AILAI DAA E1IKA 1ERAS AILAI DAA E1IKA 1ERAS

BUDAYA KER1A BUDAYA KER1A
CEMERLAAC CEMERLAAC
MA$Rl $ALLEh
l80PEJA8A7 JKR MALAY$lA
K0ALA L0MP0R
PENGURUSAN PERUBAHAN
BUDAYA KUALITI
GERAKAN BUDAYA KER1A CEMERLANG GERAKAN BUDAYA KER1A CEMERLANG
Kerajianan.Displin.Kegigihan.Daya Cipta. Kerajianan.Displin.Kegigihan.Daya Cipta.
Semangat Bekerjasama/Berpasukan.Mementingkan Semangat Bekerjasama/Berpasukan.Mementingkan
Kualiti Kualiti
Pengetahuan. Sikap. Kemahiran.Kesihatan.Rohani Pengetahuan. Sikap. Kemahiran.Kesihatan.Rohani
Kuantiti. Kualiti. Masa. Kuantiti. Kualiti. Masa.
Kos Kos
Peningkatan Peningkatan
Produktiviti Produktiviti
AKTOR-AKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI
AKTOR
PRODUKTIVITI
BAHAN-
BAHAN
PERSEKITARAN
KER1A
STRUKTUR
ORGANISASI
TENAGA
MANUSIA
KELENGKAPAN
MODAL
TEKNOLOGI
GAYA
PENGURUSAN
SISTEM
DAN PROSIDUR
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
INDIVIDU & ORGANISASI INDIVIDU & ORGANISASI
NILAI & ETIKA NILAI & ETIKA
DALAM TUGAS DALAM TUGAS
KETRAMPILAN DIRI KETRAMPILAN DIRI
MEMAHAMI RAKAN MEMAHAMI RAKAN
& TINGKAHLAKU & TINGKAHLAKU
KOMUNIKASI KOMUNIKASI
YANG BERKESAN YANG BERKESAN
KEPIMPINAN YANG KEPIMPINAN YANG
BERKESAN BERKESAN
HUBUNGAN INTERPERSONAL HUBUNGAN INTERPERSONAL
YANG BAIK YANG BAIK
PASUKAN (TORI) PASUKAN (TORI)
T T - - TRUST TRUST
O O - - OPENESS OPENESS
R R - - REALIZATION REALIZATION
I I - - INDEPENDENCE INDEPENDENCE
MENANGANI MENANGANI
KONLIK KONLIK
BELA1AR DARI BELA1AR DARI
MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS
BUDAYA KER1A BUDAYA KER1A
TINGGI TINGGI
(HEALTHY ORGANISATION) (HEALTHY ORGANISATION)
]angan masukkan sampah sarap dalam otak kita. Kalau kita sangka
kita malas maka Nalaslah kita. Kalau kita sangka kita lembab, maka
lembab lah kita.Kalau kita fikir kita mangkuk maka mangkuklah kita
tetapi Kalau kita fikir kecemerlangan itu mudah, maka mudahlah
untuk kita jadi cemerlang
W konteks:
Kadar Nilai sebagai sifat (attribute)
sesuatu objek;
W (contoh: Sumbangan Pendita Zaaba
dalam persuratan Melayu tidak
ternilai)
harga atau markah sesuatu objek
(nilai daripada segi kuantitatif);
W (contoh: barang-barang yang
dieksport bernilai RM 2.5 juta )
PENGERTIAN NILAI
PENGERTIAN NILAI
Ukuran umum yang diberi kepada sesuatu yang
diingini dan dihargai . Nilai sebagai kayu
ukur (standard) kepada apa jua yang
dilakukan manusia yang diingin dan dicita-
citakan. dilihat. didengar. dirasa (sesuatu
yang dialami melalui pancainderanya). Nilai
menjadi penentu dalam membuat pilihan dan
tindakan.
(Contoh Nilai tekun kerana ketekunan
boleh meningkatkan kecekapan &
produktiviti)
W Etika adalah satu peraturan/ persetujuan atau
kod yang menjadi panduan tata kelakuan
seorang sebagai anggota organisasi atau
masyarakat.
W Etika sebagai satu sistem moral yang universal
yang mengikat ahli-ahlinya yang
menggariskan perlakuan-perlakuan yang
dibenarkan (the Do`s) dan perlakuan-
perlakuan yang dilarang (the Don`t`s)
W Etika perlakuan-perlakuan yang baik adalah
berasaskan nilai-nilai murni.
PENGERTIAN ETIKA
KONSEP PERKHIDMATAN AWAM
W Segala rupa bentuk perkhidmatan yang harus diberikan
oleh kerajaan dalam rangka sesuatu sistem kerajaan
dengan segala layanan. nasihat dan bimbingan kepada
awam/rakyat supaya objektif kerajaan tercapai dengan
effektif.
W Konsep Perkhidmatan Awam yang perlu dipertahankan
dan bagaimana rakyat/awam dapat dibantu banyak
bergantung kepada sejauh mana Penjawat Awam telah
memiliki dan dapat menghayati etika dalam menjalankan
tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka.
USAHA PENERAPAN NILAI DAN
ETIKA UTAMA
W Demi peningkatan prestasi dan kredibiliti
perkhidmatan awam. pelbagai dasar. program.
kempen serta arahan telah dilaksanakan oleh
kerajaan semenjak tahun 1979.
W Matlamatnya ialah membentuk satu
perkhidmatan awam yang digerakkan oleh
satu pasukan petugas yang beretika mulia dan
profesional.
PANDUAN PERKHIDMATAN
CEMERLANG
W Buku terbitan MAMPU 1979
W Menentukangatan & galakan
mewujudkan perkhidmatan
yang jujur. cekap & berkesan
W Cogan Kata ~ Berkhidmat
Untuk Negara¨
1.PANDUAN PERKHIDMATAN
CEMERLANG
W Etika perkhidmatan Awam berpandukan tujuh
~TERAS PERKHIDMATAN¨
Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan
Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab
Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri.
Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah Dan
Kemesraan
Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat
Bekerjasama Dalam Membanteras kelemahan dan
Musuh-Musuh Negara
Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama
IKRAR TERAS PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA
KAMI YANG TELAH DILANTIK
BERKHIDMAT DENGAN KERA1AAN
MALAYSIA MEMBUAT IKRAR DI SINI
BAHAWA SEMASA DAN SELAGI KAMI
BERKHIDMAT DENGAN KERA1AAN.
KAMI PATUH DAN MENGAMALKAN
TERAS-TERAS PERKHIDMATAN
SEMASA MEN1ALANKAN TUGAS-TUGAS.
KEARAH INI KAMI;..
IKRAR TERAS PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA
1. BERAZAM MENINGGIKAN MUTU
PERKHIDMATAN;
2. BEKER1A DENGAN PENUH
TANGGUNG1AWAB;
. BERUSAHA MENGIKIS SIKAP
MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI;
4. BERKHIDMAT DENGAN PENUH
MUHIBAH DAN KEMESRAAN;
IKRAR TERAS PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA
5. BEKER1A KE ARAH MEMA1UKAN
PEMIKIRAN RAKYAT DAN
PEMBANGUNAN NEGARA;
6. BEKER1ASAMA DALAM
MEMBENTERASKAN KEKEMAHAN DAN
MUSUH-MUSUH NEGARA;DAN
7. BERPEGANG TEGUH KEPADA A1ARAN
AGAMA.
1- BERAZAM MENINGGIKAN MUTU
PERKHIDMATAN
W Menjadi Tanggungjawab pekerja untuk
meningkatkan mutu perkhidmatan dengan
meningkatkan kemahiran menerusi latihan.
pembacaan dan perbincangan. Sikap proaktif
tanpa perlu didorong atau atau diingati.
W Contoh ;Latihan. ail Meja. Mesyuarat.
Perbincangan-K.M.K.`. Perpustakaan
1abatan. Lawatan Sambil Belajar & Kreatif
2- BEKER1A DENGAN PENUH
TANGGUNG1AWAB
W Setiap pekerja perlu bertanggungjawab
terhadap kerjanya dengan melaksanakan
tugas sebaik mungkin seperti yang
diharapkan oleh organisasi
SURAT TAWARAN.
IKRAR PERKHIDMATAN AWAM
SENARAI TUGAS
MENEPATI 1AN1I RAKYAT
INISIATI
- BERUSAHA MENGIKIS SIKAP
MEMENTINGKAN DIRI
W Kakitangan perlu menyifatkan dirinya sebagai
penggerak masyarakat tanpa menggunakan
kedudukannya bagi mencari keuntungan
individu
KIKIS SIAT-SIAT TERCELA
INSA AKAN TANGGUNG1AWAB DAN KUASA
YANG DIBERI
KOMUNIKASI BERKESAN
BERI PELUANG BERTANYA
4- BERKHIDMAT DENGAN PENUH
MUHIBBAH DAN KEMESRAAN
W Sikap muhibbah dan kemesraan ini perlu ada
kerana pelanggan kita adalah berbilang bangsa
dan keturunan serta mengamalkan berbagai
kepercayaan dan budaya
SABAR
BERTIMBANG RASA
SIMPATI
MENGAWAL PERASAAN
MESRA
CEKAL MENGHADAPI CABARAN
MEMAHAMI PERASAAN ORANG LAIN
5- BEKER1A KE ARAH MEMA1UKAN
PEMIKIRAN RAKYAT
W Menjadi kewajipan setiap kakitangan
membantu memberi kefahaman kepada
masyarakat awam tentang dasar. program
serta hasrat kerajaan agar pembangunan dan
perubahan yang dilaksanakan oleh kerajaan
dapat dilaksana dengan lancar dan jayanya
MEMAHAMI DASAR-DASAR KERA1AAN
LATIHAN UNTUK MEMBIMBING
MENCARI PENDEKATAN TERBAIK UNTUK
KESEDARAN RAKYAT
6- BERKER1ASAMA DALAM
MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN
MUSUH-MUSUH NEGARA
W Semua pihak terlibat dalam usaha membenteras
kelemahan negara. Kerjasama semua pihak iaitu
awam. swasta dan golongan lain adalah penting
bagi memastikan keamanan serta menggerakkan
negara ke arah pembangunan yang menyeluruh
KEMISKINAN
KE1AHILAN
KORUPSI
PENYELEWENGAN
KOMUNIS
SUBVERSI
7- BERPEGANG TEGUH KEPADA
A1ARAN AGAMA
W Berpegang teguh kepada ajaran agama adalah
aspek penting kerana semua agama menjurus
kearah nilai-nilai yang baik dalam membentuk
pekerja yang jujur. cekap dan berkesan
NILAI-NILAI MURNI AGAMA YANG LAIN
MENOLAK AHAMAN KOMUNIS DAN TAK
BERAGAMA
PENGGUNAAN KAD
PERAKAM WAKTU
W Surat Pekeliling Am Bil.11/81
W Bertujuan memastikan pegawai &
kakitangan kerajaan tiba dipejabat
pada masa ditetapkan & jalankan
tugas dengan dedikasi & tekun
selama waktu pejabat.
W Terapkan nilai amamah. jujur.
displin diri & kepentingan masa.
DASAR PANDANG KE TIMUR
W Diumum oleh Y.A.B. Perdana Menteri 8 eb
1982.
W Meteladani 1epun & Korea Selatan dalam
Pengamalan etika kerja.
W Matlamat untuk meninggikan prestasi
pengurusan & pembangunan Negara &
wujudkan masyarakat mempunyai nilai &
etika kerja yang positif.
W Kerajinan. disiplin bekerja. kesetiaan pada
negara & organisasi. keutamaan kumpulan.
produktiviti & kualiti. peningkatan kecekapan.
kurangkan jurang perhubungan eksekutif &
pekerja dan sistem pengurusan yang
menitikberatkan kejayaan jangka panjang.
W Dilancarkan oleh Y. A. B.Perdana
Menteri -April 1982.
W Pembangunan dan kejayaan
sesebuah negara bergantung .antara
lain. kepada nilai-nilai hidup dan
etika kerja yang positif di kalangan
pekerja.
W Tumpuan kepada peningkatan daya
pengeluaran dan mutu kerja.
KEMPEN BERSIH.CEKAP DAN
AMANAH
PENGGUNAAN TANDA
NAMA
W Surat Pekeliling Bil.8/8
W Tujuan jadikan penjawat awam
lebih bertanggungjawab kepada
pelanggan. saling kenal mengenai
& memudahkan perhubungan.
KEPIMPINAN MELALUI
TELADAN
W Kempen dilancar Mac 198 oleh Y.A.B
Perdana Menteri.
W Tujuan menanam & memupuk ciri-ciri
kepimpinan yang berkesan untuk di
contoh
W Meningkatkan daya pengeluaran & amal
perkhidmatan bersih. cekap & amanah
W Ubah sikap negatif & hayati nilai-nilai
kepimpinan yang positif (rajin. jujur.
jimat. bersih. cekap & amanah)
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI
ISLAM DALAM PENTADBIRAN
W Dilancarkan 1985
W Tujuan mengenengahkan nilai-nilai Islam yang baik
yang bersifat Universal untuk diterapkan dalam
pentadbiran kerajaan
W Menjamin kelancaran & kecekapan jentera kerajaan
& menghindarkan perbuatan rasuah. penyelewengan
dan salah guna kuasa.
W 11 Nilai unggul. Amanah. Bertanggungjawab. Ikhlas.
Dedikasi. Serdahana. Tekun. Bersih. Berdisplin.
Berkerjasama. Berbudi Mulia dan Bersyukur
DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI
ISLAM DALAM PENTADBIRAN
W Penubuhan 1awatankuasa Pemandu
Pelaksanaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai
Islam Dalam Pentadbiran
1awatankuasa Teknikal Pembangunan
Insan
1awatankuasa Teknikal Undang-
Undang dan Peraturan dan
1awatankuasa Teknikal Sistem
Ekonomi dan Kewangan
W Ditubuhkan 1986
W Dipengerusikan oleh KSN & anggotanya KSU
perbendaharaan. KPPA. Ketua Pengarah MAMPU
W Pengerakan Utama memperkemas dan meningkatkan
keupayaan sektor awam
W Mengenal pasti strategi. program & aktiviti
pembaharuan
W Menekankan aspek produktiviti. kualiti dan inovasi
demi mempertingkatkan kecekapan & keberkesanan.
PANEL MEMA1UKAN PENTADBIRAN
AWAM
W Risalah diterbit 1987 oleh bahagian Hal Ehwal
Islam. 1PM.
W Untuk menerapkan nilai 7 etika kerja Islam
dikalangan penjawat Islam.
Bekerja dengan azam mengabdikan
diri kepada Allah;
Bekerja dengan ikhlas dan amanah;
Bekerja dengan tekun dan cekap;
Bekerja dengan semangat gotong-
royong dan
Bekerja dengan matlamat kebahagian
manusia sejagat.
ETIKA KER1A ISLAM
W Dilancar 27 Nov 1989 oleh Y.A.B. Perdana
Mentari
W Bertemakan Kualiti Teras Kejayaan`
W Tujuan memupuk satu budaya kerja
berorientasikan kualiti dalam mewujudkan
perkhidmatan awam lebih cemerlang.
W MAMPU terbitkan Panduan Pengurusan
Kualiti dan Produktiviti Dalam Perkhidmatan
Awam (Dilancarkan oleh KSN 25 1un 1996)
W Program-program dilaksanakan
GERAKAN BUDAYA KER1A
CEMERLANG (BKC)
W SSB mulai 1.1.92 bawa perubahan
struktur organisasi & sistem gaji &
saraan berorentasikan prestasi.
W Penilaian prestasi berdasarkan
penghasilkan kerja. pengetahuan.
kemahiran. kualiti peribadi. jalinan
hubungan kerjsama dan potensi.
1.SISTEM SARAAN BARU (SSB)
BORANG SASARAN KER1A TAHUNAN
DAN BORANG PENILAIAN PRESTASI
Menggantikan Bab D
(Tatakelakuan dan Disiplin)
Perintah-Perintah Am
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI
AWAM KELAKUAN DAN
TATATERTIB 199
W 1anji bertulis kepada pelanggan
tentang perkhidmatan dan
standardnya serta hak pelanggan.
W Piagam terbahagi (1abatan.
Bahagian dan Individu)
W Koleksi piagam pelanggan terbaik
Kementerian. Badan Berkanun.
Pentadbir Kerajaan & penguasa
tempatan diterbitkan Nov. 9.
PIAGAM PELANGGAN
W 16.1.Kata Bestari Kepimpinan (Terbitan
Arkib Negara 1984)
W 16.2.Risalah Penerapan Nilai-Nilai Islam
Dalam Pentadbiran (Terbitan 1abatan
Hal Ehwal Agama. 1PM)
W 16..Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam (Terbitan - 1991)
W 16.4.Wawasan 2020 (28 eb 1991)
PENERBITAN
BUKU/MA1ALAH/BULETIN DAN LAIN-
LAIN
Himpunan Ucapan Y. Bhg. Ketua
Setiausaha Negara
Perkhidmatan Awam Yang
Berkualiti
Kemajuan Pentadbiran Awam Di
Malaysia
Penerapan Nilai dan Budaya
Kerja Cemerlang Dalam
Pentadbiran Awam Malaysia
Beberapa Etos Pembangunan
Negara
Wawasan Pentadbiran Awam
Menghargai Masa;
Ketekunan Membawa
Kejayaan;
Keseronakan Berkerja;
Kemuliaan Kesederhana;
Ketinggian Peribadi;
Kekuatan Sifat Baik
Hati;
Pengaruh Teladan
Kewajipan Menjalankan
Tugas;
Kebijaksanaan
Berhemat;
Keutamaan Kesabaran;
Peningkatan Bakat; dan
Nikmat Mencipta.
TONGGAK
DUA BELAS
TONGGAK 12
W MERUPAKAN NILAI -NILAI YANG PERLU
DIHAYATI OLEH PEN1AWAT AWAM
SELAIN NILAI DAN ETIKA YANG TELAH
DIKELUARKAN OLEH PERKHIDMATAN
AWAM.
W MERUPAKAN NASKAH PENGIRING
KEPADA BUKU NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM YANG
DIKELUARKAN PADA 1990
W MEMANTAPKAN LAGI NILAI YANG
SEDIADA
TONGGAK 12
MENGHARGAI
MASA
2 KETEKUNAN
MEMBAWA
KEJAYAAN
3 KESERONOKAN
BEKERJA
4 KEMULIAAN
KESEDERHANAAN
5 KETINGGIAN PERIBADI
6 KEKUATAN SIFAT
BAIK HATI
7 PENGARUH
TELADAN
8 KEWAJIPAN
MENJALANKAN TUGAS
9 KEBIJAKSANAAN
BERKHIDMAT
KEUTAMAAN
KESABARAN
PENINGKATAN
BAKAT
2 NIKMAT
MENCIPTA
MENGHARGAI MASA
W MASA ITU EMAS
W MASA BERLALU TIDAK KEMBALI
W KECANGGIHAN MASA KINI MEMERLUKAN
KEPUTUSAN DENGAN CEPAT
W SETIAP ORANG MASA YANG SAMA DAN
PERBEZAANNYA IALAH BAGAIMANA MEREKA
MENGGUNAKAN MASA
W ORANG YANG TIDAK MENGHARGAI MASA
BIASA MEMPERSOALKAN KESUNTUKAN MASA
1. MENGHARGAI MASA
AMAIAN POSITII
WMeneµati masa
WMenyegeraIan tugas
WMemµunyai µerancangan yaItu
WMemµunyai µerancangan yaItu
WBijaI mengurusIan temµoh masa
yang dileri
WMenumµuIan masa µada IerjaIerja
yang µroduItiI dan IreatiI
WMenetaµIan target date untuI
menyiaµIan Ierja
WMenyeIesaiIan tugas daIam masa
yang ditetaµIan
AMAIAN NEGATII
WBerluaIluaI Iosong semasa
lertugas
WTidaI menyegeraIan tugas
WTidaI ada sense oI urgency
WTidaI merancang µeIerjaan
WTidaI ada µrioriti
WMeIayan tetamu yang tidaI
lerIenaan
WTinggaIIan µejalat untuI urusan
µeriladi yang lerterusan
WMemluat Ierja µeriladi yang
lerterusan
WMemluat Ierja µeriladi di µejalat
WBerniaga di yaItu µejalat
WMemluat Ierja yang tidaI
mustahaI
Apa dah
Jadi?
KETEKUNAN MEMBAWA KE1AYAAN
W MEMBERI TUMPUAN KEPADA SESUATU
KER1A SEHINGGA SELESAI DAN
CEMERLANG
W
W SEDIKIT-SEDIKIT LAMA-LAMA 1ADI
BUKIT
W KEMENANGAN ADALAH KEPADA YANG
BERSUNGUH-SUNGGUH
2. KETEKUNAN MEMBAWA KE1AYAAN
AMAIAN POSITII
WGigih daIam meIaIsanaIan tugas
mencalar
WRajin dan sentiasa lerusaha
WTeIun daIam menjaIanIan tugas
WSalar daIam menghadaµi calaran
WBerdisiµIin daIam setiaµ
µeIerjaan
WBerµandangan jauh
WBersemangat daIam
meIaIsanaIan tugas di arah
WDediIasi daIam mencaµai
matIamat organisasi
WSangguµ lerIorlan
WCeIaI menghadaµi IesuIitan
semasa lertugas
WTidaI µatah semangat
WBercitacita tinggi
AMAIAN NEGATII
WMudah tersinggung
WKurang lerdisiµIin
WMudah µutus asa
WTidaI teIun
WMudah mengaIah
WTidaI lercitacita tinggi
WTidaI lersemangat
WtidaI tahan Iena marah
WTidaI ada inisiatiI
WTidaI IreatiI
WSuIa lertangguh
WDisuruh luat, laru luat
KESERONOKAN BEKER1A
W BEKER1A ADALAH PERLAKUAN TIADA
PENGHU1UNG
W KER1A YANG SERONOK BILA ADA MAKNA
SEPERTI
MENGANGGAP SEBAGAI SATU IBADAH YANG
MEMPUNYAI GAN1ARAN
CABARAN YANG MEMERLUKAN USAHA DAN
PEMIKIRAN
SUMBANGAN YANG MEMBAWA KEPADA KE1AYAAN
ORGANISASI. NEGARA MALAHAN DIRI SENDIRI
. KESERONOKAN BEKER1A
AMAIAN POSITII
WMenganggaµ Ierja selagai
Iladat
WMemµunyai inisiatiI
sendiri
WMenghasiIIan sesuatu
yang lerIaedah
WMemµunyai Iomitmen
terhadaµ Ierja
WSedia memlari Ierjasama
AMAIAN NEGATII
WMenganggaµ Ierja selagai
lelan
WTidaI Iomited
WSentiasa mengharaµ dorongan
oIeh Ietua
WTidaI dileri masa yang
mencuIuµi
WKerja tidaI diiItiraI
WHanya menunggu arahan
WTidaI lerdisiµIin
WTidaI suIa menoIong
WTidaI dileri tanggungjayal
mencalar
WTiada µeIuang untuI meningIat
WTidaI diµercayai dan seIaIu
dicurigai
KEMULIAAN KESEDERHANAAN
W SEDERHANA ADALAH YANG TERBAIK
DAN MENIMBULKAN KEADAAN
BERSIH. KEMAS. SELESA DAN HARMONI
W MENOLAK KETERLALUAN SAMADA;
HIASAN. PERTUTURAN. ARAHAN.
PERGAULAN
W PENETAPAN SESUATU KEPUTUSAN 1UGA
PERLU SEDERHANA;
PERBELAN1AAN. ARAHAN/PERATURAN
4. KEMULIAAN KESEDERHANAAN
AMAIAN POSITII
WeIas dan jitu daIam µemiIiran,
µenuIisan dan µercaIaµan
WTidaI tamaIIan µangIat
WTidaI memlazir µerleIanjaan
µejalat
WBersiIat mesra dan µemaaI daIam
µergauIan
WMenerima teguran, cadangan dan
nasihat
WAdiI daIam semua tindaIan
WBermaruah dan lerhemah tinggi
WMeneµati janji, jujur dan iIhIas
WMerendah diri dan lerjimat
cermat
WTidaI memµeragaIan
Iemeyahan
AMAIAN NEGATII
WMenonjoInonjoIIan diri
WBercaIaµ dengan µerIataan
lomlastic
Wmengadangada
W somlong dan meninggi diri
WMenyuIarIan µersoaIan mudah
WMemµerlesar µerIara IeciI
WKedeIut / memlazir daIam
memenuhi IeµerIuanorganisasi
WMengamµu
WMemµeragaIan Iemeyahan dan
IeduduIan
WKeraµ menghias diri diµejalat
KETINGGIAN PERIBADI
W PERIBADI SESEORANG ADALAH
KESELURUHAN PERSONALITINYA ;
WATAKNYA. SIKAPNYA. PERILAKUNYA. DAN GAYA
DIA MEMBAWA DIRI DALAM PERGAULAN SESAMA
MANUSIA SAMADA DALAM ORGANISASI MAHUPUN
DIMANA-MANA
W WATAK PERLU DIBANTU DENGAN KEMAHUAN
DAN KESUNGGUHAN
W BURUK LAKU MENAMBAHKAN BURUK
AMALAN SEPERTI CUKA MEROSAKKAN MADU
5. KETINGGIAN PERIBADI
AMAIAN POSITII
WTeguh leriman dan lertaIya
daIam tindaIan
WMenyemµurnaIan tugas dengan
amanah
WIIhIas daIam menjaIanIan
tanggung jayal
WBeriImu dan lerµengetahuan Iuas
WMengutamaIan IeadiIan daIam
setiaµ µerluatan
WSedia lerIorlan
WBerIumla memluat IelajiIan
WKemas daIam µaIaian dan IiIiran
WBerani dan lerµendirian teguh
WTertil dan laiI ludilicara
AMAIAN NEGATII
WBerµuraµura daIam tindaIan
WSuIar memluat IelajiIan
WSuIa mengumµat dan mencari
saIah orang Iain
WTamaI daIam mengejar µangIat
dan IeduduIan
WMungIir janji
WMenghina dan merendahIan
usaha orang Iain
WPemarah dan tidaI salar
WKhianat daIam menjaIanIan
tugas
WBerdendam dan hasad dengIi
WBersungguh dIm
memµertahanIan IeIemahan
dan IeluruIan diri
KEKUATAN SIAT BAIK HATI
W ORANG SENANG DENGAN MEREKA
YANG BAIK HATI
W BAIK HATI ADALAH ITRAH SEBELUM
ADANYA HAWA NASU DAN BISIKAN
KE1AHATAN
W TENTUNYA KEKUATAN MENGAWAL
HAWA NASU BERPERANAN UNTUK
BAIK HATI
6. KEKUATAN SIAT BAIK HATI
AMAIAN POSITII
WBersoµan santun setiaµ masa
WPemaaI dan lerhemah tinggi
WSimµati Ieµada Iesusahan dan
masaIah orang Iain
WIIhIas dan lertimlang rasa
WPemurah daIam usaha IelaiIan
WMudah mesra dan leIerjasama
WMerendahj diri dan lerludi muIia
WBoIeh menerima teguran
WBerIaIu adiI daIam semua
tindaIan
WSedia menerima cadangan
AMAIAN NEGATII
WKasar dan Iurang soµan
WBerdendam liIa tidaI daµat
sesuatu Iemahuan
WSiIaµ tidaI µeduIi terhadaµ
teguran dan nasihat
WTidaI lertimlang rasa
WMementingIan diri sendiri
WSomlong dan memlesarIan diri
WBermuIamuIa
WCeµat menuduh / menghuIum
tanµa siasat
WSuIa mencaci / menghina orang
WTidaI loIeh terima IritiIan
tetaµi ceµat luat IritiIan
PENGARUH TELADAN
W SETIAP MANUSIA ADALAH PEMIMPIN
W PEMIMPIN MEMPUNYAI PENGIKUTNYA DAN
PERLU ADA TELADAN
W KELEMAHAN SESUATU KUMPULAN BOLEH
DISEBABKAN OLEH PEMIMPIN
W SEBAIK-BAIK ORANG ADALAH YANG
BERAEDAH KEPADA ORANG LAIN
W SESIAPA MEMBERI CONTOH KEBAIKAN MAKA
ADA KEBAIKAN DAN SEBALIKNYA
7. PENGARUH TELADAN
AMAIAN POSITII
WSentiasa lerIeIaIuan laiI
WTidaI tamaI Ieµada harta dan
IeduduIan
WBermoraI dan leraIhIaI tinggi
WTertil & leradal seµanjang masa
WRajin & Iuat leIerja
WAmanah & lertanggungjayal
Wujur dan iIhIas dIm setiaµ usaha
WMengutamaIan masyaraIat
WBerµandangan jauh
AMAIAN NEGATII
WBuruI µerangai & tingIahIaIu
WahiI & tidaI suIa memlaca
WHasad dengIi & luruI sangIa
WMemµersendaIan agama
WKedeIut & BaIhiI
WSuIa mencari heIah untuI
mengeIaI tanggungjayal
WSuIa mengumµat
WTerIaIu sensitiI & ceµat marah
WTidaI IenaI ludaya sendiri
WHiµoIrit serta lerµuraµura
WTidaI lerµandangan jauh
KEWA1IPAN MEN1ALANKAN TUGAS
W TUGAS ADALAH TANGGUNG1AWAB
W TUGAS SESEORANG ADALAH SECARA
MUAAKAT DAN MEMPUNYAI KESAN
KEPADA ORANG LAIN
W MEMASTIKAN TUGAS DILAKSANAKAN
DENGAN BAIK DAN SEMPURNA ADALAH
SEUMPAMA KITA MEN1AGA
KEPENTINGAN MASYARAKAT
W TIDAK MERANCANG SESUATU KER1A
SEBENARNYA KITA SEDANG MERANCANG
UNTUK MENYUKARKAN TUGAS KITA
8. KEWA1IPAN MEN1ALANKAN TUGAS
AMAIAN POSITII
WSentiasa lertanggungjayal
terhadaµ tugas yang dileriIan
WTeIun dan salar menjaIanIan
tugas
WSeIaIu memµunyai inisiatiI sendiri
WBoIeh diharaµ untuI
menyemµunaIan tugas
WMementingIan IuaIiti
WCergas dan µantas leIerja
WCermat dan lerdisiµIin daIam
segaIa µerIara
WAccountalIe
WSentiasa leIajar dari IesaIahan
WBersiIaµ µroIesionaI dan ceIaµ
AMAIAN NEGATII
WMudah menyeIeyeng dariµada
lertanggungjayal
WTidaI loIeh diharaµ
WSuIa memlangIang atau
lerdaIih aµaliIa dileri tugas
WTidaI taat Ieµada arahan
WTidaI lersungguhsungguh
WSuIa letrangguh
WMengeIaI dari tanggungjayal
WTidaI µeIa Ieµada IuaIiti
WBeIerja samliI Ieya
WSentiasa memluat IesiIaµan
Ierja
KEBI1AKSANAAN BERHEMAT
W BERHEMAT BERERTI MENGHARGAI
SESUATU KENA PADA TEMPATNYA
W SESIAPA TIDAK MAHU BERHEMAT
SEDIALAH UNTUK HIDUP MELARAT
W HEMAT BUKAN SAHA1A KEPADA WANG
RINGGIT TETAPI;
1UGA MASA. BAHAN. KATA-KATA. DAN
PENGGUNAAN APA SA1A TERMASUK NYAWA
9. KEBI1AKSANAAN BERHEMAT
AMAIAN POSITII
WBerhatihati liIa lerleIanja
WAccountalIe
WTidaI memlazir harta Ierajaan
WTahu memlezaIan antara
IeµerIuan dengan Iemeyahan
WMenyeIenggara hartalenda
Ierajaan dengan laiI
WBertanggungjayal di atas
µerleIanjaan yang diIaIuIan
WMengadaIan sistem Ieyangan
yang lerIesan
WMenyedari lahaya hasiI Ierajaan
datangnya dariµada raIyat
AMAIAN NEGATII
WBoros dan suIa memlazir
WMemµeraga Iehelatan dan
Iemeyahan
WSuIa lermeyah dengan harta
Ierajaan
WTidaI cermat dengan harta
Ierajaan
WSuIa lerleIanja lesar tidaI
Iena µada temµatnya
WKurang µeIa dan laIhiI Ieµada
IeµerIuan ayam
KEUTAMAAN KESABARAN
W SABAR DIPU1I OLEH SEMUA AGAMA.
DIAKUI OLEH PARA ILMUAN.
PENTADBIR DAN KITA SENDIRI
W SABAR ITU SALAH SATU DARI CABANG
IMAN DAN SEPERTI KEPALA DARIPADA
TUBUH BADAN
W LANGKAH ATAU PERANCANGAN YANG
DIATUR DENGAN TELITI DAN SABAR
MENGELAKKAN KESILAPAN YANG
MEMBAWA KERUGIAN
10. KEUTAMAAN KESABARAN
AMAIAN POSITII
WTenang menghadaµi
masaIah rumit
WMemµunyai µerhitungan
jauh
WTahan menerima calaran
WTidaI µutus asa
WPemaaI dan lerhemah tinggi
WCermat daIam tutur Iata
AMAIAN NEGATII
WSeIaIu mengulah µendirian
& Ieµutusan
WTidaI sangguµ lerIorlan
WTaIutIan calaran
WIeIas mengaIah
WBerµandangan semµit
WTidaI tahan menghadaµi
Iesusahan
WTidaI lertanggungjayal
PENINGKATAN BAKAT
W SEMUA MANUSIA ADA BAKAT
W BAKAT PERLU DITINGKATKAN
W BAKAT MEMBAWA KEPADA BANYAK
KEMA1UAN DAN TAMADUN DUNIA
W INOVASI DAN KREATIVITI ADALAH
PERCAMBAHAN DARI BAKAT YANG
DITINGKATKAN
W ORANG YANG GEMAR MENINGKATKAN BAKAT
ADALAH YANG TIDAK CEPAT BERPUTUS ASA
DAN BERANI MENCUBA
11. PENINGKATAN BAKAT
AMAIAN POSITII
WMemleri dorongan terhadaµ
Ireativiti
WMemleri µengiItiraIan Ieµada
usahausaha originaI
WMemleri gaIaIan Ieµada
µemiIiran laru
WBerani mencula ideaidea laru
WMengenaI dan memuµuI laIat
laIat yang ada
WMenggaIaIIan µenyertaan daIam
aItiviti IreatiI
WMenggaIaIan µercamlahan
IiIiran
WMenyediaIan µerseIitaran dan
suasana yg menyediaIan idea
IreatiI
AMAIAN NEGATII
WMenyeIat µemiIiran laru
WTidaI menggaIaIIan µerculaan
WTaIut mencula sesuatu yang
laru
WTidaI menghargai laIat yang
ada
WMemµerIeciIIan usahausaha
originaI
WMengeIaIIan suasana yang
tidaI menggaIaIIan Ireativiti
WBerµuashati dengan tahaµ laIat
yang ada
NIKMAT MENCIPTA
W KEPUASAN ADALAH PUNCAK TU1UAN
W KEPUASAN YANG TINGGI/KETARA ADALAH
NIKMAT YANG SUKAR DINILAI
W CIPTAAN / CADANGAN / IDEA YANG
MEMPUNYAI AEDAH KEPADA ORANG RAMAI
AKAN MENIMBULKAN NIKMAT MENCIPTA DAN
BANGGA
W TURUT GEMBIRA DAN SAMA-SAMA
BERGANDING SEKIRANYA PERLU TERHADAP
PENCIPTAAN BARU ORANG LAIN
12. NIKMAT MENCIPTA
AMAIAN POSITII
WMerasa µuas Ierana seuatu idea
atau cadangan daµat
diIaIsanaIan dan dimanIaatIan
WSentiasa lerada daIam calaran
inteIeItuaI
WSentiasa mencari idea dan Iaedah
laru daIam µentadliran
WOverzeaIous dengan µeIerjaan
WGemlira meIihat yujudnya idea
dan Iaedah laru daIam
µentadliran
WSenang lermain dengan idea dan
lerani mencula
AMAIAN NEGATII
WBerµuashati dengan IeduduIan
yang sedia ada
WTaIut menemui IegagaIan
WMemandang remeh usaha orang
Iain
WPemiIiran tidaI dinamiI
WMemµertahanIan status quo
secara memluta tuIi
WTidaI suIa µemlaharuan
WTidaI salar daIam µenciµtaan
laru
W Sari Adab Pentadbiran
W Ungkapan Bestari Pentadbiran dan
Pengurusan
W Penerbitan Majalah/Buletin Serta Video
W Majalah Cekap
W Majalah Khidmat
W Buletin Nilai & Etika
W Video: Perkhidmatan Awam - Pembaharuan ke Arah
Budaya Kerja Cemerlang.
W Seminar. Bengkel dan Kursus khusus 1abatan
Kerajaan/ swasta.
PENERBITAN
BUKU/MA1ALAH/BULETIN DLL
NILAI DAN ETIKA
DALAM PEFKHIDMATAN AWAM
NILAI DAN ETIKA
DALAM
PERKHIDMATAN
AWAM
2. NIIaI-nIIaI Yang
Mengutamakan PeIanggan :
Berbud1 Mu11o
Bersobor
Sopon-son1un
PeromoÞ
. NIIaI-nIIaI PerIbadI
Asas :
monoÞ
Ber1onggung]ouob
1KÞ1os
Berded1Kos1
Berdes1p11n
BeKer]osomo
Bers1Þ
TeKun
SederÞono
. NIIaI-nIIaI
KepImpInan
d11
Beron1
Sguro
. NIIaI-nIIaI
ProIesIonaIIsme
Ber11mu
Rreo11v111
1novos1
1n1egr111
Neu1ro1111
Re]u]uron
1n1e1eK1uo1
Koun1ob11111
BerKeouo11
. NIIaI-nIIaI
ProduktIvItI/
KuaIItI
ProduK11v111
Ruo1111
. NIIaI-nIIaI
Keagamaan
BersguKur
Ber1mon
Ber1oKuo
W Sesuatu yang diberi kepercayaan kepada
orang lain untuk melaksanakannya. Tidak
amanah dianggap melakukan pengkhianatan
& penipuan;
~Amanah mesti ditunaikan¨ (Al-Baqarah:20);
~Amanah jangan sekali-kali dikhianati¨ (Al-
Anfal:27);
~Serahkan amanah kepada yang berhak¨ (Al-
Nisa:58);
~Hendaklah bersikap amanah dalam melaporkan
dan merekodkan sesuatu¨ (Al-Baqarah:282)
~hendaklah bersikap amanah dalam mengukur dan
menyukat¨ (Al-A`raf)
1.AMANAH
W Ciri-Ciri Amanah
Guna waktu pejabat sebaik-
baiknya
belanja harta awam ikut
peraturan
Tidak menipu. menyeleweng &
rasuah
Siapkan kerja dalam tempoh
ditetapkan
1.AMANAH
1.AMANAH
W Tidak Amanah
Melakukan penipuan dan
penyelewengan
Menyalahgunakan kuasa dan
kedudukan
Cuai dalam tugas
Guna waktu pejabat buat kerja
persendirian
Buat kerja-kerja peribadi dengan
berselindung di sebalik kerja-
kerja rasmi
W Sesuatu kerja. tugas. janji dan lain-lain
yang mesti dilaksanakan. Tidak
bertanggungjawab dengan sempurna
boleh dikenakakan tindakan tatatertib
W Ciri-Ciri Bertanggungjawab
Bersungguh-sungguh melaksanakan
kerja
Melaksanakan kerja dengan sempurna
Rasa bersalah jika kerja tak ikut
piawaian
Menjaga maruah agama. bangsa dan
negara.
2.BERTANGGUNG1AWAB
2.BERTANGGUNG1AWAB
W Tidak Bertanggungjawab
Tidak bersungguh-sungguh
hingga orang lain terpaksa
bantu
Hasil kerja tak capai piawaian
Kerja tak selesai ikut tempoh
Tak berusaha baiki mutu
kerja.
W Hati yang bersih. jujur dan suci. Berhati mulia
dalam melaksanakan tugas tanpa
mengharapkan balasan dari manusia.
Mempunyai niat bertugas kerana Allah.
disamping mencari rezeki yang halal.
W Ciri-Ciri Ikhlas
Tidak menunjuk-nunjuk dalam
melaksanakan tugas
Tidak memilih-milih kerja
Laksanakan tugas dalam tempoh tak kira di
waktu/selepas waktu pejabat
Mengikis sebarang unsur kepentingan diri.
.IKHLAS
.IKHLAS
W Tidak Ikhlas
Kerja tekun di hadapan ketua
(Bermuka-muka)
Pilih kerja yang disukai ketua.
untuk pujian. popular dan
kenaikan pangkat
Buat kerja ikut tempat. masa &
orang yang beri arahan
Beri syarat tertentu untuk kerja
diluar rutin
W Pembaktian (Pengabdian) seorang bagi
melaksanakan tugas dengan sempurna.
W Sifat-sifat Berdedikasi
Laksana kerja tanpa mengharapkan
sebarang tambahan upahan. ganjaran
dan pujian
Laksana tugas dengan cepat. berkesan
dan berkualiti
Sentiasa berusaha baiki kelemahan
diri. bersedia menerima nasihat.
teguran dan tunjukajar
4.BERDEDIKASI
4.BERDEDIKASI
W Tidak Berdedikasi
Elak membuat kerja
Minta sempati & pertolongan
orang
Tak sempurna tugas ikut
tempoh
W Patuh kepada peraturan-peraturan.
udang-undang dan arahan-arahan.
W Ciri-Ciri Berdisiplin
Patuh dan taat kepada peraturan.
udang-undang dan arahan
Berpegang teguh kepada ajaran
agama
Menjaga imej dan maruah diri
daripada perbuatan cuai dan keji
5.BERDISIPLIN
5.BERDISIPLIN
W Tidak Berdisiplin
Megah dan bangga melanggar
peraturan dan undang-undang
Buat kerja keji dan tidak bersopan
di khalayak ramai seperti mencuri
harta pejabat. mabuk. judi dan
bergaduh
Sengaja langgar peraturan dan
arahan
Saling tolong menolong antara satu sama lain untuk
kebaikan jabatan bukan kerosakan.
.... ~dan hendaklah kamu bertolong-tolangan untuk
membuat kebajikan dan bertakwa. dan janganlah
kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa
(maksiat).¨ (Al-Maidah:2)
W Ciri-Ciri Berkerja sama
1alankan tugas secara kolektif
Menyedari idea kumpulan lebih bernas. mantap
dan jitu
Merujuk pandangan rakan tentang perkara yang
rumit
6.BEKER1ASAMA
6.BEKER1ASAMA
W Tidak Bekerjasama
Bangga kebolehan diri
Merendah-rendahkan
kebolehan orang lain
Sukar menerima pandangan
orang lain
Kebersihan fizikal ( diri. pakaian. bangunan
pejabat. rumah. kawasan persekitaran.
pengurusan dan pemilikan harta) dan
kebersihan moral (hati yang baik. fikiran
bersih. jiwa yang murni. tidak sombong dan
angkuh)
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang banyak bertaubat. dan mengasihi orang-
orang yang mensucikan diri ~(Al-
Baqarah:222);
~Dan pakaian mu maka hendaklah engkau
bersihkan. dan segala kejabahatan. maka
hendaklah engkau jauhi¨ (Al-Muddaththir: 4
dan 5)
7.BERSIH
W Ciri-Ciri Bersih
Sentiasa menjaga kebersihan diri. pakaian
dan pejabat
Tutur kata yang baik dan bersopan santun
1auhi perbuatan keji (rasuah. pecah
amanah. menipu dan mengumpat)
Buat pertimbangan teliti dan adil dalam
membuat keputusan
1auhi hawa nafsu dan emosi dari
mempengaruhi pekerjaan & pemikiran
7.BERSIH
7.BERSIH
W Tidak Bersih
Kata-kata kotor dan lucah
Diri dan pakaian pejabat
tidak terurus
Tipu dan rasuah
Bersunggunh-sungguh
melaksanakan sesuatu tugas.
Mengikut hadith nabi yang
diriwayatkan Al-Baihaqi
bermaksud.¨ Sesungguhnya
Allah suka apabila seseorang itu
membuat sesuatu perkara ia
melakukannya dengan tekun (
memperbaiki dan
mempertingkatkannya)¨.
8.TEKUN
8.TEKUN
W Ciri-Ciri Tekun
Mengutamakan kepentingan
tugas daripada kepentingan
diri
Berkorban masa dan tenaga
demi kepentingan
perkhidmatan
Meningkatkan mutu
kecekapan dan produktiviti ke
tahap cemerlang
8.TEKUN
W Tidak Tekun
Kerja sambil lewa & tidak
pentingkan kualiti
Tidak sanggup kerja lebih
masa/diluar waktu pejabat
Tidak berusaha
meningkatkan mutu kerja
9.SEDERHANA
Sikap yang menentang akan sikap
keterlaluan sama ada keterlaluan dalam
menetapkan sesuatu peraturan
perbelanjaan atau dari segi kelakuan
seperti percakapan. pakaian. tindakan
dan tingkah laku.
~Dan janganlah engkau memalingkan muka mu
(kerana memandang rendah) kepada manusia.
dan janganlah engkau berjalan di bumi
dengan berlagak sombong. sesungguhnya
Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang
sombong takbur. lagi membanggakan diri.¨
(Luqman:18).
W Sifat Sederhana
- Sedia menerima nasihat.
cadangan dan pendapat
orang lain
Mudah memaafkan
kesilapan orang lain
- Bijaksana dalam membuat
pertimbangan dan keputusan
9.SEDERHANA
9.SEDERHANA
W Tidak Sederhana
Menonjol-nonjolkan diri
dan suka guna perkataan
bombastik
Menunjuk-nunjuk
kepandaian
Berlebihan berbelanja dan
membazirkan harta awam
W Tingkah laku yang baik dan
percakapan yang bersopan santun
~Dan apabila kamu diberikan
penghormatan dengan sesuatu
ucapan (hormat seperti memberi
salam) maka balaslah
penghormatan itu dengan lebih baik
dpd.nya. atau balaslah dia dengan
cara yang sama. Sesungguhnya
Allah sentiasa menghitung tiap-tiap
sesuatu¨. (Al-Nisa:88)
10.BERBUDI BAHASA
W Ciri-Ciri Berbudi Bahasa
Bertutur dengan lemah lembut tetapi
tegas
Memberi layanan dengan wajah yang
manis dan bersopan santun
Bertindak dengan kelakuan yang
menyenangkan.
Bersedia membantu orang lain dengan
tangan terbuka
bertimbang rasa dan bertolak ansur
10.BERBUDI BAHASA
10.BERBUDI BAHASA
W Tidak Berbudi Bahasa
Bertindak dengan cara yang
kasar
Menunjukkan muka masam
dan dan bertutur perkataan
kurang menyenangkan
Tidak memikirkan kesusahan
orang lain.
Mengenai PKPA Bil.10/91. Panduan
Peningkatan Kualiti Perkhidmatan
Kaunter menegaskan semua
penjawat awam perlu beri
perkhidmatan dengan penuh tertib
dan bersopan-santun
Digariskan amalan-amalan yang perlu
diperkhidmatan kaunter bermula
diperingkat sambutan. proses dan
diperingkat akhir perkhidmatan.
11.BERSOPAN SANTUN
Memberikan kepada yang berhak itu akan
haknya mengikut kadar masing-masing.
atau meletakkan sesuatu ditempatnya.
Keberanian untuk menilai diri sendiri dan
orang lain secara tegas berasaskan ilmu
yang benar-benar bijaksana (sama
rata/tidak memihak kepada mana-mana
pihak)
Keputusan yang adil diterima dengan hati
yang tenang dan aman sebalikny a yang
tidak adil akan menerima tentangan.
12.ADIL
W Sifat-sifat Adil
Pilih individu yang layak &
berkebolehan untuk satu-satu jawatan.
Sahkan jawatan pegawai yang layak
Buat penilaian prestasi dengan adil
Mereka yang layak dipertimbangkan
untuk kenaikan pangkat dan lain-lain
insentif.
12.ADIL
12.ADIL
W Tidak Adil
Pilih orang yang rapat mendapat
penilaian prestasi tinggi
Tidak ambil tindakan disiplin
terhadap pekerja yang sengaja
langgar peraturan
Menaikkan pangkat orang yang
sealiran fikiran/ yang
mengampunnya.
PKPA Bil.2/91: Panduan
Pengurusan Mesyuarat dan
Urusan 1awatankuasa Kerajaan
PKPA Bil.1/9: Panduan
Mengenai Mesyuarat Pagi
1.SYURA (MESYUARAT)
. Untuk menjadi cekap & berjaya.
perlu memiliki ilmu pengetahuan
dan kemahiran di bidang tertentu.
. Ilmu kunci kejayaan individu.
organisasi. bangsa dan negara
.Ilmu untuk kebahagian hidup di
dunia dan diakhirat
14.BERILMU
14.BERILMU
Diantara usaha Kerajaan ;
- Program ijazah lanjutan
- Penubuhan Institusi Latihan ()
Kreativiti - kemampuan atau
kebolehan mencipta
Inovasi - sesuatu yang baru yang
diperkenalkan atau
dimaklumkan
(seperti kaedah. sistem.
adat dan lain-lain)
PKPA Bil./91 : Anugerah Inovasi
Dalam Perkhidmatan
Awam
15.KREATIVITI DAN INOVASI
15.KREATIVITI DAN
INOVASI
W Sifat Kreativiti dan Inovasi
Sentiasa mencari idea dan
kaedah baru penyelesaian
masalah
Berani mencuba dengan teknik
dan kaedah baru
Suka bermain dengan idea
W Tidak kreativiti dan Inovasi
Tidak gemar kepada perubahan dan
pembaharuan
Tidak gemar mencuba dan takut
kepada kegagalan
Mudah putus asa
Memandang remeh usaha-usaha
pembaharuan orang lain dan timbul
perasaan hasad dan dengki
15.KREATIVITI DAN
INOVASI
Dikaitkan dengan nilai amanah. jujur
boleh dipercayai dan sentiasa
memelihara kepentingan awam
tanpa mengambil peluang untuk
kepentingan diri.
Kerja merupakan satu pengorbanan
dengan penuh ikhlas tanpa curiga
dan cemburu.
16.INTEGRITI
16.INTEGRITI
W Sifat Integriti
Mementingkan kepentingan
awam lebih kepentingan diri
Menepati masa
Tidak suka pembaziran
Tidak rasuah dan
menyeleweng
16.INTEGRITI
W Tidak Integriti
Guna waktu pejabat untuk
urusan peribadi
Suka menipu dan berbohong
Guna kemudahan pejabat
Berpura-pura sakit
Tidak memihak mana-mana
kumpulan termasuk parti politik.
Bersedia dan berusaha bersungguh-
sungguh laksanakan semua dasar.
program dan aktiviti kerajaan.
Kumpulan A dilarang mengambil
bahagian cergas dalam parti politik.
17.NEUTRALITI
Tanggungjawab melaksanakan tugas yang
diserahkan dan memastikan matlamat
serta objektif tugasan tersebut tercapai.
Tugas dijalankan ikut prosedur.arahan &
peraturan yang ditetapkan.
Akauntibiliti sangat penting dalam
pengurusan kewangan. Sistem kawalan
terhadap perbelanjaan wang awam
dijalanakn melalui pelbagai peringkat.
18.AKAUNTABILITI
Tindakan Meningkatkan Akauntabiliti
W Pengurusan tetapkan akauntabiliti setiap
tugas dan tanggungjawab dengan jelas.
W Sistem akauntabiliti perlu diwujudkan di
semua agensi. Tentukan tanggungjawab
dan jenis tugas setiap pekerja.
W Akauntabiliti dinyatakan cara bertulis
dan didokumenkan melalui undang-
undang. prosedur. perturan dan arahan
yang spesifikasi.
18.AKAUNTABILITI
18.AKAUNTABILITI
W Sistem kawalan kewangan beri perhatian:
Sistem belanjawan yang berkesan bagi
peragihan peruntukkan kewangan.
Mengawas & mengawal penggunaan
tenaga manusia. aset dan
perkhidmatan.
Wujudkan sistem perakaunan yang
cekap dan kemas kini.
18.AKAUNTABILITI
W Pertingkatkan keupayaan sistem
pengawalan & pengawasan
seperti audit dalam.
W Beri perhatian kepada
penguatkuasaan.
W Akauntibiliti Individu
dipertingkatkan melalui
penerapan nilai-nilai murni dan
positif.
W Buku Panduan Pengurusan Kualiti
dan Produktiviti Dalam
Perkhidmatan Awam
W PKPA 6/91 - Panduan Peningkatan
Produktiviti
W PKPA 1/92 - Panduan Pengurusan
Kualiti Menyeluruh
W PKPA 4/91 - Strategi Peningkatan
Kualiti
19.NILAI-NILAI
PRODUKTIVITI DAN KUALITI
19.NILAI-NILAI
PRODUKTIVITI DAN KUALITI
W PKPA /9- Piagam Pelanggan
W PKPA 1/94 - Sistem Pemilihan
Perkhidmatan
W PKPA 2/96 - Pelaksanaan MS ISO
9000
W SPKPA 1/97 - Panduan Tambahan
dan Skim Persijilan MS ISO 9000
Kesediaan dan dengan rasa rendah diri
mengakui sebarang nikmat Allah dan
berterima kasih kepadaNya.
W Ciri-Ciri Bersyukur
Berkerja dengan penuh tekun dan sabar
Menerima nasihat. teguran dan tunjukajar
dengan hati terbuka
Patuh kepada arahan dan peraturan
Sanggup berkorban masa dan tenaga
menjayakan sesuatu tugas
Menjadikan kerja sebagai satu ibadah
20.BERSYUKUR
W Tidak Bersyukur
Tidak merasa puas dengan apa yang
diterima .
Suka memprotes peraturan dan arahan
Tidak berminat menghasilkan kerja yang
cemerlang
Suka membazir
Bangga dengan kedudukan dan pangkat
20.BERSYUKUR
W Membenarkan pengakuan itu dengan
hati dan mengamalkan rukun-rukunnya.
Rukun Iman mengandungi enam perkara
Beriman kepada Allah
Beriman kepada Malaikat
Beriman kepada Kitab-Kitab
Allah
Beriman dengan Rasul
Beriman dengan Hari Akhirat
Beriman dengan Qada' & Qadar
21.BERIMAN
Mentaati. tunduk dan patuh kepada suruhan
Allah serta menjauhi segala larangannya.
Takwa terbahagi martabat
Menjauhkan diri daripada azab
yang kekal abadi dengan
menjauhi sama sekali amalan
syirik.
Menjauhkan diri daripada segala
dosa walaupun dosa tersebut
terlalu kecil.
Menjauhkan segala perkara yang
memalingkan diri daripada Allah
S. W.T.
22.BERTAKWA
22.BERTAKWA
W Suka memberi maaf
W Menepati janji
W Tidak terdedah kepada keraguan
dan syak
W Mempunyai sifat kesabaran
W Adil dalam pertimbangan dan
putusan
W Takutkan kepada Allah
(menjauhkan diri dpd.membuat
dosa/perkara yang dilarang )
NEREKA YANC PATUT NENCUBAH S!KAP
* Nereka yang bermegah dengan diri sendiri dan
mengenepikan pandangan orang lain
* Nereka yang sentiasa merungut dan mencari alasan
* Nereka yang bermuka dua
* Nereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan
tidak suka bekerjasama
* Nereka yang tidak dapat membezakan perkara·
perkara rasmi dan peribadi
* Nereka yang tidak menunaikan janji
* Nereka yang suka mengambil kesempatan ke atas
orang lain
PERSEK!TARAN YANC KONDUS!F
!! DE!! KET
* Laksanakan arahan · arahan dengan segera
* Sediakan alternatif ·alternatif dan cadangkan
kepadanya apabila arahan · arahan didapati
tidak sesuai
* argai niat ketua dan beri nasihat yang betul
* ersikap rendah diri dan menghormati ketua
* ezakan dengan jelas perkara·perkara peribadi
dan perkara rasmi
HUBUNCAN DENCAN ORANC BAWAHAN
* !ngat bahawa mereka juga manusia/aset
* eri pujian dan penghargaan apabila
mereka melakukan kerja dengan baik
* eri nasihat kepada mereka secara sulit
apabila mereka bersalah (coaching)
* Dengar masalah·masalah mereka,
cuba selesaikannya (kaunseling)
* ertindak terhadap mereka secara
adil dan saksama
* antu mereka memupuk hubungan
mesra di antara satu sama lain
HUBUNCAN DENCAN RAKAN SE]AWAT
Tolong·menolong dan sentiasa senyum
nggaplah mereka sama saja
Elakkan dari bercakap mengenai
keburukan mereka
Sentiasa bekerjasama
pabila mereka membuat kesalahan
beri nasihat di tempat yang sunyi
nggaplah diri anda di dalam keadaan mereka
S S
I I
A A
PP
A A
Siapa bersabar Siapa bersabar - - dia menang dia menang
Siapa menganiaya Siapa menganiaya - - dia akan teraniaya dia akan teraniaya
Siapa berjalan Siapa berjalan - - dia sampai dia sampai
Siapa jujur Siapa jujur - - dia terlindung dia terlindung
Siapa berlembut hati Siapa berlembut hati - - dia mulia dia mulia
Siapa lalai Siapa lalai - - dia gagal dia gagal
Siapa berkasar Siapa berkasar - - orang menghindar orang menghindar
Siapa sungguh Siapa sungguh- -sungguh sungguh - - dia berhasil dia berhasil
Siapa tergesa Siapa tergesa- -gesa gesa - - dia akan menyesal dia akan menyesal
Siapa boros Siapa boros - - dia berkurangan dia berkurangan
Siapa belajar Siapa belajar - - dia maju dia maju
Siapa ramah lidahnya Siapa ramah lidahnya - - akan banyak saudaranya akan banyak saudaranya
Siapa sedikit kejujuran Siapa sedikit kejujuran - - akan sedikit temannya akan sedikit temannya
Siapa mengenal dirinya Siapa mengenal dirinya - - akan mengenali Tuhannya akan mengenali Tuhannya
Siapa menggali lubang Siapa menggali lubang - - akan jatuh kedalamnya akan jatuh kedalamnya
Ramai di antara kita yang
sudah mati semasa muda
tetapi dikuburkan
sesudah tua"
"rang yang cemerlang
menunjukkan hasil. "rang yang
gagal memberikan alasan.
"%! Y! E%"TK KEC!L E%CK#
TE!T! D!%! NE%EK SE!D!%!
"%! E%!W ES% E%CK#
TE!T! E%! !DE
"%! !S·!S NE!LS·LS
#EL! #E%!ST!W
"%! Y! E%!W KEC!L
NEN#E%KTK! L "%! L!!
/nvv ¡c·[v ìc·vìvn vvn ¡c·vìvnvn iìv ¡c·[v,
vi[vìvìvn .cìv·vnv:
Allah s.w.t telah berfirman yang mafhumnya, "tidak akan aku
ubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah mereka ubah apa
yang ada dalam diri mereka sendiri"
PROFESOR DR HANKA
ST KN D!L!%K!
KN NE!!!S D!
"%! L!! TE%SE!YN.
E%!L % D!ST
KN NT! KN
TE%SE!YN D! "%!
L!! NE!!!S"
ST KN D!L!%K!
KN NE!!!S D!
"%! L!! TE%SE!YN.
E%!L % D!ST
KN NT! KN
TE%SE!YN D! "%!
L!! NE!!!S"
lh7AlLAh 70hAhM0 MELE8lhl lh7AlLAh 70hAhM0 MELE8lhl
$ECALA KEKA$lh, $ECALA KEKA$lh,
KERAhA.... KERAhA....
$ECALA KEKA$lh AKAh KAM0 $ECALA KEKA$lh AKAh KAM0
7lhCCALKAh A7A0 7lhCCALKAh A7A0
MEhlhCCALKAhM0, MEhlhCCALKAhM0,
7E7APl, 7E7APl,
70hAh $E8ACAl KEKA$lh, 0lALAh 70hAh $E8ACAl KEKA$lh, 0lALAh
7EMPA7 YAhC KAM0 hAK 70J0. 7EMPA7 YAhC KAM0 hAK 70J0.
K|TA ßUKAN wARCANECARA 0UN|A,
TAP| wARCANECARA AKh|RAT
TAP|......
K|TA 8|ßUK HEN6AR| ßARANC-
ßARANC YANC AKAN 0|T|NCCALKAN
ßUKAN ßEKALAN UNTUK
0|ßAwA PULANC...
WAHAI 1IWA YANG TENANG.
KEMBALILAH KEPADA
TUHANMU
DALAM KEADAAN KAU REDA
DAN DI REDHAI..
MASUKLAH KE DALAM
SYURGA-SYURGAKU
vvn )vnvvn vvn ^c[v.in,
^cìivn Ic·inv 1v.in
!+^)/ £/·1 ±O£11....
±c·.vnv ^v.·i ^v[[cn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful