You are on page 1of 28

EPIKO

KAHULUGAN

PAGLAGANAP
EPIKO KAHALAGAHAN

KAIBAHAN
Panuto:Suriin
ang mga
salitang
nakahilig sa
loob ng
MAGPAYAMAN TAYO! pangungusap.
Bigyan ng
kahulugan
ayon sa
pagkakagamit
sa akda sa
tulong ng mga
larawan.
MAGPAYAMAN TAYO!

1. Ang patung


ni Andres
Bonifacio ay
matatagpuan
sa Monumento
Circle .
MAGPAYAMAN TAYO!

 2. Maingat na
inaalagaan ng
mga katutubo
ang
sinaunang
gong.
MAGPAYAMAN TAYO!

 3. Ang gintong
salumpuwit ay
karaniwang
inuupuan ng
mga Hari at
Reyna.
4. Libangan
ng aking lola
ay ang
ngumata ng
nganga.
5. Magaling
tumugtog ng
gintong bansi
ang aking
lolo Isko .
PANGKATANG GAWAIN
PANGKAT 1

 Isa sa mga katangiang taglay ng epiko ay ang pagkakaroon


nito ng mga pangyayaring may kababalaghan. Isa -isahin ang
mga kababalaghang nakapaloob sa binasang epiko.
Pagkatapos, sagutin mo ang tanong: “Sa iyong palagay, paano
nakatulong ang nasabing kababalaghan upang makilala ang
mga tauhan? “ Gamitin mo ang dayagram sa iyong pagsagot.
Gayahin ang pormat.
1.
TUWAANG

Mga Kababalaghan

Para sa akin, nakatulong ang mga kababalaghan sa epiko sa pagkilala ng mga tauhan sapagkat
_______________________________________________________________________________
_
PANGKAT 2

 Suriin mong mabuti ang pangunahing tauhan. Batay sa mga


detalye at pangyayaring nakapaloob sa epiko, bumuo ka ng
Character Profile tungkol sa pangunahing tauhan
PANGKAT 3

 Bumasa ka ng isa pang halimbawa ng epiko. Suriin mo ang


katangian ng pangunahing tauhan. Pagkatapos, gumawa ka
ng paghahambing sa mga pangunahing tauhan ng epikong
iyong binasa at epikong “ Tuwaang ”. Gumamit ng Venn
Diagram. Gayahin ang pormat sa papel at doon isulat ang
sagot.
PANGKAT 4
A A at B: Pagkakaiba
C: Pagkakatulad
Ano ang mga pangyayari na nagpapatunay na ang akdang binasa ay epiko ng
mga Bagobo? Isa-isahin ito.

TUWAANG

Epiko ng mga Bagobo

Mga Patunay
PANGKAT 5

 Matapos mong basahin ang


teksto. Sa iyong palagay, ano
ang mga katangian ng epiko
upang matukoy ang kaibahan
nito sa iba pang akdang
pampanitikan ? Ipaliwanag.
KALIGIRANG
PANGKASAYSAYAN NG
EPIKO
ALAM NYO BA….

Ang epiko ay isang uri ng panitikan na


nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan at
pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan
laban sa mga kaaway na halos hindi
mapaniwalaan dahil ang mga tagpuan ay
pawang kababalaghan at di-kapani-paniwala.
Isang kuwento ito na punong-puno ng kagila-
gilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin
ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking
epiko .
KAHULUGAN

Ang salitang epiko ay mula sa salitang Griyegong


"epos" na nangangahulugang salawikain o awit.
May nagsasabing ang epiko daw ay hango sa
pangalang Kur, isang lalaki na kinuhang manunulat
ng mga Español sa kanilang kapanahunan dahil sa
kaniyang likas na pagiging malikhain at matalino.
Lahat ng kaniyang isinulat ay tinawag niyang
epikus, na di kalaunan ay tinawag ng mga Español
na epiko na ang ibig sabihin ay “ dakilang likha”.
PAGLAGANAP

Sa nakaraang ikadalawampung siglo,


isa-isang naitala ng mga mananaliksik
at dalubhasa ang marami pang
epikong- bayan mula sa iba’t ibang
dako ng bansa. Ayon sa kanila, nauuri
ang epikong nasusulat ayon sa
kasaysayan ng lugar na kinatagpuan
nito.
KAHALAGAHAN/LAYUNIN

. Layunin nitong pukawin ang isipan ng mga


mambabasa sa pamamagitan ng nakapaloob na
mga paniniwala, kaugalian at mithiin ng mga
tauhan.
 Nagiging aliwan ang epiko, ito ay nagsisilbing
pagkakakilanlang panrehiyon at pangkultura.
Ginagamit ito sa mga ritwal at pagdiriwang upang
maitanim at mapanatili sa isipan ng mga mamamayan
ang mga kinagisnang ugali at paniniwala, gayundin ang
mga tuntunin sa buhay na pamana ng ating mga
ninuno.
KAIBAHAN

Ang Epiko ay tungkol sa


mga pangyayaring
mahiwaga o
kabayanihan ng mga
tauhan.
DUGTUNGAN MO!

 Ang nangibabaw na
damdamin sa binasang
teksto ay
_______________________.
 Katanggap-tanggap ba na
maituturing ang
katangiang taglay ng
pangunahing tauhan upang
kilalanin siya bilang bayani?
 Paano pahahalagahan
ang epiko bilang
matandang panitikan sa
kasalukuyan?
SAGUTIN MO!

 “ Bakit sinasabing ang


paglalahok ng mga
pangyayaring di kapani-
paniwala o kababalaghan sa
epiko ay sinasabing
nagpapakita ng pagka-
Pilipino ?”
“ Bakit mahalaga na
mailarawan kung paano
naganap, nagaganap o
magaganap ang isang kilos?”
TAKDANG-ARALIN/KASUNDUAN

Saliksikin ang kahulugan ng


Pang-abay na Pamaraan.
Itala sa long bond paper.
Sanggunian:
www.google.com