You are on page 1of 40

AL AL AHANIN AT

GAWIN, HAKBANG
SA PAGSUL AT NG
AKADEMIKONG
SUL ATIN
AKADEMIKONG SULATIN
• Ang Akademikong sulatin ay isang intelektwal na
pagsulat.
• Makatutulong ito sa pagpapataas ng kaalaman sa iba’t
ibang larangan.
• Ito ay para din sa makabuluhang pagsasalaysay na
sumasalamin sa kultura, karanasan, reaksyon at
opinyon ng manunulat.
AKADEMIKONG
LAYUNIN AT GAMIT KATANGIAN
SULATIN

Abstrak Ginagamit para sa tesis, papel siyentipiko


at teknikal, lektyur at report.
Hindi gaanong mahaba,
organisado ayon sa
pagkakasunod sunod ng
Mapaikli o mabigyan ng buod ang mga nilalaman.
akademikong papel.

Sintesis Ginagamit sa mga tekstong naratibo para


mabigyan ng buod, tulad ng maiklling
Kinapapalooban ng overview
ng akda. Organisado ayon sa
kwento. sunod sunod na pangyayari sa
kwento.

Bionote Ginagamit para sa personal profile ng


isang tao, tulad ng kanyang academic
May makatotohanang
paglalahad sa isang tao.
career at iba pang impormasyon ukol sa
kanya.
Maipabatid ang mga impormasyon ukol sa
gaganaping pagpupulong o pagtitipon. Nakapaloob Organisado at malinaw para
Memorandum dito ang oras, petsa at lugar ng gaganaping maunawaan ng mabuti.
pagpupulong.

Layunin nitong ipakita o ipabatid ang paksang


tatalakayin sa pagpupulong na magaganap para sa Pormal at organisado para sa
Agenda kaayusan ng at organsadong pagpupulong. kaayusan ng daloy ng pagpupulong.

Panukalang Makapaglatag ng proposal sa proyektong nais


ipatupad. Naglalayong mabigyan ng resolba ang
Pormal, nakabatay sa uri ng mga
tagapakinig at may malinaw ang ayos
Proyekto mga prolema at suliranin. ng ideya.

Ito ay isang sulating nagpapaliwanag ng isang Pormal, nakabatay sa uri ng mga


Talumpati paksang naglalayong manghikayat, tumugod, tagapakinig at may malinaw ang ayos
mangatwiran at magbigay ng kabatiran o kaalaman. ng ideya.
Ito ay dapat na organisado ayon
Katitikan ng Tala o rekord o pagdodokumento ng mga
sa pagkakasunud-sunod ng mga
mahahalagang puntong nailahad sa isang
Pulong puntong napag-usapan at
pagpupulong.
makatotohanan.

Posisyong Naglalayong maipaglaban kung ano ang Ito ay nararapat na maging


alam mong tama. Ito ay nagtatakwil ng pormal at organisado ang
Papel kamalian na hindi tanggap ng karamihan. pagkakasunod-sunod ng ideya

Ito ay uri ng sanaysay kung saan


Replektibong Isang replektib na karanasang
nagbabalik tanaw ang manunulat at
personal sa buhay o sa mga
Sanaysay nagrereplek. Nangangailangan ito ng
binasa at napanood.
reaksyon at opinyon ng manunulat.
Organisado at may
Kakikitaan ng mas maraming larawan o makabuluhang pagpapahayag sa
Pictorial Essay litrato kaysa sa mga salita. litrato na may 3-5 na
pangungusap.
Ito ay isang uri ng
Lakbay sanaysay na Mas madami ang
Sanays makakapagbalik tanaw teksto kaysa sa
sa paglalakbay na mga larawan.
ay ginawa ng manunulat.
YUGTO SA PAGBUO NG
AKADEMIKONG SULATIN
• Bago Sumulat
• Pagbuo ng unang Draft
• Pag-e-edit at Pagrerebisa
• Huli o Pinal na Draft
• Paglalathala/Paglilimbag
BAGO SUMULAT
• Dating kaalaman at karanasan mula sa pagbabasa,
panonood, at pakikinig.
• Kahusayan sa pagmamasid at pakikisalamuha sa iba’t
ibang tao.
• Bahagi ng unang yugto ang pagbabalik-tanaw at
pagkilala sa sarili kung ano ang mga maaaring ilagay
sa gagawing sulatin.
PAGBUO NG UNANG DRAFT
• Susi sa pagbuo ng unang draft ang papel at panulat o
kompyuter.
• Mula sa binalangkas na konsepto na maaaring
papaksa o pangungusap, magiging gabay ito.
• Bukas ang unang draft sa pagbabago upang lalong
mapabuti ang sulatin.
PAG-E-EDIT AT PAGREREBISA
• Iwinawasto ang mga kamalian tulad ng baybay, bantas,
at mismo ang nilalaman ng akademikong sulatin.
• May mga tiyak na simbolo upang ituwid ang mga
nakitang mali.
• Bukas-isip na ipasuri ito sa kaibigan, kamag-aral at
gurong tagapayo
• Ikalawang draft ng akademikong sulatin
HULI O PINAL NA DRAFT
• Kitang-kita ang kalinisan at kaayusan ng akademikong
sulatin.
• Pulidong isinulat at handand ipasa sa guro at mabasa
ng iba upang ipabatid ang layunin kung bakit isinulat
ang akademikong sulatin.
PAGLALATHALA/PAGPAPALIMBAG
• Mailathala o maipalimbag ang mataas na uri ng
akademikong sulatin.
• Maibabahagi sa mas maraming mambabasa ang
impormasyong nais ipabatid bilang ambag ng
produksyon ng karunungan.
• Nailalathala sa pahayagan, magasin, dyornal, o aklat
dahil sa taglay nitong katangiang kahingian ng
akademikong sulatin
IBANG HAKBANG SA PAGBUO NG
AKADEMIKONG SULATIN
•Nakabatay ang ibang hakbang sa kakayahan
at istilo ng manunulat.
•Pag-iisip, pagpaplano, pananaliksik, at pag-
iimbento ng mga ideya
•Unang draft ay bukas sa pagrerebisa, pag-
aayos, pagbabawas, pagbabago mula sa sarili
at pagpapabasa sa iba.
PAGPAPLANO
Pagtatakda ng paksa, paraan ng
pangangalap ng datos, pag susuri at
panahon kung kailan sisimulan at
matatapos ang akademikong sulatin.
PAG-AAYOS
•Paghahanda ng sarili upang maayos na
maisulat ang akademikong sulatin.
Makatutulong ang pagbabalangkas ng
paksa sa bahaging ito.
DRAFTING
•Panimulang pagsulat o
pagmamapa ng mga ideya. Nasa
istilo ng manunulat kung paano
lilikhain ang tentatibong sulatin.
PAGREREBISA
•Mula sa ginawang sariling
pagtataya o ng iba ay babaguhin,
aayusin at pauunlarin ang
akademikong sulatin.
PINAL NA PAGBASA AT PAGSULAT

•Mula sa ginawang proofreading


maisasapinal ang akademikong
sulatin taglay ang tamang wika at
nilalaman ng akademikong sulatin.
PA A N O
M A K A S U S U L AT
NG
A K A D E M I KO N G
S U L AT I N A N G
H I N D I S A N AY
PAANO MAKASUSULAT NG
AKADEMIKONGSULATIN ANG HINDI
SANAY SA GAWAING ITO?
•Huwag matakot na sumulat
•Gawing gabay ang paksa
•Itala ang sariling nalalaman
BAHAGI NG AKADEMIKONG SULATIN

http://www.free-powerpoint-templates-design.com
MGA BAHAGI:

1 Akademikong Sanaysay

Konsepto, Posisyon at Pamanahong


2 papel

3 Tesis at Disertasyon

4 Papel Pangkomprehensiya

5 Abstrak
MGA BAHAGI:
Buklat-ulat at Rebyu ng Aklat, Pelikula
6 at iba pa

Artikulo sa isang pahayagan, magasin,


7 dyornal at gazette

Antolohiya o Antolohiya na Katalogo


8

Akademikong blog, Lakbay-Sanaysay,


9 Awtobiyograpiya

10 Pagsasaling teknikal at Malikhaing Akda


MGA BAHAGI:

6 Suri-Karikatura at Editoryal

Artikulo o Sanaysay sa sining at


7 Disenyo
Paksa at Tesis Bilang
Panimula
• Napapakilala sa paksa at tesi
s ng akademikong sulatin.

• Sa paksa at tesis iikot ang


proposisyon, katuwiran, o
ideya batay sa diskursong
nais ihatid kung ito man ay
pagsasalaysay, paglalarawan,
paglalahad
Dapat sa umpisa pa
lamang ay epektibo
ma ang pagpapahayag
ng paksa at tesis.
Upang ito ay mangyari,
gawing gabay ang
sumusunod na paraan:
• Matalinong magtanong, sasagot
na marunong
• Magpapahayag ng katotohanan
na dapat paghandaan
• Maglahad ng angkop na
paglalarawan
• Magsalaysay ng may saysay
• Magbahagi ng sariling karanasan
batay sa usapan at iba pa
PANIMULA
Pahayag ng tesis - karaniwang lumilitaw sa
gitna o dulo ng pambungad na talata ng isang
papel, at mayroong isang maikling buod at
nagbibigay ng pangunahing punto o opinyon
ng isang sanaysay, papel ng pananaliksik,
atbp.
Paksa – ang mismong pinaguusapan sa isang
kuwento o pangyayari. Ang pinaka bunga o
kung saan ang pinaguusapan ng kuwento.
KATAWAN
Ugnayan ng nilalaman at estruktura –
mahalagang maayos ang pagkasunod-
sunod ng balangkas upang madaling
maipahayag at maunawaan ang nilalaman
ng sulatin.
Bahaging pinakamahalaga – dito
nakalagay ang mga impormasyong nais
iparating ng iyong sulatin at paksa.
PANGWAKAS
Paglalagom – ang pagsulat o pagsasalaysay
muli sa isang akda o narinig na maikling
paraan na ginagamitan ng sariling pananalita.
Hindi nagtataglay ng pansariling opinion.
Kongklusyon – ang buod ng mga argumento,
pag-aaral, artikulo o teksto.
Mensaheng nais iwanan – mensaheng
magbibigay ng kaalaman at gintong aral sa
mambabasa.
Ang komprehensibo at
epektibong akademikong sulatin ay
nakasalalay sa iba’t ibang hakbang
maging sa paglalagay ng angkop na
sangkap. Kapag ang lahat ng ito ay
naipunla sa pagsisimula ng pagsulat,
tiyak na aanihing masagana ang
binuong akademikong sulatin.
1. NILALAMAN BILANG
KATAWAN
Marapat na huwag kalimutan ang estruktura at
kaayusan ng akademikong sulatin.
Ito ang mahalagang bahagi ng akademikong
sulatin.
Nakabatay ito sa maigting na ugnayan ng
estruktura at impormasyon na nakahanay nang
lohikal na paraan.
ANG MGA SUMUSUNOD ANG BATAYAN UPANG
MAKABUO NG ISANG LOHIKAL NA KATAWANG
TAGLAY NG AKADEMIKONG SULATIN:

Ugnayan ng nilalaman at
Estruktura
Elaborasyon o
Pagpapalawak
UGNAYAN NG NILALAMAN AT
ESTRUKTURA
Kronolohikal na Paglalahad
Pagpopook o Paglulugar
Pagbibigay-diin o Tuon
Pagtutulad o Pag-iiba
Paglalahad ng Sanhi at Bunga
Pagtukoy sa Suliranin at Solusyon
ELABORASYON O PAGPAPALAWAK

Paglalantad ng mga Patunay


o Testimonya
Paglalahad ng Estadistika
Pagbibigay ng Halimbawa
2. LAGOM AT KONGKLUSYON
BILANG WAKAS
Mag-iwan ng mahahalagang
puntos na dapat matandaan o
maikintal sa puso at isip ng
mambabasa.
Nakatatawag ng pansin
Maipahayag ang pinakanais na mensaheng
iparating taglay ang impluwesiyang nais
maipanatili.
Mababasa ang lagom o buod ng buong
sulatin na inilahad sa pinakamaikling paraan.
Kongklusyon ay tumutukoy sa mga
kasagutan sa katanungan mula sa pagsusuri
ng mga nakalap na datos.
Ang ugnayan ng lagom at kongklusyon ang
tiyak na babalikan ng mga mambabasa dahil
sa mensahe na hindi malilimutan.
GAWING GABAY ANG ILANG PARAAN NG
MABISANG PAGWAWAKAS SA AKADEMIKONG
SULATIN:
Iiwanang mapanghamong
katanungan
Paglalahad ng Matalinong Paghula
Pagwawakas mula sa isang
siniping pahayag
Pagmumungkahi
APAT NA MUNGKAHING ITO SA MAHUSAY NA
PAGSULAT:

1. Ituon ang iyong pag-iisip


2. Organisahin ang iyong iniisip
3. Tiyakin ang iyong iniisip
4. Ilahad nang malinaw ang iyong
mga ideya o kaisipan.