TAJUK: JENISJENIS-JENIS PERSEPSI

DISEDIAKAN OLEH: FELICIA GITAH SINDAN (PR20088234C)

DEFINISI PERSEPSI Proses mengetahui objek-objek dan objekperistiwaperistiwa-peristiwa yang objektif melalui kederiaan. Kesedaran tentang proses-proses prosesorganik. . - ProsesProses-proses fisiologikal serta perkaraperkara-perkara dalam jiwa manusia.

.Sambungan«. 1992) ´ Persepsi merupakan suatu fenomena di mana kaitan di antara rangsangan dengan pengalaman adalah jauh lebih kompleks berbanding dengan yang terdapat di dalam kederiaanµ. ‡ Atkinson & Hilgad (dalam Mahmood Nazar.

Interpretasi ² menjelaskan sensasi yang telah dipilih dan telah diorganisasikan. seterusnya membuat keputusan yang munasabah ke atasnya. . ‡ (ii). ‡ (iii). Organisasi ² mengumpulkan sensasi yang terpilih itu dalam pola bentuk yang biasa. Pemilihan ² memilih rangsangan yang harus difokuskan.Persepsi melibatkan tiga proses asas iaitu: ‡ (i).

Objek dan Latar Belakang .JenisJenis-jenis persepsi 1.Cth. .Kedua-dua objek dan latar belakang menjadi tumpuan Keduakepada pemerhatian. Cth. . bintik- . Gambar gadis tersebut. PerkataanPerkataan-perkataan / bintik-bintik hitam dalam buku.Objek penglihatan kesan daripada rangsangan visual.

Satu rangsangan sebagai objek dan satu lagi sebagai latar belakang. .

Bahagian yang kosong itu akan diisi bagi memuaskan persepsi penglihatan kita. Kesinambungan . .Sambungan« (ii). .Andaian bahawa sesuatu objek itu masih dalam keadaan sempurna atau mempunyai kesinambungan walaupun pada hakikatnya tidak.

Contoh Gambar«. .

(iii). Kesamaan .Adakah anda melihat rajah tersebut secara menurun atau mendatar? . .Sambungan«.Pandangan manusia biasanya mengelompokkan entitientiti-entiti yang sama dan dipersepsikan sebagai satu.

.Sambungan«.

Hukum kedekatan Gestalt menyatakan bahawa entitientiti-entiti yang berdekatan di antara satu dengan yang lain dipersepsikan sebagai satu kelompok yang sama.. Kedekatan . . (iv).Sambungan«.

.‡ Manusia tidak melihat garisan tersebut secara berasingan tetapi lebih melihat kepada bentuk bulat dan bentuk segi tiga.

. Rajah di bawah akan dipersepsikan sebagai sebuah bulatan yang bertindih dengan sebuah petak.(v). manusia akan mengorganisasikan sesuatu rangsangan dalam bentuk yang paling ringkas. .Cth. Keringkasan.Hukum Gestalt tentang keringkasan. . Ia jarang dipersepsikan sebagai suatu geometrik yang kompleks dan tidak bermakna.

.

.Penutup ‡ Input yang diterima oleh manusia harus diorganisasikan serta diinterpretasikan supaya membawa makna kepada kehidupam manusia seharian. ‡ Persepsi akan membantu manusia untuk memberikan makna kepada setiap input yang diterimanya sama ada ia bermanafaat atau sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful