You are on page 1of 20

Bigyan ng pagsusuri ang

larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Bigyan ng pagsusuri ang
larawan
Pagsulat ng
Photo Essay

LadySpy18
Pagsulat ng photo essay
• Lagi nang naririnig ang kasabihan ang
isang larawan ay katumbas ng
sanlibong salita.
• Sinasabi nitong maaaring maipahayag
ang mga komplikadong ideya sa
pamamagitan lamang ng isang larawan.
Ano ang photo essay
• Ito ay koleksiyon ng mga larawang
maingat na inayos upang maglahad ng
pagkakasunod-sunod ng mga
pangyayari, maipaliwanag ng partikular
na konsepto, o magpahayag ng
damdamin.
Ano ang photo essay
• Hindi limitado ang paksa sa photo
essay.
• Maaaring ito ay tungkol sa serye ng
mga imahen.
• Maaaring ito ay tungkol sa isang
natatanging tao o mga kakaibang
pangyayari.
• Gumagamit ng teknik.
• Paggamit ng larawan sa
pagsasalaysay.
• Ito ay binubuo ng larawan.
kalikasan
• -Ang mensahe ay makikita
sa serye ng mga larawan.
• -Ang larawan ang
nagkukuwento at ang
nakasulat ay suporta
lamang.
Paano inaayos
• Kung kronolohikal ang
pagkukuwento, kailangang
kronolohikal din ang ayos ng
mga larawan.
• Halimbawa: Dokumentasyon
sa buhay sa isang araw ng
labandera o basurero.
Paano inaayos
-May iba namang ayos ayon sa
damdamin
-Ang larawang nagtataglay ng
pinakamataas na emosyon ay
karaniwang inilalagay sa gitna o
bandang hulian.
-Kadalasan ang pag-aayos ay
nakabatay sa kung paano nauugnay
sa isa pa.
Pagsulat ng Photo essay
• Pumili ng paksa ayon sa iyong interes.
• Magsagawa ng pananaliksik sa iyong
paksang gagawin.
• Isaalang-alang ang kawilihan at uri ng
iyong mambabasa.
• Tandaan na ang isang istoryang
nakatuon sa mga pagpapahalaga o
emosyon ay madaling nakapupukaw sa
damdamin ng mambabasa.
Pagsulat ng Photo essay
• Kung nahihirapan ka sa pagsusunod-
sunod ng pangyayari gamit ang
larawan, mabuting sumulat ka muna ng
kuwento at ibatay rito ang mga larawan.
• Palnuhing mabuti ang gagawing
sanaysay gamit ang mga larawan.
Tandaan na higit na dapat mangibabaw
ang larawan kaysa mga salita.
Pagsulat ng Photo essay
• Palaging tandaan na ang larawang-
sanaysay ay nagpapahayag ng
kronolohikal na salaysay, isang ideya,
at isang paning ng isyu.
• Siguruduhin ang kaisahan ng mga
larawan ayon sa framing, komposisyon,
kulay, at pag-ilaw.
Pagsulat ng photo essay
Kumuha ng limang mahahalagang
larawan na bubuo sa mapipili mong
paksa. Angkupan ng pamagat ang
kuwento nito.
-Buhay ng isang mag-aaral
-Trabaho ng isang guro
-Buhay ng isang tindera
-Gawain ng isang kapitan
-Buhay ng isang tambay
pamantayan

Nilalaman- 7pts.
Organisasyon- 7pts.
Gramatika- 6pts.
Kabuoan- 20pts.