DIOXIN VÀ TÁC H I

Nhóm th c hi n
Bùi nh t Tr ng ình H nh Thái ng Thành ô Tr n Khánh Luân D ng Duy Phong

11/16/2010

11/16/2010

11/16/2010

11/16/2010 .

11/16/2010 .

11/16/2010 .

11/16/2010 .

11/16/2010 .

11/16/2010 .

11/16/2010 .

DIOXIN VÀ TÁC H I Nhóm th c hi n Bùi nh t Tr ng ình H nh Thái ng Thành ô Tr n Khánh Luân D ng Duy Phong 11/16/2010 .

nh h ng c a dioxin n h sinh thái và con ng i ra sao? 4.N i dung 1. Có bi n pháp nào gi i c dioxin không? 5. Dioxin là gì? 2. Bi n pháp phòng nhi m dioxin nh th nào? 6. Ngu n phát th i dioxin ch y u Vi t Nam nh th nào? 3. K t lu n gì v v n này? 11/16/2010 .

8-TCDD) ‡ Dioxin c bi t n Vi t Nam là ch t c da cam a.4.4. C u t o: 11/16/2010 . ‡ c t o ra trong quá trình s n xu t 2.7. Dioxin là gì? ‡ Là tên chung c a 75 các h p ch t khác nhau trong h nhà CDD.5-trichlorophenoxyacetic acid) ‡ i m hình là 2.3. ‡ Là m t h p ch t nhân t o.5-T (2.3.8-tetraclo dibenzo-p-dioxin (2.7.I.

a. C u t o Hình 1: C u trúc i m hình c a h CDD 11/16/2010 .

Hình 3: C u trúc i m hình c a 2. 2.5-T 11/16/2010 .4-D.4.

Hình 4: C u trúc c a 2.8-TCDD 11/16/2010 .7.3.

Furan 11/16/2010 . Phân lo i .75 nhóm ch t khác nhau trong h CDD.135 h p ch t Furan.b. Hình 2:C u trúc c a Dioxin. .

c. ‡ c tính 11/16/2010 .

72 0.04 0. Dioxin: Seveso.57 0.28 Benzene Chlorobenzene M l n Hexane Hoà tan 250C (theo Dr Peter Blümler. Vietnam and everyday exposure) 11/16/2010 .Dung môi N c L ng hoà tan (mg/ml) <1 0.

c tính ‡ là m t h p ch t nhân t o c c c. Li u ch t 70 ppb i v i kh có ngh a là 1 gram dioxin là 14 tri u li u ch t.d. (xem b ng sau). 11/16/2010 .

Li u Dioxin gây ch t i v i kh (LD50) c a 1 s ch t c Ch t Li u Dioxin (ppb) c Dioxin 70 Sarin 83 Tabun 208 11/16/2010 .

) có ch a d n xu t clo c a h p ch t h u c vòng th m. Ngu n phát th i dioxin Dioxin ch y u phát sinh t các ngu n sau: .II. mà ch t ch y u hi n nay là PCB (hóa ch t Polychlorinated Biphenyls) . y t .Quy trình t y tr ng gi y và b t gi y b ng clo trong các nhà máy s n xu t gi y. . rác th i (sinh ho t. công nghi p. 11/16/2010 .Quá trình t các lo i ch t th i.

.4.Quy trình s n xu t hoá ch t.Bình ph n ng ch t o triclophenol b n gây ra nhi m c s n ph m ph là dioxin. 11/16/2010 .5T t o s n ph m ph là Dioxin . thu c tr sâu và thu c tr c 2. .

Phù Cát. ‡ kho ng 370kg dioxon. à N ng.Riêng Vi t Nam ‡ Ngu n phát th i ch y u sau chi n tranh là t chi n d ch Ranch Hand c a quân i M . ‡ Có 28 i m nóng. trong 3 vùng: Biên Hoà. 11/16/2010 .

nh h ng c a dioxin t i vi t Nam sau chi n tranh Vi t M 1. nh h 2. nh h 3. Môi tr 1. Môi tr b. nh h a.III. nh h ng cho môi tr ng: ng t ng n c ng cho th c v t: ng cho ng v t: ng cho con ng i: 11/16/2010 .

Các ngu n phát th i và tác Nhà máy gi y ng ng v t Nhà máy d t T h i T á c Môi tr ng n g Con ng i H sinh thái Th c v t S n xu t 2. ch i tr em Chi n d ch Ranch Hand 11/16/2010 .5-T Thiêu t nilon.4.

Các bi n pháp x lý dioxin trong môi tr ng 1.hu b ng nhi t .Quang phân 3. 11/16/2010 . hay dùng các sinh v t có ngu n g c t i ch .Th c vât: ang th nghi m trên cây d u mè. Ph ng pháp sinh h c . Ph ng pháp thô Chôn l p 2.IV. .Vi sinh v t: các vi sinh v t tái t h p. Ph ng pháp hóa-lý .

vitamin E. sucrose polyester. nguyên t selen v i li u nh . than ho t tính. ‡ Có th s d ng ph ng pháp gi m trong l ng c th 11/16/2010 . Lo i tr dioxin trong c th con ng i ‡ S d ng các v t li u có kh n ng h p th dioxin nh d u khoáng. ‡ b ng cách s d ng nh ng ch t kh m nh nh acid béo ch a vitamin C.V.

qua ó. viên d u b sung.i v i nh ng ng i m b nhi m dioxin tránh không cho con bú s a. ch t c c gi i phóng ra kh i c th theo ng m hôi. ‡ Hay dùng ph ng pháp thanh l c c t Ph ng pháp này ch n gi n là k t h p gi a t m h i hàng ngày v i t p th d c và u ng vitamin. ‡ 11/16/2010 . khoáng ch t.

ho c các lo i rác có ch a clo thì t nhi t h n 9000C Trong s n xu t: các nhà máy s n xu t gi y ho c các s n ph m có liên quan n ch t t y tr ng nên quy ho ch có h th ng quá trình thu gom và x lý m t cách h p lý.VI. ch i tr em. C n h p tác qu c t : qu n lý l n nhau. 11/16/2010 . M t s bi n pháp ng n ng a ô nhi m dioxin ‡ Thiêu t rác có phân lo i. nilon. nhi t thích h p Bao nh a.

d tích tr sinh h c. ‡ Trên ng phát tri n chúng ta c n h n ch vi c phát th i dioxin. ‡ Con ng i c n tránh nh ng lây nhi m dioxin. Dioxin d xâm nh p vào c th . Ngu n phát th i r t n gi n. Ch n thu n là phân lo i và thiêu hu rác m t cách h p lý. ‡ ‡ ‡ ‡ 11/16/2010 .K t lu n Dioxin là m t ch t c. Tác h i trên con ng i và sinh v t m t cách lâu b n.