BAB 2 BAHASA DALAM KOMUNIKASI

PENGENALAN

Aspek-aspek perbincangan: definisi bahasa dan komunikasi, bentuk dan ciri umum komunikasi, aspek-aspek lisan yang perlu diberi perhatian, komunikasi lisan dan bertulis serta kesalahan umum bahasa. Bahasa telah digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, malah menjadi asas utama peradaban manusia hingga ke hari ini.

Peringkat awal, lisan dan lambang memainkan peranan utama. Seterusnya menerusi evolusi bahasa, muncullah tulisan yang digunakan sebagai sistem interaksi dan komunikasi manusia. Tulisan telah melengkapkan kita dengan sesuatu ingatan yang luas, kekal dan umum.

DEFINISI BAHASA Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia atau percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun (Noresah Baharom, 2000).

Menurut ahli linguistik struktural pula bahasa ialah lambang-lambang pertuturan yang arbitrari. . bersistem dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi .

12). . Nik Safiah Karim (1981) menyatakan bahawa bahasa adalah satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung (h.

melihat bahasa dari sudut linguistik. Menurut beliau. bahasa adalah satu sistem berstruktur daripada bunyi-bunyi vokal dan urutan bunyi-bunyi yang dipakai sewenang-wenangnya atau digunakan untuk berkomunikasi oleh sekumpulan manusia . .Carroll (1963).

bersistem dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi .Kesimpulan Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang diguna sebagai alat perhubungan ataupun bahasa juga ialah lambang-lambang pertuturan yang arbitrari (sewenang-wenangnya).

Ahmad akan berkongsi maklumat yang dia ada dengan Ali. 1992) mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk berkongsi maklumat.DEFINISI KOMUNIKASI Menurut Schrammn (Ahmad Kamil Mohamed. satu idea dan sikap . . Contoh: Si Ahmad ada satu maklumat dia sampaikan maklumat kepada Ali. Ali akan memberi respon terhadap maklumat Ahmad dengan memberikan idea.

Komunikasi adalah satu organisme kepada satu rangsangan (stimulus). komunikasi memerlukan tiga elemen. Menurut beliau lagi. Sumber Mesej Destinasi . mesej dan destinasi. iaitu sumber.

jadi tidak akan berlaku komunikasi. Kalau kita bercakap tidak ada respon maka tidak wujud komunikasi . Sekiranya rangsangan itu tidak dipedulikan oleh seseorang.Komunikasi berlaku apabila gangguan persekitaran (rangsangan) mempengaruhi satu organisme dan orang tersebut berbuat sesuatu terhadapnya.

kita sebenarnya tidak boleh bertukar makna secara langsung . iaitu seperti bahan penerbitan. penyiaran. .Menurut Williams (1984). perfileman dan masej dalam peralatan elektronik. Kita hanya boleh bertukar simbol secara fizikal seperti dalam perbualan atau penulisan atau dengan cara yang lebih kompleks.

ketepatan bahasa yang digunakan tidak penting asalkan mesej itu sampai.Menurut Sillars (1988). Betul atau tidak? . ramai orang merasakan bahawa oleh kerana komunikasi adalah tentang penyampaian masej.

bahasa memainkan peranan utama dalam perkongsian maklumat antara sumber. mesej dan destinasi.Kesimpulan. Bahasa adalah perkaitan di antara bunyi percakapan atau bentuk penulisan dengan makna yang dikehendaki penggunanya. Selain itu. Bahasa adalah perantaraan dalam proses komunikasi manusia. .

badan. nada suara serta mimik muka ( Abdul Mua ti Ahmad 1994).JENIS KOMUNIKASI Komunikasi berlaku dalam pelbagai bentuk sama ada melalui komunikasi lisan atau komunikasi bukan lisan . bahagian komunikasi tanpa lisan pula ialah seluruh tubuh pengucap seperti kepala. Bahagian yang terlibat dalam komunikasi lisan ialah mulut. mata. iaitu ketika proses pembentukan suara atau perkataan. Selain itu. . tangan.

. Komunikasi lisan dapat berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka.Ahmad Kamil Mohammed (1992). secara umumnya membahagikan bentuk komunikasi kepada lima bentuk yang utama seperti berikut: a) Komunikasi Lisan Komunikasi lisan adalah cara berkomunikasi dengan melahirkan perkataan-perkataan daripada mulut.

. pekeliling.Di sini. Bentuk-bentuk komunikasi jenis ini termasuklah nota tidak rasmi. laporan dan sebagainya. surat. memo. Komunikasi persuratan memerlukan tumpuan kepada proses komunikasi intraperibadi. seseorang itu perlu berfikir sebelum melahirkan sesuatu dengan agak serius.b) Komunikasi Persuratan Komunikasi persuratan memulakan era tamadun bagi sesuatu bangsa. borang.

Terdapat dua jenis komunikasi visual.c) Komunikasi Visual Komunikasi visual menggunakan gambar atau ilustrasi dan lukisan. iaitu: komunikasi grafik dan imej bergerak. dan papan iklan semuanya menggunakan kaedah komunikasi visual. Iklan di dalam majalah. . brosur. komunikasi visual semakin meluas penggunaannya kerana lebih berkesan. Pada hari ini.

Injil. Mesej yang disampaikan itu menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia dan menjadi satu cara hidup atau yang disebut juga dengan istilah agama. dan Al-Quran. .d) Komunikasi Wahyu Komunikasi wahyu adalah bentuk komunikasi tuhan kepada manusia. Mesej yang disampaikan dibawa oleh rasul dalam bentuk kitab seperti Zabur. Taurat.

pergerakan badan. mimik muka. pergerakan anggota. makna dilahirkan melalui bunyi. objek atau sebarang rupa bentuk yang di luar daripada penggunaan oleh sistem bahasa yang formal.e) Komunikasi Isyarat Dalam komunikasi jenis ini. Komunikasi isyarat mempunyai makna yang berbeza mengikut budaya bangsa yang menggunakannya. .

terhadap suatu isi pesan (message content ) yang kita ucapkan.ASPEK-ASPEK KOMUNIKASI Alasan yang utama mengapa kita pelajari teknik komunikasi lisan yang berkesan ialah untuk mengetahui bagaimana komunikasi itu efektif. . kita ingin dapat meramalkan kesannya yang akan timbul pada pihak penerimanya. Misalnya.

semantik. Penguasaan tatabahasa bererti pemahaman perucap tentang selok-belok struktur dan sistem bahasa yang dipelajari. sintaksis. Kemahiran tatabahasa akan memudahkan seseorang itu menguasai atau mempunyai pengetahuan tentang perbendaharaan kata.Penguasaan Tatabahasa Penguasaan tatabahasa merupakan salah satu teknik komunikasi lisan yang penting. morfologi. dan fonologi .

 Melalui penguasaan tatabahasa perucap akan berjaya mengucapkan atau melahirkan pengucapan yang betul dan berkesan serta mudah difahami (Kamarudin Hj. . Husin. 1986).

. Bahasa mesti dituturkan dengan intonasi dan struktur yang betul dan ini menjamin proses komunikasi yang berkesan dan sekiranya pengetahuan atau kecekapan sosiobudaya tidak dimiliki oleh seseorang perucap itu. akan wujudkan kesukaran dalam dirinya untuk menguasai kemahiran berkomunikasi.Kebolehan menguasai sosiobudaya.

Kemahiran menguasai wacana seringkali menghasilkan perucap yang baik dan senang didengar. . Wacana dalam konteks komunikasi bermaksud kemahiran menggunakan ayat dengan baik dan berkesan serta mudah difahami oleh pihak yang mendengar.Kebolehan menguasai wacana.

Intonasi dan Nada Suara. Intonasi dan nada suara yang mendatar tidak dapat menarik perhatian pendengar yang mendengarnya. . Alunan dan tekanan nada seharusnya selari dengan apa yang diucapkan. Intonasi dan nada suara merupakan aspek yang tidak kurang penting dalam pengucapan.

tersekat-sekat dan terlalu banyak hentian. Ini bererti perucap yang tidak mampu menggarap bahasa dan menterjemahkannya dalam bentuk pengucapan akan melahirkan pengucapan secara yang teragak-agak. .Kelancaran dan Kefasihan Aspek kelancaran dan kefasihan merujuk kemampuan perucap mengucapkan bahasa dengan lancar dan fasih.

tekanan itu dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu.Tekanan Tekanan adalah satu cara menyebut perkataan. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya. .

.Laras Bahasa Laras bahasa dalam konteks ini bererti kemampuan seseorang perucap menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. suasana atau situasi yang sesuai.

KOMUNIKASI LISAN Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. setiap orang haruslah diberi peluang melibatkan diri dalam berinteraksi dengan orang yang sudah cekap menggunakan bahasa. .

TEKNIK YANG SERING DIGUNAKAN : BERCERITA BERSYARAH BERBINCANG BERSOAL JAWAB PENGUCAPAN AWAM .

2000). radio. Komunikasi bermaksud perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat. telefon dan lain-lain (Noresah Baharom 2000). .Komunikasi Telefon Telefon adalah alat untuk bercakap dengan orang yang jauh (Noresah Baharom.

Kesimpulan Melalui perbincangan teknik-teknik komunikasi lisan yang disajikan. Komunikasi lisan dilakukan secara lisan dalam pelaksanaan kerja. Teknik komunikasi lisan yang berkesan adalah suatu komunikasi lisan yang memerlukan persefahaman antara penerima dan pengirim dalam menyampaikan maklumat yang utama antara individu. kita akan dapat memahami proses komunikasi lisan yang lebih mendalam. .

Ia melibatkan penggunaan bahasa. struktur ayat dan gaya penulisan dalam pelbagai situasi untuk individu atau kumpulan. Bahagian ini akan menekankan beberapa perkara yang berkaitan dengan komunikasi bertulis. tatabahasa. .Komunikasi bertulis dilakukan dalam bentuk formal untuk memberi arahan dan memohon perkara rasmi.

KOMUNIKASI BERTULIS Komunikasi bertulis bermaksud perkataan atau istilah yang dipilih mewakili idea yang terjana dalam minda dituliskan dalam bentuk karakter huruf. .

KOMUNIKASI BERTULIS   SURAT MEL ELEKTRONIK MEMO PEKELILING SIARAN AKHBAR .

CARA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI Semua jenis komunikasi yang berkesan menggunakan bahasa yang betul. . Bahasa yang betul bermaksud bahawa semua aspek dalam bahasa seperti ejaan. perkataan dan ayat adalah betul menurut kosa kata Melayu yang telah ditetapkan.

ayat lebih pendek dan penegasan makna. (pasif) Bentuk aktif digemari kerana mudah difaham. ( aktif) Ikan dipancing oleh Nazrin. .CARA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI  PERKATAAN AYAT Contoh: a) Nazrin memancing ikan.

Kesalahan Umum Bahasa Bahasa Melayu penulisan memang berbeza daripada bahasa Melayu pertuturan. . pengimbuhan dan ayat. penggunaan perkataan. Perbezaan itu kerap disebut kesalahan umum dan dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti ejaan.

Meja itu diperbuat dari kayu cengal. Ke kepada Kebanyakan kebanyakkan Adalah ialah Pelbagai berbagai .Dari daripada Saya berasal daripada Somalia.

Kesalahan berbahasa boleh menyebabkan berlakunya kekeliruan terhadap mesej yang ingin disampaikan. menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi adalah wajib dan munasabah terutamanya di Malaysia. Secara amnya.KESIMPULAN Bahasa memainkan peranan yang penting dalam komunikasi lisan dan bertulis. .

 Masyarakat Melayu seharusnya tidak boleh memandang remeh terhadap kemampuan bahasa Melayu. bahasa Melayu dapat digunakan dengan baik dan mampu mendokong makna dengan berkesan. . Ini kerana melalui pelbagai jenis alat komunikasi lisan dan bertulis.

 .. Terima kasih. Selamat malam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful