You are on page 1of 35

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Ο.Π.Υ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ( ΤΕΟΠΥΜ)
ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ , ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β.Αγγελάτου
Τμηματάρχης Τμ.ΤΕΟΠΥΜ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, 11-06-2019


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
TEOΠYM
Ν. 4602/2019 – ΦΕΚ 45/Α/09-03-2019/Μέρος Β’/Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 34/Παρ. 4
 Μελέτες Τεχνολογίας , Εμπλουτισμού &
Μεταλλουργίας
Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών -
συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικών
οικονομοτεχνικών μελετών

 Αξιολόγηση καταλληλότητας και έλεγχος


ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών για
συμβατικές και νέες χρήσεις - συμμετοχή στην
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείρισή
τους.
 Ανάπτυξη τεχνολογίας για την αξιοποίηση
προϊόντων, παραπροϊόντων και απορριμμάτων
μεταλλείων και λατομείων
 για την παραγωγή νέων προϊόντων από ορυκτές
πρώτες ύλες
 για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και τη
βελτίωση της ποιότητας ύδατος

 Έλεγχος τοξικότητας στερεών βιομηχανικών


αποβλήτων από το διαπιστευμένο Εργαστήριο
Ελέγχου Τοξικότητας Στερεών Αποβλήτων.
 συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών ρύπανσης
από βιομηχανική δραστηριότητα

 παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με την εκτέλεση


δοκιμών και μετρήσεων στο αντικείμενο της
αρμοδιότητας του Τμήματος

 δοκιμές, έρευνες και μελέτες γεωμικροβιολογίας


σε γεωλογικά και μεταλλευτικά δείγματα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΟΠΥΜ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ορυκτών Πρώτων Υλών

 Εργαστηριακές μελέτες καταλληλότητας Ο.Π.Υ


ή προϊόντων για συγκεκριμένη χρήση - Μελέτη
ιδιοτήτων

Θεματικές μελέτες εμπλουτισμού: θραύση-


λειοτρίβηση, φυσικές, χημικές και
φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας
 Ανάπτυξη συμβατικών και νέων τεχνολογιών
για την διαχείριση και αξιοποίηση στερεών
αποβλήτων

 Υδρομεταλλουργική - βιο-υδρομεταλλουργική
κατεργασία Ο.Π.Υ και απορριμμάτων
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Εργαστηριακή μελέτη επεξεργασίας υγρών


αποβλήτων με Ο.Π.Υ όπως ζεόλιθο, βερμικουλίτη
κ.α

Εργαστηριακοί πρότυποι έλεγχοι για τον


χαρακτηρισμό βιομηχανικών αποβλήτων ( κατά
ΕΝ 12457.1, 2 κλπ ) και χαρακτηρισμός
ποιότητας εδαφών - όξινων απορροών
μεταλλείων.
Η Χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΟΠΥΜ
προέρχεται από :

 ΕΣΠΑ
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 ΕΡΓΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒiοΜINE
SNAP-SEE
SARMA
PROMINE
EURARE
ProSuM
Geo CRADLE
GeoERA – FRAME
AlSiCal
Το ΤΕΟΠΥΜ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα
εργαστήρια για
 Δοκιμές εμπλουτισμού σε μεταλλεύματα και Β.Ο .
 Δοκιμές και μετρήσεις αξιολόγησης ορυκτών πρώτων
υλών.
 Ελέγχους καταλληλότητας Βιομηχανικών Ορυκτών
για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές
 Περιβαλλοντικές μετρήσεις και δοκιμές
 Εργαστηριακή τεχνολογική μελέτη επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων κ.α
 Προπαρασκευή δειγμάτων - Τριβείο(θραύση –
λειοτρίβηση– ταξινόμηση– άλεση) μεγάλης
δυναμικότητας.
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΟΠΥΜ
 Προετοιμασία δειγματων γιά Χημική Ανάλυση
 Δειγματοληψία
 Θραύση
 Ταξινόμηση
 Μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων
 Βαρυτομετρικός διαχωρισμός
 Μαγνητικός διαχωρισμός
 Επίπλευση
 Υδρομεταλλουργική κατεργασία
 Βιο-υδρομεταλλουργία
 Περιβαλλοντικές δοκιμές χαρακτηρισμού
αποβλήτων κατά ΕΝ12457, ΕΝ 14405 ,
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ &
ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
(2) Σιαγωνωτοί Σπαστήρες (2) Σφαιρόμυλοι (1) Μαγνήτης
(1) Σφυρόμυλος (2) Ραβδόμυλοι τύπου Permroll

(1) Κωνικός Σπαστήρας (3) Πορσελάνινοι


(2) Μύλοι Κυλίνδρων Κροκαλόμυλοι (1) Μαγνήτης
(2) Φούρνοι έψησης Frantz Isodynamic
(1) Μύλος με Δίσκους
Separator
Κοσκίνες – Κόσκινα (1) Φούρνος
προθέρμανσης - (1) Μαγνήτης
Παλμικά Τριβεία με δοχεία τύπου WHIMS
ατσάλινα, αχάτινα & καρβιδίου (3) Συσκευές
(ERIEZ)
δόνησης
Πλανητικός Μύλος με ατσάλινα & (3) Εργαστηριακά
αχάτινα δοχεία (5) Ζυγοί διάφοροι
κελλιά επίπλευσης
Διαχωριστές για δειγματοληψία (1) Φυγόκεντρος DENVER
(2) Εργαστηριακές Ημιβιομηχανική
τράπεζες τύπου Τράπεζα τύπου
Wilfley Duplex
Ονομασία Συσκευής Κατασκευαστικός οίκος
Αναλυτική συσκευή μέτρησης Oλικού
Oργανικού Άνθρακα (TOC) σε υγρά δείγματα
SHIMADZU TOC-VCPH
με αυτόματο δειγματολήπτη 8 θέσεων για
πλήρως ελεγχόμενη από ΗΥ
Μονάδα ανάλυσης Ολικού Οργανικού
Άνθρακα (TOC) απευθείας σε στερεά δείγματα
SHIMADZU SSM-5000A
ελεγχόμενη από τη συσκευή μέτρησης TOC
SHIMADZU TOC-VCPH μέσω ΗΥ
Εργαστηριακοί φούρνοι HERAEUS T20 και MEMMERT UNE 400
Συσκευές μέτρησης pH WTW pΗ330i και ΜΕTTLER TOLEDO
Συσκευή μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας WTW Cond340i
KERN 700 και METTLER ΤOLEDO
Ζυγοί ακριβείας 0,0001gr και 0,1gr
PB4000S
Ψηφιακό θερμόμετρο ακριβείας TFA ΜΙΝ-ΜΑΧ
Ψυγείο συντήρησης δειγμάτων CARRIER GD440
Μονάδα παραγωγής υπερκάθαρου νερού ΤΚΑ Smart2Pure UV/UF
Μονάδα παραγωγής απιονισμένου νερού TKA DI 2800S
Φυγόκεντρος υψηλής ταχύτητας HERMLE Z513K
Αναδευτήρες τύπου END-OVER-END TUMBLER
για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών HEIDOLPH REAX 50
δοκιμών
Συστήματα διήθησης υπό κενό περιβαλλοντικών
MILLIPORE
δειγμάτων
MILIPORE WP 6220
Αντλίες κενού (διάφορες) WIG WAM OIP 252
LIFESCIENCE DOA P730
Περισταλτικές αντλίες σταθερής - μεταβλητής WELCH 3100, ISMATEC IPC ISM 755D
παροχής 10 – 500 ml/hr INJECTA MP
Συσκευή μέτρησης BOD WTW TS 606/2
Ρυθμιζόμενοι μηχανικοί αναδευτήρες HEIDOLPH R7R1, RZR2051
Συσκευές αποστείρωσης NAPCO E-SERIES 9000-D
JENWAY 1000
Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες
STUART SB162
Παλμική αυτόματη συσκευή κοσκίνισης RETSCH AS200
METROHM Titrino 702SM, METTLER
Αυτόματοι Τιτλοδότες
TOLEDO DL53
Αεροθερμαινόμενος δονούμενος επωαστήρας με
INNOVA 4200
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
Δονούμενα υδατόλουτρα επωαστήρες JULABO SW22
Υδατόλουτρα LABTECH LCB-R08
Θερμομανδύες με δυνατότητα ρύθμισης
SELECTA Fibroman, ISOMANTLE D8231
θερμοκρασίας
Στήλες εκχύλισης – επεξεργασίας Ιδιοκατασκευές από το
TO ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΛΑΣΠΩΝ («ΤΑΛ»)

•Βασικό αντικείμενο του Εργαστηρίου «ΤΑΛ» είναι η εκτέλεση εργαστηριακών


δοκιμών που βασίζονται σε διεθνώς ισχύοντα Πρότυπα (π.χ. EN, ISO, ASTM, κ.ά.),
ώστε να εκτιμηθεί το ποσοστό της απελευθέρωσης ρυπαντών στο περιβάλλον,
μέσω της διεργασίας εκχύλισης των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, όταν
αυτά έρχονται σε επαφή με το νερό (βρόχινο, επιφανειακό ή υπόγειο).

• To Εργαστήριο «ΤΑΛ» έχει αξιολογηθεί και διαπιστευθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC


17025:2005 (Πιστοποιητικό Αρ. 699-3) από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης ΑΕ).
TO ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΛΑΣΠΩΝ («ΤΑΛ»)

• Στο Εργαστήριο «ΤΑΛ» εκτελούνται


διάφορες περιβαλλοντικές δοκιμές
υπό ειδικές πειραματικές συνθήκες οι
οποίες προσομοιάζουν με αυτές του
περιβάλλοντος και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για την
αξιολόγηση των ρυπασμένων εδαφών:
Χαρακτηρισμός αποβλήτων – Δοκιμές συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων
υλικών κοκκώδους μορφής και ιλύων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.01, 02, 03, 04.
Προσδιορισμός του pH (ISO 10523) και της Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (EN 27888)
Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα σε υγρά και στερεά (ΕΛΟΤ ΕΝ 1484 και ΕΝ
13137)
Προσδιορισμός εκχυλισιμότητας ανόργανων συστατικών από μονόλιθους (ΝΕΝ 7375)
Προσδιορισμός όξινου δυναμικού και δυναμικού εξουδετέρωσης για θειούχα απόβλητα
(ΕΝ 15875)
Δυναμική δοκιμή εκχυλισιμότητας με τη μέθοδο της ανοδικής ροής (ΕΝ 14405)
Προσδιορισμός pH και Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας εδαφών κατά US EPA 9045D, κ.ά.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

Πλανητικός Σφαιρόμυλος
Αχάτη - Fritsch

Varian Cary 100 Air Jet Sieve 200LS


Φασματοφωτόμετρο Κοκκομετρικός
Οπτικών Ιδιοτήτων αναλυτής
TΡIBEIO
TΡIBEIO
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

PROMINE Gerakini Mine Site


EURARE

KAVALA REGION - Sample Bmixed


% Contentof La, Ce & Nd in various grain sizes

30,00
25,00
La
20,00
Content

Ce
%

15,00
Nd
10,00
5,00
0,00
00

25

55

00

12

50
,70

0
,85

,15
0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,1
+1

+0

-0
0+

0+

5+

5+

0+

2+
,70

,85

,50

,42

,35

,30

,21
-1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

Grain Size (mm)


45
Βερμικουλίτης
40 Αναλογία ορυκτού/δείγματος 1/100
Συγκέντρωση που απομακρύνθηκε (mg L )
-1

35
Cr
30
Zn
25 Ni
Cr
20
Cu
15

Zn
10
Ni
5
20 Cu Κλινοπτιλόλιθος
0
0 10 20 Αναλογία60
ορυκτού/δείγματος 1/100
Χρόνος,30
ώρες 40 50 Zn

Συγκέντρωση που απομακρύνθηκε (mg L )


Συγκέντρωση μετάλλων
-1
15
Cr Ni

που έχει απομακρυνθεί με Cr

C
χρήση Α) βερμικουλίτη Β) 10 Zn u

ζεολίθου και αναλογία Ni


ορυκτού/δείγματος 1/100. 5
Cu

0
0 10 20 Χρόνος,30ώρες 40 50 60
ΠΥΡΚΑΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2015
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΙΡΚΗΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ EΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΑΛ» ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Υποστήριξη της λειτουργίας του
Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του
Υ.Π.ΕΝ.
Αντικείμενο Έργου: Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΙΓΜΕ σχετικά με τη
Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωχημικών συνθηκών εντός
του βιομηχανικού γηπέδου της ΕΛΒΑΛ

Οι προαναφερόμενες εργασίες έγιναν στο


πλαίσιο ανίχνευσης και εντοπισμού πηγών
(εστιών) ρύπανσης στο εν λόγω βιομηχανικό
γήπεδο.
Δευτερογενείς πηγές μεταλλικών αξιών και
τεχνολογίες ανάκτησης
 Καταγραφή και αξιολόγηση εξορυκτικών αποβλήτων και
άλλων δευτερογενών πηγών της Χώρας, οι οποίες
μπορούν να αποτελέσουν Α΄ Ύλες για την παραγωγή
χρήσιμων προϊόντων, «κρίσιμων ορυκτών» (CRM), σπανίων
γαιών κ.λ.π. περιβαλλοντικά χαρακτηρισμένων

 Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών (βιοτεχνολογία,


κλπ) για την ανάκτηση μεταλλικών αξιών από φτωχά
μεταλλεύματα και απορρίμματα

 Συστηματική δειγματοληψία μικροοργανισμών χρήσιμων


στην βιο-γεωτεχνολογία από ακραία περιβάλλοντα
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΚΙΡΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤ
Ο ΗΤΑ, g/t
Pb 8500
Zn 2210
Cu 139
As 164
Mn 444
Sn 410
Cr 110
Sr 223
Sb 38
Ag 8
Cd 25 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓ ΔΕΙΓΜ
Ni 20 ΙΚΗ Α KI-
V 90 ΣΥΣΤΑΣΗ 43B
Ga 69 Χαλαζίας 70.31
Bi 45 Καολινίτης 12.79
Sc 23 Μοσχοβίτης 9.89
Mo 3 Γαληνίτης 3.24
Co 2 Κυπρίτης 1.79
U 6 Σφαλερίτης 0.59
Y 5 Λουζονίτης 0.71
La 15 Ιλλίτης 0.68
Ce 31
Nd 12
Th 9
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝ 14405 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΙΡΚΗΣ
ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Τμ. ΤΕΟΠΥΜ
 Ενεργός συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
για αξιοποίηση Ο.Π.Υ , προσαρμοσμένων στα νέα
διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα ( CRM’s, αξιοποίηση
απορριμμάτων και φτωχών μεταλλευμάτων με νέες
τεχνολογίες κ.α)
 Διεύρυνση αντικειμένων και εφαρμογών του Τμήματος
 Διεκδίκηση-διαχείριση R&D προγραμμάτων –
συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες ( π.χ ΕΙΤ )
 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεσμών με την Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Βιομηχανία , με ομόλογα Ινστιτούτα
και με την εκπαιδευτική κοινότητα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ