You are on page 1of 4

‫فصل چهارم‬

‫پیش بینی اطالعات قدرت‬


‫وضوح باالتر از قدرت‬
‫وضوح پائین تر‬

‫‪14/36‬‬

‫نتیجه‬ ‫روش‬ ‫پیش بینی‬ ‫رمزگذاری‬ ‫درونیابی‬ ‫چکیده‬


‫گیری‬ ‫پیشنهادی‬ ‫وضوح‬ ‫فراکتال‬ ‫تصویر‬
‫‪ ‬تحلیل چند وضوحی در کدگذاری و تحلیل‬
‫تصویر کاربردهای زیادی دارد‪ .‬برخی از‬
‫روشهای فشرده سازی تصویر چند وضوحی بر‬
‫مبنای موجک‪ ،‬مثل درخت صفر‪ ،‬اطالعات وضوح‬
‫باالتر را از اطالعات وضوح پائین تر پیش‬
‫بینی می کنند‪ .‬کدگذارها یا رمزگذارهای‬
‫فراکتال این تیپ پیش بینی را به شیوه‬
‫ای متفاوت انجام می دهند‪.‬‬
‫‪15/36‬‬

‫نتیجه‬ ‫روش‬ ‫پیش بینی‬ ‫رمزگذاری‬ ‫درونیابی‬ ‫چکیده‬


‫گیری‬ ‫پیشنهادی‬ ‫وضوح‬ ‫فراکتال‬ ‫تصویر‬
‫‪ ‬کد فراکتال تولید شده از طریق رمزگذاری‬
‫دیجیتالی‬ ‫تصویر‬ ‫فراکتال‬ ‫کدگذاری‬ ‫یا‬
‫روابط بین قطعات مختلف تصویر را شرح و‬
‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫اصلی‬ ‫تصویر‬ ‫وضوح‬ ‫از‬ ‫مستقل‬
‫رمزگشا برای تولید یک تصویر دیجیتالی‬
‫در هر وضوحی‪ ،‬این کد را رمزگشایی می‬
‫شده‬ ‫رمزگشایی‬ ‫تصویر‬ ‫وضوح‬ ‫قدرت‬ ‫کند‪.‬‬
‫باالتر از تصویر اصلی است‪ .‬افزایش قدرت‬
‫ً زوم فراکتال نامیده می شود‪.‬‬
‫وضوح بعضا‬
‫‪16/36‬‬

‫نتیجه‬ ‫روش‬ ‫پیش بینی‬ ‫رمزگذاری‬ ‫درونیابی‬ ‫چکیده‬


‫گیری‬ ‫پیشنهادی‬ ‫وضوح‬ ‫فراکتال‬ ‫تصویر‬
‫بلکه حاصل تولید جزئیات بیشتر می باشد‪.‬‬
‫در حقیقت‪ ،‬اطالعات بیشتر راجع به وضوح‬
‫باالتر با استفاده از اطالعاتی از تصویر‬
‫دارای وضوح پائین تر تولید شده است‪.‬‬
‫زمانی که یک تصویر با قدرت وضوح مشابه‬
‫با تصویر رمزگذاری شده اصلی بازسازی می‬
‫شود‪ ،‬آنگاه در فرایند رمزگشایی‪ ،‬بلوک‬
‫های حوزه تصویر جمع می شوند‪ ،‬که این‬
‫‪17/36‬‬
‫مسئله باعث حذف برخی از جزئیات بلوک‬
‫نتیجه‬ ‫روش‬
‫گیری‬ ‫پیشنهادی‬
‫پیش بینی‬
‫وضوح‬
‫رمزگذاری‪.‬‬
‫شود‬
‫فراکتال‬
‫می‬ ‫درونیابی‬
‫حوزه‬
‫تصویر‬
‫چکیده‬
‫های‬