NURSLRY MANACLMLN1

PLNCURUSAN 1APAK SLMAlAN
S Pengurusun boleh dlLukrlfkun sebugul suLu
senl bugl meluksunukun proses ker|u vung
Leruncung melulul dun dlluksunukun securu
berslsLemuLlk, LeruLur dun mempunvul gurls
punduun LerLenLu.
S SuuLu LempuL uLuu kuwusun dl munu benlh
Lunumun dlblukkun dun dlbesurkun sebelum
lu dlplnduhkun ke kuwusun vung LeLup
S Pemlllhun Lupuk semulun
S Pemusuun semulu
S Pengulrun
S Pengurusun penvuklL 8 perosuk dun rumpul
S Pengurusun pokok
S Pembu|uun
S Sungkupun
S Pengurusun sumber munuslu
Pemlllhun Lupuk semulun uduluh suLu fukLor vung
umuL penLlng dulum menenLukun ke|uvuun Lupuk
semulun. 1lgu fukLor vung perlu dlberl perhuLlun
uduluh,
ŧ) Faktor Ekonomi
PenenLuun hurgu pusurun pokok hlusun
bergunLung kepudu kos lnpuL. Seklrunvu kos
kemuduhun usus dun kos Lunuh Llnggl, lu ukun
menlngkuLkun hurgu pokok dun lnl
mengurungkun keunLungun
S Lokosi Topok
okusl sesebuuh nurserl hendukluh berdekuLun
dengun kuwusun pusurun seperLl pusuL-pusuL bundur
dun kuwusun perumuhun. lnl ukun memuduhkun serLu
mempercepuLkun penghunLurun pokok
S WaVohon Asos
pen|lmuLun kos dupuL dllukukun seklrunvu kemuduhun
usus seperLl |ulun ruvu, elekLrlk dun sebugulnvu sedlu
udu dl Lupuk semulun. Sumber ulr kolumdun sungul
|ugu ukun membunLu men|lmuLkun.
#) Faktor Fizika|
WoVoon Mako Bai
Wadaan tapak yanq datar dan tidak
ditakunqi air ada|ah pa|inq sWsuai untuk
di|adikan tapak nursWri kWrana,
- mWmudahkan pWrqWrakan kWr|a harian
- mWmpunyai sa|iran dan pWnqairan yanq
baik
- mudah mWndirikan infrastruktur
- tidak mudah ditWnqqW|ami air
S TW^inVanq Vo^i pakaon onqin kWnconq
Kuwusun vung serlng dllundu ungln kencung
boleh merosukkun sLrukLur-sLrukLur serLu
pokok-pokok dulumnurserl
S oah Vo^i pWncWo^on
Nurserl hendukluh LerleLuk |uuh durl sumber
pencemurun seperLl usup pencemurun
LeruLumu durlpudu kllung dun |ugu kenderuun
ursWri kW|apa sawit ContohTapak 5Wmaian/ nursWri
S Pemusuunsemulu perlu dllukukun upubllu Lumbuhun mulu menun|ukkun
Lundu-Lundu keLlduksuburun seperLl,
- Keuduun Lunuh - melekuL, puduL, Lunuh cepuL kerlng upubllu
dlslrum
- Keuduun ukur - berserubuL, berbungkus ke uLus dun |ugu keluur
durl lubung-lubung buwuh pusu
- Keuduun duhun - perLumbuhun lumbuL, runLlng hulus dun rupuh
- Keuduun duun - kunlng, selulu gugur, Llduk lebuL, kecll dun Llduk
segur.
- Keuduun bungu - kecll dun selulu gugur sebelum kembung.
S 1u|uun pemusuun semulu,
- menggunLlkun pusu vung rosuk uLuu pecuh
- memperbulkl sLrukLur, LeksLur dun kundungun medlum
- memoLong ukur vung berleblhun supuvu Llduk keluur durl pusu
- menggunLlkun dengun pusu vung leblh besur
- menumbuhkun kesuburun pokok
- menggunLlkun dengun medlum buru vung leblh subur
Cunukun pusu lumu uLuu buru. 1lku
pusu buru dl rendumdulumulr
semulumun. Pusu lumu pulu perlu
dlbusuh berslh
Sedlukun pusu seperLl blusu dun lslkun
serplhun pusu ŧli pusu dun Lunuh
cumpurun seLenguh pusu.
unLus munu-munu buhuglun Lumbuhun vung
Llduk dlkehendukl, seperLl
runLlng muLl, buruk, berpenvuklL uLuu
Lerkeluur durl benLuknvu. PoLong |ugu
ukur vung Lerkeluur durl lubung buwuh pusu.
Slrumkun pokok vung dlcunLus.
Selepus leblh kurung ŧ |um pokok boleh
dlkeluurkun durl pusu.
Keluurkun pokok durl pusu.
Rebuhkun uLuu puslngkun pusu dun
keLuk blblr pusu perluhun-perluhun
supuvu Lunuh dun pusu Lerplsuh.
Kemudlun pegung
pungkul pokok dun Lurlk keluur
perluhun-luhun.
unLus munu-munu buhuglun ukur vung
berserubuL dun Llduk dlkehendukl.
8uhuglun ukur dun Lunuh vung Llnggul
bolehluh dulumbenLuk seglempuL uLuu
buluL. PusLlkun ukur uLumu Llduk rosuk.
1unumseperLl blusu. PuduLkun Lunuh
dl sekellllng ukur dengun lbu |url.
1umbuhkun Lunuh sehlnggu Lunuh
sumu purus dengun pungkul pokok.
HenLukun pusu perluhun-luhun supuvu
Lunuh mendup. eLukkun semlnggu dl
buwuh Leduhun. Kemuduhun buruluh
dlkeluurkun ke LempuL blusu.
1U1UAN:
S UnLuk membekulkun ulr vung secukupnvu
supuvu perLumbuhun unuk benlh uLuu buhun
Lunumun Llduk Lergunggu
S Mengelukkun unuk benlhl buhun Lunumun
durl kekerlngun
S HANL WA1LRlNC
S OvLRHLAL SPRlNKLR
S LRlP lRRlCA1lON
S Menggunukun Long penvlrumun
S Menggunukun sulur geLuh vung dlsumbungkun
kepudu pulp ulr
Kebulkun 8 Keburukun
ŧ. Sesuul unLuk nurserl vung kecll
z. 8ergunLung sepenuhnvu kepudu peker|u
¸. Kos vung renduh
i. Kelemuhun uLumu uduluh penvlrumun ulr vung
Llduk sekuLu dun menguklbuLkun perLumbuhun
vung Luk serugum
S WmWr|ukan paip a|uminium/ HOPE, WatWr
Pump, dan sprink|Wr
S Menggunukun slsLempulp berdlrl Leguk dl
LempuL Lerbuku, slsLemLergunLung dl
qlassloose uLuu LempuL berbumbung dun
boleh dlkuwul securu uuLomuLlk
S Kebulkun
- penguglhun ulr uduluh sekuLu
- pulp muduh dlullhkun unLuk dlgunukun dl
kuwusun vung luln
S Keburukun
- Kos permuluun vung uguk Llnggl
- LlLlsun ulr vung Lerlulu besur boleh
menvebubkun huklsun permukuun
- Llduk boleh melukukun seburung ker|u semusu
penvlrumun dllukukun
S 5atu sistWmpWnqairan yanq mWmbWka|kan
air sWUara bWrtWrusan tWtapi da|amkuantiti
yanq sWdikit. 5istWmpWnqairan ini
di|akukan dWnqan mWnqqunakan 'WmittWr'
bWrhampiran dWnqan pokok
S Kebulkun
- men|lmuLkun penggunuun ulr
- ulr Lerus dlullrkun ke ukur
- penggunuun Lenugu unLuk mengepumulr
- mengekulkun kelembupun Lunuh
- pengulrun Llduk dlgunggu oleh ungln
- boleh dlkomblnuslkun dengun pembu|uun
(ferLlgusl)
- ker|u-ker|u luln boleh dllukukun semusu
pengulrun
- keperluun buruh
S Keburukun
- bekulun ulr vung berslh dlperlukun
- ukur mungkln Lumbuh ke uruh emlLLer
- memerlukun musu vung bvk unLuk ukLlvlLl
penvelengguruun |lku lu LersumbuL
ORIP IRRIGATIO OVERHEAO 5PRIER
Kos pembungunun unLuru RM,,ŦŦŦ-
RMŨ,ŦŦŦ sehekLur.
Kos pembungunun Llnggl unLuru
RMŧ¸,ŦŦ-RMŧi,ŦŦŦ sehekLur.
Kos operusl dun penvelengguruun
renduh.
Kos operusl 8 Penvelengguruun Llnggl
RM¸ŦŦlhekLurlLuhun.
Kecekupun pengulrun Llnggl (ũ¸%). Kecekupun pengulrun renduh (6Ŧ%).
SlsLemmemerlukun |umluh Lekunun
vung renduh
SlsLemmemerlukun |umluh Lekunun dun
kudur ullr ulr vung Llnggl.
Penvebur muduh LersumbuL Kepulu penvembur |urung LersumbuL.
1ungkumusu operusl pun|ung. 1ungkumusu operusl slngkuL.
Penvelluun slsLemrumlL. Penvelluun slsLemmuduh.
lttp://pettao|aomjq.petak.qov.my
S Muluvslu uduluh sebuuh neguru berlkllm
Lroplku dl munu suhu, |umluh hu|un dun
kelembupunnvu sunguL sesuul unLuk
perLumbuhun rumpul
S Penguwulun rumpul uduluh sunguL penLlng
unLuk men|umln perLumbuhun Lunumun
S Mengurungkun persulngun dengun Lunumun
unLuk mendupuLkun ulr, nuLrlen, cuhuvu dun
ruung
S Pemberlun bu|u vung eflslen
S MempercepuLkun perLumbuhun pokok dun
sekullgus mempercepuLkun |uulun
S Kuwulun rumpul vung bulk memberlkun
gumburun pengurusun nurserl vung bulk
S 8ugl memperoleh sLruLegl kuwulun rumpul
vung berkesun pengelusun rumpul uduluh
perlu.
S Pengelusun rumpul dlbuuL berdusurkun
gubungun benLuk morfologl duun dun clrl
perLumbuhun.
S i kumpulun uLumu seperLl berlkuL:
- 1Wnis Rumput
- 1Wnis Wn|a|ar
- 1Wnis RWnWk
- Paku-pakis
ŧ. SANl1ASl LAN SUNCKUPAN
S Kueduh pullng muruh dun effekLlf
S PusLlkun cumpurun medlu pemusuun Llduk
dlcumpur dengun Luhl kumblngllembu
(weed free medlu)
S Ll buwuh kuwusun pusu dlleLukkun plusLlk
dun permukuun uLus dlberl sungkupun
seperLl subuL kelupu, suwdusL, composL.
z. MANUA
S Hund weedlng memerlukun Lenugu buruh
vung rumul |lku nurserl besur
S Rumpul perlu dlcubuL semusu lu muslh kecll.
1lku dlcubuL semusu besur, Lunuh medlu
dulumpusu ukun berkurungun
¸. PLNCCUNAAN RAUN RUMPAl
S Llgunukun securu meluus
S Wuluupun sunlLusl (weed free medlu)
dlgunukun, LeLupl burung dun ungln serLu
pengulrun (kolum) merupukun sumber
pemlnduhun benlh rumpul
S Cunukun pre dun posL emergence herblcldes
vung LerdupuL dulumpusurun vung
bersesuulun unLuk Lupuk semulun
S Serunggu ,¸% durlpudu blnuLung
S Pullng bvk dl kuwusun Lroplku
S Kerosukun ukun men|e|uskun kuullLl pokok
bungu dsb
ŧ. Menggunukun rucun serunggu
Semburun rucun serunggu 8 penvuklL dlbuuL
upubllu udu Lundu serungun securu serlus
Penggunuun rucun menglkuL uruhun 8
cumpurun vung beLul
Sembur upubllu keuduun duun uduluh kerlng
S RaUun sistWmik- meresup ke dulumbuhuglun
Lumbuhun. Serunggu muLl upubllu mukun
Lumbuhun
S RaUun sWntuh- 8erLlnduk upubllu Lerkenu
Lubuh serunggu
S Men|ugu keberslhun kuwusun Lunumun
S 1unumvurleLl vung reslsLunL Lerhudup
serunggu
S Menvedlukun rumuh Lerkuwul
S 1unpu penggunuun rucun klmlu
S Penggunuun perungkup feromon, perungkup
cuhuvu dun penunumun berglllr
S Llsebubkun oleh,
- 8ukLerlu
- KuluL
- vlrus
S Menggunukun rucun KUA1- menglkuL |enls
penvuklL
S Menceguh dun men|uuhkun Lunumun durl
penvuklL- kuwusun vung berslh 8 vurleLl
Luhun penvuklL
S Kuwulun 8lologl- 1unumun berglllr
S SunguL penLlng dllukukun seklrunvu pokok dl
kuwusun Lupuk semulun lumu uLuu
mengelukkunnvu durlpudu Lumbuh Lerlulu
besur
S Lllukukun ¸-i bulun sekull uLuu menglkuL
keperluun
S Lllukukun unLuk,
- menguwul benLuk, sulz dun kepuduLun
duhun (membenLuk pokok dun kunopl vung
selmbung)
- membuung duhun vung berpenvuklL dun
muLl
- unLuk mengulukkun muLu Lunus dun
pendebunguun
S AN1ASAN PLM8LN1UKAN
S AN1ASAN PLN1ACAAN
S AN1ASAN PLM8LN1UKAN SLMUAl
PLMUlHARAAN
S UnLuk mendupuLkun benLuk pokok vung
sesuul
S Pokok vung Lerlulu besur upubllu dlcunLus
ukun men|udl renduh
S Pokok vung memun|uL seperLl bougulnvllleu
(bungu kerLus) upubllu dlcunLus ukun men|udl
pokok renek
S 8lusunvu dllukukun semusu pokok muslh kecll
uLuu menglkuL rupu benLuk LerLenLu vung
dlkehendukl
S Luhun vung berpenvuklL - Perlu dlpungkus
unLuk menguwul penvuklL
S Luhun vung menguruh ke buwuh blusunvu
Llduk subur dun perlu dlcunLus
S Luhun dengun Lungkul bungu dun buuh-
selepus pokok berbungulberbuuh, semuu
duhun dun Lungkulnvu hendukluh dlcunLus. lnl
mempercepuLkun perLunusun
S UnLuk memullhkun pokok vung suduh Luu
uLuu pokok vung Llduk pernuh dlbuuL
cunLusun pen|uguun sehlnggu benLuknvu
Llduk berupu bulk lugl
S Melulul cunLusun, pokok boleh dlsuburkun
semulu dun seLerusnvu berbungu
S Lllukukun pudu pokok vung muduh berLunus
kembull
5katWur oppWrs
oppWr diqunakan untuk mWmotonq
dahan dan rantinq yanq tWba|
Pruninq saw (qWrqa|i pWmanqkasan)
AEOAH PEAGA5A YAG BETU
Ba|a utriWn Unit
NlLrogen N %
losfuL PzO¸ %
Kullum KzO %
Mugneslum MgO %
8oron 8 ppm
Kuprum u ppm
Zlnk Zn ppm
S NlLrogen
PembenLukun proLeln dun |ugu klorofll
1umbesurun pokok vung berleblhun
menvumbung kepudu husll vung renduh
S losfuL
MeLubollsme kurbohldruL, proLeln dun lemuk
unLuk menggulukkun pengeluurun ukur dun
MenguuLkun buLung
S Kullum
Menggulukkun pengeluurun bungu dun buuh
S Hunvu mengundungl suLu nuLrlen uLumu N, P,
K dun Mg
S Lh, ureu, ummonlum nlLruL, M.O.P
S umpurun bu|u Lunggul securu flzlkul dengun
nlsbuh nuLrlen-nuLrlen vung dlperlukun oleh
pokok
S 8u|u vung mengundungl nuLrlen-nuLrlen
(NPK) vung dlcumpur securu klmlu dun
kundungun nuLrlen-nuLrlen dulumseLlup
buLlrun bu|u LersebuL uduluh sekuLu
(%) P (%) (%) qO(%)
NPK kunlng ŧ¸ ŧ¸ 6 i
NPK blru ŧz ŧz ŧ, z
NPK hl|uu ŧ¸ ŧ¸ ŧ¸
S Pelepusun nuLrlen securu Lerkuwul kerunu
bu|u dlselupuLl oleh buhun sulfur uLuu pollmer
S eblh muhul durl bu|u sebuLlun
S SunguL efekLlf unLuk membekulkun nuLrlen
unLuk Lunumun
S 8u|u klmlu dulumbenLuk ceculr vung
dlsembur pudu duun pokok
S Sesuul unLuk N 8 mlkronuLrlen
S K 8 Mg kurung sesuul kerunu sunguL sedlklL
dlserup oleh duun
S Slsu lkun, udung, nu|ls blnuLung dun Lulung
hulwun
S 8uhun repuLun Lumbuhun 8 slsu suwlL
(Lundun kosong)
S 8u|u hl|uu ( kekecung dun legume)
S 8u|u kompos
S 8u|u klmlu sebuLlun l cumpurun l slow releuse
boleh dlLubur sekellllng pokok menglkuL
kuunLlLl vung dlsvorkun
S 1ungun meleblhl sukuLun vung dlsvorkun
kerunu boleh merosukkun Lunumun dun
membuzlr
S Selepus membu|u, slrumLunumun
S Neguru klLu vung berlkllm punus humplr sepun|ung Luhun
dun kudungkulu kemuruu beberupu bulun
S lnl boleh menvebubkun proses Lrunsplrusl uLuu
pembebusun wup ulr ke uduru berluku dengu cepuL
S 8uhun sungkupun membunLu mengurungkun proses
Lrunsplrusl
S lu |ugu membusml muhkluk perosuk khusnvu slpuL dun
sepuh bulun.
S Memberl sungkupun menuLup medlun Lunumun durlpudu
Lerkenu punus Lerlk muLuhurl vung boleh menguklbuLkun
medlum Lunuh men|udl kerus. lnl ukun menghulung ulr
meresup musuk ke dulum medlum Lunumun lulu
menvukurkun perLumbuhun ukur pokok.
S AnLuru keleblhunnvu luluh:
- MemusLlkun medlum Lunumun Llduk cepuL kerlng
dun mengekulkun kelembupunnvu.
- Mengelukkun bu|u vung dlLubur Lerkeluur durl pusu
semusu penvlrumun
- Membekulkun bu|u orgunlk kepudu pokok upubllu
buhun sungkupun lLu repuL.
- Mengelukkun medlum Lunumun durlpudu men|udl
puduL dlsebubkun oleh penvlrumun uLuu LlLlsun
hu|un
lebuL vung boleh membunLuLkun perLumbuhun
pokok.
- Mengelukkun perLumbuhun rumpul.
S Ll unLuru buhun sungkupun vung boleh
dlgunukun uduluh seperLl berlkuL:
>> Serbuk kuvu(buhun buungun kllung
pupun)
>> Sekumpudl(buhun buungun kllung pudl)
>> SubuL kuvu vung dlsluL kecll-kecll uLuu
vung Leluh slup dlproses
>> Humpus uLuu buhun buungun kllung
memproses kelupu suwlL
S anaqWmWnt
8rlnglng LogeLher of men, monev unnd
muLerluls ln u frumework of Llme for
economlc or soclologlc purpose
S LeLermlne goul
S Plun
S Orgunlze und sLuff
S LlrecL, onLrol und coordlnuLe
S MoLlvuLe
S LvuluuLe und Rewurd
S Apukuh produk 8 perkhldmuLun vung
dlperlukun?
S Slupu vung memerlukun produk LersebuL?
S 8erupukuh hurgu, |enls dun kuunLlLl?
S Adukuh svurlkuL lnl mempunvul keupuvuun
unLuk memenuhl permlnLuun LersebuL?
S Plunnlng uduluh unLuk musu hudupun LeLupl
berdusurkun pengulumun vung lepus
S Perlu dlseluruskun dengun ob|ekLlf
berdusurkun sumber kewungun, Lenugu
munuslu dun buhun-buhun vung udu
S 8lusunvu dlbenLuk berdusurkun fungsll Lugus
sesuuLu dlvlslon
S UnLuk memusLlkun semuu ukLlvlLl vung
dlruncung ber|ulun dengun luncur unLuk
mencupul ob|ekLlf vung Leluh dlLenLukun
S onLrol ÷ wlLhln u unlL
S oordlnuLlon ÷ beLween unlLs
S SunguL penLlng dulumpengurusun sumber
munuslu
S UnLuk segulu ukLlvlLl ber|ulun luncur dun
mencupul LurgeL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful