You are on page 1of 22

KANDUNGAN MODUL

1Konsep
2

PM

Langkah PM 3 Pelaksanaan PM

MATLAMAT
Membimbing guru memahami dan melaksanakan Pembelajaran Masteri (PM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan

OBJEKTIF MODUL
 

Menyatakan konsep PM Menerangkan langkah PM dalam p&p Melaksanakan PM dalam p&p

KONSEP P
1 EMBELAJARAN

MASTERI

PM suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

DEFINISI

PRINSIP ASAS PM

Murid Normal

Unit Pembelajaran

Masa Mencukupi

Arahan Jelas

MODEL PM
Unit Pembelajaran 1 Penentuan Hasil Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran Penilaian
Tindakan Susulan Aktiviti Pengayaan Ya Tidak Tindakan Susulan Aktiviti Pemulihan

Sudahkah murid menguasai?
Ya Teruskan

Unit Pembelajaran 2

2LANGKAH

PEMBELAJARAN MASTERI

n ka laj tu be n m ne Pe e . M sil 1 P) a (H H

an ar

MENGAPA MENENTUKAN HP
 

Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai Memberi tumpuan dalam penguasaan HP Merancang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif

an nk la nja ran Me aja 1. ng Pe an ar an d la j be em & P) P (P

P&P MENGGUNAKAN PELBAGAI STRATEGI, PENDEKATAN DAN KAEDAH
  

Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif

    

Eksperimen Perbincangan Simulasi Projek Kajian lapangan

Pe 3.

an lai ni

MENGAPA PERLU PENILAIAN DALAM PM
  

Mengesan pencapaian murid Mengenal pasti jenis murid Mengesan sama ada HP telah dikuasai atau belum Mengenal pasti sebab kelemahan murid dalam sesuatu unit pembelajaran Menentukan aktiviti pengayaan atau pemulihan Menentukan keberkesanan kaedah p&p

PENILAIAN
Pembinaan ujian Pentadbiran ujian Pemprosesan ujian Tentukan HPM Bina/pilih item atau alat ujian Sediakan analisis Tadbir ujian Periksa respons Buat analisis terhadap respons Rekod pencapaian murid Sedia laporan Sampai laporan

Pelaporan

n a k a d in lan .T su 1 u S

TINDAKAN SUSULAN
Pemulihan Pengayaa n

Pengukuhan

Pengembanga n

CONTOH AKTIVITI PEMULIHAN
 

 

Mengajar semula dengan kaedah yang berbeza Memperbetulkan perlakuan yang salah Menggunakan bahan visual Mempermudahkan dan mempelbagaikan latihan Membimbing murid menyusun maklumat dalam bentuk ringkas

……………

CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN
 

 

Memberi latihan yang lebih mencabar Memberi latihan dalam pelbagai bentuk Membuat projek Membuat kajian
…………..

Terima kasih