You are on page 1of 6

akademikong pagsulat

ano ang
akademikong pagsulat?

mahahalagang gamit sa
impormasyon komunikasyon

intelektwal na makabuluhang
pagsusulat salaysay
kahalagahan ng
akademikong pagsulat
nagbibigay ng pagkakataon sa mga
nagagamit ang wikang
mag-aaral na maiugnay ang dating
natutunan sa pagsusulat at
kaalaman at mga karanasan sa
kasalukuyang pinag-aaralan pagpapahayag ng sarili

nalilinang ang kakayahang nasasanay siya sa mga


mag-isip, mag-analisa, mekanismo ng pagsulat, iba’t
sumuring magbasa at ibang rehistro, at istilo ng
makipagtalakayan pagpapahayag
katangian ng
akademikong pagsulat

malinaw ang
obhektibo
paliwanag
pormal

epektibong
responsable
pananaliksik
mga pinagkunan
• Atanacio, Heidi (2017). "Pagbasa at Pagsuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa
Pananaliksik". C&E Publishing, Inc.
• Maranan, Dr. Mario (2018). "Pagsulat sa Filipino Akademik". Diwa Learning
Town.
• Nuncio, Roderick (2017). "Sidhaya". C&E Publishing, Inc.
• Evasco, Eugene at Ortiz, Will (2018). “Filipino: Pagbasa at Pagsulat sa Piling
Larangan (Akademik)”. C&E Publishing, Inc.
• https://prezi.com/fbsxeiv6rwyp
• https://www.scribd.com/doc/894589/akademikong-Pagsulat
• https://prezi.com/ujh78997/kahulugan-at-kalikasan-ng-akademikong-pagsulat/
k o n t r i b u s y o n n g b a w a t miy embr o n g p a n g k a t
is a
Agustin, Justin Mae Nangalap ng impormasyon
Alfaro, Ciara Jade, D. Nag-ulat
Atabay, F lorence, A . Gumawa ng presentasyong Powerpoint
at nangalap ng impormasyon
Baluyot, Angela Ger maine Nag-ulat
Bar rozo, Aaliah Nag-ulat
Bolor, April Anne Nag-ulat
Balisi, S antiago Jr. Nag-ulat
Chavez, Janus Carl Nangalap ng impormasyon
Diangson, Jamilton Nangalap ng impormasyon
Diokno, Christian Paul Nangalap ng impormasyon; pasulat na
ulat ng pangkat