You are on page 1of 2

•Ako ay mamagitan kapag may nakita akong hindi ligtas ang gawain at hindi tama

pagkilos o pag-gawa (mayroon akong tungkulin upang ipatigil ang trabaho);

•Aking susundin ang lahat ng mga palatandaan, patakaran at tagubilin ng


Kaligtasan at Kalusugan;

•Ako ay mag-ulat ng lahat ng hindi ligtas na gawain at hindi ligtas na mga


kondisyon sa aking supervisors o mas mataas na awtoridad;

•Aking titiyakin na ang lahat ng mga tagubilin sa trabaho ay aking nuunawaan t


naiintindihan bago simulan ang isang aktibidad;

•Ako ay susunod sa mga kinakaiangan na Personal Protectve Equipment (PPE);

•Ako ay umaayon sa mga alituntunin ng ARDIE Safety Manual at Safety


Management System.

•Aking gagamitin ang mga instrumento o kasangkapan para sa aking trabaho sa


tama at ligtas na pamamaraan;

•Papanatilihin kong malinis, walang sagabal ang aking pinagtatrabahuhan ayon sa


kasanayan at pinakamataas na pamantayan ng 5S;

•Ako ay magrerekomenda ng mga panukala upang maiwasan ang mga posibleng


aksidente sa aming trabaho;

•Aking susundin ang mga panuntunan ng trapiko, gamitin ang seatbelt, gayundin
ang aking kapwa manggagawa ay dapat tumupad sa pag-gamit ng seat bealt
kapag nagmamaneho para sa kaligtasan, gawing kasanayan ang pagiging
maingat para sa isang ligtas na buhay sa opisina at sa bahay;

•Ako ay dadalo sa mga pagpupulong at aktibong makikilahok sa lahat ng


programang may kinalaman sa kaligtasan at kalusugan;

Ang lahat ng kasunduang ito ay aking nauunawaan para sa Kaligtasan at


Kalusugan at upang magbigay ng kalinawan sa aming inaasahan bilang
empleyado o kawani ng ASGI anuman ang posisyon.

Sa paggawa nito, maaari naming isulong ang kultura ng ligtas na pagtatrabaho.

Nauunawaan ko rin na ang di pagsunod sa alinmang panuntunan ng Kaligtasan at


Kalusugan ay nangangahulugan upang ako ay mabigyan ng isang disciplinary
action , maaring maalis trabaho o suspensyon sa pag-gawa pagkaraan ng
masusing pagsisiyasat.
AddPlus Solutions Group., Inc. .
Safety and Health Rules and Regulations
HSE “A Safety
House Rules Covenant”
 I will intervene when I see unsafe behaviour (I have a Duty
 I will intervene when I see unsafe act and unsafe behaviour
to Stop the work)
(I have a Duty to stop the work);
 I will observe and follow all Safety
HSE related
and Health
signs, related
policiessigns,
and policies
instructions
and instructions;

 I will report all unsafe acts and unsafe


situations
e conditions
to the relevant
to my sit
supervisor or higher authorities;
supervisors
 II will
will ensure
ensure all
all work
work instructions
instructions and
and understood
understood before
before starting an
starting an activity
activity
 I will comply with Personal
site Personal
Protective
Protective
Equipment
Equipment
(PPE)
(PPE)
requirements
requirements
 I will adhere to all requirements of the ARDIE Safety Manual,
 I will adhere to all requirements of the Permit to Work (PTW)
systems
And Safety Management systems ;

 I will use the right tools for the job and use them correctly;
correctly

 I will keep workplaces (both office and worksite) clean, tidy


;and free of obstruction and practice highest standards of 5S

 I will recommend
hold the handrail
preventive
on staircases
measures against possible accidents;
 I will adhere to traffic rules , use seatbelt, require my fellow workers
to use seatbelt when driving and practice safety as A way of life
 Iinwill adhere
office and to
at traffic
home.rules when driving

 I will use a seatbelt, and make sure all other car occupants
I will attend regular and special safety and health meetings and
Actively participate
use seatbelts in all safety and health programs;
as well.
That I understand that these Safety and Health covenant aim to provide
clarity on our expectation as ARDIE employee or contractor
These House Rules aim to irrespective
provideion of positions
clarity on our minimum expectat
In doing so, we can
of individual HSE responsibilities promote
f as a Shell WORKING
SAFE CULTURE.
or Contractor staf
That I understand that failure
irrespective of their position. In doing t and so we can promote a jusRules and
on my part to comply Safety
Regulations
fair working will serve as a ground for appropriate administrative
culture.
disciplinary action, Suspension and/or termination from the service after
due process.