You are on page 1of 13

c c 


c

  .

     .

  !" þ #  $ %$&'$( þ º Ñ  #  ) $'  $ $$'' þ D Ñ  # )$$ .

Ê .

 .

þ .

    .

 .

 .

  $%$.$..   þ Kaizen has three main principles: þ "$ '&'$ '%* + $%$$  '&'$$($.

$ + #.&&'$ .$ )$.

 $ $ .&'$ & $ &% .%# .

 !   þ - %.

%   .&&% .

   .

  .

 þ åighly effective ü'%$'            þ .' )/&'   .

 !  .

  .

  þ #.ü'$( $ % !  .

 .

 .

 .

 !.

  .

 .

 .

c Ê "# Ê"$# .

! !c Ê !# "#! % %  c%  "#&%#   $%%$&$  .

    þ  - %  $'.

 # $' '#$ $ þ  #&'$   .

 .

 þ   .

 .

 &.

  .

 .

 .

 þ $.

$ %% $ $ $( %' )  0111 $ !&% 2333$.

$ #&%$.

.# $'24333 )) $ $( 115' #&%# .

w' $( $ þ rndividual Versus Teamed þ Day-to-Day Versus Special Event þ Process Level Versus Sub process Level .

467 þ '  .

 .

 .

 .

   ' .

 ( .

.

.

 .

 .

 )   .

 þ !.

 .

 .

 .

 .

   .

  .

 .

.

 *'*  þ .

 & )$ %.

  % # þ  % # /' #$ $ þ  & $' &%% þ  ' $' &' þ  # ) ' ) ' .

PrT FALLS r KArE þ esistance to change þ Lack of proper procedure to implement þ Too much suggestion may lead to confusion and time wastage .

+ .

 .

Y .

 Ê .