5ejotob 1eotl llooeteslmol

Apo lto 1eotl llooeteslmol ??
letkembooooo 1eotl llooeteslmol
vlJeo fot 5olot 5vstem fotm
1eorl planeLlslmal perLama kall dlkemukakan
oleh 1homas CŦ Chamberlln dan loresL 8Ŧ
MoulLon pada Lahun 1900Ŧ
1homas Chrowder Chamber|| (1843 Ŵ 1928 )
adalah seorana aeoloa berpenaaruh
Amerlka SerlkaL dan seorana pendldlkŦ
Chamberlln dan loresL 8av MoulLon
menaembanakan Leorl pembenLukan LaLa
surva vana berLenLanaan denaan hlpoLesls
nebular LaplaceŦ
(lan[uLan)
1eorl planeLlslmal ChamberllnŴMoulLonţ menerlma
dukunaan selama hamplr seperLlaa abadţ namun mulal
dlLolak pada akhlr 1930ŴanŦ 1eorl mereka pada akhlrnva
Lldak dlLerlma laal pada 1940Ŵanţ karena Lldak sesual
denaan kenvaLaan momenLum suduL pada planeL ?uplLer
1erdapaL suaLu baalan darl Leorl mereka vana maslh
dlLerlmaţ vana menvaLakan bahwa bendaŴbenda vana
leblh kecllţ valLu planeLlslmalţ denaan berLahap sallna
berbenLuran unLuk membenLuk suaLu planeL secara
akreslŦ
uarl Leorl dan bukLlŴbukLl aeoloals lalnnvaţ la
menvlmpulkan bahwa usla buml [auh leblh Lua darlpada
asumsl Lord kelvln (klraŴklra 100 [uLa Lahun) pada saaL lLuŦ
8ack Lo Þembabakan
1eorl lnl menaaLakan bahwa 1aLa Surva klLa LerbenLuk aklbaL adanva
blnLana laln vana lewaL cukup dekaL denaan maLaharlţ pada masa
awal pembenLukan maLaharlŦ ( see plcLure )
kedekaLan LersebuL menvebabkan Ler[adlnva Lon[olan pada
permukaan maLaharlţ dan bersama proses lnLernal maLaharlţ menarlk
maLerl berulana kall darl maLaharlŦ Lfek aravlLasl blnLana
menaaklbaLkan LerbenLuknva splral vana meman[ana darl maLaharlŦ
( see plcLure )
SemenLara sebaalan besar maLerl LerLarlk kemballţ sebaalan laln akan
LeLap dl orblLţ mendlnaln dan memadaLţ dan men[adl bendaŴbenda
berukuran kecll vana mereka sebuL planeLlslmal dan beberapa vana
besar sebaaal proLoplaneLŦ Cb[ekŴob[ek LersebuL berLabrakan darl
wakLu ke wakLu dan membenLuk planeL dan bulanţ semenLara slsaŴ
slsa maLerl lalnnva men[adl komeL dan asLeroldŦ ( see plcLure )
8ack Lo pembabakan
Þerkembanaan Leorl pemenLukan 1aLa Surva pada dekade Lerakhlr abad keŴ
19 dan dekade perLama abad keŴ20ţ dldomlnasl oleh 2 orana Amerlka vaknl
1homas Chamberlln (1843Ŵ1928) dan loresL MoulLon (1872Ŵ1932)Ŧ ualam
membanaun Leorlnvaţ mereka melakukan komunlkasl secara konsLanţ
namun publlkasl aLas karva besar mereka dllakukan secara LerplsahŦ
Þada Lahun 1890Ŵanţ Chamberlln menawarkan solusl unLuk Leorl nebula
LaplaceŦ ?alLu adanva saLu akumulasl vana membenLuk planeL aLau lnLl
planeL (ob[ek kecll Lerkondensasl dlluar maLerl nebula) vana kemudlan
dlkenal sebaaal planeLeslmalŦ MenuruLŦ planeLeslmal akan beraabuna
membenLuk proLo planeLŦ namun karena adanva perbedaan kecepaLan
parLlkel dalam dan parLlkel luarţ dlmana parLlkel dalam beraerak leblh cepaL
darl parLlkel luarţ maka ob[ek vana LerbenLuk akan memlllkl spln reLroaradeŦ
( lan[uLan )
Walaupun lde planeLeslmal lnl cukup balkţ se[ak Lahun 1900 mereka
menaembanakan Leorl alLernaLlf unLuk pembenLukan planeLţ valLu
Leorl LenLana maLerl vana LerlonLar darl blnLana membenLuk nebula
splralŦ nebula splral lnl Lldak dlkeLahul asalnva dan berhasll dlpoLreL
oleh para penaamaLŦ MenuruL merekaţ maLerl vana LerlonLar lnl blsa
membenLuk planeL vana akan menalLarl blnLana lnduknvaŦ 1apl lde
lnl kemudlan mereka Lolak karena orblL vana mereka dapaLkan
Lerlalu eksenLrlk/lon[onaŦ
Chamberlln kemudlan membanaun Leorl baru vana mellbaLkan
erupsl maLaharlŦ la memberlkan kemunaklnan bahwa splral nebula
merupakan hasll lnLeraksl pemlsahan darl blnLana vana berada dalam
proses erupsl denaan blnLana lalnnvaŦ 1eorl lnl membuLuhkan
maLaharl vana akLlf denaan promlnensa vana maslfŦ
%bock to lembobokoo)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful