You are on page 1of 8

PIMK2033R

PEKTAKSIRAN DALAM

FR
PENDIDIKAN ISLAM
FABRIKAM RESIDENCES
PENSYARAH:
DR. HALIMATUS SAADIAH BINTI
MAD SAAT
Mohd Khairul Amir bin Ahmad
(2018052400013)
Siti Fatimah binti Abdul Rahim
(2018052400043)
N u r A i n B i n t i Ta j u d i n
(2018052400054)
DEFINISI
S TA N D A R D

• Satu pernyataan tentang sesuatu


domain merujuk kepada tandaaras
tertentu dan bersifat generic bagi
memberi gambaran holistik tentang
individu.

Add a footer 3
DEFINISI
P R E S TA S I

Add a footer 4
DEFINISI
S TA N D A R D P R E S TA S I

• Satu set kriteria umum yang


menunjukkan tahap tahap
penguasaan murid sebagai petunjuk
bahawa sesuatu perkara itu telah
dikuasai (indicator of succces)

Add a footer 5
FR

KEPENTINGAN STANDARD
PRESTASI
• Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau
dicapai, apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan
dalam sesuatu pentaksiran.
• Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam Pendidikan
murid di sekolah, aspek yang ditaksir dan kualiti yang harus
ada pada setiap murid.
• Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh
anak-anak mereka selepas melalui satu tempoh tertentu.
• Pihak yang berkepentingan tahu Hasrat dan matlamat
kurikulum dan system Pendidikan negara dan kualiti yang
ada pada murid yang keluar daripada sistem Pendidikan
tersebut.
Add a footer 6
FR

ELEMEN STANDARD PRESTASI

Add a footer 7
FR

Add a footer 8