Lënda

:
Tema :

Menaxhimi projekteve investuese

Projekti Investues ,,Ujësjellësi për Bashksinë Lokale të Rakoshit Komuna e Istogut

Grupi punues 1.Adelina Kajtazi 2.Valbon Berisha 3.Vjosa Ahmeti

‡

Definimi i Problemit
Synimi Objektivat Kriteret e suksesit Përcaktimi i resurseve paraprake Supozimet dhe rreziqet

Planifikimi
Identifikimi i aktiviteteve të projektit Vlerësimi i shpenzimeve Vlerësimi i kohës Identifikimi i aktiviteteve kritike Perpilimi i propozimit të projektit

Organizimi
Peërcaktimi i nevojave për përsonel Rekrutimi i menaxherit të projektit Rekrutimi i ekipit të projektit Organizimi i ekipit të projektit Dhënja e detyrave

Kontrolli
Organizimi i kontrollit dhe përgatitja e raportit të statusit Rishikimi i planit mbi projektin dhe ndryshimet Përfundimi Mbyllja e projektit

Hyrja
‡ ‡ Njëra nga nevojat elementare për jetë është edhe nevoja e ujit të Pijshëm dhe të paster. Sidomos kur marrim parasysh zhvillimin bashkëkohorë të ditëve tona, është e vështirë të paramendohet ndonje pjesë e popullsisë e cila ende nuk e ka të plotësuar nevojën për ujë të pijës. Edhe pse deri më tani ka pasur përpjekje të kohëpaskohëshme për të zgjidhur këtë problem prap se prap ky është ende nje problem i pazgjidhur. Popullsia e kesaj ane arrinë përafërsisht deri në 8000 veta sipas të dhënave të fundit statistikore dhe sipas llogaritjeve paraprake duke marr parasysh trendet e shtimit natyror të popullsis për një periudhë afatgjat,është e nevojshme që të ndërtohet nje sistem ujësjellsi me nje rezervuar uji me kapacitet 1500m3 . Ujësjellsi për bashksinë lokale te% Rakoshit të jetë afërsisht reth 10.000 metra magjistral dhe reth 2000 metra rrjet sekondar. Kostoja për një meter kanal duke përfshire të gjitha punet tjera përcjellse kushton diku deri në 40E ,dhe pas llogaritjeve të nevojshme duke shumëzuar me metrat e nevojshme të kanalit apo rrjetit te ujesjellsit ,vlera e perafert e projektit është reth 480.000 E.

‡ ‡

‡ ‡

‡

Pas një hulumtimi dhe rethanave momentale në bashkësinë lokale të Rakoshit e cila përfshin edhe fshatrat e tjera si (Uçë,Shushicë,shushicë e ulët) etj,janë identifikuar tri probleme themelore te furnizimit me uje pjeseve të shtrira në këtë lokalitet.

Problemet kryesore janë:
‡ Rreziku nga semundjet dhe epidemia nga uji jo i pastërt me konsekuencë në shëndetin publik dhe ekonomik rural. Konfiguracioni i terenit pasi që është terren malor. Shpenzime të larta të furnizimit me ujë,ku si pasojë është zvoglimi i mjeteve financiare të qytetarve të ksaj ane.

‡ ‡

Syn imi
‡ Synimi i projektit është të siguroj furnizim me ujë të pijshëm për banorët e kësaj ane në tërmine afatgjate në përputhshmëri me standaret për ujë të pijshëm dhe që të përmiresoj shëndetin publik të popullsisë.

Qëllimet e projektit
± Furnizimi i këtyre anëve me ujë në sasi dhe cilësi adekuate ± Sigurimi i rrjetit I instaluar dhe mund të mirmbahet nga kompania për shërbime publike MIRËMBAJTJA e Komunës së Istogut ± Zbutja e vështirësive ekonomike financiare që i shkakton mungesa e ujit për pije.

Objektivat
‡ Projektin e kemi ndare në tri objektiva themelore me anë të cilave do të realizohet projekti në terësi:

1. Sistemi i Ujë-sjellsit duhet të furnizoj këto anë me ujë të mjaftueshëm gjatë gjithë stineve të vitit panderprerje 2. Ujësjellsi duhet ti përmbush standardet bashkëkohore dhe te ketë qendrueshmeri edhe për një kohë të gjatë edhe pas vuarjes në funksion. 3. Ujë-sjellësi duhet të ketë kapacitet furnizimin prej 10.5 litra ujë për sekond (1/S). PËRCAKTIMI I RESURSEVE PARAPRAKE ‡ Ky projekt sa i përket sigurimit donacioneve që do të ndihmojnë financiarisht në plotsimin e buxhetit për realizimin e këtij projekti mund të themi se përbehet nga kontributi i fshatrave të përfshira në projekt dhe nga shtesat e Kuvendit Komunal etj. Popullata e ksaj ane do teë participoj me 15% të shumës së projektit Kuvendi komunal do te participoj me 20% Dhe 60% do te financojnë donatorët.

‡ ‡ ‡

Supozimet dhe rreziqet
Në bazë të analizave ky ujë posedon veti të mira biologjike dhe supozohet se është i mirë për tu pirë dhe kjo ka për të nxitur iniciativat për investimet e mundshme me çka do te ngriten kushtet e përgjithshme jetesore të banorëve të kësaj ane. Rezik momental për këtë projekt paraqiten kushtet atmosferike të cilat edhe realisht mund të shkaktojn pengesa dhe vonesa të afatit të përcaktuar për kryerjen e punëve. Andaj preferohet që projekti të realizohet gjatë stinës së verës së ardhshme. Mund të pritet që të ketë reagime nga ana e pronarëve të tokave nëpër të cilat do te ndërtohet rrjeti i ujesjellesit. Prandaj nevojitet një qasje e veçant për t¶iu qasur menaxhimit të problemeve të tilla eventuale.

Identiikimi I aktiviteteve kryesore te detyrave te projektit

Projekti; Ujesjellesi për bashkësi lokale te Rakoshit Komuna Istogut
PERSHKRIMI I AKTIVITETEVE

Emri i Menaxherit

Karakteristikat
1 2 P P P P P P P P P P P P 3 P P P P P P P P P P P P 4 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
Legjenda e karakteristikave te Aktiviteteve

ZHVILLIMI I PROJEKTIT GRUMBULLIMI I UJIT DHE SHPERNDARJA SELEKSIONIMI I BURIMEVE HULUMTIMI I RUGEVE DHE MATJET KONTROLLIMI I DEPOS SE MATERIALIT KONTRAKTIMI I PUNEVE NDERTIMORE BLERJET E MATERIALIT GERMIMET BETONIMET DHE DEPERTIMET VENDOSJA E GYPAVE DHE PJESEVE LIDHESE KTHIMI I TRASES NE GJENDJEN E MEPARSHME KONTROLLIMI TEKNIK DHE PRANIMI LESHIMI SOLEMN I UJIT NE QARKULLIM
Pergtitur nga: Adelina Kajtazi , Vjosa Ahmeti ,Valbon Berisha Aprovuar nga: date: date:

1.Statusi,Kompletimi I matshem 2.Fillimi,mbarimi I ngjarjes I definuar qarte 3.Koha,Shpenzimet leht te parapara

‡

Duke pasur parasysh se gjate zhvillimit te ktyre aktiviteteve qe miren si aktivitete kryesore ndodhin edhe shum nen aktivitete tjera te cilat nuk permenden ne projekt,per shkak te thjeshtesimit te punes dhe per ta pasur mundesi me te leht te perpilimitte projektitdhe realizimit te tijne do ti perdorim keto ndarje themelore te aktivitetit Struktura hierarkike e aktiviteteve dhe nenaktiviteteve mund te shifet e pasqyruar me mire edhe ne fleten e punes vijuese e cila eshte ndertuar sipas 5 hapave udhezuese. Ketu do te perpiqemi te japim vetem aktivitetet kryesore te projektit duke mos hyre ne detale.Sido qe te jete planifikimi I detaleve duhet te behet edhe kto rezultate te kalkulimeve kohore dhe buxhetore dhe ne rast nevoje duhet te bashkangjiten si Aneks I veqant I propozimit te projektit.

‡ ‡

Prezantimi më i mirë i strukturës Hierarkike shihet nga paraqitja e meposhtme grafike e cila do të përdoret për një pamje më të mirë të shpenzimeve të pritura
UJESJELLESI PER BASHKESIN LOKALE TE RAKOSHIT 480.000.E

ZHVILLIMI I PROJEKTIT 382.693E

SHPENZ.PER PERSONEL 18.752E

GRUMBULLIMI DHE SHPERNDARJA 78.555E

SELEKSIONIMI I BURIMEVE 144E

GERMIMET 55.500E

BETONIMET DEPERTIMET 14.770E

VENDOSJA E GYPAVE PJESEVE\ 4.300E

KTHIMI NE GJENDJEN E MEPARSHEM 3.225E

KONTROLLA TEKNIKE PRANIMI 360E

LESHIMI I UJIT NE QARKULLIM 400E

HULUMT.I RRUGEVE DHE MATJET 90E

KONTRAK.TIMI I DEPOS 432O E

KONTRAKTIMI I BLERJES MATERIALIT 378.140E

Me posht do te paraesim edhe nje tabele me detalet per ekipin e projektit duke perfshire pergatitjen profesionale detyrat e tyre si dhe shpenzimet e parapara per kohen e angazhimit te tyre ne projekt. Qmimi per Profesioni Pergjegjesia dhe mbikqyrja dite pune Pagesat e teresishme Njeri me pervoje ne menaxhimin e projekteve Njohes I mire I te Ekonomist Tere projektin 80 7200 gjitha aktiviteteve

Ndihmon Menaxh.dhe Inxhinier I hidraulikes projektit dhe mbikqyr aktivitetet Mbikqyr aktivitet Teknik A,B

enaxh.e 40 4050

Njohes te mire te 20 1875.6 lemive perkatese

Mbikqyre aktivitetet Teknik C,D 20 1875.6

Mbikqyre aktivitetet Teknik C,G dhe H 20 1875.6

Mbikqyre aktivitetet Teknik F 20 1875.6

TOTALI 18.752

AKTIVITETET

Koha ne dite O M 1 P 2 3

SELEKIONIMI I BURIMEVE

HULUMTIMI I RUGEVE DHE MATJETE SIGURIA FIZIKE E DEPOS

4.5

6

8

1

2

2.5

KONTRAKTIMI I PUNEVE NDERTIMORE Blerja e mater. GERMIMET

16

18

24

32

48

52

BETONIMET DEPORTIMET Vendosja e gypave dhe pjeseve lidhese

12

16

19

14

18

20

KTHIMI I TRASEVE NE GJENDJEN E MEPRSHME KONTROLLIMI TEKNK DHE PRANIMI

8

15

18

1

2

4

LESHIMI I UJIT NE QARKULLIM

1

1

1

Teknika te ndryshme perdoren per percaktimin e kohezgjtjes se projekteve te ndryshme Nderkaq ne menyre qe te planifikojm sa me sakt kohen e pritur ne do te sherbehemi me kohet e mundshme te rjedhes se aktiviteteve te caktuara. 1.Koha Optimistike-O

2.Koha pesimistike-P 3.Koha me e mundshme me reale -M e cila gjindet mes ktyre dy koheve.

‡ Deri me tani kemi bere planifikime dhe organizimin e projektit kurse ‡ Tani ka ardhur momenti qe te fillohet me realizimin e detyrave te caktuara te cilat faktikisht perbejn aktivitetet e projektit si psh.do te marim pakon e punes .

Detyrat Nr.1 Emri Pershkrimi Fillimi Nr.2 Tenderi Hapja e tenderit ne Radion lokale e cila do te transmetohet 2 jave Nr.3 Oferta Pranimi I ofertve nga komisioni 22 8

ORARI

Mbarimi 22

Pergjegjes Adelina

Telefoni xx

24

Vjosa

xx

Nr.4

Kontraktimi

Kontraktimi I materialit dhe puneve ndertimore

25

26

Valboni

xx

Pergatitur nga:

date:

Aprovuar nga:

Date:

faqe--nga