You are on page 1of 8

Malinis na Pangangatawan para

sa Mas Mabuting Kalusugan


Paano pananatilihin
ang kalinisan ng ating
katawan?

Paghuhugas ng Paglilinis ng
Pagligo Pagsisipilyo
kamay kapaligiran.
Wastong paghuhugas
ng kamay

Sabunin ang
palad ng kamay
ng maigi.
Basain ang
kamay ng tubig
mula sa gripo.

Patuyuin ang
kamay gamit ang
malinis na
Banlawan ng tuwalya o tisyu.
mabuti ang mga
kamay.
Kuskusin ang
kamay maging
ang kamao, gilid
at pagitan ng
mga daliri.
Benepisyo ng
Regular na
Paliligo

Maiiwasan ang iba’t-ibang sakit sa


balat na maaring makuha sa dumi.

Mababalanse ang temperatura ng


katawan kung mainit o malamig ang
panahon.

Maiiwasan ang hindi kaaya-ayang


amoy na nanggagaling sa pawis at
dumi.

Mapapabuti ang internal na kalusugan


ng katawan.
Mga dapat
tandaan sa
pangangalaga ng
ngipin at GILAGID:
Mag-sipilyo ng tatlong
beses sa isang araw.

Ugaliing bumisita sa
dentista dalawang beses sa
isang taon.

Gumamit ng ‘dental floss’.

Iwasan ang sobrang pagkain


ng matamis at ‘acidic’ na
pagkain.
PAANO MAPAPANATILING
MALINIS ANG PALIGID AT
TAHANAN?
Regular na paglilinis sa pamamagitan ng
pagwawalis, paglalampaso at pagliligpit
ng gamit.

Palitan ng mga tuwalya, kumot, kobre-


kama, mga kurtina at iba pang mga
bagay na madalas madikit sa katawan.

Itapon sa tamang lugar ang mga


basura at paghiwa-hiwalayin ang
nabubulok sa hindi nabubulok.

Pagtapon ng maduming tubig


sa loob at labas ng tahanan.
Kahalagahan ng Malinis na
K a p a l i g i r a n

Maiiwasan ang allegies at


hirap sa paghinga mula
sa alikabok.

Mababawasan ang
stress dulot ng
magulong tahanan.
Maiiwasan ang
pamumuo ng amag
at hindi kaaya-ayang Hindi pagkalat ng mga
amoy. nakakahawang sakit dulot
ng mga mikrobyo na
namuo mula sa dumi.
Pangalagaan ang
pangangatawan
upang tumaas ang
kumpyansa sa sarili at
malabanan ang
malulubhang sakit.