KEMAHIRAN MENYELESAI MASALAH

Disediakan oleh: oleh: Lim Wai Kun Mok Lee Tim Tan York Chiun
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 1

Definisi masalah
‡ situasi yang di alami oleh individu apabila menghadapi kekangan untuk mencapai sesuatu CIRI-CIRI ‡ Kenalpasti bentuk masalah: Masalah berstruktur ± masalah yang jelas Masalah tidak berstruktur ± masalah yang kabur dan tidak teratur jalan penyelesaian. ‡ Cara untuk bertindak balas dengan masalah ini ± semakin kreatif semakin mudah untuk menyelesaikan masalah itu. ‡ Mencapai matlamat
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 2

Definisi masalah
GEORGE POLYA: Mencari jalan keluar daripada kesulitan Jalan yang mempunyai penghalang Mempunyai matlamat yang tidak difahami Asas menbuat keputusan yang disarankan ‡ ‡ ‡ ‡ Kenalpasti masalah utama Buat perancangan-senaraikan rintangan Laksanakan perancangan Semak semula / menilai keputusan
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 3

Definisi masalah
WOOLFOLK ‡ Membuat formulasi terhadap jawapan baru ‡ Meneroka aplikasi-aplikasi mudah daripada aturan yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah ‡ Apabila respon yang rutin tidak sesuai lagi dengan situasi itu ‡ 4 peringkat penyelesaian masalah mengikut Woolfolk
Mengambarkan masalah

Merancang penyelesaian Melaksanakan penyelesaian Menilai keputusan
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 4

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH
1)MENERIMA MASALAH-menerima sebagai satu cabaran dan menetukan hala tuju 2)MENGANALISIS-mengenali masalah itu, pecahkan menjadi masalah kecil dan soal siasat serta mencari hubung kait 3)MENGENALPASTI-matlamat serta konsep utama dan hala tuju tindakan
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 5

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH
4)MENCARI CARA-CARA PENYELESAIANmencari penyelesaian pada semua kemungkinan dan bagi idea yang tidak boleh dipersoalkan 5)MEMILIH-cara terbaik dalam penyelesaian masalah ini 6)MELAKSANA-bertindak terhadap idea yang diambil dan melihat pencapaian 7)MENILAI-bandingkan kesan tindakan yang akan diambil.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 6

Brainstorming

Analisis SWOT

Round Robin Kemahiran Menyelesai Masalah

CoRT4

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

7

Round Robin

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

8

Round Robin
‡ pelajar dalam pasukan berempat. ‡ Setiap pelajar memberikan idea setiap kali sampai giliran mereka. ‡ setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. ‡ mengambil masa yang sama panjang. ‡ Matlamatnya - memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. ‡ berlaku proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. KPLI AMB JUN 2010 IPG 9
KAMPUS PERLIS

Round Robin
Kebaikan
sifat kerjasama antara satu sama lain. Pelajaran lebih mudah difahami. dapat berbincang atau berkongsi pendapat. dapat membentuk kemahiran belajar malahan meningkatkan kemahiran sosial para peserta. ‡ Keadaan ini terbukti daripada aktiviti kumpulan yang dilalui mereka yang telah memberi ruang kepada para peserta belajar sesama mereka dalam satu suasana yang memotivasikan. ‡ berpeluang untuk bergaul atau berkenalan dengan rakan ‡ pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan seterusnya prestasi para peserta dapat ditingkatkan.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 10

‡ ‡ ‡ ‡

Round Robin
Kebaikan
‡ Kaedah pembelajaran koperatif ‡ guru perlu mempunyai kemahiran fasilitator yang tinggi. ‡ Kaedah pembelajaran koperatif - guru mengubah peranannya daripada seorang pengajar menjadi fasilitator. ‡ guru sebagai fasilitator akan dapat dipupuk dan dikembangkan lagi apabila teknik ini dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. ‡
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

11

Round Robin
Kebaikan ‡ dapat memotivasi dan mewujudkan keseronokan kepada peserta pada masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. ‡ Para peserta boleh bergerak dan sekaligus dapat mengaktifkan dan menceriakan suasana bilik darjah. ‡ melatih peserta mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. ‡ sikap yang baik dalam kalangan peserta dapat disemai melalui aktiviti yang dilaksanakan. ‡ Peserta yang cerdas dapat membantu peserta yang lemah sama ada secara langsung atau tidak langsung. ‡ Perkongsian maklumat - membuka minda
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 12

Round Robin Kebaikan
‡ kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. ‡ dapat mendorong para peserta untuk berfikir secara matang kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan, penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan bertulis memerlukan penjanaan fikiran.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

13

Round Robin
Kebaikan
‡ meningkatkan keupayaan peserta yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. ‡ memberi pendapat manakala pihak lain dapat mendengar dan memberi komen. ‡ guru perlu sentiasa membimbing para peserta demi memperoleh hasil pembelajaran yang lebin positif. ‡ memupuk sikap berani para peserta - Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi ‡ melahirkan peserta yang berwibawa, berketerampilan dan matang. ‡ dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 14

Round Robin
Kelemahan
‡ kelas menjadi bising. ‡ mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. ‡ Kelas boleh bertukar menjadi kelas yang kelam-kabut sekiranya guru gagal mengawal para peserta. ‡ boleh menggagalkan proses pengajaran dan pembelajaran.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

15

Round Robin
Kelemahan
‡ memerlukan masa yang lebih panjang - tidak akan mencapai tahap yang optimum jika masa yang diperuntukkan tidak mencukupi. ‡ kurang sesuai dilaksanakan untuk kumpulan yang majoriti pesertanya kurang cerdas kerana proses pemilihan dan penyaringan idea memerlukan kecekapan berfikir. ‡ Sekiranya kumpulan terdiri daripada majoriti peserta yang kurang cerdas, dikhuatiri teknik ini tidak dapat memberikan hasil kerja yang memuaskan. ‡ Sebaliknya, peserta yang kurang cerdas boleh dibantu sama ada secara langsung atau tidak langsung oleh peserta yang lebih cerdas jika peserta berada dalam kumpulan heterogen. KPLI AMB JUN 2010 IPG 16
KAMPUS PERLIS

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
‡ dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming). ‡ membolehkan setiap ahli kumpulan berfikit secara kreatif dan aktif. ‡ Otak diperah untuk berfikir tanpa batasan dan dalam proses ini, idea-idea , pendapat dan pandangan yang dikemukan tidak boleh ditolak, walaupun idea-idea tadi kurang memuaskan dan tidak bermutu. ‡ Murid-murid digalakkan menghuraikan pendapatpendapat yang telah dikemukakan. ‡ Perkara yang dicadangkan oleh seorang murid diperkembangan oleh murid-murid lain sehingga idea atau pendapat tadi mengembang keperingkat yang lebih KPLI AMB JUN 2010 IPG 17 tinggi. KAMPUS PERLIS

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
‡ satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. ‡ Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional. ‡ Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

18

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
Tujuan Sumbangsaran ‡ Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid ‡ Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas ‡ Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum. ‡ Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak ‡ Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 19

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
Tujuan Sumbangsaran ‡ Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea ‡ Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan. ‡ Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi ‡ Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? ) ‡ Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik ‡ Setiap kumpulan mesti mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 20

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
‡ satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli menyumbangkan pendapat dan idea. ‡ pelajar akan melibatkan diri secara aktif untuk memberikan idea dan pandangan mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. ‡ secara tidak langsung banyak idea baru dapat dicungkil sebanyak mungkin dalam sesuatu isu.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

21

Kaedah Sumbangsaran (brainstorming)
‡ Pelaksanaan : a) Guru akan menerangkan tujuan dan mengemukakan persoalan yang menjadi fokus sesi pembelajaran. b) Idea akan dinyatakan secara spontan dan dapat dikumpul sebanyak yang mungkin. c) Idea tersebut turut boleh dikembangkan oleh pelajar lain.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

22

Analisis SWOT
‡ Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Sthrengths) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN
23

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT
‡ membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan

internal KEKUATAN

internal KELEMAHAN

eksternal PELUANG
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

eksternal ANCAMAN
24

Analisis SWOT

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

25

Analisis SWOT
‡ Merupakan padanan faktor dalaman (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor luaran ( peluang dan ancaman) ‡ Faktor dalaman = modal, sumber, manusia, perbelanjaan, pengurusan ± boleh dikawal oleh organisasi. ‡ Faktor luaran = politik, sosial, ekonomi, teknologi, pasaran ± tidak boleh dikawal oleh organisasi
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 26

Analisis SWOT
‡ Peluang ialah mana-mana situasi yang memberikan kelebihan untuk mencapai objektif. ‡ Ancaman merujuk kepada mana- mana situasi persekitaran yang tidak menyenangkan yang boleh menghalang dari pencapaian objektif. ‡ Kekuatan ialah sumber yang dapat digunakan untuk mencapai objektif ‡ Kelemahan merujuk kepada kekurangan sumber yang boleh

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

27

Analisis SWOT
Cara membuat Analisis SWOT ‡ Senaraikan faktor persekitaran yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada organisasi. ‡ Senaraikan faktor dalaman yang boleh menjadi sumber kekuatan atau kelemahan kepada organisasi.

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

28

Analisis SWOT
‡ Langkah pertama adalah membuat sebuah lembaran kerja dengan jalan menarik sebuah garis persilangan yang membentuk empat kuadran, keadaan masing-masing ‡ satu untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. ‡ Langkah berikutnya adalah membuat daftar item spesifik yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi di bawah topik masing. ‡ Dengan membatasi daftar sampai 10 poin atau lebih sedikit, untuk menghindari generalisasi yang berlebihan (Johnson, et al., 1989)
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 29

Analisis SWOT
Contoh Lembaran Kerja Analisis SWOT Potensi Kekuatan Internal (S) ................... ................... ................... ................... Potensi Kelemahan Internal (W) ................... .................. ................... ................... Potensi Kelemahan External (O) ................... ................... ................... ................... Potensial Ancaman External (T) ................... ................... ................... ...................
30

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT
‡ dilaksanakan secara individual atau secara kelompok dalam organisasi. ‡ Teknik secara kelompok akan lebih efektif khususnya dalam pengadaan struktur, objektifitas, kejelasan dan fokus untuk diskusi mengenai strategi, sehingga tidak akan cenderung melantur, dan bahkan akan terkena pengaruh politik atau kesenangan (interest) perseorangan yang kuat (Glass, 1991). ‡ Guru-guru yang mempunyai pengalaman 0-6 tahun cenderung menjadi yang paling partisipatif dan receptive akan idea-idea baru.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 31

CoRT (Cognitive Research Trust)
‡ Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Edward de Bono dari Cambridge University England. ‡ CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. ‡ CoRT terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 32

CoRT (Cognitive Research Trust) 
    
CoRT 1 ± Keluasan (Breadth) CoRT 2 ± Organisasi (Organisation) CoRT 3 ± Interaksi (Interaction) CoRT 4 ± Kreativiti (Creativity) CoRT 5 ± Maklumat dan rasa (Information and feeling) CoRT 6 ± Tindakan (Action)

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

33

CoRT4 ± Kreativiti
‡ Pemikiran kreatif adalah kebolehah individu-individu mengeluarkan idea-idea untuk mencapai sesuatu, pemikiran yang menghasilkan produk-produk yang kreatif. ‡ Kreativiti melibatkan penyusunan semula idea-idea. Ini ditakrifkan sebagai µpemikiran fleksibel¶ oleh Perkins (1984), µpemikiran bercapah¶ oleh Guilford (1967) dan µpemikiran lateral¶ oleh Bono (1970).

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

34

10 Alat CoRT4
1. YES,NO, PO 2. STEPPING STONE 3. RANDOM INPUT 4. CONCEPT CHALLENGE 5. DOMINANT IDEA 6. DEFINE THE PROBLEM 7. REMOVE FAULTS 8. COMBINATION 9. REQUIREMENTS 10. EVALUATION
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 35

Alat-alat CoRT4
Alat Pertama YES,NO, PO YA, TIDAK, PO 
Kalau sesuatu benar atau betul, kata ³YA´  Kalau sesuatu salah atau palsu,kata ³TIDAK´  Kalau anda menganggap sesuatu sebagai idea,khayalan atau cadangan kreatif, kata ³PO´ Contoh : 5+6=12 7+8=15 8+5+2=14
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 36

Alat-alat CoRT4
Alat kedua STEPPING STONE BATU LONCATAN 
Idea yang berani boleh digunakan sebagai batu loncatan untuk mendapat idea yang BARU.  Contoh :  Kedua-dua pasukan harus menang dalam satu pertandingan bola.  Bahagikan setiap pertandingan menjadi dua pertandingan berasingan, maka kedua-dua pasukan boleh menang.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 37

Alat-alat CoRT4
Alat ketiga RANDOM INPUT INPUT RAWAK
Kaitkan dua perkara yang tidak berkaitan secara rawak untuk mencetus idea-idea baru.

Contoh : sabun = berlari

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

38

Alat-alat CoRT4
Alat keempat CONCEPT CHALLENGE CABARAN KONSEP
Pilih satu konsep, cabar konsep itu untuk memeriksa sama ada hanya terdapat satu cara sahaja untuk membuat sesuatu.Apakah cara-cara alternatif? Contohnya : Konsep : bas berjalan mengikut jadual tetap. Alternatif : sebuah bas berhenti di setiap stesen. Bas berjalan sebaik sahaja dipenuhi penumpang.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 39

Alat-alat CoRT4
Alat kelima DOMINANT IDEA IDEA DOMINAN
Dalam kebanyakan situasi, terdapat satu idea yang dominan (paling mustahak). Untuk mencari idea-idea baru, elak daripada idea dominan.
Contoh: 1. Dominan idea dalam pasukan bola sepak ialah untuk memenangi permainan. 2. Dominan idea dalam reka bentuk sebuah katil adalah keselesaan.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 40

Alat-alat CoRT4
Alat keenam DEFINE THE PROBLEM TAKRIFKAN MASALAH
Untuk memudahkan penyelesaian masalah, takrifkan masalah dengan tepat dahulu.
Contoh : Sebuah pasaraya mempunyai masalah pencuri yang terlalu banyak. Mengenal pasti masalah utama: ‡ Terdapat terlalu banyak mencuri di kedai itu. ‡ Banyak orang yang tidak jujur di sekitar kedai itu.
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 41

Alat-alat CoRT4
Alat ketujuh REMOVE FAULTS SINGKIRKAN KECACATAN
Memperbaiki keadaan, kenal pasti semua kecacatan yang sedia ada lalu singkirkan kecacatan-kecacatan berkenaan.

Contonya : Tempat duduk keras Kaki meja senang patah

alas kusyen kaki meja berbentuk silinder besar
42

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Alat-alat CoRT4
Alat kelapan COMBINATION KOMBINASI Gabungkan beberapa perkara untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah. Contoh : Daging + roti = hamburger Telefon + TV = Videophone Kuih + durian = dodol
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 43

Alat-alat CoRT4
Alat kesembilan REQUIREMENTS KEPERLUAN 
IDEA yang tidak menepati keperluan sesuatu situasi adalah tidak berguna.  Oleh itu, adalah penting untuk mengenal pasti semua keperluan situasi supaya idea yang dibentuk dapat menepati keperluan-keperluan berkenaan.  Contoh:
Keperluan menerbit akhbar Menguntungkan? Suka dibaca ? Berita benar? Mempunyai iklan? KPLI AMB JUN 2010 IPG Mendidik pembaca? Tidak berat sebelah? KAMPUS PERLIS

44

Alat-alat CoRT4
Alat kesepuluh

EVALUATION PENILAIAN 
Menilai sama ada sesuatu idea boleh dilaksanakan, sama ada keperluan-keperluan dipenuhi, dan kekuatan dan kelemahannya. Contoh : Pelajar berasa bosan belajar di sekolah. Penyelesaian : membenarkan pelajar yang melebihi umur 14 meninggalkan sekolah asalkan mereka boleh membaca dan menulis. ‡ Anda perlu menilai idea ini betul atau tidak? ‡ Apakah masalah yang akan timbul jika tindakan ini dilaksanakan?

KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

45

TERIMA KASIH
KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS 46

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful