APARATUL AUDITIV

UNDELE SONORE 

DEFINI IE sunt vibra ii sonore transmise prin aer sau alte medii elastice (apa) CARACTERISTICILE UNDELOR SONORE: 

Frecven a sau tonalitatea: tonalitatea 
  

reprezint num rul de vibra ii cu care se propag un sunet în unitatea de timp se exprim în cicli / sec sau Hz urechea uman percepe sunete cu frecven e cuprinse între 20 ± 20000 Hz vocea uman cuprinde sunete cu frecven e între 1000 ± 3000 Hz Hz sunetele cele mai bine auzite au frecven e între 1024 ± 4096 Hz, cu un maxim la 2048 Hz 

Timbrul 


caracterizeaz totalul armonicelor supraad ugate sunetului de fond permite permite deosebirea între dou sunete de aceea i tonalitate i intensitateCARACTERISTICILE UNDELOR SONORE: SONORE: 

Intensitatea Intensitatea sau amplitudinea: amplitudinea 
  

se determin utilizând o scal logaritmic unitatea de m sur utilizat este decibelul (dB) dB = 20 log ( Psunet / PSPL) Psunet presiunea stimulului auditiv PSPL nivelul presiunii sunetului de prag audibil al urechii umane pragul auditiv (pragul sonor) reprezint cea mai mic intensitate a unui sunet care poate fi perceput de urechea uman variaz în func ie de frecven a vibra iilor, crescând pe m sur ce frecven a undelor sonore se apropie de limita inferioar (10 Hz), sau de cea superioar (20000 Hz) m surat în dB este egal cu zero urechea uman percepe sunete cu intensit i între 0 i 140 dB intensitatea sunetului în timpul unei conversa ii normale este de 1000 de ori mai mare decât valoarea prag, adic de aproximativ 60 dB sunete cu intensit i mai mari de 140 dB produc o senza ie dureroas i pot determina distruc ii la nivelul organului receptor al auzului

CONSIDERA II ANATOMO ± FUNC IONALE Segmentul periferic  Urechea extern Urechea medie Urechea intern Segmentul de conducere Segmentul central .

.

protector .pavilionul auricular .canalul auditiv este delimitat de urechea medie prin intermediul membranei timpanice are rolul de a direc iona undele sonore spre componenta receptor a aparatului auditiv canalul auditiv extern con ine glande care secret cerumen rol .de autocur ire pentru membrana timpanic i pielea conductului .SEGMENTUL PERIFERIC URECHEA EXTERN cuprinde .meatul auditiv extern .

astfel aceea i for este concentrat pe o suprafa mai mic determinând cre terea presiunii amplificarea amplificarea este maxim pentru sunete cu frecven e cuprinse între 2000 ± 5000 Hz.casa timpanului din: .urechea ext.urechea int. . prin fereastra oval i fereastra rotund int.celulele mastoidiene . apar inând zonei conversa ionale sunete cu frecven e mai mici de 20 Hz sau mai mari de 20000 Hz nu sunt deloc amplificate . URECHEA MEDIE este format dintr-un sistem de cavit i aerate. func ioneaz pe principiul unui dispozitiv de impedan amplificarea intensit ii sunetului perceput de ureche suprafa a membranei timpanice este de 17 ori mai mare decât suprafa a ferestrei ovale. s pate în stânca dintrtemporalului i tapetate de mucoas se compune din: .trompa lui Eustachio (comunic cu faringele) este separat de . prin membrana timpanic ext.

determin rigidizarea sistemului timpanooscicular (reflex stapedian) la sunete cu intensitate mare   reducerea reducerea în intensitate a sunetului în apropierea urechii interne . nicovala i sc ri a rol . URECHEA MEDIE casa timpanului con ine: ine: un lan de oscioare: ciocanul.prin contrac ie reflex . sc ri ei sau stapedius i tensor timpanii iei: au o ac iune sinergic rol .conduce undele sonore dinspre timpan înspre urechea intern conduce prezen a sa este esen ial pentru auzul normal doi mu chi ai acomoda iei: m.

URECHEA INTERN se g se te în interiorul stâncii temporalului se compune din dou segmente labirintul labirintul anterior sau cohleea receptorii acustici labirintul posterior vestibul i canalele semicirculare receptorii vestibulari clasificare  labirintul labirintul osos labirintul labirintul membranos în interiorul celui osos .

spa iile endolimfatice con inut sc zut de Na+ concentra ie crescut de K+ în leg tur cu spa iul epidural .spa iile perilimfatice perilimf bogat în Na+ s rac în K+ în leg tur cu spa iul subarahnoidian ductul cochlear membranos este delimitat anterior de membrana vestibular a lui Reissner posterior de membrana bazilar extern de periostul îngro at al canalului cochlear =ligamentul spiral stria vascular .inferior ± rampa timpanic .por iunea superioar a ligamentului spiral .URECHEA INTERN LABIRINTUL MEMBRANOS con ine .vestibulul LABIRINTUL OSOS cuprinde .canalele semicirculare .con ine numeroase capilare sanguine .rol în secre ia de endolimf endolimf tub rulat de 2½ în jurul unui ax central = modiol membrana bazilar   2 etaje .superior ± rampa vestibular helicotrem .cohleea .

.

forfeca i pe membr.sunt dispuse pe trei rânduri .un singur rând de celule ciliate . celule de sus inere Deiters .URECHEA INTERN ORGANUL LUI CORTI este situat pe membrana bazilar este format din: din: celule senzoriale suspendate între celulele de sus inere dispuse în dou coloane .inclu i în lamina reticular .1 neuron aferent sinaps celul ciliat intern . trecerii undei sonore membr.extern .conectate în grupuri la o singur fibr nervoas (5% din totalul aferen elor cochleare) cochleare) cilii celulelor senzoriale .intern . mom. tectoria în mom.fiecare celul prime te 15 ± 20 de termina ii nervoase diferite (95% din fibrele nervului cochlear) cochlear) .

detectarea direc iei din care este perceput sunetul .detectarea duratei de timp dintre dou vibra ii sonore care p trund în ureche printr-un mecanism specific printr- .localiza i în bulb 90% din fibre se încruci eaz cu cele de partea opus 10% au în continuare un traiect ipsilateral toate se îndreapt spre nucleii olivari superiori sunt comparate informa iile sosite de la ambele urechi NUCLEII OLIVARI SUPERIORI se subdivid în: în: por iunea lateral iunea rol .analiza intensit ii undelor sonore captate de cele dou urechi por iunea medial rol .SEGMENTUL DE CONDUCERE PROTONEURONUL celule bipolare formeaz ganglionul spiral situat în columela dendritele dendritele se conecteaz cu receptorii axonii proximali formeaz nervii auditivi  DEUTONEURONUL nucleii cohleari .ventral i dorsal .

zon de integrare pentru reflexele de acomodare auditive i vizuale .coordonarea mi c rilor capului i ochilor spre zgomot .reflexele auditivo-oculo-cefalogire auditivo-oculo aria occipital 19 urm rirea obiectului în mi care se comand întoarcerea capului i a ochilor spre obiect rol . lemniscul lateral coliculii cvadrigemeni inf. COLICULII CVADRIGEMENI INFERIORI reprezint punctul de întâlnire dintre: calea rapid ocole te nucleii olivari superiori cea lent nucleii olivari sup.reflexele oculo-cefalogire oculo.tres rirea la zgomot NUCLEUL GENICULAT MEDIAL DIN TALAMUS sinaps  .vizuale eferen e se trimit spre: m duva cervical c ile tecto-spinale tecto nucleii motori ai nervilor cranieni   coordonarea mi c rilor ochilor i gâtului în: . interconecta i printr-o comisur printr aferen e .auditive .

.

secundar prin impulsuri provenite de la cortexul auditiv primar .CORTEXUL AUDITIV localizate la nivelul girusului temporal superior CORTEXUL CORTEXUL AUDITIV PRIMAR (ariile 41 i 42) excitat în mod direct de c tre proiec iile care provin de la nivelul corpilor genicula i mediali ARII AUDITIVE DE ASOCIA IE (aria 22) excitate .prin proiec ii ce provin din arii talamice de asocia ie adiacente corpilor ie genicula i mediali .

MECANISMUL PERCEP IEI AUDITIVE TRANSMISIA SAU TRANSPORTUL UNDEI SONORE DISPERSIA UNDEI SONORE  TRANSFORMAREA STIMULUI MECANIC ÎN ENERGIE BIOELECTRIC MECANISMUL DEPOLARIZ RII CODIFICAREA INFORMA IEI AUDITIVE  .

mai ales pe frecven ele conversa ionale prin efectul de rezonan SISTEMUL TIMPANOOSCICULAR rol de a transmite undele sonore dintr ± un mediu gazos (aer) într ± un mediu lichidian (perilimf i endolimf )   o concentrare a vibra iilor sonore   o cre tere a intensit ii cu aproximativ 25 dB !!! una dintre condi iile principale ale unei bune transmisii sonore const într ± o mobilitate maxim a membranei timpanice.TRANSMISIA SAU TRANaSPORTUL UNDEI SONORE PAVILIONUL URECHII dirijeaz i concentreaz . spre timpan. realizat prin egalizarea presiunii din urechea medie cu cea din CAE  . vibra iile venite din diferite direc ii rol în localizarea în spa iu a sunetelor CONDUCTUL AUDITIV EXTERN (CAE) determin o sc dere a pragului auditiv.

-cre te pân la atingerea unui maxim amplit. în acela i sens a membr.   la nivelul peretelui desp r itor dintre rampa vestibular i rampa timpanic apari ia unui val migrator înspre helicotrem   vibra ie aperiodic .amplit. -scade brusc la zero   valul se stinge în zona maximului de amplitudine   forfecarea cililor celulelor senzoriale pe membrana tectoria   excitarea lor zona maximului de amplitudine este întotdeauna aceia i pentru o anumit frecven MEMBRANA MEMBRANA BAZILAR   . sub forma unui val migrator lichidele labirintice necompresibile   o dislocare de volum   o mi c. ferestrei ovale (jocul ferestrelor) membr.lungimea de und scade .DISPERSIA UNDEI SONORE  COHLEEA COHLEEA realizeaz analiza mecanic a frecven elor sonore transform vibra iile periodice ale sc ri ei în fereastra oval în vibra ii aperiodice.

+ + + 0 mV -30mV .

încarc endolimfa pozitiv .TRANSFORMAREA STIMULUI MECANIC ÎN ENERGIE BIOELECTRIC   se realizeaz la nivelul celulelor senzoriale din organul lui Corti stria vascular .rol de surs de energie stimularea mecanic a cililor de c tre membrana tectoria determin depolarizarea lor când este dep it valoarea prag   poten ialul de ac iune valoarea ialul urmeaz legea ³tot sau nimic´ se propag prin neuronul aferent .

iar celulele ciliate electronegative deschiderea canalelor de K+ determinate de mi c rile celulelor cu cili cil mai mare ( stereocilul ).MECANISMUaL DEPOLARIZ RII p trunderea K+ în celula senzorial determinat de: gradientul electrochimic pentru K+ endolimfa con ine o concentra ie crescut de K+ în compara ie cu perilimfa poten ialul electronegativ mare (-100mV) (endolimfa este electropozitiv . deosebit de sub ire unda sonor flecteaz stereocilul trac ioneaz cilii de talie mic   depolarizarea   se deschid i canale cationice de Ca2+   intrarea Ca2+ în celul   eliberarea unui transmi tor sinaptic (probabil glutamat)   va stimula termina iile nervului auditiv când cilii se mi c în direc ia proeminen ei spirale (medial)   canalele de K+ se închid   celula ciliat devine hiperpolarizat . conectat cu cilii de talie mic printr-un printrfilament.

.

lâng helicotrem rezoneaz la frecven e joase sunetul de intensitate crescut   excitarea mai puternic a celulelor senzoriale excitarea   depolarizare mai frecvent   cre te num rul poten ialelor de ac iune = codificarea intensit ii sunetului prin modularea în frecven a poten ialelor de ac iune modularea codificarea frecven elor la nivel cohlear este transmis central datorit tonotopiei fibrelor nervoase = leg tura punct cu punct dintre celulele senzoriale i neuroni   fiec rui neuron îi corespunde o anumit frecven corespunde .CODIFICAREA INFORMA IEI AUDITIVE   frecven a unui sunet care activeaz o anumit celul ciliat este dependent de localizarea acestei celule de-a lungul membranei bazilare demembrana bazilar este: este: îngust i rigid la baza cohleei (în apropierea ferestrei ovale i rotunde) rezoneaz la sunete cu frecven e înalte mai larg i compliant la apexul cohleei.

mixt TINITUSUL o senza ie sonor asem n toare sunetului produs de o sonerie se datoreaz unei stimul ri iritative a urechii interne sau a nervului vestibulocochlear ACUFENELE senza ii auditive percepute de o persoan .sau bilateral a acuit ii auditive uni poate fi: . . cu diminuarea percep iei auditive TRAUMATISMUL SONOR CRONIC SAU SURDITATEA PROFESIONAL determinat de expunerea prelungit la zgomot în timpul muncii se traduce clinic prin deficit auditiv înso it de acufene   . .de percep ie afec iuni localizate la nivelul urechii interne sau a n. VIII n. f r a fi îns determinate de o excita ie sonor PRESBIACUZIA un proces de îmb trânire fiziologic a structurilor neurosenzoriale ale urechii interne i a centrilor de integrare auditiv .TULBUR RI ALE AUZULUI SURDITATEA pierderea total sau par ial . uni.de transmisie defect localizat la nivelul urechii externe i/sau medii.

APARATUL VESTIBULAR .

SEGMENTUL PERIFERIC VESTIBULUL MEMBRANOS con ine forma iuni membr.: membr. utricula sacula maculele statice = arii senzoriale ( = 2 mm) celule senzoriale ciliate celule de sus inere mas gelatinoas MPZ cristale de carbonat de calciu (otoli i) i) excitantul specific accelera ia linear ia .

creste ampulare cel. membr. senzoriale cel. semicirc. cilii celulelor senzoriale + substan a gelatinoas = cupula form de pensul ajunge pân în tavanul ampule constituie un perete desp r itor onstituie mobil în calea curentului endolimfatic excitantul specific accelera ia unghiular . membr.SEGMENTUL PERIFERIC CANALELE SEMICIRCULARE denumite dup orientarea lor fa vestibul  de lateral superior Posterior au 2 extremit i: extremitate ampular extremitate neampular neampular con ine endolimf ampulele can. semicirc. can.

50 mV) (când stereocilii se deplaseaz în direc ia kinocilului deschiderea deschiderea canalelor de K+   influx de K+ p trunde în celul Ca2+   eliberat un mediator sinaptic   depolarizarea depolarizarea neuronilor neuronilor aferen i hiperpolarizarea celulei când stereocilii se deplaseaz în sens contrar kinocilului deplase sc dere a influxului de K+ este eliberat o cantitate mic de mediator .SEGMENTUL PERIFERIC CELULELE RECEPTOARE VESTIBULARE celule ciliate 30 ± 150 stereocili dimensiuni reduse forma i din filamente paralele de actin kinocilium un cil lung imobil se g se te la una din extremit ile celulei ciliate poten ialul de membran în repaus ±60mV depolarizarea celulei (.

R SPUNSUL LA ACCELERA IA LINEAR accelera ia linear  i for a gravita ional ac ioneaz pe: macula macula utricular situat orizontal macula sacular orientat vertical  otholi ii sunt mult mai den i în compara ie cu endolimfa   accelera ia linear va determina o mi care a otholi ilor ia în sens opus   deplasarea cililor celulelor receptoare maculare deplasarea   generarea unui impuls în fibra nervoas macula descarc impulsuri i în absen a mi c rilor capului sub ac iunea for ei gravita ionale asupra otholitilor responsabile de:  reflexul de redresare a capului alte ajust ri importante ale posturii .

R SPUNSUL LA ACCELERA IA UNGHIULAR accelera ia unghiular ac ioneaz pe:  crestele crestele ampulare determin o mi care a endolimfei în canalele semicirculare aflate in planul ei de ac iune  în direc ia opus rota iei din cauza iner ie sale produce flexia cupulei stimularea bilateral a receptorilor de la acest nivel curent endolimfatic utriculopet   depolarizare curent endolimfatic utriculofug de partea opus   hiperpolarizare cele dou canale semicirculare orizontale: orizontale:  în cazul canalelor semicirculare verticale invers situa ia este .

.

SEGMENTUL DE CONDUCERE PROTONEURONUL la nivelul ganglionului lui Scarpa neuroni bipolari dendritele vin în contact cu celulele receptoare axonii componenta vestibular a nervului auditiv (VIII) fac sinaps la nivelul nucleilor vestibulari .

lateral i inferior) nucleii localiza i în por iunea superioar bulbului i inferioar a pun ii fibrele aferente: aferente: ampulare se termin în nucleii vestibulari superior. medial. lateral i inferior nucleii maculare se termin în nucleii lateral i inferior au leg turi cu: cu: lobul floculonodular cerebelos (fasciculul vestibulo-cerebelos) vestibuloforma iunea reticulat componenta vestibular de parte opus talamusul nucleii vagului eferen e: nucleii vestibulari superiori i mediali fasciculul longitudinal medial nucleii oculomotor (fasciculul vestibulo-mezencefalic)   controlul vestibulocontrolul asupra mi c rilor globilor oculari (reflexul vestibulo-cochlear) vestibulo nucleii vestibulari laterali i mediali tracturile vestibulo-spinale vestibulolaterale i mediale controleaz activitatea mu chilor posturii (tractul lateral) i ai mu chilor gâtului (tractul medial)   controlul balansului i men inerea pozi iei capului .SEGMENTUL DE CONDUCERE DEUTONEURONUL nucleii vestibulari (superior.

.

 apare datorit diferen elor de tonicitate ale mu chilor oculomotori. determinate de disfunc ia unuia dintre labirinte  .MANIFEST RI CLINICE ALE LEZIUNILOR APARATULUI VESTIBULAR VERTIJUL senza ie subiectiv de deplasare în unul din cele trei planuri ale spa iului declan at de: de: modific ri ale pozi iei corpului mi c ri rapide ale corpului conexiunea nucleilor vestibulari cu cei vagali   apari ia fenomenelor vegetative în timpul crizelor vertiginoase: vertiginoase: gre uri v rs turi paloare transpira ii reci TULBUR RILE DE ECHILIBRU: ECHILIBRU: tendin a de c dere devia ii de mers NISTAGMUSUL mi c. ritmice. oscilatorii involuntare. ale globilor oculari spre partea lezat c.

35. 38) o por iune f când parte din sistemul limbic ± hipocampul. 42. (ariile 41. echilibru ariile ariile de asocia ie (20. 34) prezint :   . 24. 37. 36. amigdala (ariile 28. 21. auz pt. 22. circumvolu ia hipocampului.FIZIOLOGIA LOBULUI TEMPORAL localizare:  pe fa a extern a emisferelor cerebrale sub scizura sylvian o por iune senzorial pt. 22) o por iune senzorial pt.

de deplasare a corpului) . cuvinte. fraze) cuvinte. dar nu în elege) halucinoze auditive complexe (aude diverse melodii.ARIA AUDITIV PRIMAR  ARIA 41 reprezint aria auditiv primar rol de procesare a informa iilor auditive lezarea unilateral produce hipoacuzie bilateral lezarea bilateral produce surditate ARIILE 42 I 22 reprezint arii audiopsihice rol în gnozia auditiv (în elegerea limbajului) se g sesc în por iunea postero ±superioar a lobului temporal leziunile produc: eziunile produc: agnozie auditiv sau surditatea verbal (aude. CENTRUL CORTICAL AL ECHILIBRULUI este localizat în girusul temporal superior leziunile determin : eziunile tulbur ri de echilibru halucina ii de tip vestibular (senza ia de plutire.

figuri f r sens .grupuri de puncte lobul temporal stâng rol .cunoa terea materialului vizual ce presupune o verbalizare materialului lobul temporal medial apar ine .sistemului nervos autonom girusul hipocampic cuprinde ariile 28 i 29 de proiec ie ale analizatorului olfactiv cuprinde prezint leg turi cu restul cortexului talamus regiunea subtalamic Hipotalamus particip la circuitul rinencefalic hipotalamo ± talamocortical asigur memoria i comportamentul .cunoa terea obiectelor uzuale i a datelor alfabetice .ARIILE DE ASOCIA IE   intervin în elaborarea i integrarea complex a percep iilor vizuale lobul temporal drept rol .percep ia materialului vizual neuzual .sistemului limbic rol în comportamentul de tip emo ional .desene geometrice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful