You are on page 1of 32

PROGRAM KECEKAPAN PENGURUSAN AIR

DI KEM TENTERA
LAPORAN AUDIT SISTEM BEKALAN AIR DI KEM ULU TIRAM,
JOHOR D.T

KEM
KEM ULU TIRAM
•01 • PENGENALAN
• Maklumat am sistem bekalan air di kem

•02 • PELAKSANAAN AUDIT


• Pemeriksaan awalan, pembaikan aset-aset kem dan pemeriksaan kebocoran

KANDUNGAN •03 • PENEMUAN AUDIT


• Butiran jumlah kebocoran dan kerugian kehilangan air

•04 • PELAN TINDAKAN DAN SYOR


• Keutamaan pelaksanaan tindakan dalam menangani kerugian

•05 • VIDEO KEBOCORAN


• Video kebocoran di sekitar kem
PENGENALAN
PENGENALAN
Program
kecekapan
pengurusan air
di kem tentera
“merupakan salah satu strategi di bawah
Pengurusan Permintaan Air Bersepadu.
Maklumat Kem Tentera

Kem Ulu Tiram

• Kem ditubuhkan pada tahun 1952


• Pusat Latihan Tempur Tentera Darat dan
terdapat 6th Renjer dalam kawasan ini
• Sistem retikulasi menggunakan paip jenis AC
• Terdapat 4 buah tangki simpanan, 1 tangki
imbangan dan 2 tangki sedutan
• Penghuni kem ~ 2,400 orang
• Purata Penggunaan air sebulan –
101,268m3/bulan (Jan 17 – Jun 18)
• Purata Bil – RM 307,277.33 bulan (Jan 17 –
Jun 18)
Objektif program

Pengukuran Jenis dan kadar alir Kerugian Pengesyoran


Mengukur jumlah kehilangan air Mengenalpasti jenis dan kadar Menganggarkan kerugian akibat Mengenalpasti langkah-langkah
akibat kebocoran pada sistem alir pepasangan yang digunakan daripada kehilangan air dan bagi menangani kerugian dan
perpaipan dan lengkapan air juga penjimatan dengan menjimatkan penggunaan air
penggunaan produk cekap air
PELAKSANAAN AUDIT KEM
Kerja Fizikal Awalan Pemeriksaan Penyediaan dan
Lawatan Tapak
Kebocoran Pembentangan Laporan
• Pelan susun atur Dilaksanakan oleh
bangunan
• Pelan sistem retikulasi
luaran
Pasukan Audit
(SAJR/RWS dengan
Dilaksanakan oleh
keseluruhan ahli 05
bantuan SPAN Pasukan Kerja
• Status dan kedudukan
meter pukal & sub-meter
Wilayah Selatan)
04
• Rekod gangguan air
selepas meter
03
02 30/7/2018 –
3/8/2018
15/1/018 -

01 21/1/2018

27/9/2017
PELAKSANAAN AUDIT
Program Audit Kecekapan Air
1. KERJA FIZIKAL AWALAN 15 hingga 21 Januari 2018

Melibatkan kerja-kerja pemeriksaan dan pengesahan sistem retikulasi di


dalam kawasan kem untuk:
a) Mapping (pelan lama 1990an);
b) Pressure survey;
c) Merekodkan data paras air tangki;
d) Pengesahan retikulasi (proving)

2. PEMBAIKAN ASET 22 hingga 28 Julai 2018

AUDIT KEM Perbincangan pada 9 Julai 2018, Ranhill SAJ telah bersetuju untuk:
Telah dilaksanakan pada Julai 2018 di Kem Ulu a) Membaikpulih altitude valve dan kelengkapan tangki;
Tiram b) Pemasangan logger pada meter utama-pemantauan;
c) Pemasangan depth tranducer – paras air dalam tangki;
PASUKAN AUDIT
SPAN, KETTHA/KATS, BBA, MINDEF, SISBIL d) Pemasangan noise logger – pengesanan kebocoran
& SAJR

3. PEMERIKSAAN KEBOCORAN 30/7 - 3/8/2018


Pemeriksaan Kebocoran Sistem Perpaipan Secara Walk Through
Kerja fizikal awalan
MAPPING DEPTH TRANSDUCER

Kerja-kerja pemetaan semula jajaran paip di Pemasangan depth transducer bagi


dalam kawasan Kem. merekodkan perubahan paras air dalam
tangki simpanan

PRESSURE SURVEY

Pemeriksaan tekanan air di dalam sistem


perpaipan dalam kawasan Kem.

10
Lakaran jajaran perpaipan
Nota:

Zon 5 Zon 1 – Zon Pusat Latihan


Takungan
Imbangan Zon 2 – Zon Pentadbiran/ Serigala
Tangki Sedutan Zon 3 – Zon Berek
Rumah Zon 4 – Zon 6 Renjer
Pam

Zon 5 – Zon RKAT


Rumah
Pam Zon 1

Tangki Sedutan

Meter
Pukal
RSAT

Zon 4 Renjer

Takungan
Zon 2 Perkhidmatan

Takungan
Perkhidmatan
Zon 3 Takungan
Perkhidmatan
Pemeriksaan kebocoran
Pemeriksaan Kebocoran Sistem Perpaipan Secara Walk Through

Pengukuran paras air dalam tangki


imbangan dan perkhidmatan
terutamanya pada waktu zero-
consumption pada jam 12 hingga 3
pagi.

Depth transducer

12
Pemeriksaan kebocoran
Pemeriksaan Kebocoran Sistem Perpaipan Secara Walk Through

Pengesanan kebocoran pada sistem Pengukuran kebocoran pada


perpaipan luaran secara visual pepasangan dan perpaipan
inspection sounding dengan dalaman, pengukuran kadar alir
menggunakan peralatan noise logger pepasangan dan merekodkan
dan correlator kerosakan pepasangan

Pemeriksaan Sistem
Locating Pin Pointing
Perpaipan Dalaman

Penentuan titik berlakunya


kebocoran menggunakan ground
mic di sepanjang kawasan
perpaipan yang telah dikenalpasti
semasa proses locating
13
PENEMUAN AUDIT
Bilangan kebocoran luaran
Bilangan kebocoran Luaran yang dapat dikenalpasti mengikut zon semasa
pemeriksaan sistem perpaipan secara walk through:

BILANGAN
JUMLAH KEHILANGAN AIR
ZON
KEBOCORAN
m3/bulan
1 21 892.08
2 9 1210.68
3 10 1215.65
4 10 3888.00
5 2 129.60
JUMLAH 52 7,336.01

• Terdapat 62 lokasi kebocoran paip utama dan paip penghubung yang telah dikesan. Hanya 52 lokasi yang dapat
diukur.
.
Bilangan kebocoran dalaman
Bilangan kebocoran Dalaman yang dapat dikenalpasti mengikut zon
semasa pemeriksaan sistem perpaipan secara walk through:

JUMLAH KEBOCORAN
BILANGAN
ZON
KEBOCORAN
m 3/bulan
1 29 1,094.26
2 42 3,345.19
3 9 3,737.66
4 27 4,414.18
5 6 209.52
JUMLAH 110 12,800.81
• Terdapat 112 lokasi kebocoran dalam bangunan yang dapat dikesan. Namun, hanya 110 lokasi dapat diukur.
Jadual imbangan air
Penggunaan yang mempunyai bil individu
5,053.15 m 3/bulan
Anggaran Penggunaan
4.5%
Air
30,801.60 m 3/bulan Anggaran Lain-lain Penggunaan
27.6 % 25,748.45 m 3/bulan
23.0%
Bekalan Air ke
Anggaran Kebocoran Luaran
Kem
53,077.43 m3/bulan
111,758
47.5%
m 3/bulan
Anggaran Kebocoran Dalaman
100%
Anggaran Kehilangan Air 18,032.10 m3/bulan
80,956.40 m3/bulan 16.1%
72.4 %
Anggaran Lain-lain Kebocoran
9,846.87 m3/bulan
• Berdasarkan data pengebilan Kem Ulu Tiram pada bulan Ogos 2018 (semasa
8.8%audit dilaksanakan).
Anggaran kerugian

112 kebocoran dalaman &

62 kebocoran luaran

80,956.40m /bulan air 3


hilang

RM 267 ribu/bulan
Purata kadar alir pepasangan
Kebanyakan pepasangan dan lengkapan air di kem bukan cekap air:

Bilangan Pepasangan Purata Kadar Alir Cekap Air


Jenis Pepasangan
Yang Diperiksa (lit/min) / (lit/flush) (lit/min) / (lit/flush)
Tap Wuduk 151 10.69 liter/minit 6.0 < f < 8.0

Tap Sinki 478 7.50 liter/minit 6.0 < f < 8.0

Tap Tandas 409 9.22 liter/minit 6.0 < f < 8.0

Cistern (WC) 309 8.07 liter/flush 6/3 liter/flush

Urinal 65 4.55 liter/flush 1.5 < f < 2.5

Shower Head 303 8.41 liter/minit 8.0 < f < 10.0

Tap Luar (garden tap) 161 10.31 liter/minit 6.0 < f < 8.0

JUMLAH 1,876
Anggaran penjimatan cekap air
PEMASANGAN
PENJIMATAN PENJIMATAN
PRODUK CEKAP
(m3/bulan) (RM/bulan)
AIR
 3,720 12,336.00
 10,151 33,375.80
 15,332 50,473.10 Single flush

Nota:
• Kadar alir bagi tap cekap air (1 bintang) adalah antara 6 hingga 8 liter/minit dan kadar alir shower
head cekap air (1 bintang) adalah antara 8 hingga 10 liter/minit.
Pelan tindakan dan syor
Cadangan pelan tindakan
 Membaiki kebocoran apada tangki  Melantik perunding untuk merekabentuk
simpanan dalaman dan paip retikulasi semula sistem bekalan air di kem.
dalaman dan luaran  Menukar tap, shower head dan cistern
 Membaiki segera kebocoran dalaman sediada kepada jenis yang cekap air
seperti tap, shower head, cistern dan (sekurang-kurangnya produk yang
KEBERKESANAN TINDAKAN

lengkapan air. mempunyai 1 bintang);

 Menggiatkan lagi usaha untuk memberi  Penggunaan air alternatif seperti Sistem
kesedaran terhadap penggunaan air secara Penuaian Air Hujan (SPAH) untuk
berhemah kepada setiap penggunaan air non potable (flushing dan
penghuni/anggota kem; penyelenggaraan) di kem;
 Menyediakan pegawai yang mempunyai  Memasang meter di setiap blok/zon untuk
kemahiran atau pengetahuan asas dalam memudahkan pemantauan penggunaan air
kerja-kerja pemeriksaan/ pembaikan secara berkala.
sistem bekalan air.
 Membuat pemeriksaan berkala terhadap
lengkapan air terutamanya di blok
kediaman setiap zon.

KOS 22
Syor

Keutamaan
Pelan tindakan yang dikenalpasti hendaklah dilaksanakan
mengikut keutamaan

Peruntukan khas Keutamaan


Menyediakan peruntukan khas kepada pihak kem untuk
pembaikan kerosakan lengkapan air, perpaipan dalaman dan
retikulasi dalaman .

Audit kendiri
Peruntukan khas
Program kecekapan pengurusan air di kem diperluaskan kepada
lain-lain kem dan dikendalikan sendiri oleh pihak kem
Audit kendiri
Kempen kesedaran
Bahan kempen penjimatan air dan penggunaan air secara
berhemah seperti poster dapat dipamerkan dengan meluas di
setiap kem Kempen kesedaran
Tren penggunaan air selepas audit
PENGEBILAN BULANAN kem ulu ti ram jan 18-feb 19
Pelaksanaan audit pada
12.00 Ogos 2018 400.0

350.0
10.00

300.0

8.00
Penggunaan Air m3/bulan

250.0

6.00 200.0

150.0
4.00

100.0

2.00
50.0

- .0
- 17 -17 r-17 r-17 -17 -17 l-17 -17 -17 t-17 -17 -17 -18 -18 r-18 r-18 -18 -18 l-18 -18 -18 t-18 -18 -18 -19 -19
n b a y n u g p c v c n b a y n u g p c v c n b
Ja Fe M Ap Ma Ju J Au Se O No De Ja Fe M Ap Ma Ju J Au Se O No De Ja Fe

Penggunaan Air (m3) Amaun Bil (RM) '000.00


24
VIDEO
Penemuan Audit – Kem Tentera
Penemuan Audit – Kem Tentera
Penemuan Audit – Kem Tentera
Penemuan Audit – Kem Tentera
Penemuan Audit – Kem Tentera
RANHILL SAJ
KETTHA (KATS)
BBA, KATS
TERIMA KASIH MINDEF
SISBIL
PULADA
6 TH RANGERS
THANK YOU