You are on page 1of 13

1.

Tungkol saan ang pag-


aral ayon sa binasang
abstrak?
2. Anong uri ito ng
abstrak?
3. ano-anong mga bahagi
ang makikita mo rito?
4. ano-ano ang mga
kalakasan at kahinaan ng
abstrak na ito?
Pagsulat ng
Abstrak
abstrak
 Mula sa latin na “abstractus”
 Drawn away o extract from
 Buod ng artikulo o ulat
 Panimula o introduksiyon
Naglalaman ng:
 Kaligiran ng pag-aaral
 Saklaw
 Pamamaraang ginamit
 Resulta
 konklusyon
Desrkriptibong Abstrak
 Inilalarawan nito sa mga mambabasa ang
mga pangunahing ideya ng papel.
 Nakapaloob dito ang kaligiran, layunin, at
tuon ng papel o artikulo.
 Kung ito ay papel-pananaliksik, hindi na
isasama ang pamamaraang ginamit,
kinalabasan ng pag-aaral, at kongklusyon.
 Mas karaniwan itong ginagamit sa mga
papel sa humanidades at agham
panlipunan, at sa mga sanaysay sa
sikolohiya.
Impormatibong Abstrak
 Ipinahahayag nito sa mga mambabasa
ang mahalagang ideya ng papel.
 Binubuod dito ang kaligiran, layunin.
Tuon, metodolohiya, resulta, at
kongklusyon ng papel.
 Maikli ito, karaniwang 10% ng haba ng
buong papel at isang talata lamang.
 Mas karaniwang itong ginagamit sa
larangan ng agham at inhinyeriya o sa
ulat ng mga pag-aaral sa sikolohiya.
Hakbang sa Pagsulat ng Abstrak
 Basahing muli ang papel.
 Isulat ang unang draft ng papel.
 Irebisa ang unang draft upang
maiwasto ang anumang kahinaan sa
organisasyon at ugnayan ng mga
salita.
 i-proofread ang pinal na kopya.
Katangian ng Mahusay na Abstrak
 Binubuo ng 200-250 salita.
 Gumagamit ng mga simpleng
pangungusap na nakatatayo sa sarili
nito bilang isang yunit ng impormasyon.
 Kompleto ang mga bahagi.
 Walang impormasyong hindi nabanggit
sa papel.
 Nauunawaan ng pangkalahatan at ng
target na mambabasa.
Bakit
mahalagang
basahing muli
ang buong papel
bago isulat ang
abstrak?
Paano inilalahad
sa abstrak ang
mga
impormasyong
nakuha sa papel?
Ano ang
kahalagahan ng
pagrerebisa ng
unang draft ng
abstrak?
Bakit kailangang
gumamit ng
mga simpleng
salita at
pangungusap sa
abstrak?
Gumawa ng
abstrak
patungkol sa
Multikulturalismo