You are on page 1of 6

Migrasyon

Isinumite nila: zyren T.comendador


chester leonard Yretarino
isinumite kay: Gng jasmine P.besa
Panimula o introduction

Ang migrasyon ay paraan ng paglipat mula sa isang lugar papunta sa malayong lugar. Ang isang uri ng migrasyon ay paraan ng isang tao upang
mangibang bayanKung sa mga OFW ay paghahanap ng trabaho at ang iba naman ay nagdedesisyun na doon na maninirahan. indi lamang ito sa
taonangyayari, maaari ring sa mga hayop tulad na lamang ng mga ibon na lumilipad patungong timog upang makaiwas sa taglamig o kalamidad na darating.
Sila rin ay nakakaranas ng migrasyon. Ang Migrasyon ay ang paglipat ng mga Tao sa maraming dahilan katulad ng Edukasyon,Kalamidad at Giyera o ang
kakulangan ng pagkain at ang Kakayahang makahanap ng trabaho. MIGRASYON
=ang migrasyon ang paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar di kaya para humanap ng mga kalakal. ang paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar para
humanap ng ikabubuhaymaaari ring itawag sa napapanahong (seasonal) na paglipat ng mga hayop mula sa isang lugar papunta sa iba

2 Uri ng Migrasyon:
1. Push Factoror - ito ang mga negatibong salik na nagtutulak sa mga nilalang upang maglipat o mandayuhan at umalis sa kasalukuyang tinitirahang
lugar. Ginagawa ito dahil sa paghahanap ng kapayapaan, o dahil may kalamidad, pagputok ng bulkan, o ang lugar ay nasalanta ng bagyo. Maaari ring dahil sa
paghahanap ng makakain o mapagkukunan ng yaman para manatiling buhay.
2. Pull Factor - ito ang mga positibong salik na humihikayat sa tao na mandayuhan sa ibang lugar. Pagdayo ang layunin nito upang magtamo ng kaunlarang
pangkabuhayan. Para sa mga tao, sila ay lumilipat para magamit ang kanilang mga pinag-aralan na hindi nila magamit sa sariling bayan.

..
Paglalahad ng suliranin

Suliranin ng migrasyon:

Maraming dahilan kung bakit lumilipat ng paninirahan ang mga tao. Maaring itong panandalian lamang o
permanenteng palilipatTinatawag itong migrasyon o ’migration’. Depende rin sa dahilan kung bakit sila nag ‘migrate’,
maaari na dahil ito sa trabaho, sa pamilya, o iba pang dahilan. Bukod sa mga benepisyona maidudulot nito, mayroon din
itong mga suliranin na hatid. Isang halimbawa, kung ikaw ay nag migrate dahil sa trabaho mo sa ibang bansa, maari itong
magdulot ng ‘homesickness’ o and pakiramdam na mahihiwalay ka sa iyong mga mahal sa buhay. Isa pang halimbawa
dito ang paninibago sa lugar na lilipatan. Maaaring paninibago sa kultura, nakasanayan, pinansyal, at etc..

Maraming suliranin ang kinakaharap sa migrasyon. Una, mahirap at mahal ang proseso bago makapunta sa ibang
bansa. Pangalawa, May maiiwang pamilya na mangungulila sa oras na umalis ang isa sa kanila. Pangatlo, hindi
nakasisigurado sa kaligtasan nila sa ibang bansa. Hindi madali ang migrasyon, maraming suliranin ang kailangang
pagdaanan.
Datos

Impormasyon ng migrasyon:

Datos ng migrasyon ay naaapektuhan dahil sa bilang ng mga lokal na mamamayan na nagpupunta o lumilipat upang
magtagal sa ibang bansa. Karamhian sa kanila ay may dahilang magtrabaho. Ang ibang bansa. Pangalawa, May maiiwang
pamilya na mangungulila sa oras na umalis ang isa sa kanila. Pangatlo, hindi nakasisigurado sa kaligtasan nila sa ibang bansa.
Hindi madali ang migrasyon, maraming suliranin ang kailangang pagdaanan. Ang lumilipat patungo sa ibang pook upang doon
na mahirahan ay tinatawag na migrasyon. Ang mga tao ay nagmimigrasyon patungo sa ibang bansa o lalawigan. Madaming
dahilan ang mga Pilipino kung bakit sila’y nagmimigrasyon papunta sa ibang lugar at ang pangunahing kadahilanan nga ay
kahirapan ng bansa, Nakikita natin na madaming Pilipino na nagtratrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng malaking kita
na hindi nila kinikita sa bansang Pilipinas.
konklusyon

Ang paglipat ng tao ay ang paggalaw ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa na may mga intensyon ng pag-
aayos, permanente o pansamantala sa isang bagong lokasyon. Ang kilusan ay madalas sa paglipas ng mahabang distansya
at mula sa isang bansa papunta sa isa pa, ngunit posible rin ang panloob na paglilipat; sa katunayan, ito ang
nangingibabaw na anyo sa buong mundo. Ang mga tao ay maaaring lumipat bilang indibidwal, sa mga yunit ng pamilya o
sa mga malalaking grupo. Ang isang tao na gumagalaw mula sa kanilang tahanan patungo sa ibang lugar dahil sa natural
na kalamidad o gulo sa sibil ay maaaring inilarawan bilang isang refugee o, lalo na sa loob ng parehong bansa, isang taong
nawawalan. Ang isang taong naghahanap ng kanlungan mula sa pampulitika, relihiyoso o iba pang anyo ng pag-uusig ay
kadalasang inilarawan bilang isang naghahanap ng pagpapakupkop. Ang mga nomadic na paggalaw ay karaniwang hindi
isinasaalang-alang bilang migrations dahil walang intensyon upang manirahan sa bagong lugar at dahil ang kilusan ay
karaniwang pana-panahon. Ilang mga nomadic na tao ang pinanatili ang ganitong uri ng pamumuhay sa modernong
panahon. Gayundin, ang pansamantalang kilusan ng mga tao para sa layunin ng paglalakbay, turismo, pilgrimages, o ang
magbiyahe ay hindi itinuturing na migrasyon, sa kawalan ng balak na mamuhay at manirahan sa mga binisita na lugar.
solusyon

Tulad ng aking nabanggit isa sa maaring solusyon sa suliraning migrasyon ay ang pagtatalaga ng gobyerno ng mas
maraming oportunidad para sa magandang trabaho upang mahikayat ang mga nasasakupan nitong manatili na lamang at
huwag ng umalis sa kanilang bayan . Maari rin naman magtayo ng negosyo kung mayroon magagamit na puhunan
upangmasuportahan hindi lamang ang pamilya, kundi na rin ng kanyang bansangkinabibilangan sa pagbibigay pagkakaton
sa iba na magkaroon rin ng trabaho.

1. Pagsasa-pambansang industriya ng mga industriyang pagmamay-ari ng mga dayuhan.


2. Ang pagiimbita ng mga namumuhunan at ang pagpapatayo ng mga bagong negosyo.
3. Pagsasabuhay ng mga proyektang pang-imprastraktura.