Alli lumpulan

:
Bi! Nama No. matvik
i Siii Haiai binii Abdullal iũoŬŬŨ
: Siii Faiius binii Md Noi iŨūi¸i
¸ Noiaiieena binii Yem iŨū:ũ:
Ũ Mold Syalid bin Alsam iŨūũiũ
alan sebaya- Salabai yang sama umuinya (Kamus Dewan
Edisi le Empai)
alan sebaya- salabai daiipada linglungan umui, laiai
belalang dan minai yang lebil luiang sama (Slaiifal Alwial
Alsagof, iŭŬū)
alan sebaya- Melibailan lesamaan sosial iaiiu daii segi
umui, pemaiangan, laiai belalang dan sula beisama dalam
pelbagai aliiviii dan mailamai (alil Hi. Malyuddin, Habibal
Elias, :ooŬ)
alan sebaya- Saiu unii sosial yang diwuiudlan uniul
beilongsi nilai dan peilaluan yang sama seiia siiuliui sosial
dianiaia pemimpin dan pengilui (Beil, iŭŭū)
Klil
'Ciowd'
Geng
i. _ia(muv)
:. !03//,3
-iinglal lalu di selolal
-piesiasi pelaiaian
¸. inat
-aliiviii masa lapang
Ũ. 0,8 848,
-laiai belalang yang sama
-meneiap di lawasan lediaman yang
sama
¸ peiinglai peilembangan :
WLalii lingga awal lanal - lanal ( o-Ū ialun )
WKanal - lanal ( Ū-i: ialun )
WAwal iemaia dan iemaia ( i: - iŬ ialun )
i. Sebagai ag¢n p¢n¢guhan
:. Sebagai mod¢! _o_ia!
engganii leluaiga
embeii solongan sosial dan alademil
Agen sosialisasi
embeniulan peisonaliii
Kumpulan iuiulan
embeniulan lonsep lendiii
endengai
Membina nilai lomiimen dalam peisalabaian
Tempai meluallan peiasaan dan penyelesaian masalal
Tempai mencaii ideniiii
Mempengaiuli lecendeiungan
Kaunseloi alan Sebaya
engawalan iinglallalu dan peninglaian
pencapaian alademil
Tempai mencuba peianan baiu dan beilongsi
pengalaman
Tempai uniul mencuba peianan, menyelesai
masalal dan membesai
eluang meniadi pemimpin
eluang beiinieialsi dan memalami ianiina
beilainan
Kaiian Younis 8 smolai (iŭŬũ)
-Menialanlan laiian le aias lebil seiibu oiang iemaia
mendapaii :
lebil ŭo% -mempunyai seluiang-luiangnya seoiang
lawan iapai " yang sangai beimalna ".
ūo% beiseiuiu dengan lenyaiaan:-
-lawan bail saya lebil memalami saya daiipada
ibubapa
-Saya sangai selesa selaiang dan mempelaiaii banyal
lal daiiapada lawan iapai beibanding ibubapa
-Saya lebil mengenali diii saya dengan lawan iapai
beibanding ibubapa
Bois-ieymond 8 aveslooi,iŭŭŪ
- Kaiian dengan iemaia Holland beiumui iũ lingga iŭ ialun
mengenai dengan siapa meiela beilomunilasi ieniang
peiasaan peisonal, ieniang lesedilan dan ialsia meiela,
-lampii sepaiul daiipada iemaia menamalan ialan
sebaya,
-lanya :o% menamalan saiu m dua ibubapa meiala.
-lanya ¸% menamalan bapa meiela
#. ¢mp¢vbanvakkan aktiviti b¢v_ama
i. K¢na!i vakan _¢bava
¡. T¢vima m¢v¢ka _¢adanva
Ũ. ¢mahami p¢vubahan p_iko!ogi
ũ. Luahkan va_a ¢inta dan _avang
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful