You are on page 1of 6

Mga Idyoma

1. Naglalakad sa ilalim ng buwan

naglalakad ng mabagal at
parang walang patutunguhan.
2. Matamis na dila

mahusay mangusap; bolero


3. Pusong mamon

taong maramdamin;
maawain;mahabagin.
4. Maamong tupa
mabait o mabuting tao
dahil sa pagiging
masunurin
5. Isang dakot ng hangin
pagiging mayabang sa
salita