You are on page 1of 11

• Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, perkataan

“sains” bermaksud ilmu pengetahuan yang teratur


(sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan
kebenarannya ataupun cabang ilmu pengetahuan yang
berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata
(fizik, kimia, biologi).
• perkataan “teknologi” didefinisikan sebagai aktiviti
atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains
untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian,
perubatan, perniagaan, dalam, sains gunaan.
• Mi Kampua adalah sejenis mee bagi masyarakat Foochow
yang mana ianya sedap, murah dan di sukai oleh masyarakat
tempatan. Harga sepinggan Gan Pan Mian adalah sekitar
RM1.50 sahaja. Bahan-bahan nya terdiri daripada mee,
minyak khinzir, daun bawang, bawang goreng dan bak kut teh.
• 1. Mengenal pasti persepi penduduk tempatan Bintangor
terhadap Mi Kampua
• 2. Mengkaji penggunaan teknologi dalam penghasilan Mi
Kampua
• Persampelan
• Intrumentasi Kajian
• Soal Selidik
• Temu Bual
• Permerhatian
• Rujukan (Arkib)
4.3 ANALISIS PERSEPSI PENDUDUK TEMPATAN BINTAGOR
TERHADAP MI KAMPUA
4.3.1 Sebab-sebab Mi Kampua digemari oleh masyarakat
Bintangor
5 4 3 2 1
Sangat Setuju Tidak Tidak Sangat
Setuju Pasti Setuju Tidak
Bil Perkara Setuju Min Pk

1. Harga Mi Kampua 6 10 9 1 4
berpatutan 20% 33.33% 30% 3.33% 13.33
% 3.43 5
2. Mi Kampua mudah 7 9 9 1 4
didapati di pasaran 23.33% 30% 30% 3.33% 13.33
% 3.47 4
3. Dapat mengalas perut 6 10 7 3 4
20% 33.33% 23.33% 10% 13.33
% 2.37 7
4. Kandungan khasiat yang 0 5 13 9 3
tinggi 0% 16.67% 43.33% 30% 10%
2.67 6
5. Masa yang diambil untuk 11 10 6 3 0
memasak Mi kampua itu
36.67% 33.33% 20% 10% 0% 3.97 1
pendek
6. Mi Kampua itu sedap 6 14 6 2 2
20% 46.67% 20% 6.67% 6.67%
3.67 3
7. Mempunyai pelbagai cara 10 9 6 4 1
memasak Mi kampua 33.33% 30% 20% 13.33% 3.33%
3.77 2
PURATA MIN 3.34
4.5

3.97
4
3.77
3.67
3.43 3.47
3.5

3
2.67

2.5 2.37

1.5

0.5

0
Harga Mi Mi Kampua Dapat Kandungan Masa yang Mi Kampua Mempunyai
Kampua mudah mengalas khasiat yang diambil itu sedap pelbagai
berpatutan didapati di perut tinggi untuk cara
pasaran memasak Mi memasak Mi
kampua itu kampua
pendek
• Jadual 4.3.1 dan Graf 1 menunjukkan persepsi responden
tempatan Bintangor terhadap Mi Kampua. Skor purata min
keseluruhan sebab-sebab Mi Kampua digemari oleh
masyarakat Bintangor ialah pada paras min = 3.34 iaitu pada
tahap sederhana tinggi
• item yang mempunyai skor min tertinggi ialah item 5 iaitu
“masa yang diambil untuk memasak Mi kampua itu pendek”
yang mempunyai min sebanyak 3.97. 11 orang
responden(36.67%) sangat setuju, 10 orang(33.33%) sejutu, 6
orang(20%) tidak pasti dan 3 orang(10%) tidak setuju.
• Diikuti dengan item 7 iaitu “mempunyai pelbagai cara
memasak Mi kampua” yang mempunyai min sebanyak
3.77.Terdapat 10 orang responden(33.33%) sangat setuju.
Sebanyak 9 orang(30%) setuju, 6 orang(20%) tidak pasti, 4
orang(13.33%) tidak setuju dan 1 orang(3.33%) sangat tidak
setuju.
• Item yang ketiga ialah “ mi kampua itu sedap” yang
mempunyai min 3.67. Sebanyak 6 orang(20%) yang sangat
setuju,14 orang(46.67%) setuju, 6 orang(20%) tidak pasti, 2
orang(6.67%) tidak setuju dan 2 orang(6.67%) sangat tidak
setuju.
• Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi penduduk tempatan Bintangor terhadap mi kampua. Objektif
kajian ini ialah mengenal pasti persepi penduduk tempatan Bintangor terhadap mi kampua dan Mengkaji
penggunaan teknologi dalam penghasilan mi kampua.
• Faktor telah dikategorikan kepada satu aspek untuk melaksanakan dengan lebih cepat dan menyeluruh. Antara
factor-faktor ialah harga mi kampua berpatutan, mi kampua mudah didapati di pasaran, dapat mengalas perut,
kandungan khasiat yang tinggi, masa yang diambil untuk memasak mi kampua itu pendek, mi kampua itu sedap
dan mempunyai pelbagai cara memasak Mi kampua.
• Faktor utama ialah “masa yang diambil untuk memasak Mi kampua itu pendek” yang mempunyai min sebanyak 3.97.
11 orang responden(36.67%) sangat setuju, 10 orang(33.33%) sejutu. Antara sebabnya ialah bahan-bahan nya
terdiri daripada mee, minyak khinzir, daun bawang, bawang goring sahaja. Hanya masakkan Mi Kampua hingga ia
masak dan hidangkan dengan minyak khinzir, daun bawang, bawang goring sahaja. Pelanggan tidak perlu
menunggu masa yang panjang. Cuma hanya tunggu beberapa minit sahaja sudah boleh dihidang kepada
pelanggan.
• Factor “mempunyai pelbagai cara memasak Mi kampua” yang mempunyai min sebanyak 3.77.Terdapat 10 orang
responden(33.33%) sangat setuju. Sebanyak 9 orang(30%) setuju. Mi kampua disediakan dalam pelbagai variasi
seperti mi kampua kicap, puti, sos, goring, sup dan lain-lain. Selain itu, resepi asal boleh diubah agar kandungannya
ia halal dan dapat dimakan oleh mereka yang beragama Islam. Oleh itu, mi kampua juga disukai oleh bangsa
melayu yang beragama islam.
• Factor yang ketiga ialah “ mi kampua itu sedap” yang mempunyai min 3.67. Sebanyak 6 orang (20%) yang sangat
setuju,14 orang(46.67%) setuju. Mi kampua ialah makanan tradisional yang diwarisi daripada nenek
moyang.Rasanya memang sedap dan digemari oleh semua kaum, bangsa, agama dan umur.