You are on page 1of 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG

EDUP 3033 MURID DAN PEMBELAJARAN


JENIS TUGASAN: PEMBENTANGAN

Low Jia Yi
990404-07-5822

Pensyarah: Puan Low Siew Wah


Berdasarkan satu kaedah pengajaran berikut, rancang dan
bentangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan kaedah pengajaran perbincangan.

Bincangkan sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran


tersebut untuk mencapai objektif pembelajaran murid-murid
termasuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas dalam
konteks di Malaysia.
Apa maksud perbincangan?
• Satu aktiviti berkumpulan
Murid-murid bekerjasama antara satu sama lain untuk meneliti dan
membincangkan sesuatu topik atau masalah berkaitan pembelajaran.

• Menurut Gauthier dalam Noriati et. al (2017), perbincangan merupakan satu


proses aktif yang melibatkan guru dan murid dalam persekitaran pembelajaran.

• Menurut Killen dalam Jann Abrahman (2015), perbincangan merupakan proses


berinteraksi secara bersemuka di mana pelajar dapat bertukar-tukar idea,
membincangkan atau menyelesaikan sesuatu masalah, menjawab persoalan,
mengukuh serta meningkatkan kefahaman pelajar.
Kaedah berpusatkan murid

Pelajar berinteraksi sesama mereka dan membincangkan


sesuatu isu atau masalah.

Guru berperanan sebagai pemudahcara dan pembimbing


pelajar sepanjang sesi perbincangan.
Ciri-ciri
strategi
Perbincangan melibatkan semua pelajar dalam kelas
perbincangan ataupun dijalankan dalam kumpulan kecil.

Guru mengemukakan soalan dan menggalakkan mereka


menyoal kembali idea daripada rakan-rakan mereka.
Mata Pelajaran : Sains
Tahun :4
Bilangan murid : 22 (16 perempuan, 6 lelaki)
Tarikh/ Hari : 12/3/2019 (Selasa)
Masa :
Tajuk : Proses Hidup Manusia
Fokus : Standard Kandungan:
3.5 Tabiat boleh mengganggu proses hidup manusia
Standard Pembelajaran:
3.5.1 Menjelas dengan contoh tabiat yang menganggu
proses hidup seperti:
• Makan makanan yang tidak seimbang
• Merokok
• Menghidu gam
• Menyalahgunakan dadah
• Minum minuman beralkohol
3.5.2 Menerangkan kesan tabiat yang menganggu proses
hidup seperti
• Memudaratkan kesihatan
• Mengganggu tumbesaran
• Melambatkan gerak balas terhadap ransangan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Murid ditunjukkan oleh guru satu kit pembelajaran “Proses Hidup
Manusia” di hadapan kelas.

2. Guru mengeluarkan gambar-gambar dan bertanyakan kepada murid sama


ada gambar-gambar tersebut diklasifikasikan sebagai tabiat baik atau
tabiat buruk dan menjelaskan sebabnya.

3. Beberapa orang murid diminta untuk tampil ke depan bagi melekatkan


gambar-gambar pada atas kit.
4. Murid-murid diberi tugasan untuk berfikir tentang kesan tabiat yang
mengganggu proses hidup manusia.

5. Murid-murid bersama-sama guru membuat perbincangan di dalam kelas


mengenai kesan tabiat yang mengganggu proses hidup manusia.

6. Guru memastikan semua murid aktif melibatkan diri di dalam kelas.

7. Murid-murid diberi peluang untuk bertanyakan soalan untuk mendapatkan


kefahaman yang lebih lanjut mengenai kesan tabiat yang mengganggu proses
hidup manusia.
8. Murid-murid dan guru bersama-sama berbincang soalan-soalan yang telah
dikemukakan menggunakan konsep brainstorming.

9. Murid-murid bersama-sama membuat satu kesimpulan tentang contoh dan


kesan tabiat yang mengganggu proses hidup.

10. Guru memastikan murid-murid menyatakan kesimpulan yang tepat dan


betul.
Bincangkan sejauh mana keberkesanan kaedah
pengajaran tersebut untuk mencapai objektif
pembelajaran murid-murid termasuk murid-
murid berkeperluan pendidikan khas dalam
konteks di Malaysia.
Kebaikan
Minda pelajar dapat Melalui aktiviti
dirangsang dengan perbincangan, para Pelajar akan dapat
soalan-soalan yang pelajar dapat meningkatkan kemahiran
dikemukakan oleh guru meningkatkan kemahiran mendengar dan
seterusnya dapat mereka dengan persefahaman sesuatu
meningkatkan kemahiran mengeluarkan pendapat perbincangan dengan
berfikir aras tinggi dan hujah yang bernas teliti dan berkesan.
(KBAT). dan tersusun.

Melatih pelajar Menggalakkan pelajar


menggunakan bahasa bekerjasama dan Dapat belajar secara
yang betul dan mengikis perkongsian pendapat aktif dalam pengajaran
perasaan malu untuk antara ahli-ahli dan pembelajaran
bercakap secara formal. kumpulan.
KEBAIKAN terhadap murid-murid
berkeperluan khas

Bagi murid-murid yang mempunyai


masalah penglihatan, mereka dapat
membina pengetahuan melalui kemahiran
mendengar semasa menjalankan
perbincangan di dalam kelas
Kelemahan
Dalam proses
Pemilihan tajuk mungkin
perbincangan, biasanya
tidak sesuai oleh semua
para pelajar yang cerdas
Kesukaran melaksanakan pelajar dalam kelas.
sahaja yang melibatkan
tugasan secara Kesannya, mereka akan
diri sedangkan para
bekerjasama dalam memberi tindak balas
pelajar yang lemah akan
kalangan pelajar. yang pasif terhadap
mendiamkan diri dan
perbincangan yang
tidak menyertai dalam
diadakan itu.
perbincangan itu.

Pengubahsuaian tempat
duduk pelajar akan
Pelajar terpesong menimbulkan masalah
Menyumbang kepada
daripada tugasan yang dan ini mungkin
suasana kelas yang
diberikan apabila pelajar memakan masa yang
bising.
ketandusan idea. agak lama dan
menyebabkan kebisingan
berlaku dalam kelas itu
Kelemahan terhadap murid-murid
berkeperluan khas
Bagi murid-murid yang
mempunyai masalah
Bagi murid-murid ADHD, mereka
pendengaran, mereka sukar
tidak ada kesabaran untuk duduk
untuk menjalankan perbincangan
diam semasa membuat
dalam kelas kerana mereka susah
perbincangan di dalam kelas
untuk berkomunikasi dengan
orang lain
Kesimpulan
• Kaedah perbincangan merupakan salah satu kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk menarik minat pelajar.
• Perbincangan boleh memberi sumbangan bagi perkembangan intelek,
kemahiran diri, pemupukan nilai serta latihan kehidupan masyarakat kepada
murid.
• Guru dan pelajar akan bersama-sama mendapat manfaat, di mana guru dan
pelajar akan dapat berkongsi idea dan memberi ilmu baru.
• Walau bagaimanapun, strategi perbincangan kurang berkesan terhadap
murid-murid kerana ia memakan masa yang banyak dan masa untuk PdP
adalah terhad. Strategi ini juga sukar diaplikasikan terhadap murid-murid
berkeperluan khas.
Bibliografi
Azieyana Aziz& Christina Andin. (2018). Penggunaan Strategi Pembelajaran Koperatif untuk
Meningkatkan Tahap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar. Jurnal Pendidikan
Malaysia, 43 (1), 1-9

Firohar. (n.d.) Kaedah Perbincangan. Dimuat turun pada 9 Mac 2019 daripada
http://www.authorstream.com/Presentation/firohar-2671654-kaedah-perbincangan/

Jann Abrahman. (2015). Strategi Perbincangan. Dimuat turun pada 10 Mac 2019 daripada
https://www.academia.edu/5177848/1._STRATEGI_PERBINCANGAN-zuriani

Leta Sa’ad. (2012). Strategi Pengajaran (Perbincangan). Dimuat turun pada 9 Mac 2019
daripada https://www.slideshare.net/ietams/strategi-pengajaran-perbincangan

Mok Soon Sang. (1992). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Puchong:
Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2017). Muird dan
Pembelajaran. Selangor: Oxford Fajar.

Ramlah Hamzah, Norehan Md Shariff. (1997). Strategi dan keyakinan pengajaran guru Sains
Pertnian dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Jurnal Teknologi, 43 (27), 1-14