3l31LM e-PLNARAlAN

3KPM 2010
APAlAN KL 3l31LM
2

AMAN u1AMA 3l31LM e-PLNARAlAN

AMAN u1AMA 3l31LM e-PLNARAlAN
(3LK0A¬)
Al1AR MA3uK (3LK0A¬)
5
4394
l Peneeuna : wLA0006
Katalaluan : wLA0006
4394
l Peneeuna : wLA0006
Katalaluan : wLA0006
1uKAR KA1AAuAN
6

K0Nll0uRA3l B0RAN0 3KPM2010
7

PLN0l3lAN - AN0KA¬ 1
8
Bu1AN0 31A1u3 PLN0l3lAN
Pll¬ 3K0R AN 3lMPAN
PENGÌSÌAN SKOR 6 ÷ LANGKAH 1

Pll¬ 3K0R 6
PENGÌSÌAN SKOR 6 ÷ LANGKAH 2
10
1u31lllKA3l PLRu ll3l
APABlA 3K0R 6 lPll¬
11
PLN0l3lAN - AN0KA¬ 2
Klik ¨1AMBA¬ RLK0
untuk memasukkan/
menambah maklumat.
12
PLN0l3lAN - AN0KA¬ 2

1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
1. Klik untuk import
data euru.
1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
3enarai Nama selain
dari 0uru 3ekolah
berkenaan perlu
dihapuskan.
15
PLN0l3lAN - AN0KA¬
16
PLN0l3lAN - AN0KA¬
Klik untuk tambah euru
seoara manual .
17
PLN0l3lAN - AN0KA¬
18
PLN0l3lAN - AN0KA¬
. Klik untuk export data ke
exoel.
1
PLN0l3lAN - AN0KA¬
RUMUSAN SKOR
20
Klik untuk rumusan
RuMu3AN 3K0R
21
PERAKUAN
22
Klik untuk perakuan
PLRAKuAN
2
Au10 00 0ll
2
Auto loe off selepas 20 minit: sistem
tidak aktif.
Peneeuna perlu daftar masuk semula.
SEKÌAN
TERÌMA KASÌH

! $$% 

&%$$%0 !#   .

&%$$%0 !# $  .

3  .%# $& $ 4394 !03:3.9.  .:..

%&# %&  .

 &#$ # $!  .

!$ &%$%%&$!$ !$ #$! .

!$$ # !$ # .

!$$ # &$%$!#&$ !$ #! .

3.8:.!$  %#  :39: 202.

9 . 203.2-. 2.:2.

!$  .

!$  :39: 25479 /.:7: .9.

3 /. 80. -0703.3  .5:8.2. .!$ $03.3 507: /.7 :7:$04..7.

!$  .

!$  :39: 9. 2. :7: 80. .3:..2-.7.

!$  .

0 0.0 .!$  :39: 05479/.9.

!$  .

3 .#&&$$ # :39: 7:2:8.

#&&$$ # .

:.!#& :39: 507.3 .

!#& .

 .&%  :9444118005. .8 23988902 9/.7 2.91 !03:3. 507: /.8: 802:.19.

$ %# $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful