You are on page 1of 33

PAMANTAYAN

ng
MATALINONG
PAMIMILI
PAMANTAYAN SA
PAGKATUTO:
• Naipamalas ang talino sa
pagkonsumo sa
pamamagitan ng paggamit
ng pamantayan sa
pamimili.
MGA LAYUNIN:
• Nakatatalakay ng mga pamantayan ng
matalinong pamimili.
• Naisalang-alang ang mga wastong
pamantayan sa matalinong pamimili.
• Nakakalahok ng masigla at nakagawa
ng isang malikhaing presentasyon
tungkol sa mga pamantayan ng
matalinong pamimili.
(1)

_ A _ _O_ S_ _O
PAG KONSUMO
(2)

_I_A
KITA
(3)

_ A _ _ A_ A_ _
_G
_ _ E_ _ O
PAGBABAGO
NG
PRESYO
(4)

_ A _ A _ U_ I
MAPANURI
(5)

_A_ _A_AU_A_ _
PAGKAKAUTANG
(6)

_E_O_ _ _ _ A_IO_
E_ _E_ _
DEMONSTRATION
EFFECT
BILI-BILI DIN PAG MAY
MONEY!
Pamantayan ng Matalinong
Pamimili.

• Mapanuri
• May alternatibo o pamalit
• Hindi nagpapadaya
• Makatuwiran
• Sumusunod sa Badyet
• Hindi Nagpapanic-buying
• Hindi Nagpapadala sa Anunsiyo
TANONG:
1. Paano ka maging mapanuri na mamimili.
2. Ano ang pamantayan mo sa pagsuri ng mga
produkto?
3. Paano mo magamit ang alternatibo o pamalit
sa iyong pamimili?
4. Kung ikaw ay bumibili ng isang produkto at
nararamdaman mo na ikaw ay dindaya ng
tindera anong aksyon ang iyong gagawin.
5. Paano ka maging makatuwiran na mamimili?.
6. Paano makakaapekto ang mga katangian na
ito sa ating araw- araw na pamumuhay?.
7. Paano ito nakakaapekto sa mga prodyuser?.
Worksheet no.1
Ibigay ang mga kahulugan ng mga sumusunod at
ipaliwanag.
1. Mapanuri
2. Nagahahanap ng Alternatibo
3. Hindi nagpapadaya
4. Makatuwiran
5. Sumusunod sa Badyet
6. Hindi Nagpapanic-Buying
7. Hindi nagpapadala sa Anunsiyo
Tanong:
1. Paano natin masusunod ng tama ang mga
pamantayan na ito?
2. Paano Nakakatulong ang mga pamantayan na
ito sa ating pamumuhay?
1. Ano kaya ang mangyayari sa atin kapag wala
ang mga pamantayan sa matalinong
pamimimli?
2. Ano kaya ang kinahihinatnan ng ibang
pamilyang hindi sumunod sa pamantayan ng
matalinong pamimili?
3. Bilang isang estudyante, paano mo kaya
maibabahagi sa ibang tao ang mga
pamantayan ng matalinong mamimili?
1. Anu- ano ang katangian ng isang matalinong
mamimili?
2. Paano mo matatawag ang iyong sarili na
matalinong mamimili?
Summative Assessment
Essay: Sagutin ang katanungan ng komprehensibo sa
sagutang papel.
1. Ano ang mga pamantayan ng matalinong pamimili?
2. Bakit kaya mahalagang pag-aralan natin ang mga
pamantayan ito?
3. Ano kaya ang mangyayari sa atin kapag wala ang mga
pamantayan na ito?
4. Ano ang pinaka-paborito mong pamantayan sa
matalinong pamimili bakit?
5. Bilang isang mag-aaral, paano mo gagamitin ang
pamantayan ng matalinong pamimili? Paano ito
makakatulong sa iyo? Ipaliwanag.
Gawain 6: Karapatan mo; Ipaglaban
Mo!
Ipagpalagay na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto
o serbisyo na binabanggit sa ibaba.
Gumawa ng kaukulang na iparating sa
kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Mamili lang
isang sitwasyon.
1. Depektibong cellphone
2. Lip balm na naging sanhi ng pamamaga ng iyong labi
3. Double dead na karne ng manok
4. Maling timbang na asukal
5. Serbisyong hair rebonding na naging sanhi ng
pagkakasunog ng iyong baga.