You are on page 1of 18

Learning competency

•Naiuugnay ang mga gawain at


desisyon ng tao sa pagkakaroon ng
kalamidad
Hazard
Pangyayari o sitwasyon sa isang
lugar na maaaring makapagdulot ng
kapahamakan sa tao at sa
kalusugan nito o pagkasira ng ari-
arian at ng kapaligiran sa
pangkalahatan
Hazard
Itinuturing na mga pangyayaring
nagdudulot ng malaking pinsala
sa kapaligiran, ari-arian,
kalusugan, at buhay ng tao sa
lipunan
Natural Hazards
Human-Induced Hazards
Natural Hazard
Malaki ang
kaugnayan nito sa
kinaroroonan ng
isang lugar at ang
pisikal na katangian
nito
Geological
Phenomena and
Hazard
 Lindol
 Tsunami
 Pagputok ng
bulkan
Hydro-Meteorological
Phenomena and Hazard

 Cyclone
 Bagyo
 Ipo-ipo
 Thunderstorm
 Baha
 Storm Surge
 Landslide
 Global Warming
POLUSYON
RED
TIDE

ILLEGAL LOGGING
Ang environmental
hazard ay nagiging
environmental disaster
o sakuna kung ang
isa o higit pang
pamayanan ang
nakakaranas ng
matinding panganib
Kahit ang sitwasyon ay sakuna o hazard pa
lamang, hindi maikakaila na higit na iigting at
lalala ang epekto nito dahil sa hindi wastong
pagtrato ng tao sa kanyang kapaligiran
GANTI NG
KALIKASAN