Institut Perguruan Sultan Mizan Besut Terengganu PROGRAM PERGURUAN PENDIDIKAN RENDAH PENGAJIAN EMPAT TAHUN (PPPRPET) AMBILAN

JANUARI 2008

Pembentangan Murid Dan Alam Belajar
Teori Pembelajaran Behavioris Teori Pembelajaran Kognitif dan Konstruktivis Disediakan Oleh : Muhammad Syazwan Safwan Bin Jaafar Mohd Rizal Bin Abd Halim Unit Pendidikan Jasmani

Teori Pe mb elajaran Be havi oris

Satu teori yang memerihalkan bagaimana manusia dan haiwan belajar . Teori ini berfokuskan tingkahlaku yang bersifat objektif dan boleh diperhatikan sehingga mengenepikan aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul dan sebagainya. Pendek kata, pembelajaran dianggap semata-mata sebagai perolehan tingkahlaku baru sahaja.
.

Tokoh Dan Prinsip
• Broadus Watson (1878- 1958)
Beliau adalah seorang ahli psikologi yang telah mengasaskan mazbab behaviorisme berasaskan hasil kajian ke atas tingkahklaku haiwan. Eksperimennya yang terkenal adalah Little Albert

• Gerakbalas Semulajadi • Bunyi kuat (Rangsangan Tidak Terlazim) ~ ketakutan (Gerakbalas Tidak Terlazim) • Proses Berpasangan: • Tikus (Rangsangan Neutral) + Bunyi kuat (Rangsangan Tidak Terlazim) ~ ketakutan (Gerakbalas Tidak Terlazim) • Berlakunya Pembelajaran: • Tikus (Rangsangan Terlazim) ~ ketakutan (Gerakbalas Terlazim)

Ivan Petrovich Pavlov (1849- 1936)
• Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang ahli fisiologi, ahli psikologi dan ahli perubatan yang berasal daripada negara Rusia. • Pada 1904, beliau telah dianugerah Hadiah Nobel bagi kategori Fisiologi/ Perubatan atas eksperimen terkenal beliau. Dalam eksperimen ini, beliau telah berjaya melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi yang dikeluarkan oleh metronome. Hasil eksperimen ini telah mengasaskan teori behavioris dalam bidang psikologi yang merupakan rujukan asas konsep pelaziman klasik pada masa kini.

• Teori Pelaziman Klasik Pavlov • Beliau mendapati bahawa rembesan air liur boleh dikawal oleh rangsangan yg bukan semulajadi (ransangan tak terlazim) Secara semulajadi (tdk perlu dipelajari), apbl melihat makanan air liur akan dirembeskan. - Ahli psikologi menamakan rembesan air liur ini sebagai gerak balas tak terlazim

Pavlov dan Pelaziman Klasik
• pelaziman klasik dikenali sebagai pelaziman Ransangan (R) - Gerakbalas (G) di mana satu ransangan menimbulkan satu gerakbalas secara refleksif (bukan secara sukarela). • Contoh: jikalau anda dapati ada sesuatu objek dibaling depan mata anda, secara refleks, sudah tentu anda akan mengedip mata anda. Sebenarnya anda tidak ada pilihan atau mempunyai kawalan atas tindakan refleks tadi.

• .1 Konsep-Konsep Pelaziman Klasik Konsep Keterangan Ransangan Tidak Sesuatu yang mampu menghasilkan sesuatu Terlazim gerakbalas. • Contoh: makanan Gerakbalas Tidak Sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu ransangan Terlazim • Contoh: lelehan air liur Ransangan Terlazim Ransangan yang bam yang diberi bersama ransangan lama • Contoh: loceng Gerakbalas Terlazim Gerakbalas yang dihasilkan oleh ransangan bam setelah dipadankan dengan ransangan lama • Contoh: lelehan air liur

Edward Lee Thorndike (1874-1949)
• Edward Lee Thorndike adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang banyak menyumbangkan kepada bidang pembelajaran, pengajaran dan pengujian mental.

born August 31, 1874, Williamsburg, Massachusetts, U.S. died August 9, 1949, Montrose, New York

• Beliau telah merekabentuk kotak ajaib (puzzle box) yang digunakan untuk mengkaji bagaimana haiwan seperti kucing dan anjing menyelesaikan masalah. • Hasil kajian Thorndike berkaitan dengan tingkahlaku haiwan dan proses pembelajaran telah terjelma Teori Connectionism yang menjadi asas psikologi pendidikan moden.

Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990)
• B.F. Skinner adalah seorang ahli behavioris yang terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Walaupun tikus jauh berbeza dengan manusia, namun Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkahlaku tikus boleh diaplikasi ke atas manusia. Justeru, tidak menghairankan apabila Skinner bercadang untuk membesarkan anaknya di dalam Kotak Skinner!

• merujuk kepada satu proses yang beroperasi ke at as persekitaran. Merujuk kepada proses ini, sesuatu organisme akan menemui satu ransangan khas yang dikenali sebagai pengukuh. Pengukuh tadi sebenarnya berupaya untuk meningkatkan operan, iaitu tingkahlaku yang berlaku sebelum pengukuh diberi. Dengan kata lain, satu-satu akibat biasanya akan berikutan dengan satu-satu tingkahlaku. Dalam hal ini, harus anda ingat bahawa kecenderungan organisme untuk mengulang tingkahlaku yang sama pada masa depan sememangnya bergantung kepada akibat yang terhasil.

• Pengukuhan • Adakah anda biasa dengan istilah "pengukuhan"? Pengukuhan boleh diterangkan dari perspektif jenis-jenis pengukuhan

• Pengukuhan positif. Merujuk kepada peningkatan berlakunya sesuatu tingkahlaku disebabkan pemberian sesuatu ransangan berikutan gerakbalas yang ditunjukkan. • Cuba teliti contoh berikut: Seorang ibu memberi kata-kata pujian kepada anak yang telah menyiapkan kerja rumah. Katakata pujian tadi dikatakan pengukuh positif jika ia dapat meningkatkan amalan anak tadi untuk menyiapkan kerja rumah.

• Pengukuhan negatif. Merujuk kepada peningkatan berlakunya sesuatu tingkahlaku disebabkan penghapusan sesuatu ransangan aversif berikutan gerakbalas yang ditunjukkan. • Contoh: Katakan apabila kita terlupa untuk memakai tali pinggang semasa berada dalam kereta, kedengaran bunyi buzzer. Untuk berhentikan bunyi tersebut, kita pastikan akan memakai tali pinggang setiap kali kita duduk dalam kereta. Dalam hal ini, bunyi buzzer merupakan pengukuh negatif jika ia dapat meningkatkan amalan kita untuk memakai tali pinggang.

• bahawa kesan gerakbalas yang ditunjukkan akibat pengukuh positif atau pengukuh negatif boleh diukur melalui dua cara seperti di bawah: • (i) Kekerapan • Misalnya: bilangan kali murid anda yang mengangkat tangan untuk menjawab soalan yang anda ajukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran; • (ii) Kadar • Misalnya: murid-murid anda akan bersaing antara satu sama lain untuk mendapat peluang menjawab soalan yang anda kemukakan. • Sebagai maklumat tambahan, pengukuh boleh di bahagikan kepada • dua sub-kategori seperti yang berikut:

• (i) Pengukuh primer (tidak terlazim). Merupakan sesuatu yang tidak perlu kita pelajari untuk gemar atau tidak gemar, misalnya: makanan, udara, tidur, air

• (ii) Pengukuh sekunder (terlazim). Sesuatu yang perlu kita pelajari untuk suka atau tidak suka, misalnya: loceng, lampu, dan sebagainya.

Dua jenis dendaan, iaitu dendaan positif dan dendaan negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan dendaan positif? Dendaan negatif?
Dendaan positif bertujuan untuk mengurangkan kebarangkalian -berlakunya tingkahlaku yang tidak diingini melalui pemberian sesuatu ransangan. Misalnya: merotan anak yang buat jahat atau mengarah anak membuat kerja rumah berlebihan. Dendaan negatif pula bertujuan untuk mengurangkan kebarangkalian tingkahlaku yang tidak diingini melalui penarikan semula sesuatu ransangan. Misalnya: guru matapelajaran yang tidak membenarkan murid-murid yang tidak menyiapkan kerja rumah untuk keluar pada waktu rehat.

Pengukuhan Berjadual

• Rajah 3.5 Jenis-jenis Pengukuhan Berjadual

ImpIikasi Teori Pembelajaran Behavioris Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Implikasi teori :
• G/B positif dapat dipupuk • Pengulangan akan mengukuhkan ingatan • Perkaitan membantu membina konsep • Satu rangsangan yang diganti rangsangan lain membantu membina konsep (rangsangan terlazim ) • Pengalaman positif dengan tugasan pembelajaran menghasilkan tindakbalas terlazim • Membimbing membuat generalisasi dengan tepat dan perkaitan pelbagai contoh • Kemahiran membuat diskriminasi • Latihan perlu diberikan mengukuhkan rangsangan terlazim dengan g/b terlazim

• Sesuatu kemahiran/teknik yang baru dipelajari hendaklah diberi peneguhan berterusan ( Dikekalkan /dikukuhkan ) • Penggunaan peneguhan positif membawa kepada keseronokan • Prinsip penghapusan ( pelaziman operan) adalah sesuai utk memodifikasikan tingkahlaku • Membantu pelajar menguasai konsep diskriminasi ( pelaziman operan ) memperolehi ilmu dan kemahiran dengan tepat • Menggunakan prinsip Jadual peneguhan skinner utk merancang dan melaksanakan peneguhan berterusan

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVIS

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
• Teori pembelajaran kognitif : • Ahli kognitif lebih menekankan kepada proses mental seperti penyelesaian masalah, ingatan dan bahasa.

Wolfgang kohler.
• Seorang ahli psikologi yang merupakan salah seorang pengasas psikologi gestalt bersama kurt koffa. • Terkenal dengan jenis pembelajaran cerdik akal.

• Pad a tahun 1914 semasa Perang Dunia Pertama, belia telah menjalankan kajian ke atas lima ekor cimpanzi. iaitu Chica, Grande, Konsul, Rana dan Sultan di Tenerife, Pulau Canary. • Antara dapatan beliau ialah mengikut kebiasaan, apabila berdepan dengan situasi yang bermasalah, haiwan akan berusaha untuk mencari perhubungan yang menuju ke arah penyelesaian

Seymo ur Br uner
• merupakan salah seorang tokoh utama revolusi kognitif. • Namun, pengaruh beliau lebih ketara dalam bidang pendidikan. Malahan hasil karya Bruner seperti The Process of Education dan Towards a Theory of Instruction telah diiktirafkan sebagai buku-buku klasik yang dibaca oleh para pendidik seluruh dunia.

Bruner dan Pembelajaran Penemuan
• • Jerome Bruner sering dikait dengan pembelajaran penemuan. Jeni pembelajaran tersebut berasaskan prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang berikut: (i) Pembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif di mana murid-murid kita akan membina idea atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan, kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang barn ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing. Proses ini adalah satu proses yang berterusan; (ii) Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah: Enaktif (berasaskan tindakan). Bagi memudahkan pemahaman murid, amat penting untuk mereka menimba pengalaman yang konkrit, misalnya: memegang dan memanipulasi objek maujud. menyentuh objek yang hidup, dan sebagainya; lkonik (berasaskan imej). Murid-murid berkebolehan untuk mewakilkan bahan secara grafik atau mental, misalnya: membuar pengiraan secara mental; dan Simbolik (berasaskan bahasa). Murid-murid berupaya menggunakan logik, kemahiran berfikir aras tinggi dan sistem simbol, misalnya: memahami perumpamaan kata seperti "Bapa borek, anak rintik" dan sebagainya.

• •

• • •

• (iii) Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat. Pecutan disebabkan oleh pemahaman satu-satu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah seterusnya; • (iv) Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satu-satu konsep, iaitu sarna ada mempercepatkan atau melambatkan; • (v) Murid-murid kita lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri.

David Ausubel.
• seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji tentang teori pembelajaran khususnya mengenai advance organizers. • advance organizers adalah satu unit pengajaran yang digunakan sebelum pengajaran langsung atau sebelum mengajar satu topik baru

ADVANCE ORGANIZER.

EKSPOSITORI MEMERIHALKAN BEBAN

NARATIF PERSEMBAHAN BAHAN BARU DALAM BENTUK CERITA.

COMPARATIVE MEMBINA PERKAITAN LUARAN DENGAN PENGETAHUAN SEDIA ADA DENGAN YANG BARU

Ausubel dan pembelajaran bermakna.
• Prinsip pembelajaran bermakna : • Bagi memastikan kita akan menyampaikan bahan baru dengan berkesan, terlebih dahulu, kita perlu meningkatkan stabiliti dan kejelasan struktur kognitif murid – murid kita. • Kurikulum biasanya disusun mengikut urutan di mana setiap unit pembelajaran yang berikutan adalah berhubungkait dengan yang sebelumnya.

• . ‘derivative subsumption. Ini memerihalkan situasi pembelajaran di maklumat baru yang kita pelajari adalah satu contoh konsep yang kita pelajari. Sebagai contoh: Katakan murid-murid kita telah ;ar konsep "rumah". Mereka tahu bahawa sebuah rumah biasanya unyai bumbung, dinding, bilik-bilik seperti bilik tidur, bilik dapur, ruang tamu, dan sebagainya. Kemudian, mereka belajar genai pangsapuri yang mungkin belum pemah mereka lihat. _nn, pemahaman mereka mengenai pelan lantai pangsapuri tersebut

• Correlative subsumption. Katakan kita perkenalkan rumah igloo yan", belum pernah merekajumpa di negara kita. Bagi memahami maklumh' barn ini, muridmurid tadi perlu mengubah atau mengubahsuaik konsep "rumah" untuk merangkumi kemungkinan rumah diperbw' daripada ais, bukannya sahaja kayu atau simen.

Teori Pembelajaran Konstruktivis

• teori pembelajaran konstruktivis adalah satu falsafah pembelajaran yang berasaskan premis bahawa lanjutan daripada refteksi pengalaman kita, kita boleh membina makna tentang dunia kita. Dengan kata lain, kita boleh menjana model mental masing-masing untuk memahami dunia di mana kita berada. Justeru, pembelajaran adalah • Satu proses di mana kita mengubahsuaikan model mental kita untuk mengakomodasi pengalaman baru kita.

• teori pembelajaran konstruktivis boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu kognitif dan sosial

• Pelopor dan Prinsip
Jean Piaget (1896 -1980)

Jean Piaget adalah seorang ahli biologi dan ahli psikologi yang terkenal atas sumbangan beliau dalam bidang perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran. Teori Piaget berasaskan kepada premis bahawa kanak-kanak yang sedang membesar sering membina struktur kognitif, iaitu peta mental, skema atau jaringan konsep bertujuan untuk memamahi serta memberi respon terhadap pengalaman fizikal dalam persekitaran mereka.

Teori kog niti f- Pi aget Perkembangan kogni tif kanakkanak : Skema(schema)
• Model

tingkah laku asas • Pengubahsuaian diri dalam alam sekitar • Merujuk kebolehan dan pengalaman • Dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat yang diwarisi • Ditonjolkan –aksi,bahasa,pemikiran,pandangan ,idea • Tingkah laku berubah –pembelajaran

• Adaptasi(adaptation) • Saling berkait • Saling mempengaruhi • Pengalaman dan pembelajaran • Perhubungan dalaman dan luaran • Mengadaptasi keperluan-proses perubahan • Mengubahsuai diri-perubahan pemikiran • Kuasa penggerak dalaman

• Asimilasi(assimilation) dan akomodasi(accomodation) • Menyesuaiandiri • Mencapai kepuasan diri • Bergantung keputusan struktur cognitif • Pengalaman yang ada,mana-mana situasi • Sikap akan membentuk tindakan • Mengurus dan memberi tafsiran

• Piaget dan Konstruktivis Kognitif • Tahukah anda bahawa prinsip-prinsip asas teori pembelajaran konstruktivi kognitif yang dipelopori oleh Piaget terdiri daripada dua aspek, iaitu: • proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu; • peringkat yang kita lalui sambil kita memperoleh kebolehan tersebut.

Peringkat-Peringkat Perkembangan Kognitif
• Peringkat Sensorimotor (Sejak lahir -2 tahun) Mengikut kebiasaan, bayi dan kanak-kanak kecil akan menggunakan deria dan kebolehan motor untuk menimba pengalaman daripada persekitaran mereka. Oleh itu, jikalau mereka tidak boleh lihat atau sentuh sesuatu objek, mereka tidak akan mencari objek tersebut.

• Peringkat Pra operasional (2-7 tahun) Pada peringkat ini, kanak-kanak yang berada di prasekolah akan menggunakan simbol seperti bahasa untuk mewakili objek sebenar.

• Peringkat Operasional Konkrit (7-11 tahun) Kanak-kanak yang berada di peringkat sekolah rendah mula berfikir secara logik. Mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan dengan pengabadian. Walaupun objek diubah kedudukan ataur disusun semula, mereka faham bahawa tiada perubahan telah berlaku. Mereka boleh faham konsep pembalikan. Contoh: kanak-kanak boleh selesaikan operasi berikut: 4 + 6 = 10 10-6=4

• Peringkat Operasional Formal (11 tahun ke atas) Kanak-kanak berkebolehan untuk memikirkan beberapa pertimbangan bagi satu-satu masalah. Mereka berupaya untuk berfikir secara abstrak. Justeru, mereka boleh menyelesaikan masalah kompleks dan berbentuk hipotetikal yang melibatkan operasi abstrak.

Lev Vygotsky (1896 - 1934)
Menurut Vygotsky, pemikiran, bahasa dan proses penaakulan berkembang melalui interaksi sosial. Berbanding dengan Piaget yang percaya bahawa proses kognitif kanak-kanak adalah mengikut peringkat, Vygotsky mengesyorkan bahawa kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan. Mengapa? Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya.

• Vygotsky dan Konstruktivis Sosial • Teori pembelajaran konstruktivis yang diasaskan oleh Vygotsky mengatakan bahawa murid-murid kita biasanya membina pengetahuan secara individu serta sosial

Zon Perkembangan Proximal
• Menurut Vygotsky, tahap perkembangan murid-murid kita boleh dibahagikan kepada dua bahagian, • iaitu: tahap perkembangan sebenar; • dan tahap perkembangan berpotensi. • Oleh itu, zon perkembangan proximal merujuk kepada jarak antara tahap perkembangan sebenar (yang ditentukan oleh kebolehan menyelesaikan masalah secara individu) dan tahap perkembangan berpotensi (yang ditetentukan oleh proses menyelesaikan masalah dengan bimbingan orang dewasa yang lain ataupun rakan sebaya yang lebih berkebolehan.

Konsep Perancah (scaffolding)
• Perancah merujuk kepada bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa (misalnya, guru) dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui soalan-soalan yang berfokus dan interaksi yang bersifat positif.

Implikasi teori Kognitif Piaget
•Isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak •Konkrit kepada abstrak •Senang kepada susah •Praktikal •Pengalaman •Visual •Audio •Kinestetik •Pembelajaran adalah perubahan bentuk tingkah laku •Pembelajaran adalah kompleks

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful