TAJUK: PERANAN PENGETUA SEBAGAI PEMIMPIN KURIKULUM

Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia Sri Layang, Genting Highlands
1

OBJEKTIF
Pada akhir sesi, peserta-peserta sepatutnya boleh:
1.

2.

3.

Membezakan antara pengurus dengan pemimpin kurikulum di sekolah. Menjelaskan ciri-ciri sekolah berkesan. Menghuraikan peranan pemimpin kurikulum di sekolah.

2

KANDUNGAN

 

Perbezaan antara pengurus dengan pemimpin kurikulum. Konsep dan ciri-ciri sekolah berkesan. Peranan pemimpin kurikulum.

3

1. PENDAHULUAN

Salah satu ‘core business’ sekolah ialah berkaitan dengan kurikulum. Pengetua ialah orang yang diberi tanggungjawab untuk memastikan kurikulum diurus dengan licin.

4

Mengikut Seksyen 18 (1) Akta Pendidikan 1996, semua sekolah hendaklah menggunakan Kurikulum Kebangsaan.

5

Definisi Kurikulum Kebangsaan Mengikut Akta Pendidikan 1996
… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Peraturan 3 (1) PU(A) 531 6

Matlamat

Objektif dan Keluaran Sumber dan Bahan

Bentuk Penilaian

P & P dan Kaedah Komunikasi

Model Kurikulum
(Eraut, Goad dan Smith, 1975)
7

2. Jenis-jenis Kurikulum
• • • • •

Kurikulum rasmi / formal Kurikulum pengajaran Kurikulum operasional Kurikulum pengalaman Kurikulum tersirat / tersembunyi
8

Antecedents

Implimentasi

Kesan sertamerta

Kesan Jangka Pendek
Perubahan diperlahankan

Kesan Jangka Panjang

Tekanan untuk perubahan

Keputusan dibuat untuk berubah

Perancangan dan pelaksanaan yang segera dalam bidang yang luas

Infrastruktur menghadapi tekanan kuat Menghadapi peristiwa di luar jangkaan Perubahan tingkah laku dikehendaki

Saiz program berkurang secara beransur-ansur

Ketidaksanggupan atau kelesuan

Struktur tradisi menguasai semula

PELAKSANAAN PROGRAM YANG BERMASALAH (Havelock & Huberman, 1997)
9

3. SIAPAKAH PENGURUS? Orang yang menjalankan kerja-kerja organisasi dengan cekap dan berkesan melalui ahli-ahli organisasi.

10

4.

SIAPAKAH PEMIMPIN?
Orang yang berupaya mempengaruhi atau mengajak ahli-ahli organisasi supaya bersetuju dengan rela hati melaksanakan kerja-kerja organisasi dengan cekap dan berkesan [dari definisi kepimpinan: Proses mempengaruhi aktiviti-aktiviti sekumpulan orang dalam organisasi ke arah penentuan dan pencapaian matlamat organisasi (Stodgill, 1958) dan Aktiviti mempengaruhi orang supaya mereka berusaha secara sukarela ke arah mencapai matlamat kumpulan (Terry, 1960)] .
11

Leadership Versus Management
Management is about coping with complexity. Good management brings about order and consistency by drawing up formal plans, designing rigid organization structures, and monitoring results against the plans. Leadership, in contrast, is about coping with change. Leaders establish direction by developing a vision of the future; then they align people by communicating this vision and inspiring them to overcome hurdles.
J.P. Kotter, “What Leaders Really Do” Harvard Business Review, May-June 1990

12

5. MATLAMAT PENGURUSAN KURIKULUM

Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan

13

1. APAKAH FUNGSI ASAS PENGURUS KURIKULUM? • Merancang (Planning) • Mengelola (Organising) • Memimpin (Leading) • Mengawal (Controlling)

14

6.1

Aktiviti Dalam Proses Merancang Kurikulum – menentukan aliran tindakan
 

  

Menetapkan objektif. Menentukan strategi-strategi untuk mencapai objektif. Menyediakan program-program untuk mencapai objektif. Menyediakan belanjawan. Menentukan prosedur pelaksanaan program. Penggubalan dasar pelaksanaan program.

15

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN (TOWS Matriks)
STRENGTH
S1 – Guru mencukupi – 100% terlatih S2 – Seorang guru cemerlang Matematik S3 – 60% guru yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman mengajar S4 – Memenangi Anugerah 3K (2004) S5 – Kemudahan fizikal baik dan sempurna

WEAKNESS
W1 – Guru opsyen BI kurang berkesan berdasarkan penyeliaan bilik darjah W2 – 54% murid kurang berminat BI W3 – 40% murid tidak menguasai 3M W4 – Pencapaian murid dalam PKSR tahap II lebih rendah daripada tahap I W5 – Prestasi sukan olahraga rendah di peringkat daerah W6 – Blok bilik darjah yang digunakan oleh PPG menimbulkan masalah kekurangan bilik darjah

OPPORTUNITY
O1 – PIBG membiayai dan menyokong aktiviti penting sekolah O2 – Bantuan sumber daripada agensi luar seperti Bank Rakyat, PDRM dan MDSA adalah baik O3 – Perpustakaan Awam, Dewan Suarah dan PKG berdekatan O4 – Terdapat jurulatih bertauliah (bola sepak, sepak takraw, Taekwondo, kompang) di sekitar kawasan

S–O Strategies

W–O Strategies

THREATS
T1 – Adanya penyalahgunaan Kafe Siber T2 – Kurang sokongan ibu bapa / penjaga dalam program sekolah T3 – Keadaan lalu lintas mengancam keselamatan murid T4 – Gangguan daripada pihak luar (budak nakal/’palau’)

S–T Strategies

W–T Strategies

16

PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) OBJEKTIF STRATEGI -Peratus kelulusan UPSR rendah 53% (2004)
- Meningkatkan

Peratus Kelulusan UPSR

• 5A – 20% • Lulus – 95% menjelang 2010 - Peningkatan peratus kelulusan UPSR dari 53% (2004) kepada 65% (2005) • Wujudkan permuafakatan antara sekolah dengan PIBG untuk meningkatkan prestasi akademik • Tambahkan masa pembelajaran murid
17

PELAN TAKTIKAL
BIL PROGRAM/ PROJEK T/JAW AB TEMPOH KOS/ SUMBER OUTPUT INDIKATOR PRESTASI 65% peratus kelulusan dalam UPSR Percubaan 2005 60% waris pelajar Tahun 6 hadir PELAN KONTIGENSI Program Mentor-Mentee utk pelajar lemah / tidak hadir Edaran bahan bengkel kpd waris

1

KELAS BIMBINGAN BERBAYAR BENGKEL MENJAWAB KERTAS SOALAN UPSR BERSAMA WARIS PROGRAM LATIH TUBI

GPK 1

7 BULAN

RM 7000.00

-

2

GPK 1

2 HARI

RM 1000.00

3

GPK 1

1 BULAN

RM 500.00

Pelajar perlu menyelesaikan minimum 20 set soalan

18

PELAN OPERASI Nama Projek : BENGKEL MENJAWAB KERTAS SOALAN UPSR BERSAMA WARIS
LANGKAH 1 PROSES KERJA Mesyuarat: 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Lantik AJK 1.4 Agih tugas 1.5 Tetap tarikh / Tempat 1.6 Bincang kos 1.7 Jemputan 1.8 Hal-hal lain Persiapan: • Tempat • Bahan Bengkel • Jadual Bengkel • Instrumen Penilaian Bengkel T/JAWAB GB TEMPOH 1 Hari STATUS

2

AJK Persiapan Tempat

7 Hari

19

PELAN OPERASI (samb…)
Nama Projek : BENGKEL MENJAWAB KERTAS SOALAN UPSR BERSAMA WARIS
LANGKAH 3 PROSES KERJA Surat menyurat • Makluman ibu bapa • Jawapan ibu bapa • Fasilitator • Tempahan Sajian • Tempahan Cenderahati Pelaksanaan • Penilaian dan Post Mortem • Penyediaan Laporan T/JAWAB Setiausaha TEMPOH 7 hari STATUS

4

AJK Sajian AJK Hadiah AJK AJK

1 hari

5 6

2 hari 1 hari

20

6.2 Aktiviti Dalam Proses Mengelola Kurikulum – menyusun & mengaitkan tugas

 

Menubuhkan struktur organisasi seperti JK Kurikulum dan Panitia Mata Pelajaran. Menetapkan perhubungan. Menyediakan senarai tugas guru mata pelajaran. Memilih guru yang sesuai berdasarkan kepada kelayakan / kepakaran. Menjalankan orientasi dan latihan.
21

6.3 Aktiviti Dalam Proses Memimpin Kurikulum – tindakan ke arah mencapai objektif
   

Menurunkan kuasa. Memberi motivasi kepada guru-guru. Menyelaras program kurikulum. Menguruskan konflik dan perbezaan dalam pendapat. Menangani perubahan.
22

6.4 Aktiviti Dalam Proses Mengawal Kurikulum – menentukan kemajuan
 

Mewujudkan sistem laporan maklum balas. Menetapkan piawai pencapaian prestasi kurikulum. Menjalankan pemantauan / penyeliaan pelaksanaan kurikulum. Menjalankan penilaian pengajaran dan pembelajaran. Menjalankan tindakan pembaikan / pembetulan. Memberi ganjaran.
23

7. APAKAH MAKSUD SEKOLAH BERKESAN? Sekolah yang pencapaiannya melebihi jangkaan

24

8. CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN 8.1 Kepimpinan Pengetua yang profesional
• Kepimpinan pengetua yang profesional • Pendekatan ‘partisipatif’ • Tegas dan bermatlamat.
25

8.2 Berwawasan dan mempunyai matlamat bersama • Ada matlamat yang jelas • Amalan-amalan yang tekal • Kesejawatan dan kerjasama
26

8.3 Mempunyai persekitaran yang menggalakkan pembelajaran • Suasana pembelajaran yang teratur dan selamat. • Suasana kerja yang menarik.

27

8.4 Memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran
• Memaksimumkan masa belajar. • Penekanan terhadap akademik. • Memberi tumpuan kepada pencapaian.

28

8.5 Pengajaran yang bermatlamat • Pengajaran yang berstruktur. • Matlamat yang jelas. • Amalan pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel. • Organisasi yang cekap.

29

8.6 Memberi penghargaan dan mempunyai hasrat yang tinggi • Memberi penghargaan. • Menjelaskan hasrat / harapan yang hendak dicapai. • Memberi cabaran intelektual.

30

8.7 Memberi pengukuhan • Memberi maklum balas pencapaian dari semasa ke semasa • Memberi penjelasan tentang peraturan sekolah

31

8.8 Membuat pemantauan • Memantau prestasi murid • Menilai prestasi sekolah 8.9 Memberi tanggungjawab kepada murid-murid • Menaikkan harga diri murid • Memberi tanggungjawab kepada murid • Membuat kawalan ke atas murid
32

8.10 Wujud perkongsian rumahsekolah • Penglibatan ibu bapa dalam program akademik sekolah 8.11 Sekolah sebagai organisasi pembelajaran • Perkembangan staf yang aktif

33

9. APAKAH FUNGSI ASAS PEMIMPIN KURIKULUM

Mempengaruhi guru-guru supaya mereka bersetuju melaksanakan program-program kurikulum secara sukarela. Bertindak sebagai pemimpin instruksional (pengajaran).
34

9.1 Aktiviti Pemimpin Instruksional
  

  

Merangka matlamat sekolah. Menerangkan matlamat sekolah. Memantau dan menilai pengajaran guru. Menyelaras kurikulum. Memantau kemajuan murid. Mengawal masa pengajaran
35

Aktiviti Pemimpin Instruksional (Sambungan)
  

Sentiasa keterlihatan. Memberi ganjaran kepada guru. Menggalakkan perkembangan profesionalisme guru-guru. Menyediakan insentif untuk murid. (Model Kepimpinan Pengajaran Hallinger, 1984)
36

Aktiviti Kepimpinan Instruksional (Sambungan)

Aktiviti kepimpinan instruksional boleh dirumuskan kepada 3 aspek, iaitu: * Menetapkan matlamat. * Menjaga / mengawal proses kurikulum (Proses Pengajaran dan Pembelajaran). * Mempupuk iklim pengajaran dan pembelajaran
37

10.

TINDAKAN PENGETUA UNTUK MEMASTIKAN KEJAYAAN KURIKULUM

10.1 Memastikan Akta Pendidikan 1996 dipatuhi. 10.2 Merangka matlamat kurikulum. 10.3 Menyediakan kemudahan dan kelengkapan untuk pengajaran dan pembelajaran. 10.4 Memastikan guru-guru berkebolehan mengajar.
38

TINDAKAN PENGETUA (Samb.)
10.5 Memastikan guru mengajar, murid belajar. 10.6 Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut proses yang betul.

39

Incompetence is the persistent failure to:
   

maintain discipline treat students properly impart subject matter effectively accept teaching advice from superiors demonstrate mastery of subject matter produce the intended or desired results in the classroom

40

Methods to identify incompetent teachers
 Supervision

ratings and observations  Complaints from parents or students  Complaints from other teachers  Student test results

41

10.6.1 CARTA ALIRAN PROSES P & P
MULA PERSEDIAAN PENYAMPAIAN PELAJARAN UJIAN / PEPERIKSAAN PEMULIHAN / PEMBETULAN OK?
YA TIDAK

SIMPAN REKOD TAMAT
42

TINDAKAN PENGETUA (Samb.)
10.7 10.8 10.9 Memantau, menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran. Mengawal tingkah laku murid. Menjalankan tindakan pemulihan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran yang bermasalah. 10.10 Menjelaskan kepada guru kandungan Akta Pendidikan 1996 dan P.U.(A) 531.
43

10.10.1 Menjelaskan kepada semua guru kandungan Akta Pendidikan 1996. Perkara yang perlu ditekankan ialah:
• Seksyen 18(1): Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan di semua sekolah. • Seksyen 19: Sekolah hendaklah menyediakan murid untuk peperiksaan yang ditetapkan.
44

10.10.2

Menjelaskan kepada semua guru kandungan P.U.(A) 531. Perkara yang perlu ditekankan ialah: • Peraturan 7: Guru perlu mengadakan sukatan pelajaran yang diluluskan dan senarai nama murid dalam sesuatu kelas yang diajar untuk pemeriksaan. • Peraturan 8: Guru hendaklah menyimpan dan menyenggara buku rekod mengajar.
45

• Peraturan 11(1): Guru hendaklah mengajar mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan dan jadual waktu yang diluluskan.

46

Peruntukan Waktu Minimum P & P Seminggu Mengikut Akta Pendidikan 1996 (P.U.(A) 531):
      

Menengah Rendah Menengah Atas (Sains) Menengah Atas (Sastera) Sekolah Keb. (Tahap 1) Sekolah Keb. (Tahap 2) Sekolah J. Keb. (Tahap1) Sekolah J. Keb. (Tahap2)

= 1640 minit = 1640 minit = 1560 minit = 1350 minit = 1440 minit = 1350 minit = 1440 minit

47

PENALTI

Penalti untuk Peraturan 7 dan 8 ialah sebanyak RM 500.00. Penalti untuk Peraturan 11(1) ialah sebanyak RM 5,000.00 atau tiga bulan penjara atau kedua-duanya sekali
48

10.10.3 Menjadi pakar rujuk kurikulum kepada guru-guru dalam bidang kaedah, pendekatan dan teknik pengajaran. 10.10.4 Menguasai teori-teori pengajaran dan pembelajaran. Contoh: a. “No non-academic activity produced positive correlation with achievement”(Davis, G.A. & Thomas, M.A. 1989, Effective schools and effective teachers, Boston: Allyn & Bacon. Page 120)
49

a.

Penggunaan masa P & P yang berkesan: 15% untuk mengelola kelas: 50% untuk interaksi gurumurid; 35% untuk mengawas dan menyelia kerja-kerja murid. 80% masa untuk interaksi gurumurid ialah untuk perkara akademik.

g.

50

d.

Teknik pengajaran yang menggunakan pelbagai pancaindera menimbulkan minat serta dapat mengekalkan ingatan murid.

e. Semakin kompleks sesuatu pelajaran, semakin banyak memerlukan penjelasan daripada guru.
51

10.4.5

Kon Pengalaman Dale (1964)
Simbol lisan Simbol penglihatan Rakaman, radio dan gambar Televisyen Pameran Lawatan (field trips) Demonstrasi/tunjuk cara

Lakonan/main peranan Penggunaan alat- alat dan bahan-bahan sebagai model dan bercorak 3 dimensi Pengalaman langsung

52

10.4.6

Semakin banyak pelajaran yang dikuasai, semakin tinggi pencapaiannya. Pencapaian murid akan meningkat jika murid belajar dengan bantuan guru. Masa belajar di sekolah efektif lebih banyak berbanding dengan sekolah tidak efektif.
53

10.4.7

10.4.8

10.4.9

Kualiti pengajaran guru mempunyai perkaitan yang tinggi dengan pencapaian akademik murid iaitu r = 0.47 (22.09%) (Fraser, B.J. 1989. Research syntheses on school and instructional effectiveness.

International Journal of Educational Research, 13 (7): 707 - 719).
54

10.4.10

Pengajaran dengan menggunakan kaedah tutoran mempunyai perkaitan dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik sebanyak r = 0.60 (36.00%) (Hartley, S.S, 1980. Instruction in mathematics. Evaluation in Education, 4:56 - 57)
55

10.4.11 JADUAL KORELASI BEBERAPA FAKTOR DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR
B il. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Faktor Program Pengukuhan Kualiti Pengajaran Kuantiti Pengajaran Program Pemulihan Latar Belakang Guru Suasana Bilik Darjah Membimbing Menghafal Kerja Rumah Gaya Pengajaran Guru Persediaan Awal Murid Kaedah Simulasi Kaedah Berbantuan Komputer Penggunaan Media Pengajaran Pengajaran Berpasukan Jumlah Kajian 76 41 110 97 65 102 218 106 44 264 430 151 557 657 41 Nilai Korelasi 0.49 0.47 0.38 0.30 0.29 0.26 0.25 0.25 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.03 56

11.

Merancang bersama guru-guru program-program untuk mempertingkat prestasi pelajaran murid. Mengkaji pelaksanaan P & P semasa, serta mencadangkan caracara mengatasi masalah P&P yang sedang dihadapi. Mengkaji keputusan ujian / peperiksaan sekolah dan mengambil tindakan pemulihan.
57

12.

13.

14. Membetulkan fungsi dan perjalanan Panitia Mata Pelajaran (Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986, bertarikh 13 Mac 1986), Pengetua hendaklah menjelaskan tentang:

58

14.1 Tujuan penubuhan Panitia Mata Pelajaran
14.1.1 14.1.2 Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan murid terhadap pengajaran Memperbaiki prestasi murid dalam peperiksaan.
59

14.1.3

14.2 Peranan Panitia Mata Pelajaran 14.2.1 14.2.2 14.2.3 Mendapatkan nota atau laporan perlakuan calon peperiksaan. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan. Membincangkan strategi bagi mengatasi masalah pembelajaran murid.
60

15. Menggerakkan Pusat Sumber Sekolah supaya berfungsi di peringkat optimum. 3. Melaksanakan penyeliaan P & P ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 / 1987 ).

61

17. Memastikan Proses Penilaian Sekolah berjalan mengikut konsep dan tujuannya. Konsep Penilaian: Proses menentu, mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. “Evaluation is not to prove, but to improve”
62

18. Mengenal pasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman. 19. Menjalankan program khas kurikulum, seperti klinik mata pelajaran, kelas pemulihan dan kelas pengayaan.

63

20. Bagaimanakah cara untuk menjadi Pengetua yang berkesan?
• Memahami dan patuh kepada peraturan dan undang-undang. • Berupaya mempengaruhi orang lain supaya melaksanakan tugastugas organisasi dengan cekap dan berkesan.
64

21. Bagaimanakah untuk berupaya mempengaruhi orang lain?
Memiliki: • kuasa pakar • kuasa rujukan • kuasa sah • kuasa paksa • kuasa ganjaran
65

22. Bagaimanakah cara untuk memiliki kuasa pakar dan kuasa rujukan? • Untuk memiliki kuasa pakar, seseorang itu hendaklah memiliki ilmu yang banyak. • Untuk memiliki kuasa rujukan, seseorang itu hendaklah bertingkah laku baik dan mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan.
66

23. Kesimpulannya?
Pengetua sebagai pengurus dan pemimpin kurikulum hendaklah: • • • patuh kepada peraturan-peraturan mempunyai banyak ilmu mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan.

67

RUJUKAN ASAS

Davis, G.A. & Thomas, M.A. (1989). Effective schools and effective teachers. Boston: Allyn & Bacon. Jacobson, P.B., Reavis, W.C. & Logsdon, J.D. (1963). The effective principal. 2nd. Ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

68

Terima Kasih

69

Pengarang asal: Ishak bin Sin Disunting dan dikemaskini oleh: Ishak bin Sin Shamsiah Mohd Shahar Abas Awang Tan Siew Eng Chen yuen Fook Bertarikh: 11 Disember 2001 Dikemaskini oleh: Loh Ghee Juan Bertarikh: 12 Ogos 2005

70