You are on page 1of 103

TAIZE

LENTEN RECOLLECTION 2019


NAZARETH FORMATION HOUSE
COME HOLY SPIRIT
Come Holy Spirit I need
You.
Come Holy Spirit I pray.
Come with your strength
and your power.
Come in your own
special way.
Come like a spring in the
desert.
Come to the weary of
souls.
Lord, let your sweet
healing power.
Touch me and make me
whole.
Halina Espiritu Santo
Kinakailangan kita
Sigla at lakas ng mahina
Pag-asa naming lahat.
CHRIST BE OUR LIGHT
Longing for light we wait in
darkness.
Longing for truth, we turn to
you.
Make us your own, your holy
people,
Light for the world to see.
Refrain:
Christ be our light.
Shine in our hearts
shine through the darkness.
Christ be our light.
Shine in your Church
gathered today.
Longing for peace, our world
is troubled.
Longing for water, many
despair.
Your word alone has pow'r to
save us.
Make us your living voice.
Refrain:
Christ be our light.
Shine in our hearts
shine through the darkness.
Christ be our light.
Shine in your Church
gathered today.
Longing for food, many are
hungry.
Longing for water, many still
thirst.
Make us your bread, broken
for others, shared until all are
fed.
Refrain:
Christ be our light.
Shine in our hearts
shine through the darkness.
Christ be our light.
Shine in your Church
gathered today.
Many the gifts, many the
people,
many the hearts that yearn
to belong.
Let us be servants to one
another, making your
kingdom come.
Refrain:
Christ be our light.
Shine in our hearts
shine through the darkness.
Christ be our light.
Shine in your Church
gathered today.
LENTEN GOSPEL
ACCLAMATION
Praise to you Lord Jesus
King of endless Glory
Saviour of the World
Saviour of the World
RESPONSORIAL PSALM
KORO:
Ang Panginoon ang aking
Pastol, wala ‘kong dapat
ikapangambang anuman
Luntiang pastulan doon
hihimlay, malinaw na
batis pamatid uhaw.
Sa tamang landas, ako’y
babanaagan. Kay tapat
Niya sa akin
KORO:
Ang Panginoon ang aking
Pastol, wala ‘kong dapat
ikapangambang anuman
Dilim at panganib Siya ang
papawi, bisig Niya’t kapit,
tatag ng dibdib. Ang hain
N’ya nga ang sagana ng
buhay. Tahanan ko’y
kanyang pag-ibig.
KORO:
Ang Panginoon ang aking
Pastol, wala ‘kong dapat
ikapangambang anuman
Dalangin ko lamang, O
Panginoon, pagkabagabag
ng kalooban, kung piliin ko
mang maliwag ang pag-
ibig. Tawagin mo at akayin
pauwi.
KORO:
Ang Panginoon ang aking
Pastol, wala ‘kong dapat
ikapangambang anuman
KODA:
Ang Panginoon ang aking
Pastol, wala ‘kong dapat
ikapangambang anuman
PERIOD OF REFLECTION
PLEASE OBSERVE PRAYERFUL SILENCE
LITANY OF PRAISE
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin,
minamahal naming bayan.
Akayin sa paglalakbay,
patungo sa kapayapaan.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapapanalangin namin,
Simbahan mo sa daigdig.
Gawin Mong tapat na saksi
ng walang hanggan mong
pag-ibig.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin ang
bawat mahal sa buhay.
Ibuklod mo kami sa pag-ibig,
ligaya’t liwanag mong
tunay.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin
nakaluklok sa katungkulan.
Bigyan mo sila ng lakas
ipaglaban ang katarungan.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin
Relihiyoso’t kaparian, na sa
kanilang paglilingkod lagi ka
naming masaksihan.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin may
sakit at nagsurusa, nang
tunay nilang maransang lagi
nilang kapiling ka.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin
mahal maing yumao na,
Dalhin mo sila sa iyong piling
upang sa wakas masilayan
ka.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
Ipinapanalangin namin
naligaw at nakalimutan.
Akayin mo sila sa liwanag ng
kaloob mong lakigtasan.
KORO:
Panginoon Dinggin ang
aming panalangin.
VENERATION OF THE
CROSS
MY SOUL FINDS REST
Refrain:
My soul finds rest in God
alone. My salvation Comes
from him. He alone is my
rock, my salvation, my
fortress, I shall never be
afraid, I shall never be afraid.
Trust in him at all times, O
people of God, Pour out
your hearts to him. He is our
refuge and he is our hope.
Refrain:
My soul finds rest in God
alone. My salvation Comes
from him. He alone is my
rock, my salvation, my
fortress, I shall never be
afraid, I shall never be afraid.
Rest your heart not in riches
nor honor of the world.
Weighed out with the heart
of God, these blow to
nothingness,vanish like
breath.
Refrain:
My soul finds rest in God
alone. My salvation Comes
from him. He alone is my
rock, my salvation, my
fortress, I shall never be
afraid, I shall never be afraid.
You yourself, Lord have said,
“I am your strength, I am
your deliverer, loving and
merciful, Father of all.”
Refrain:
My soul finds rest in God
alone. My salvation Comes
from him. He alone is my
rock, my salvation, my
fortress, I shall never be
afraid, I shall never be afraid.
BLESS THE LORD MY SOUL
Bless the Lord, my soul
and bless God’s Holy Name.
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life.
I SEEK YOU FOR I THIRST
Refrain:
Though many times I run
from you in shame
I lift my hand and call upon
your Name. For underneath
the shadow of your wings,
My melody is You.
O Lord, I seek You for I thirst.
Your mercy is the rain on the
desert of my soul.
Refrain:
Though many times I run
from you in shame
I lift my hand and call upon
your Name. For underneath
the shadow of your wings,
My melody is You.
O Lord I raise my lifeless eyes,
And see Your glory shine,
How your kindness overflows.
Refrain:
Though many times I run
from you in shame
I lift my hand and call upon
your Name. For underneath
the shadow of your wings,
My melody is You.
O Lord Your sanctuary calls, I
yearn to be with You in the
rivers of your love.
Refrain:
Though many times I run
from you in shame
I lift my hand and call upon
your Name. For underneath
the shadow of your wings,
My melody is You.
O Lord Your sanctuary calls, I
yearn to be with You in the
rivers of your love.
Refrain:
Though many times I run
from you in shame
I lift my hand and call upon
your Name. For underneath
the shadow of your wings,
My melody is You.
JESUS REMEMBER ME
Jesus Remember me when
you come into your
kingdom.
Jesus Remember me when
you come into your
kingdom.
ADORAMUS TE
Oooh, adoramus te O
Christe.

Oooh, adoramus te O
Christe.
Oooh, We adore you Lord
Jesus Christ.

Oooh, We adore you Lord


Jesus Christ.
Oooh, Sambahin ka Kristo
Hesus.

Oooh, Sambahin ka Kristo


Hesus.
OUR FATHER
TELL THE WORLD OF HIS
LOVE
For God so love the world
He gave us his Only Son,
Jesus Christ our Saviour His
most precious One.
He has sent us his message
of Love, and sends those
who hear. To bring the
message to everyone in a
voice loud and clear.
Let us tell the world of his
love, the greatest love the
World has known. Search the
world for those who have
walked astray and lead
them home.
Fill the world’s darkest
corners with his light from up
above.
Walk every step, every mile,
every road, and tell the
World, tell the World of his
Love.
Let us tell the world of his
love, the greatest love the
World has known. Search the
world for those who have
walked astray and lead
them home.
Fill the world’s darkest
corners with his light from up
above.
Walk every step, every mile,
every road, and tell the
World, tell the World of his
Love.
STELLA MARIS
Kung itong aming
paglalayag, inabot ng
pagkabagabag. Nawa’y
mabanaagan ka Hinirang
na tala ng umaga.
Kahit alon man ng
pangamba, di alintana
sapagkat naro’n ka. Ni unos
ng pighati at kadiliman ng
gabi.
KORO:
Maria, sa puso ninuman.
Ika’y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang
pagmamaliw
Inang sinta, Inang Ginigiliw.
Tanglawan kami aming ina,
sa kalangitan naming pita.
Nawa’y maging
hantungang
pinakamimithing Kaharian.
KORO:
Maria, sa puso ninuman.
Ika’y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang
pagmamaliw
Inang sinta, Inang Ginigiliw.