PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3103) Skala Nominal dan Ordinal

Oleh: Ahmad Syamil Abdullah Mohamad Raduan Murah Mohd Fadhli Shahidan Muhammad Nurkhifzan Isnin Syamsul Faiz Ismail

Skala nominal membentuk nombor bagi menunjukkan kategori yang berlainan. .Skala Nominal ‡ Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling mudah dan merupakan bentuk pengukuran yang paling rendah boleh digunakan oleh ahli penyelidik.

kategori Cina  nombor 3 .‡ Sebagai Contoh: Guru ingin membahagikan ras pelajar dalam kelasnya kepada beberapa kategori:  nombor 1 . .kategori India  nombor 4 .kategori Melayu.  nombor 2 .lain-lain ras.

3 atau 4 dan selanjutnya adalah untuk memudahkan analisis komputer atau pengenalan bagi setiap ras. ‡ Tidak bermakna 1 lebih baik atau superior dari 2 dan seterusnya.‡ Pemberian nombor 1. . ‡ Nombor hanya melambangkan kumpulan bagi sesuatu pembolehubah. seperti contoh yang diberikan ialah ras. 2.

.‡ Apabila nombor digunakan untuk menamakan orang atau objek dan nombor ini tidak mempunyai apa-apa hubungan dalaman antara satu sama lain dari segi nilai maka skala pengukurannya disebut sebagai skala nominal.

.Skala Ordinal ‡ Pengukuran menggunakan skala ordinal menyusun data:  daripada yang rendah kepada yang tinggi atau  daripada yang lemah kepada yang cemerlang  satu susunan yang melambangkan satu bentuk hierarki.

.Contoh: ‡ Guru mungkin menyusun skor yang didapati dalam Ujian Bahasa Melayu dari markah yang tertinggi kepada markah yang terendah sekali.

‡ Skala ordinal hanya menyusun mengikut hierarki untuk melambangkan perbezaan atau kedudukan sesuatu individu relatif kepada sesuatu individu yang lain. . ‡ Kedudukan skor atau kebolehan yang disusun itu tidak sama magnitudnya atau perbezaannya hanya menunjukkan satu individu itu skornya di atas atau di bawah.

. tetapi perbezaan kedudukan antara nombor 1 dengan nombor 2 adalah 20 markah.‡ Berapa banyak lebihan atau kekurangan tidak dapat ditentukan. ‡ Perbezaan kedudukan pelajar nombor 8 dengan 9 hanya 4 markah sahaja.

‡ Yang pentingnya:  nombor 1 lebih tinggi markahnya dari pelajar nombor 2 dan  nombor 8 lebih tinggi markahnya daripada pelajar nombor 9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful