Gi i thi u ph n m m

TIMEGOLD

HRM TIMEGOLD V.04
CÔNG TY TNHH D CH V TIN H C A N NG
C: 33/6 K1 Phan Huy Ích, P.12, Qu n Gò V p, TP.HCM T: (84 8) 62573756 FAX: (84 8)62573747 Website: http://www.dnd.vn
Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn

CÔNG TY TNHH DV TIN H C A N NG
Tr s chính: 33/6 K1 Phan Huy Ích ± Ph ng 12 ± Qu n Gò V p ± TP.HCM chính: Tel : (08) 62573756 Fax : (08) 62573747 ----- -----

Hi u qu h n c s mong

i

GI I PHÁP QU N LÝ NHÂN S , CH M CÔNG, CÔNG, TI N L NG
Th c hi n : Tr ng L p Trình. Tr n Bá Hi u Trình. Phân Tích. L ng Th Ng c Th o Tích. Nhóm l p trình DNS

HRM TIMEGOLD V.04
Nhóm Chuyên Viên T V n: n: - Lê V Hoàng Lân - Tr n Quang K HotLine: HotLine: 0904 725 227 - 0907 895 525
N m 2010

2

Gi i thi u ph n m m L I NÓI U

TIMEGOLD

Qu n lý ngu n nhân l c là m t trong nh ng vi c qu n lý c p thi t và ph c t p i v i các doanh nghi p. Vi c qu n lý ngu n nhân l c không nh ng nh h ng tr c ti p n hi u qu kinh doanh mà còn là ti n cho s phát tri n b n v ng c a doanh nghi p. Ngày nay, gánh n ng qu n lý ngu n nhân l c c a các doanh nghi p c chia s r t nhi u b i s phát tri n nhanh chóng và l n m nh c a k thu t, công ngh . N u m m t cu c tìm ki m ph n m m qu n lý ngu n nhân l c, tin ch c khách hàng s nh n c hàng lo t b ng gi i thi u. Vì v y doanh nghi p c ng không d dàng khi quy t nh l a ch n ph n m m phù h p. n m m qu n lý ngu n nhân l c, ch công, l ng không ch d ng l i c p qu n lý nh ng con s khô c ng mà trong ó còn l ng ghép nh ng chính sách qu n lý linh ho t và hi u qu . V i u th nhanh, chính xác, an toàn d li u và b o m t qu n lý, chúng tôi tin t ng mang n s hài lòng và chung s c cùng xây d ng s th nh v ng cho khách hàng. mang S tin c y v ch t l ng cao và ch n cho quý khách hàng. h u mãi t t là nh ng gì mà TimeGold cam k t

TIMEGOLD là ph

Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn

3

không ch m công dùm. Giúp nhà qu n lý phát hi n nh ng thi u sót trong ngành qu n lý. t ng ca. theo ca. L u tr thông tin an toàn tuy t i 7. 2.D dàng xây d ng ch làm vi c cho nhân viên (hành chính. chính xác. b sung 10. Qu n lý ch t ch .. nhanh chóng và hoàn toàn t ng. Linh ng trong vi c thay i.) Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.Gi i thi u ph n m m TIMEGOLD L I ÍCH KHI S D NG 1.dnd. 5. 6. D s d ng. báo cáo rõ ràng. Qu n lý y thông tin cá nhân c a nhân viên. 3. n i quy c a công ty. Phân quy n qu n lý (*) 9. Cho phép thi t l p nh ng chính sách. Ti t ki m 80% th i gian và 50% chi phí qu n lý (*). 8.vn 4 . 4..

dnd. S . V n b n. H p ng.vn 5 . Th .Gi i thi u ph n m m PHÂN H CH C N NG TIMEGOLD V4.0 TIMEGOLD Phân C p. Qu n Tr Theo C C u T Ch c V N P HÒNG I N T Qu n Lý Phân Công Công Vi c ng QU N LÝ NGHI P V NHÂN S Qu n Lý Chính Sách Khen Th Qu n Lý Chính Sách K Lu t Quy Trình ánh Giá Nhân Viên Qu n Lý Th T c Hành Chánh. H S I N T Quy Trình ào T o Quy Trình Tuy n D ng Qu n Lý Chính Sách Nhân S Qu n Lý L ng T NG HOÁ CÔNG VI C QU N LÝ TH NG NH T Qu n lý Công Qu n Lý H S Nhân Viên Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. Bi u M u BH các lo i.

dnd.vn 6 .Gi i thi u ph n m m PHÂN H CH C N NG 1 TIMEGOLD T NG HOÁ CÔNG VI C QU N LÝ TH NG NH T H S Nhân Viên Qu n lý Công Báo Cáo Công Qu n Lý L Báo Cáo L ng ng Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

d dàng.dnd. «). t ng ca t ng theo ca kíp. H tr import/export d li u t ph n m m sang excel và ng Xu t báo cáo thành nhi u d ng file khác nhau. Ki m th linh ho t. ch m công t ng. t ng ca t ng theo gi c a máy ch m công. Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. thay i nhi u giao di n khác nhau m t cách linh ho t. Công th c l ng có th ch nh s a theo chính sách công ty. c l i. T c th c thi nhanh chóng. T ng tính toán các kho n b o hi m. an toàn d li u. áp ng t t các chính sách c xây d ng d a trên ngày gi công (ca làm vi c qua ngày. ph c p th i gian.«Tìm ki m nhân viên ng. excel. công ch vi c.vn 7 . Giao di n p. t nhi u ngu n: máy ch m công. thu thu nh p cá nhân theo quy nh. Không h n ch k l ng. tùy bi n theo nhân viên. K t n i máy ch m công.Gi i thi u ph n m m M T S TÍNH N NG KHÁC TIMEGOLD T o danh sách nhân viên nhanh chóng.

Chuyên nghi p hóa qui trình tuy n d ng. b nhi m v sau. t ng th i i m. ào t o và ti t ki m chi phí. s . Qu n lý các lo i v n b n. ào t o theo qui trình. Qu n lý tuy n d ng.vn 8 ng. Qu n lý th t c hành chánh. h p M c tiêu: Xây d ng các tiêu chí ánh giá.dnd. ào t o nh m ph c v cho vi c xu t. Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.Gi i thi u ph n m m PHÂN H CH C N NG 2 TIMEGOLD H N i dung: S I NT Qu n lý quy trình tuy n d ng. ng i ánh giá d a trên nguyên t c tham s hóa các h ng m c ánh giá ng viên. k t qu s ph n nh trung th c n ng l c ng viên theo k ho ch tuy n d ng cho t ng ch c danh. thang i m. Qu n lý quy trình ào t o. th « . Ghi nh n l ch s tuy n d ng. Qu n lý chính sách nhân s .

n s bi n i trong quá trình nhân viên công tác Tiêu chu n hóa bi u m u.dnd. v n b n hành chánh. t s y u lý l ch cá nhân n quá trình công tác. nh liên quan liên quan n nh c a nhà n c. h p ng lao ng. bi n ng nhân s ph c t p.vn 9 .Gi i thi u ph n m m PHÂN H CH C N NG 2 TIMEGOLD T p h p y và chi ti t toàn b thông tin nhân viên. qu n lý quy t các lo i v n b n. H tr báo cáo bi u m u BHXH theo qui Qu n lý bi u m u h p ng các lo i. Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. ánh giá thi ua «. khen th ng-k lu t. Qu n lý công v n nhân s liên quan t i công ty. Nhân s t ng gi m. ngày phép. Qu n lý m t s gi y t v n b n hành chánh.

dnd.Gi i thi u ph n m m GI I THI U 1 S GIAO DI N Profile nhân viên TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 10 .

dnd.vn 11 .Gi i thi u ph n m m K t n i máy ch m công TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

vn 12 .Gi i thi u ph n m m TIMEGOLD T i d li u ch m công Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.

dnd.Gi i thi u ph n m m K t qu th theo th i gian TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 13 .

Gi i thi u ph n m m Cài t ca kíp TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn 14 .

Gi i thi u ph n m m Kh i t o t ng ca TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn 15 .

Gi i thi u ph n m m ng ký ngh v ng TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn 16 .

vn 17 .dnd.Gi i thi u ph n m m ng ký t ng ca TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

vn 18 .dnd.Gi i thi u ph n m m Ph c p th i gian TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

dnd.Gi i thi u ph n m m Phân quy n s d ng TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 19 .

Gi i thi u ph n m m N i quy/Chính Sách TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 20 .dnd.

dnd.vn 21 .Gi i thi u ph n m m TIMEGOLD K l ng-công th c l ng Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

Gi i thi u ph n m m B ng công t ng h p TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.dnd.vn 22 .

dnd.vn 23 .Gi i thi u ph n m m TIMEGOLD B ng Ch m Công Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.

dnd.Gi i thi u ph n m m B ng i m danh tháng TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 24 .

dnd.Gi i thi u ph n m m Bi u m u báo cáo TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 25 .

Gi i thi u ph n m m Bi u m u báo cáo TIMEGOLD Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www.vn 26 .dnd.

nhanh chóng.Gi i thi u ph n m m M TS GHI CHÚ TIMEGOLD Hình nh ph n m m gi i thi u v m t s ch c n ng trong phân h t ng hóa công vi c qu n lý th ng nh t: qu n lý công.vn 27 . Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. Bi u m u báo cáo c thi t k theo c thù c a Doanh Nghi p B sung. c p nh t thông tin qu n lý d dàng. Ph n m m c l p trình theo ph ng th c m nên d dàng ch nh s a ho c vi t thêm theo úng yêu c u qu n lý c a Doanh Nghi p. D dàng m r ng và tích h p v i h th ng ERP.dnd. qu n lý h s nhân viên và qu n lý l ng.

a N ng mong mu n c th hóa nh ng ti n ích qu n lý và tính hi u qu c a ph n m m HRM TimeGold V. áp d ng công ngh l p trình u vi t t o ra nh ng gi i pháp qu n lý chuyên nghi p áp ng yêu c u qu n lý ngày càng cao c a các Doanh Nghi p. Chúng tôi không ng ng nghiên c u.vn 28 . i.04 ng th i m ra c h i qu n lý cao c p không ch cho nh ng Doanh Nghi p l n mà còn cho các Doanh Nghi p v a và nh t i Vi t Nam. ti n l ng a N ng cam k t cung c p cho Quý Khách Hàng nh ng s n ph m t t và d ch v chuyên nghi p. - - Cam k t mang l i cho Khách Hàng nh ng giá tr nhi u h n mong Chúng tôi mong mu n có c h i làm vi c v i Quý Công Ty tìm hi u nhu c u c th c a Quý Công ty. Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. sáng t o nh ng ý t ng c áo. TIMEGOLD - V i h n 10 n m kinh nghi m trong l nh v c qu n lý nhân s . ng th i gi i thi u chi ti t v các gi i pháp qu n lý mà Quý Công ty ang quan tâm.Gi i thi u ph n m m K T LU N.dnd.

CTY TNHH C NG PH C LONG. CTY TNHH YANTAI MOON VI T NAM. CTY S A CH A & ÓNG TÀU SÀI GÒN. CTY BIA SABMILLER VN CTY CP PT A C NAM SÀI GÒN. CTY TH C N CH N NUÔI KIM TI N CTY THÉP & XÂY D NG T L C CTY KIAN JOO CAN VI T NAM CTY BAN DO VINA CTY TNHH MAY XUÂN HI U « Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. TIMEGOLD CTY CP BAO BÌ NH A SÀI GÒN CTY TH Y S N HI P THANH CTY CP TH Y S N CADOVIMEX 2. CTY CP TH C PH M LIWAYWAY.Gi i thi u ph n m m H S N NG L C.dnd.vn 29 . CTY TNHH LIÊN DOANH HOA VI T CTY SX CH I KHÁNH X NG.

CTY MAY XK LÂM THANH. CTY MAY YUONG WOO VINA. CTY TOYOTA AN S NG CTY CP TH Y S N NAM Vi T Công Ty TNHH D ch v Tin h c A N NGWebsite: http://www. NHÀ HÀNG C M XANH. CTY MAY TRIMMER VI T NAM.Gi i thi u ph n m m H S N NG L C TIMEGOLD CTY MAY VIKING VI T NAM. CTY MAY L C NHUNG XANH. CTY MAY SANKEI VI T NAM. CTY MAY SHING VI T CTY BAO BÌ CHÂU HOA VI T. CTY BAO BÌ M C IN VI T NAM.dnd.vn 30 . CTY XNK BAO BÌ PH NG GI NG. CTY C KHÍ NN BÙI V N NG . CTY CP C KH I. CTY MAY SÔNG TH NG.