You are on page 1of 78

SUSTAV JAVNE NABAVE

I OPĆE ODREDBE

Stručno usavršavanje ‘’Javna nabava’’


SUSTAV JAVNE NABAVE I OPĆE ODREDBE
Sadržaj prezentacije:

 Zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave u RH i


EU
 Načela javne nabave
 Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

Stručno usavršavanje ‘’Javna


ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR
SUSTAVA JAVNE NABAVE U RH I EU
Zakonodavni okvir Europske unije u području
javne nabave
 Primarni zakonodavni okvir EU-a
 Sekundarni zakonodavni okvir EU-a
 Praksa Europskog suda (opća pravna načela)
 Neobvezujući propisi koji se odnose na područje javne
nabave
Primarni zakonodavni okvir EU-a u području
javne nabave
 sastavni dio Ugovora o osnivanju Europske ekonomske
zajednice (Rimski ugovor 1957)
 Utvrđeno nekoliko temeljnih načela na kojima počiva EU
 temeljne slobode zajedničkog unutarnjeg tržišta:
- zabrana diskriminacije na osnovi nacionalnosti (čl. 12.,
81. Ugovora EZ);
- slobodno kretanje roba i zabrana količinskih ograničenja
na uvoz i izvoz (čl. 28. Ugovora EZ);
- sloboda poslovnog nastana (čl. 43. Ugovora EZ);
- sloboda pružanja usluga (čl. 49. Ugovora EZ).
Rane inicijative

 Oslanjanje na temeljne odredbe Ugovora


— zabrana diskriminacije
— sloboda poslovnog nastana
— sloboda pružanja usluga te, kasnije:
— sloboda kretanja
 Opći programi bave se najozbiljnijim zlouporabama
— liberalizacijske direktive
— koordinacijske direktive
...
 Liberalizacijske direktive
- svrha je bila uklanjanje očitih primjera diskriminacije
- zasnovane na temeljnim načelima Ugovora
- u osnovi negativne obveze, tj. namjena je spriječiti
zlouporabe
 Koordinacijske direktive
- Pozitivne mjere
- Koordinacija postupaka javne nabave u EU
- Temelje se na mjerama približavanja
- Prve prepoznatljive proceduralne direktive:
— javni radovi (71/305)
— javne nabave roba (77/62)
- Ne stvara se zajednički regulatorni okvir
Dovršenje jedinstvenog tržišta
Razočaravajuće iskustvo/rezultati prethodnih
direktiva
Ograničen opseg
— sektorski naručitelj nisu bili obuhvaćeni
— ne-građevinske usluge nisu bile obuhvaćene
Nema mehanizma za provedbu direktiva
Nove inicijative za dovršenje izgradnje jedinstvenog
tržišta – Jedinstveni europski akt
Sekundarni zakonodavni okvir EU-a u
području javne nabave
Sastoji se od direktiva i uredbi EK u području javne
nabave:
 Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju
zakona, propisa i upravnih odredbi koji se odnose na primjenu
postupaka revizije na dodjelu ugovora o javnim nabavama i javnim
radovima;
 Direktiva Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. za usklađivanje
zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na primjenu
pravila Zajednice o postupcima nabave subjekata koji djeluju u
sektorima vodoopskrbe, energetike, prijevoza i telekomunikacija;
 Direktiva 2007/66/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11.
prosinca 2007.g. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive Vijeća
89/665/EEZ i 92/13/EEZ vezano uz poboljšanu učinkovitost
postupka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim nabavama;

Konsolidacija proceduralnih direktiva provedena
2004.
 Direktiva 2004/17/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća
od 31. ožujka 2004. kojom se usklađuju postupci nabave
subjekata koji djeluju u sektorima vodoopskrbe, energetike,
prometa i poštanskih usluga;
 Direktiva 2004/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća
od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu
ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te
ugovora o javnim uslugama;

NOVE DIREKTIVE
 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.
veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji
 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.
veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive
2004/18/EZ
 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.
veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog
gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru
poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive
2004/17/EZ
...
 Direktiva za područje obrane:
Direktiva 2009/81/EZ Europskoga Parlamenta i Vijeća
od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za
određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i
ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje
sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjenama i
dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ

 Direktiva Komisije 2005/51/EZ od 7. rujna 2005 kojom se


uspostavljaju standardni obrasci za objavljivanje obavjesti u
okviru postupaka JN, temeljem direktiva 2004/17 i 2004/18
...
UREDBE
 Uredba Komisije (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003.
kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 2195/2002
Europskoga parlamenta i Vijeća o jedinstvenom rječniku javne
nabave (CPV); ažururani CPV kodovi usvojeni uredbom
213/2008
 Uredba Komisije (EZ) br. 1564/2005 od 7. rujna 2005. kojom
se utvrđuju standardni obrasci za objavljivanje obavijesti u
okviru postupaka javne nabave, prema Direktivama
2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća;
...

 Uredba (EZ) br. 1422/2007 Europske Komisije od 4.


prosinca 2007. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive
2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća u vezi
primjene njihovih graničnih vrijednosti na postupke dodjele
ugovora;

 Uredba Komisije (EZ-a) br. 213/2008 od 28. studenoga


2007. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ-a) br. 2195/2002
Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne
nabave (CPV) i Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave (Uredba se
primjenjuje u zemljama članicama EU – a od 15. rujna 2008.)
...

 Uredba Komisije (EZ-a) br. 1150/2009 od 10. studenoga


2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba komisije
(EZ) br. 1564/2005 vezano uz standardne obrasce za
objavljivanje obavjesti u okviru postupaka javne nabave,
prema direktivama Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ.
 Uredba Komisije(EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013.
o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ
Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene
za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L -335 od 14. prosinca
2013.) kojom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova
(nabava velike vrijednosti)
...
Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva
2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je sljedeće Uredbe
kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike
vrijednosti):
 Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o
izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u
vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU
L-330 od 16.12. 2015.)
 Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o
izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u
vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU
L-330 od 16.12. 2015.)
 Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o
izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u
vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU
L-330 od 16.12. 2015.)
...
Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU,
2014/24/EU, 2014/25/EU donijela je sljedeće Uredbe kojima se
mijenjaju vrijednosti pragova za primjenu istih, a koji će se primjenjivati
nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno
zakonodavstvo:
 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o
izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s
pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-307 od 25.11.
2015.)
 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o
izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s
pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-307 od 25.11.
2015.)
 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o
izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s
pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-307 od 25.11.
2015.)
...
 Ciljeve Direktiva države članice EU-a dužne su prenijeti u
nacionalno zakonodavstvo u području javne nabave, dok se
uredbe izravno primjenjuju.

 Zakonodavni okvir EU-a u području javne nabave dostupan je


na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

 Internetska stranica EK sadrži sve pravne propise EU koji se


odnose na područje javne nabave:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legis
lation_en.htm
Praksa Europskog suda
 Europski sud nadležan je za tumačenje prava EU na
jedinstven način, te nadgleda njegovo učinkovito
provođenje
 Šest vrsta tužbi kojima se može pokrenuti postupak pred
Europskim sudom:
- tužba zbog neizvršavanja obveze;
- tužba za poništenje,
- tužba zbog ne postupanja,
- zahtjev za naknadu štete,
- pritužba i
- upućivanje prijedloga za odlučivanje o prethodnom
pitanju.
...

Opća pravna načela:


1. NAČELO JEDNAKOG TRETMANA
2. NAČELO TRANSPARENTNOSTI
3. NAČELO UZAJAMNOG PRIZNAVANJA
4. NAČELO RAZMJERNOSTI
...
Doktrina europskog suda o “izravnom učinku”
 Po isteku roka za prijenos, građani se mogu pozvati na
direktive pred njihovim nacionalnim sudovima ako je došlo
do:
neuspjeha u implementaciji direktive, ili
nepravilne implementacije direktive
 Ovo proizlazi ako je:
obveza koju imaju države članice jasna i precizna,
bezuvjetna, i
u slučaju provedbenih mjera, države članice ili
institucije Zajednice nemaju slobodnog prostora za
vlastito nahođenje
Neobvezujući propisi koji se odnose na
područje javne nabave
 Za područje javne nabave relevantni su i dokumenti koje je
usvojila EK, koji formalno nisu obvezujući, ali sadrže praktične
informacije i rješenja za implementaciju zakonodavstva javne
nabave.

 Propisi imaju različite oblike, kao što su: priopćenje,


obrazloženje, napomena za pojašnjenje itd.

 Raspoloživi na:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/inde
x_en.htm
Zakonodavni okvir sustava javne nabave u RH
Povijest
 1994.
Početak normativnog uređivanja javne nabave
Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 1994. godinu
(NN 28/94 )
 1995. godina
- Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
(NN13/95)
 1996. godina
- Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
(NN 25/96)
...
 1997.
- Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
(NN 33/97)
 1997.
Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju
radova(NN142/97)
 2001.
Zakon o javnoj nabavi (NN117/01) ugrađeni standardi
sadržani u nizu do tada donesenih Direktiva EEZ-a.
+ Uredbe
 2005.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
(NN92/05)
+ Uredbe
...

 2007.
Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07)
 2008.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
(NN125/08)
 2011.
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11)
...
2013.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi
(NN 83/13) – objavljen 1.7.2013.g. a stupio na snagu osmi
dan od dana objave(9.7.2013.g.)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi


(NN 143/13) - objavljen 2.12.2013.g. a stupio na snagu osmi
dan od dana objave(10.12.2013.g.)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14) –


od 19. prosinca 2013. godine, objavljena u NN 03.02.2014 –
ukida članak 102. stavak 3. i članak 165. stavak 3. ZJN
...
 Zakonodavni okvir sustava javne nabave u RH temelji
se na Ustavu RH i uređen je sa četiri osnovna zakona:
- Zakon o javnoj nabavi,
- Zakon o koncesijama,
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu i
- Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave.

CILJEVI J.N. - Kratkoročni - racionalno i učinkovito trošenje prorač. sred.


- Dugoročni – pravna sigurnost, sprečavanje korupcije…
Zakon o javnoj nabavi (2)
 Zakon o javnoj nabavi
 Hrvatski sabor donio dana 15. srpnja 2011.
 objavljen u NN br.90/11
 stupio je na snagu 1. siječnja 2012.g.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj


nabavi
 Hrvatski sabor donio dana 21. lipnja 2013.
 objavljen u NN br.83/13
 stupio je na snagu 9. lipnja 2013.g.
...
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj
nabavi
 Hrvatski sabor donio dana 22. studenog 2013.
 objavljen u NN br.143/13
 stupio je na snagu 10. prosinca 2013.g.

 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske


 Ustavni sud Republike Hrvatske donio dana 19. prosinca
2013. godine
 objavljena u NN 03.02.2014
 ukida članak 102. stavak 3. i članak 165. stavak 3. ZJN
Predmet Zakona o javnoj nabavi
 postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i
ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj
nabavi robe i ugovore o javnim uslugama
 nadležnosti tijela nadležnog za sustav javne nabave i Državne
komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave
 postupke davanja koncesija za javne radove te na postupke
sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari
koji nisu naručitelji u smislu ZJN-a
Podzakonski propisi
1. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje
i ponudama (NN 10/2012),
2. Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012) ,
3. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)
4. Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012 i
145/2014)
5. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)
6. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN
06/2012)
7. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN
19/2012)
8. Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim
uredima Republike Hrvatske (NN 22/2012 i 28/2014)
9. Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila
za cestovni prijevoz (NN 11/14)
Zakon o koncesijama
 Hrvatski sabor donio dana 17. listopada 2008. g.
 objavljen u NN br.125/08
 stupio na snagu 1. siječnja 2009.g.
 Uređuje: opće uvjete, pravila, postupke dodjele, prestanak te druga
pitanja vezana za koncesije koje se dodjeljuju domaćim i stranim
fizičkim i pravnim osobama.
 krovni zakon kojim se uređuju koncesije u RH, dok se kao lex
specialis primjenjuju ostali pravni propisi (sektorski zakoni i
podzakonski akti) koji uređuju pitanja vezana za postupak dodjele
koncesija u referentnim područjima i djelatnostima.
 NOVI ZAKON O KONCESIJAMA (143/2012)
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
 Hrvatski sabor donio dana 24. listopada 2008.g.
 objavljen u NN br.129/08
 stupio je na snagu 15. studenog 2008.g.
 Novi Zakon o JPP NN br.78/12 +
 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
NN br.88/12
 Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-
privatnom partnerstvu (NN 16/2013)
 Uređuje cjelokupno područje JPP-a, a prije svega:
- postupak pripreme, predlaganja i odobravanja projekata
JPP-a te prava i obveze javnih i privatnih partnera u
primjeni ugovornih i statusnih modela JPP-a;
- nadležnosti Agencije za JPP.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom


partnerstvu (Narodne novine br. 152/2014)

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-


privatnom partnerstvu (NN 152/14) i Zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i
konkurentnost (NN 152/14) dana 2. ožujka 2015.g. Agencija
za javno-privatno partnerstvo pripojena je Agenciji za
investicije i konkurentnost (AIK), unutar koje je Sektor za
javno-privatno partnerstvo u cijelosti preuzeo poslove
pripojene Agencije za javno-privatno partnerstvo.
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupka
javne nabave
 objavljen u NN br. 117/03
 stupio je na snagu u srpnju 2003. g.
 Zakonom je osnovana Državna komisija za kontrolu
postupaka javne nabave te je uređeno ustrojstvo i
djelokrug.
 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave (Narodne novine br. 21/2010)

 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka


javne nabave (Narodne novine br. 18/13 i 127/13)
OSTALI RELEVANTNI PROPISI
Zakon o općem upravnom postupku (Nar. nov., broj 47/09)
Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., broj 20/10 i 143/12)
Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., broj 35/05, 41/08 i
125/11)
Zakon o kaznenom postupku (Nar. nov., broj 152/08, 76/09,
80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13)
Zakon o proračunu (Nar. nov., broj 87/08, 136/12)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., broj 26/11,
12/12)
Zakon o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., broj
25/13)
Institucionalni okvir sustava javne nabave u EU
1. Vijeće EZ (Vijeće ministara)
Zakonodavac Zajednice koji djeluje samostalno ili u suradnji s
Europskim parlamentom (postupak suodlučivanja)
2. Europski parlament
3. Europska komisija
Djeluje kao predlagatelj zakona. Ima i ulogu skrbnika
Ugovora, a uloga je osigurati primjenu odredbi Ugovora i
mjera koje poduzimaju institucije.
4. Sud EZ
Dva stupnja:
a) Prvostupanjski sud (Court of First Instance CFI)
b) Sud europskih zajednica (European Court of Justice ECJ)
Institucionalni okvir sustava javne nabave u
Republici Hrvatskoj
 Ministarstvo gospodarstva;
Uprava za sustav javne nabave

 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

 Agencija za investicije i konkurentnost

 Ministarstvo financija
NAČELA JAVNE NABAVE
Ugovor o osnivanju Europske zajednice
- načela

 Naručitelji su obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte


poštovati načela koja proizlaze iz Ugovora o osnivanju Europske
zajednice i to:

 načelo zabrane diskriminacije


 načelo slobode kretanja robe,
 načelo slobode poslovnog nastana, i
 načelo slobode pružanja usluga.
Zakon o javnoj nabavi (NN br.90/2011 i 83/13)
- načela javne nabave

 Članak 3. ZJN-a
 Prilikom provođenja postupaka javne nabave naručitelji su
obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati:
1. načelo slobode kretanja robe
2. načelo slobode poslovnog nastana
3. načelo slobode pružanja usluga
...
te načela koja iz toga proizlaze:
1. načelo tržišnog natjecanja,
2. načelo jednakog tretmana,
3. načelo zabrane diskriminacije,
4. načelo uzajamnog priznavanja,
5. načelo razmjernosti, i
6. načelo transparentnosti
1. Načelo tržišnog natjecanja

 Osnovni uvjet za poslovanje tržišnog gospodarstva

 Nije dopušteno ograničenje slobodnog tržišnog


nadmetanja među gospodarskim subjektima niti prostorno
ograničenje ili ograničenje sudjelovanja samo pojedinih
struka.

 Ključne su odredbe o oglašavanju jer se na taj način


omogućuje dostupnost informacija najširem krugu
gospodarskih subjekata.
2. Načelo jednakog tretmana
- kamen temeljac postupaka javne nabave

 Zahtijeva da se usporedive situacije ne smiju tretirati


različito osim ako takav tretman nije objektivno opravdan
(C - 21/03 i C - 34/03)
 Cjelovit, objektivan i nepristran tretman svih sudionika u
svim fazama postupka
 Svi sudionici imaju jednake šanse
 Zabranjeni su svi oblici favoriziranja i diskriminacije
 Npr. postupak pojašnjenja dokumentacije
3. Načelo zabrane diskriminacije

 Sukladno načelu zabrane diskriminacije ne smije se:


- diskriminirati nijedan gospodarski subjekt, odnosno
- favorizirati nijedan gospodarski subjekt.
NA OSNOVI NACIONALNOSTI!

 Svi sudionici se tretiraju na jednak način (neovisno od


državljanstva).

 Zabranjena je diskriminacija - direktna i indirektna.


4. Načelo transparentnosti

 Svi potencijalni ponuditelji imaju iste šanse


 Prilike za nabavu otvorene za sve zainteresirane
 Nema preferencijala za lokalne ponuditelje
 Postupak nabave je cjelovit, objektivan
 Postupci nabave su predvidivi
 Više informacija = veća konkurencija
………………………………………………………………
 Cilj: Sustav javne nabave je pouzdan
5. Načelo uzajamnog priznavanja
 Načela istovrijednosti i uzajamnog priznavanja kao i načelo
zabrane diskriminacije povezani su sa nacionalnim
normama, tehničkih specifikacijama koje se primjenjuju u
području primjene Zakona o javnoj nabavi

 Tehničke specifikacije moraju svim natjecateljima i


ponuditeljima omogućiti jednak i nediskriminirajući
pristup nadmetanju.
6. Načelo razmjernosti (proporcionalnosti)
 Načelo razmjernosti (proporcionalnosti) zahtijeva da se
odrede:
Proporcionalni kriteriji za kvalifikaciju/kriteriji za odabir
ponuda;
Odgovarajući zahtjevi u dokumentaciji za nadmetanje.

 Sukladno načelu razmjernosti naručitelj treba uzeti u obzir:


Da li su poduzeti postupci, načini nabave ili poduzete mjere
odgovarajuće za postizanje željenog cilja;
Da li je neophodno postići taj cilj – provesti predmetnu
nabavu;
Da li mjera nameće prevelika opterećenja
(neproporcionalna) u odnosu na postavljeni cilj?
OBVEZNICI PRIMJENE
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
OBVEZNICI PRIMJENE
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - NARUČITELJI
 Naručitelj koji je obveznik primjene Zakona o javnoj
nabavi jest:
1. javni naručitelj i
2. naručitelj koji obavlja djelatnosti na području
vodoopskrbe, energetike (plin, toplinska i električna
energija), prometnih (prijevozne usluge i djelatnosti
zračnih, morskih i riječnih luka), istraživanje ili vađenje
nafte, plina ugljena ili ostalih krutih goriva i poštanskih
usluga
koji gospodarskom subjektu ima namjeru dati ili ugovorom
daje nalog za izvršenje nabave
Javni naručitelji (čl.5 ZJN-a)

1. Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske


2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja
potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i
ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
⁻ da se u iznosu većem od 50% financiraju iz sredstava državnog
proračuna Republike Hrvatske ili sredstava područne ili lokalne
samouprave ili drugih pravnih osoba iz točke 3., ili
⁻ da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela
RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge
pravne osobe iz točke 3., ili
⁻ da imaju skupštinu, nadzorni odbor ili upravu čijih više od polovice
članova imenuju državna tijela RH, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz točke 3.,
4. Zajednica tijela koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točke 1. i 2. ili
jedna ili više pravnih osoba iz točke 3.
Sektorski naručitelji (čl.6 ZJN-a)
1. javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti
navedenih u člancima 107. do 112. Zakona (Plin, toplinska i
električna energija, Vodoopskrba, Istraživanje ili vađenje nafte,
plina, ugljena ili ostalih krutih goriva, Prijevozne usluge,
Djelatnosti zračnih, morskih i riječnih luka, Poštanske usluge)
kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih
djelatnosti,
2. trgovačka društva u kojima javni naručitelj ili više javnih
naručitelja ima ili može imati neposredan ili posredan
prevladavajući utjecaj na osnovi njihova vlasništva, financijskog
udjela ili na osnovi pravila koja vrijede za društva i koja obavljaju
jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112.
Zakona kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe
obavljanja tih djelatnosti,
...
3. subjekti koji na temelju posebnog ili isključivog prava koje im
je dodijelilo nadležno tijelo obavljaju jednu od djelatnosti
navedenih u člancima 107. do 112. Zakona ili kombinaciju tih
djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe
obavljanja tih djelatnosti, a nisu javni naručitelji ili trgovačka
društva u smislu točaka 1. i 2.
Zakon o javnoj nabavi primjenjuju subjekt koji
nisu javni naručitelji:
1. za izvođenje radova koje izravno subvencioniraju javni
naručitelji s više od 50%:
⁻ u smislu Dodatka I. ovoga Zakona,
⁻ na bolnicama, objektima namijenjenima za sport,
rekreaciju i odmor, školskim i sveučilišnim zgradama i
zgradama koje se koriste u administrativne svrhe,
2. za usluge koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više
od 50% i koje su vezane uz izvođenje radova u smislu toč.1.
IZUZEĆA OD PRIMJENE
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 Članak 10. ZJN-a

 Kategorije ugovora koje su izuzete od primjene ZJN-a za:


javne naručitelje
sektorske naručitelje
IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA
- javni naručitelji
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila
nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih
postupaka međunarodne organizacije
2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave
i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom
sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih
država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju
Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene
zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država
potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili
korištenju projekta od strane država potpisnica. Europsku
komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim
sporazumima;
...
3. ugovori o uslugama koje javni naručitelj sklapa s javnim
naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu
pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom
zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s
Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;
4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge
nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez
obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga
povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili
nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku,
primjenjuje se ovaj Zakon;
5. usluge arbitraže i mirenja;
...

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na


one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima
isključivo javni naručitelj za svoju uporabu u obavljanju
svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. ugovori koje sklapaju radiotelevizijski subjekti za stjecanje,


razvoj, produkciju i koprodukciju programskog materijala
namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju;
...

9. ugovori za termine radiotelevizijskog emitiranja;


10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili
prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih
instrumenata, osobito za poslove koji javnom naručitelju služe za
stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne
banke;
11. ugovori i natječaji čija je glavna svrha da se javnom naručitelju
omogući pružanje ili iskorištavanje javne elektroničke
komunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više
elektroničkih komunikacijskih usluga;

 12. ugovori koje jedan ili više javnih naručitelja sklapaju s pravnom
osobom u svojem vlasništvu, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći
uvjeti:
 a) u pravnoj osobi nema izravnog ili neizravnog udjela privatnog
kapitala,
 b) pravna osoba je osnovana u svrhu obavljanja djelatnosti za
potrebe vlasnika,
 c) pravna osoba ostvaruje više od 80% prometa od obavljanja
djelatnosti za potrebe vlasnika,
 d) vlasnik nad pravnom osobom obavlja nadzor kao nad svojom
ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, a ako je više vlasnika, pod
uvjetom da oni takav nadzor obavljaju zajedno,
 e) predmet ugovora odnosi se na obavljanje djelatnosti iz podtočke
b) ove točke,
 f) vlasnik je obvezan osigurati da pravna osoba primjenjuje propise
o javnoj nabavi za nabavu robe, radova ili usluga potrebnih za
izvršenje ugovora iz ove točke.
IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA
- sektorski naručitelji
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila
nabave i koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka
međunarodne organizacije;
2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila
nabave i koji se sklapaju sukladno međunarodnom
sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih
država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju
Europske unije, i koji obuhvaćaju robu, radove, usluge ili
natječaje namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju
projekta od strane država. Europsku komisiju obavještava se
o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje sektorski naručitelj sklapa s javnim
naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu
pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na
objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji
je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;
4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada,
druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih
tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu
financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom
nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju,
zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj
Zakon;
...

5. usluge arbitraže i mirenja;


6. ugovori o radu;
7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se
na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima
isključivo sektorski naručitelj za svoju uporabu u
obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu
naknadu;
8. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom,
kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih
financijskih instrumenata, osobito za poslove koji
sektorskom naručitelju služe za stjecanje novca ili
kapitala;

9. ugovori u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup
trećima, pod uvjetom da sektorskom naručitelju ne pripada
posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup)
tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno
prodati ili iznajmiti (dati u zakup) pod istim uvjetima kao i
sektorski naručitelj;
10. ugovori i natječaji u svrhe koje ne uključuju obavljanje
djelatnosti sektorskog naručitelja navedenih u člancima
107. do 112. ovoga Zakona ili radi obavljanja takvih
djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju
fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar
Republike Hrvatske, a od dana pristupanja Republike
Hrvatske Europskoj uniji mreže ili zemljopisnog područja
unutar Europske unije;
11. nabava vode koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja
jednu ili obje djelatnosti iz članka 108. stavka 1. ovoga
Zakona;
...
12. nabava energije ili goriva za proizvodnju energije koju
nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz
članka 107. stavka 1. i stavka 3. ili iz članka 109. ovoga
Zakona;

13. ugovori o koncesiji za javne radove ako se te koncesije daju


za obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u člancima
107. do 112. ovoga Zakona.
Članak 11.
 Zakon se primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju
naručitelji u području obrane i sigurnosti, osim u slučajevima koje
predviđa Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti.

 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti primjenjuje


se na nabavu:
1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,
2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio,
sastavnicu i/ili sklop,
3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2.
za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka,
4. radova i usluga za izričito vojne namjene,
5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga.

 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti(NN 89/2012 i


145/2014)
...
 Zakon i Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti ne
primjenjuju se na sljedeće ugovore:
1. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu s
međunarodnim sporazumom ili dogovorom sklopljenim između
Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država,
2. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave u skladu sa
sklopljenim međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji se
odnosi na razmještaj postrojbi i tiče se pothvata Republike
Hrvatske, države članice ili treće države,
3. ugovori na koje se primjenjuju posebna pravila nabave
međunarodne organizacije kada ona nabavlja za svoje potrebe, ili
ugovori koje Republika Hrvatska mora sklopiti u skladu s tim
pravilima,
...
4. ugovori kod kojih bi primjena odredaba ovoga Zakona ili Uredbe o
javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti obvezala Republiku
Hrvatsku da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti s bitnim
interesima njezine sigurnosti,
5. ugovori za potrebe tijela sigurnosno-obavještajnog sustava,
6. ugovori u okviru programa suradnje koji se temelji na istraživanju i
razvoju, koji zajednički provode Republika Hrvatska i najmanje
jedna država članica za razvoj novog proizvoda i, ako je primjenjivo,
za naredne faze cijelog ili dijelove životnog ciklusa toga proizvoda.
Po završetku programa suradnje države članice će Europskoj komisiji
naznačiti udio rashoda istraživanja i razvoja u odnosu na ukupni
trošak programa, sporazum o podjeli troškova, kao i namjeravani
udio nabave po državi, ako postoji,
...
7. ugovori koji se sklapaju u trećoj državi, uključujući i za civilne
potrebe, kada su snage razmještene izvan teritorija Europske
unije ako operativne potrebe zahtijevaju da ti ugovori budu
sklopljeni s gospodarskim subjektima smještenima u području
aktivnosti,
8. ugovori koje sklapaju državna tijela ili jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske s
državnim tijelima ili tijelima regionalne ili lokalne vlasti države
članice ili treće države, a odnose se na:
– nabavu vojne opreme ili sigurnosno osjetljive opreme,
– radove i usluge izravno povezane s takvom opremom, ili
– radove i usluge za izričito vojne namjene, ili sigurnosno osjetljive
radove i sigurnosno osjetljive usluge.
Članak 12.

Ugovori o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih


predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu čija je
procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 900.000,00 kn za
robu i usluge, odnosno od 3.500.000,00 kn za radove
sklapaju se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a ostali ugovori
sklapaju se sukladno Pravilniku o javnoj nabavi u
diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike
Hrvatske u inozemstvu.
Članak 13.
Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih
subjekata:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja
upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela,


dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u
upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta
s više od 0,5%.
...
 Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:

1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela


naručitelja,

2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku


javne nabave, i

3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u


pojedinom postupku javne nabave.
...
(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s
gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u
svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja.
Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti
podizvoditelji odabranom ponuditelju.
(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada je u
odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka
i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke
1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni
drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te
posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz
stavka 2. točke 1. ovoga članka.
...
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je
povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1.
ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava
na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu
gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od
najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na
dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje
se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog
propisa o sprječavanju sukoba interesa.
(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik
naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz
stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u
vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika)
sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba
interesa.
...
(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne
smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili
povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke
1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom
subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne
kao privatna osoba.

(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o


postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu
njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika
naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim
subjektima iz stavka 1. ovoga članka.
(9) Na temelju izjava iz stavka 8. ovog članka, naručitelj je
obvezan:
1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis
gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz
stavka 2. točke 1. ovoga članka ili s njime povezane osobe u
odnosu iz stavka 1. ovoga članka ili obavijest da takvi subjekti
ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske
stranice, navedeni popis dužan je objaviti u službenom
glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno
dostupnim zainteresiranoj javnosti,
2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne
nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je u
sukobu interesa u smislu ovoga članka ili navesti da takvi
subjekti ne postoje,
3. popis iz točke 1. ovoga stavka stalno ažurirati u skladu s
promjenama.
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI

Marinko Bašurić
Tel.: 031 221 896
E-mail: marinko.basuric@gmail.com