NHÓM 2

C U T O TR M TR N BÊ TÔNG XI M NG

GI I THI U C U T O TR M TR N BÊ TÔNG XI M NG

GI I THI U C U T O TR M TR N BÊ TÔNG XI M NG .

B M VÀ SILO XI M NG B M XI M NG ± B m là b m l u l ng cánh g t (2 cánh) v t li u làm cánh b m là á grafit. . ± Nguyên lý v n chuy n xi m ng là xi m ng xá c v n chuy n b ng dòng khí áp l c cao.

H TH NG L C SILO Khí do dòng khí cao áp v n chuy n xi m ng xá và do xi m ng xá chi m ch trong silo m b o môi tr ng và tránh t n th t xi m ng c n có h th ng l c H th ng l c d ng l c tay áo 1 silo có t 3-4 túi l c kích th c 1 túi là D= 250 chi u dài 1.2 z 2 m .

 áy (nón) silo có h th ng s c khí phá v xi m ng óng c c c p li u cho vít t i liên t c.C U T O C A SILO Silo th ng ch a t 80z100 t n xi m ng xá. C a d i c a silo có van b m i u khi n b ng h i. .

C U T O C A SILO ng d n khí là ng m cam ng kính 12mm Silo làm tôn 5mm gân t ng c ng U80 (U úc) .

CÂN Cân b ng loadcell có hai lo i loadcell: ± Loadcell treo ± Laodcell gánh .

VÍT T I .

.VÍT T I V n chuy n xi m ng xá t silo vào c i tr n 100% quá trình cân xi m ng xá c th c hi n c i tr n.

á. Có 2 lo i bunker: ± Bunker h n h p ± Bunker c l p . s i c máy xúc c p li u vào.C U T O BUNKER Bunker ch a cát.

.C U T O BOONGKE Bunker h n h p: cát. a xu ng khoang ch a và c a vào c i tr n nh m t b ng t i ho c kíp kéo. á. s i c cân theo t l .

C U T O BUNKER Bunker r i: cát. s l c b i c cân theo t và c a vào i tr n nh cac ng t i riêng bi t. . á.

C U T O BUNKER C a x c a bunker th ng có 2 lo i: ± C a x ki u l t ± C a x ki u quay .

 Có th có h th ng cân d i bunker ho c trên c i tr n.C U T O BUNKER C a x c a bunker thì c óng. m b ng c c u xi lanh h i. .

H TH NG N GIA N C VÀ PH c c cân theo t l nh h th ng cân (loadcell) Ph gia c c p chung v i ng n c xác nh t l b ng b m nh l ng. . Quá trình cân t l các v t li u d c cân b ng loadcell.

C U T O THÙNG TR N Có hai lo i c i tr n: ± C i tr n ng ± C i tr n ngang .

 Thành c i tr n làm b ng s t ( 10mm) c b t các t m lót làm b ng v t li u ge .C U T O THÙNG TR N C i tr n ngang g m: 2 tr c vuông 144 ( c i tr n 90m2/h) tay tr n thì c liên k t v i tr c b ng bulon l c giác 22x100.

.C U T O THÙNG TR N T m lót có d ng hình thang ch ng xô trong quá trình tr n h n h p. Các t m lót c liên k t v i thành b ng bulon 12x40. d u c a bolon thì âm vào trong t m tránh mòn do qua trình tr n.

 Các tay tr n c liên k t v i tr c so le nhau m b o tr n u và không va p. .THÙNG TR N Các t m lót v trí v t li u tr n vào thì th ng mòn nhi u h n.Th ng thay t m lót t ic a v t li u tr n hai l n thì m i thay t m lót tai v trí khác.

THÙNG TR N Hai tr c c a thùng tr n c d n ng b i 2 ng c i n và 2 h p gi m t c. 2 bánh à c a 2 tr c c liên k t v i nhau b ng kh p n i H h ng th ng g p là gãy tay tr n và tr c cua c i tr n .

T I U KHI N TR M TR N .

T I U KHI N TR M TR N .

T I U KHI N TR M TR N Tr m tr n bê tông xi m ng th ng dùng ch ng trình di u khi n PLC ho c PMII .

THI T B CHUYÊN CH BÊ TÔNG .

K T THÚC C M N CÁC B N Ã L NG NGHE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful