You are on page 1of 1

Penggal 1- Kemahiran Belajar

Pengenalan

Pelajar harus sedar mengenai kepentingan dan ketepatan maklumat. Kemahiran belajar akan
membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan yang bermanfaat dengan cepat.

Kemahiran Belajar
Terdapat 6 elemen dalam kemahiran belajar iaitu

i. Kemahiran mencari maklumat


ii. Kemahiran menyoal
iii. Kemahiran menganalisis maklumat
iv. Kemahiran berfikir secara kritis
v. Kemahiran menyelesaikan masalah
vi. Kemahiran komunikasi berkesan