You are on page 1of 17

Tema : Adat Resam

Tajuk : Adat Perkahwinan Yang


Semakin Dilupakan Dalam
Kalangan Masyarakat Melayu
Perkahwinan Melayu mempunyai tiga fasal.
Fasal Pertama : Adat merisik, Adat meminang,
Adat bertunang dan Akad nikah
Fasal Kedua : Adat berandam dan berasah gigi
serta Berinai
Fasal Ketiga : Adat bersanding, Mandi limau,
Adat makan beradab dan Adat bertandang
Adat perkahwinan masyarakat Melayu
amat unik tetapi sesetengah adat ini
semakin dilupakan dalam kalangan
masyarakat Melayu.
Mengenal pasti jenis adat perkahwinan
yang semakin dilupakan dalam kalangan
masyarakat Melayu di pekan Bintangor.
Mengkaji faktor–faktor sesetengah adat
perkahwinan semakin dilupakan dalam
kalangan masyarakat Melayu di pekan
Bintangor.
Reka Bentuk Kajian
Persampelan
Instrumentasi Kajian
-Borang Soal Selidik
-Temu Bual
-Rujukan ( Kajian Arkib)
Teknik Penganalisaan Data
Bil Adat Perkahwinan Skala
3 2 1
Masih diamalkan Tidak pasti Tidak diamalkan

1 Adat merisik 28 2 0
(93.33%) (6.67%) (0.00%)
2 Adat meminang 27 3 0
(90.00%) (10.00%) (0.00%)
3 Adat bertunang 26 4 0
(86.67%) (13.33%) (0.00%)
4 Akad nikah 30 0 0
(100.00%) (0.00%) (0.00%)
5 Berandam dan 1 5 24
berasah gigi (3.33%) (16.67%) (80.00%)
6 Berinai 17 7 6
(56.67%) (23.33%) (20.00%)
7 Adat 28 1 1
bersanding (93.34%) (3.33%) (3.33%)

8 Mandi 2 6 22
limau (6.67%) (20.00%) (73.33%)
9 Adat makan 29 0 1
beradab (96.67%) (0.00%) (3.33%)

10 Adat 25 3 2
bertandang
(83.33%) (10.00%) (6.67%)

N=30
ADAT PERKAHWINAN YANG SEMAKIN DILUPAKAN
Bilangan
35

30

25

20

Tidak diamalkan
15 Tidak pasti
Masih diamalkan

10

Adat

0
adat adat adat akad nikah Berandam berinai adat mandi adat makan adat
merisik meminang bertunang dan berasah bersanding limau beradab bertandang
gigi
-Seramai 24 responden tidak mengamalkan adat
berandam dan berasah gigi.
-Buku “Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu”, karya
Syed Alwi Sheikh Al-Hadi. Beliau menyatakan
bahawa berandam dan berasah gigi tidak banyak
lagi dijalankan sekarang ini walaupun di
kampung-kampung.
-“Adat ini telah ketinggalan zaman. Selain itu,
prosedur untuk mengamalkan adat ini amat
kompleks.”
(Responden 1)
-Seramai 22 responden tidak mengamalkan adat
mandi limau.
-Kajian Nur Eliana Binti Mohmad Noor, Norharyan
Erdayu Binti Sahar, Salmiza Binti Zainal Abidin, Nor
‘Awaathif Binti Mohd Ghazali Lee dan Nur Hafizah
Binti Abdul Hadi (Universiti Pendidikan Sultan Idris)
dengan tajuk kajian iaitu “Pandangan Masyarakat
Terhadap Amalan dan Tradisi Perkahwinan Dalam
Masyarakat Melayu”.
-Kajian tersebut mendapati 6 adat yang semakin
dilupakan dalam masyarakat Melayu. Berandam dan
berasah gigi serta mandi limau merupakan antara
2 adat yang dinyatakan.
Skala
Bil Faktor
5 4 3 2 1 Min Pk
Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
setuju pasti setuju tidak
setuju

1 Pengaruh 8 2 5 7 8 2.83 7
agama 26.67% 6.67% 16.67% 23.33% 26.67%

2 Pembaziran 13 4 5 6 2 3.67 3
wang 43.33% 13.33% 16.67% 20.00% 6.67%

3 Prosedur yang 12 11 5 1 1 4.07 2


kompleks 40.00% 36.67% 16.67% 3.33% 3.33%
4 Pengaruh dari 16 11 1 2 0 4.37 1
budaya luar 53.33% 36.67% 3.33% 6.67% 0.00%
Skala
Bil Faktor
5 4 3 2 1 Min Pk
Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
setuju pasti setuju tidak
setuju
5 Keperluan 5 8 9 7 1 3.30 4
bantuan orang 16.67% 26.67% 30.00% 23.33% 3.33%
yang ramai
6 Ketidaksesuaian 3 13 7 4 3 3.30 4
adat mengikut 10.00% 43.33% 23.33% 13.33% 10.00%
peredaran zaman

7 Sikap tidak 2 4 11 8 5 2.67 8


peduli terhadap 6.67% 13.33% 36.67% 26.67% 16.67%
adat yang perlu
diamalkan
8 Kekurangan 5 11 4 4 6 3.17 6
pendedahan 16.67% 36.67% 13.33% 13.33% 20.00%
daripada generasi
yang lebih tua

N=30 Pk-Pangkatan
Faktor-faktor Sesetengah Adat Perkahwinan Orang Melayu Semakin Dilupakan
5

4.5

4.37
4
4.07

3.5 3.67

3.3 3.3
3 3.17
2.83
Min

2.5 2.67

1.5

0.5

0
pengaruh agama pembaziran wang prosedur yang pengaruh dari keperluan bantuan Ketidaksesuaian Sikap tidak peduli Kekurangan
kompleks budaya luar orang yang ramai adat mengikut terhadap adat pendedahan
peredaran zaman yang perlu daripada generasi
diamalkan yang lebih tua
Faktor
-Pengaruh dari budaya luar (min=4.37) merupakan faktor
utama
-Artikel Berita Harian yang ditulis oleh Saadiah Ismail pada
2 November 2012 yang bertajuk “Utama keberkatan”.
Pemilik Raudhah Islamic Wedding and Events, Marhaini
Yusoff, berkata “…Ada sesetengahnya terikut-ikut dengan
budaya luar sehingga lari daripada matlamat asal majlis
perkahwinan berkenaan.”
-Arkib Utusan Malaysia yang ditulis oleh Norizan Abdul
Muhid bertarikh 06/06/2009 bertajuk “Kembalikan Tradisi
Perkahwinan” juga menyatakan “Sebahagian daripada
mereka lebih gemar memilih gaya perkahwinan moden
yang kebanyakannya mengandungi unsur Barat.”
-Prosedur yang kompleks (min=4.07) berada pada
pangkatan kedua
-Arkib Utusan Malaysia yang ditulis oleh Norizan
Abdul Muhid bertarikh 06/06/2009 bertajuk
“Kembalikan Tradisi Perkahwinan” yang
menyatakan “..generasi baru Melayu gemarkan
adat perkahwinan yang lebih bersifat moden dan
ringkas”.
- “Adat-adat perkahwinan Melayu mempunyai
banyak prosedur dan memerlukan masa yang
panjang.”(Responden 3)
-Pembaziran wang (min=3.67) berada pada pangkatan
ketiga.
-Adat bertunang, hantaran akan diberi kepada pengantin
perempuan
-Bilangan hantaran juga agak unik kerana jumlahnya ganjil
dan pihak perempuan membalas melebihi jumlah hantaran
pihak lelaki
-Adat bertandang -kenduri 'mengambil makan'
-Berdasarkan kajian, berandam dan berasah gigi
merupakan adat perkahwinan yang semakin dilupakan dalam
kalangan masyarakat Melayu di pekan Bintangor dan diikuti
dengan adat mandi limau.
-Faktor perdana yang menyebabkan sesetengah adat
perkahwinan Melayu dilupakan ialah pengaruh dari budaya
luar (min=4.37).
-Faktor lain mengikut pangkatan ialah prosedur yang
kompleks (min=4.07) dan pembaziran wang (min=3.67)
-Adat perkahwinan masyarakat Melayu amat unik. Oleh itu,
usaha perlu dijalankan untuk mengekalkan adat perkahwinan
ini.