejtek által termelt antitestek révén →humorális immunválasz


→sejteken kivűl vagy sejt felszinén elhelyezkedő Ag ellen
→B sejtek, plasmasejtek, Ig (amely Ag jelőlnek)
2.-sejtes immunválasz →phagocytált Ag ellen
→T sejtek, B sejtek, Ag bemutató sejtek
→következménye →szervezet védekezése →a pathogennel való másodlagos
érintkezés után

Lehet:
• elsődleges - az antigennel való első érintkezése folyamán
• másodlagos - a már ismert antigénekkel való érintkezés folyamán

Lehet:
– aktiv - pathogének érintkezése után létrejött immunválasz
– passziv (átmeneti) - serum vagy Ly áthelyezése után jön létre –
óltóanyagok (Ig-t tartalmazó), anyatej
Az immunrendszer sejtjei

1.Lymphocyták immunkompetens sejtek:

-B-Ly szabad és sejtekhez kötött Ag-re válaszolnak


-T-Ly sejtekhez kötött Ag-re specifikus molekulák által bemutatva
-NK-Ly

A B- és T -Ly elhagyák az elsődleges nyirokszerveket vérbe


keringnek magas endothelű venulákon másodlagos
nyirokszervekben (homing)
Az immunrendszer sejtjei
2.Járulékos sejtek antigén bemutató sejtek

-macrophagok, Kupffer sejtek – a májban

-dendritikus sejtek
-interdigitáló dendritikus sejtek
-lymphoid és myeloid dendritikus sejtek (csontvelő prekursorokból
származnak)
-a bőrben (Langerhans sejtek - LC), valamint az orr, tüdő, gyomor, bél
nyálkahártyában
-interstitialis dendricus sejtek (iDC)

-follicularis dendriticus sejtek


a nyirokcsomó csiracentrumaiban
nem származnak csontvelő prekursorokból
-M sejtek, B sejtek

Az antigén bemutató sejtek


→ a belső környezettet ellenőrzík
→felismerík a kűlvillágból származó idegen elemeket → feldarabolják →antigén információ →bemutatják →specializált
effektor sejteknek = lymphocyták
→proliferálnak →immunválaszt váltanak ki
Az immunrendszer sejtjei

3.Más sejtek
→nem specifikus védekezésben résztvevő sejtek:

-granulocyták (Eo, Neutr, Ba)


-hizósejtek
A lymphocyták
• Immunkompetens sejtek:

– felismerik a szervezet számára ú.n antigéneket - idegen


anyagokat - „non self” –et

– megkülönböztetik a szervezet számára normális molekuláktól


„self” –től

– tulajdonságaiknak köszönhetően képesek a „non-self”-et


inaktivvá tenni vagy semmisíteni
A lymphocyták
• Felszini IHC markerek →specifikus felszini molekulák (Ag/At):
– amely segitségével felismernek és kapcsolatban léphetnek
• egymással
• atg
• más sejtekkel

– T-sejt receptor (TCR) – csak a T Ly felszinén

– CD (CD- cluster of differentiation) rendszer által jelőlt felszini Ag – nagyon


különböző funkciókkal –T Ly osztályozása
*jelen vannak más sejteken is

– immunoglobulinek (Ig) – B Ly által termelt és azután sejtmembránba helyezett


fehérjék →Ag-nek való receptorként szerepelnek

– fő hisztokompatibilitási rendszer (MHC) antigénjei – fő Ag, melyek alapján


különböző egyének szövetei különböznek egymástól

• emberben → HLA (Human Leucocyte Antigen) történeti okokból


Lymphocyták →B, T

• B-lymphocyták
-főleg a nyirokszervekben találhatók
-a Ly 5-15% - a keringő vérben
-vándorolnak a szövetekbe →immunvédekezésre felkészűlt sejtekként
-plazmamembránjukon felszíni Ig hordoznak
-differenciálodásuk nyomán ellenanyagokat szecernáló
plazmasejtekké differenciálódnak

-lymphoid stem sejtből alakulnak ki →amely a vörős csontvelőben és GALT-


ban bevándorolnak → itten proliferálnak és differenciálódnak →
immunokompetens B-lymphocytákká
-felszinűkön – Ig jelennek meg →B-Ly Ag receptorként

→benépesítenek specializált nyirokszerveket (nyirokcsomó, lép, belek


nyálkahártyája)
Lymphocyták →B, T
B stem sejtek
→a vörös csontvelőben →stroma sejtjei és IL-7 hatására
→proliferálnak és megérnek

→érési folyamat közben →B-sejt →felszinén


→ IgM és IgD+Igα és Igβ expresszálnak
→B-sejt Ag receptor complexum (BCR – B cell
receptor)
→intracellularis része
→ITAM nevezet tyrosinban gazdag domén
(immunoreceptor tyrosine-based activation motif)

→Ag megkötése →a B-sejt Ag receptor


complexumhoz→transcriptios faktorok aktiválását váltja ki →gén
expressió →további B sejtek fejlődéséhez vezet

**a éretlen B-sejtek felszinén az IgM – található nagyobb mennyiségben


**az éret B-sejtek (immunkompetens sejtek) – IgD található nagyobb
mennyiségben
Lymphocyták →B, T

A vörös csontvelőben →self-Ag →tesztelik →a B-sejtek felszinén lévő IgM


vagy IgD atg-megkötő specificitását

→egy szükséges folyamat a B-sejtek további maturációra


→mielőtt a B-sejtek a peripheriás nyirokszervekben jutnak és non-self Ag
érintkeznek

Self-Ag:

→szoros megkötése → a B-sejt receptorokhoz


→apoptosishoz vezetnek

→lazább megkötés/kisebb affinitással →megvalósitják a B-


sejt további maturációját, differenciálodását →a keringésben belépését
→innen a lépben vagy a nyirokcsomóba jut
B lymphocyták →aktiválodása
Lymphocyták →B, T
-Ag hatására
→aktiválodnak →IL-12 termelnek
→a Th1 sejtek kialakulását indukálja
→és NK sejteket aktiválja

→blastos transformátiót (blastosodás) szenvednek →


lymphoblastok/plasmoblasztok

1.→plasmasejtekké átalakulva
→felszinükön nincsenek Ig-ek
→specifikus fehérjéket termelnek →Ig M, Ig G, Ig A, Ig
E

2.→egyesek →alvó sejtekké = memória B-sejtek


→ hosszú ideig megőrzik az érintkezet Ag jelképét
→ugyanazzal az Ag-való érintkezés esetén →gyórsan
proliferálnak (II-lagos immunv.)

→ →B-ly+Pl-s+Ig → →humorális immunválasz fő


elemei
Lymphocyták →B, T
• Az Ag-való első érintkezése
→ elsődleges immunválasz → memória B Ly

• Az Ag-nel való egy új érintkezés esetén


→ másodlagos immunválasz
– gyorsabb
– erősebb
– sokkal specifikusabb
Lymphocyták →B, T
• Szövettani szempontból
-FM → →hasonlít a T-Ly

1.-kis ínaktiv sejtek – 6-8 μm, kevés citopl, kerek sejtmag


→aktiválás után (Ag érintkezés) →differenciálodnak+proliferálnak →ú.n.

2.-lymphoblastokká (centroblast, immunoblast)-nagy sejtek, nagy


sejtmaggal, gazdag, basophil citoplamával

-EM →villozus jellegű sejthártjája


-kesztjüújszerű és vékony mikrobolyhokkal
Lymphocyták →B, T
Felszinükön
-sejthártja felszínéhez kötött Ig
- 80%-IgM, IgD
- 20%-IgG, IgA, IgE

-a B-Ly CD rendszer markereji:


-CD40
-CD9, CD19, CD20, CD24

-az MHC II osztáljú molekuláji


Lymphocyták →B, T
• T-lymphocyták
-a specializált nyirok szervekben
-a Ly 75%-a → a keringő vérben
-vándorolnak a szöveteken keresztűl

→lymphoid stem sejtből alakulnak (májban, vörős csontvelőben)

→a thymusban
→ proliferálnak, maturálodnak és differenciálódnak
→felszinűkön → TCR és CD coreceptorokat expresszálnak

→T-sejtek → specializált nyirokszövetekben vándorolnak (nyirokcsomó -


paracortex, lép - PALS, belek nyálkahártyában)

→sejtes/celluláris immunválasz fő elemei


Lymphocyták →B, T -immuncompetens sejtek
-még nem voltak aktiválva
-felszinükön – CD45RA
• Megkülönböztetünk: marker

1.-inaktív T-sejteket – naiv T sejtek

→kis Ly -60-90% →a keringő T-Ly


-6-7 μm, kevés cytoplasmával
-kerek sejtmaggal, kompakt kromatin
-lysosomákat → Gall testek formájában
→nagy, szemcsés Ly
-7-10 μm, gazdagabb cytoplasmával
-kevés szemcsét →azurophil szemcsék

2.-aktivált T-sejteket
-nagyobbak
-gazdag basophil cytoplasmával (dER)
-nagy vese alakú sejtmag
-lymphokineket termelnek
-egyesek - memória T sejtekké diff.
-mások – effektor sejtekké
Lymphocyták →B, T

• Effektor T sejtek

– T helper sejtek

– T cytotoxikus sejtek

– T natural killer sejtek

– szabályozó T sejtek (T reg cells – regulatory cells)


*régiesen – supresszor T sejtek
Lymphocyták →B, T
• T helper sejt
-TH0 → TH1, TH2, TH17

→TCR és CD4 coreceptor

→ felismerik az Ag → ha az Ag → II-MHC molékulákkal rendelkező sejteken található -


Ag bemutató sejtek felszinén

-fő szerepűk
-modulálják az immunválaszt
-fenntartják a toleranciát a sajátos/self Ag ellen
-autoimmun betegségek elnyomásában
-más sejtek immunválasz elnyomásában

-elősegíti a többi fajta Ly szerepüket való betőltését


-az APC által kimutatott idegen anyagokat felismerik
-aktiválódnak
-és IL (interleukineket) termelnek - amelyek aktiválni fogják
– a többi fajta T Ly és B Ly – ezek Ig termelnek
– és az immunválaszban résztvevő járulékos sejteket –
 amelyek felemésztik és megsemmisítik a bemutatott antigéneket
Lymphocyták →B, T Helper
TH1-sejtek
→immunválaszt szabályozák → virusok, bakteriumok (intracellularis pathogének) által okozzót
→macrophagok jelentős segitségével→ utasítsa a baktériumok való megölésében
→cytokineket termelnek
-IL-2, TNF (tumor necrosis factor) ,  interferont
-IL-12
→TH2 sejtek proliferációját és működését megszüntethetik
serkenti a TH1-sejtek differenciálódást
→ aktíválják a cytotoxicus T-Ly

TH2-sejtek
→immunválaszt →bél parazitás megbetegedésekben (féreg) és nyálkahártyák megtámadásában

→cytokineket termelnek
- IL-4, IL-5 és IL-6 – termelnek →stimulálják a B-Ly differenciálodást→és az antitestek - Ig –
termelését
→indukálják a plasmasejtek által IgE termelését →serkenti a hizósejtek, Eo, Ba sejtek működését
→szabáljozák a humorális imunválaszt
=Helper sejtek

-IL-4 és IL-3 gátolják a TH1-sejtek aktiválását


-IL-9 TH2 sejt proliferációt és hizosejtek választ serkenti

TH17-sejtek
-neutrophyl sejteket vonzzák és növelik a baktericid tevékenységüket
Lymphocyták →B, T
• LTC – cytotoxikus/cytolitikus (CTL)

-szerepük, hogy megsemmisítsék


-a virusok által befertőzött sejteket,
-a daganat eredetű sejteket vagy
-minden olyan sejtet amelyet a szervezet nem ismer fel mind saját
alkotó eleme „self”

→HIV fertőzésben, allergiákban, rák immunotherápiában

→TCR és CD8 coreceptor hordózoi

→felismerik →I osztályú MHC → az Ag bemutató sejtek felszinén


→IL-2 termelnek →proliferálnak
→perforinek és granzymek által →képesek a célsejteket megsemmisíteni (apoptosist
indukálva)
Lymphocyták →B, T
• Szerepűk
A T-sejtek
→felismernek →specifikus Ag peptidákat
→MHC-I vagy MHC-II-osztályú molekulák által bemutatva

Ag felismerése →magába foglalja


→stabil Ag bemutató sejt - T sejt adheziót
→megindit →jelátvitelt T sejteken keresztűl

***T-sejtek allcsoportok felszinén →felszini R →képessé teszik a különböző T-


sejteket →különböző Ag peptid-MHC összeállitást felismerni → különböző sejtek
(APC, stb) felszinén található

→felszinűkön található receptorok:


→TCR (T cell receptor)
→együtt működnek CD coreceptorokkal – sejt felszini molekulák
→megerősiti az Ag bemutató sejtek és T-sejtek közötti összekötetést
Lymphocyták →B, T
TCR (thymus cell receptor) →2 polipeptid láncból →α és β
→2 más fehérjével→jelátviteli szereppel, minden T-sejtben

→CD3, CD2
→ →TCR complex

→sejthártja felszínen expresszált specifikus markerek

→Ag érzékeny receptorok


→felimerík az Ag
Lymphocyták →B, T
CD4 és CD8 coreceptorok (CD-cluster of differentiation)
-az Ig szupercsaladjából vesznek részt
-T-sejtek felszinén lévő receptorok jelenlétében
→ szelektiven reagálnak I és II osztályú MHC molekulákal

→CD4 T helper sejt


→felismeri a II –osztályú MHC-hez kötött Ag

→CD8 cytoliticus/cytotoxicus T-sejt


→felismeri az I osztályú MHC által bemutatot Ag

-mikor a TCR felismer egy a MHC molekulához kötött Ag →a coreceptorok


CD4 vagy CD8 → szelektiven elősegitik a T sejt aktiválást
MHC rendszer és a HLA
MHC (major histocompatibility complex)-rendszer
→histokompatibilitási fehérjék →szervezet sajátos molekuláji →self-
Ag
→Ag→sejtek felszinén
→amely segitségével a szervezet felismeri a sajátos sejtjeit
→melyek alapján különböző egyének szövetei különböznek egymástól

→speciazált fehérjék amelyeket:


1.→a fő histokompatibilitási locus génjei kodifikálják
2.→az Ag bemutató sejtek/más sejtek felszinén jelen vannak
3.→T-sejteknek való Ag bemutatását végzik
4.→embernél HLA-nek (humán leukocyta antigének) nevezik

***Az Ag bemutató sejtek →ellenőrzik a szervezetet →megkapják és


bekebelezik az Ag phagocitosis által →felbontják →Ag peptid
fragmentumokat →az MHC molekulákhoz kötik →Ag peptid
fragmentum-MHC komplex → sejtfelszinre lesz kijelőlve, kifelyezve
MHC rendszer és a HLA
Két féle →
MHC - I-osztályú: → 2 polipeptid láncból
-α-lánc (3 része: α1, α2, α3) és β2 microglobulin
-α3 → a cytotoxikus T-sejtek CD8 coreceptorja kötődik
-az összes sejtmaggal rendelkező sejtek és thrombocyták, kivétel a vörös
vérsejteket
→MHC-I-osztályú molekulákat hordóznak
*cytolitikus T sejtek →csak az MHC-I –hez kötött Ag ismerik fel

MHC - II-osztályú → 2 polipeptid láncból


-α1,2- és β1, 2 - lánc
-β2 - lánchoz → a helper T-sejtek CD4 coreceptorja kötődik
-csak az Ag bemutató sejtek - APC (Antigen Presenting Cells - DS, Mcr),
thymus hám-reticulum sejtjei, endothel sejtek felszinén és B Ly → vannak
jelen

*T helper sejtek→csak az MHC-II –hez kötött Ag ismerik fel

**-MHC resztrikció
Lymphocyták →B, T
• LTS- szabályozó T sejtek (T reg cells – regulatory cells)

-az immunválaszt szigorú figyelem alatt tartják


-és az ezt kiváltó antigének eltűntével leálítják az immunreakciót
-szabályozzák az immunválaszt az antigénektől függően
-visszatart olyan immunválaszokat amelyek saját sejtjeink ellen alakulhatnak
ki, létrehozva az ú.n saját toleránciát „self tolerance”

-két tipusúak
-természetes Treg sejtek (thymusból származnak)
-indukálható Treg sejtek – toleránciában

-CD4+, (CD8+) CD25, FOXp3


T-sejtekre hatnak
csökkentik vagy gátolyák
modulálják a B-sejtek differenciálódásukat plasma sejtekké
rákos sejtekre hatnak
Lymphocyták →B, T

• T natural killer sejtek


-hasonlitanak az NK Ly
-a különbség
-az hogy a csecsemőmirigyben válnak immunológiailag kompetens sejtekké
-TCR molekulák a felszínükön

-különleges sejtek
-lipid természetű Ag ismernek fel
-amit az ABS a CD1 molekula (a MHC I molekulával hasonló) segitségével
mutatjk be

-termelnek IL-4, IL-10 és  interferont


Lymphocyták →NK
Natural killer sejtek NK (nulla sejtek)

-T Ly hasonló sejtek (közös progenitor sejtből származnak)


-Ag aktiválástól függetlenek – spontán citótoxikus sejtek
-ABS segistége nélkül

-virusok által fertőzött sejteket és


-rákos sejteket megsemmisitenek (nem specifikus cytotoxicytás)

-képesek antitestekkel körülvett cél-sejteket megsemmisiteni mechanismus ADCC


(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity)
-termelt anyaguk által – perforinek és fragmentinek – szemcsékben tárolva

*****
-nem vesznek részt a T vagy B –sejtek csoportjából
-Ø a TCR
– felszinűkön nincsenek T vagy B Ly jellemző receptorok – O Ly
-CD16 és CD57 coreceptorral
-nagy Ly, számos nagy szemcsével a cytoplazmában (nagy granuláris Ly)
Immunválasz felelős sejtjei

Járulékos sejtek 
-macrophag és
-interdigitáló dendriticus sejtek monocyta eredetű
sejtek
-follicularis dendriticus sejtek nem származnak csontvelő prekursorokból

 antigén bemutató sejtek ABS (APC – antigen presenting cells)

-sejtek melyek a vérképző őssejtekből differenciálódnak


-működésük elengedhetetlen az immunválasz során
Immunválasz

• Macrophagok
-a nyiroksejtekaktiválodását, osztódását és differenciálódását befolyasoló sejtek

-hordoznak MHC molekulákat Ag presentációra alkalmasak

-általában immunválasz effektor szakaszában


-specifikus receptorok által
felismerik és phagocytálják az apoptoticus sejteket
lebontják az Ag-At komplexeket

-termelnek
-IL-1 – a TH1 sejtek aktiválását segitve, a macrophagok saját maguk aktiválását
-TNF-α - a macrophagok saját maguk aktiválását, bakteriumok pusztitásában
-prostaglandin E2 – csökkent egyes immunválaszokot
Immunválasz

• Dendriticus sejtek

-faágszerűen elágazódó nyúlványai


-legfontosabb Ag-prezentáló sejtek a Ly számára-

-két fő tipusa:
-dendriticus sejtek→interdigitáló dendriticus sejtek IDC
-follicularis dendriticus sejtek (FDC)
Immunválasz
Dendriticus sejtek (dendritic cells, IDC)
interdigitáló dendriticus sejtek

-a nyirokszervek T-dependens zónájiban


-sok, nagyon hosszú nyúlványal rendelkeznek
T-Ly közé benyomulnak
nagy felületen lépnek kontaktusban

-szabálytalan alakú, lebenyezett sejtmaggal

-sejtszervecskék a sejtmag körül


-dER, Golgi-app, multivesicularis testek

-desmosomák, lysosmák, phagosomák Ø


Immunválasz

Dendriticus sejtek

-monocytákból származnak éretlen IDC


a bőrben, illetve a nyálkahártyák hámjában (Langerhans
sejtek) valamint
az alatti kötőszövetbe (interstitialis dendriticus sejtek)

-Ag endocytosis endosomákba


részleges lebontása kisebb peptidekre MHC-II-
molekulákra rákötődnek sejtfelszinre
ahol a MHC-II bemutatja környező TH-sejteknek

*egy óra alatt 500 T-sejttel létesit kapcsolatot


Immunválasz

Follicularis dendriticus sejtek (follicular dendritic cell, FDC)

-nyiroktüszök központjában, csiracentrumban – B-dependens


területek

-nyúlványos sejtek
-ovális, eukrom sejtmaggal

-vimentin intermedier fillamentumokkal, kevés sejtszervecskével

-elágazódó vékony nyúlványaikkal desmosomák által kapcsolódnak


össze a B-Ly között bonyolult hálózatot hoznak létre
Follicularis dendriticus sejtek
Immunválasz

Follicularis dendriticus sejtek

-felszinükön receptorok
immunkomplexeket kötnek meg
az ezekben lévő Ag teljes egészben prezentálják
a B-sejtek számára

-e sejtek nem képesek phagocytosisra, nem tartalmaznak MHC-II

*eredetük nincs tisztázva reticulumsejtjeinek leszármazottai vagy


nyirokcsomókban levő keringő sejtekből származnak
Immunválasz felelős sejtjei

Más sejtek

→nem specifikus védekezésben résztvevő sejtek:


-granulocyták (Eo, Neutr, Ba)
-hizósejtek
Neutrophil granulociták
• szerepük:
– nemspecifikus védekezésben
/phagocytosis
– az antibakteriális védekezés
első vonalát alkotják
Eosinophil granulocyta
• Szerepe:
– biztósítja az-antigén-antitest
komplexek endocytosissal
való felemésztését
– felismeri az ellenanyaggal
beborított (opszonizált) féreg
parazitát →antiparazitáris
hatásal
– hisztamint inaktiváló
anyagaikkal → csökkentik a
gyulladásos reakciót alergiák
restituciós folyamatajiban
Mastocyta - hizósejt

• Szerepét:
– a citoplazmában található
szemcsék tartalma határozza
meg
– degranulációs folyamat
során szabadulnak fel
– az antitumorális
védekezési reakciókban