You are on page 1of 15

Důvody a právní rámec přechodu na

DVB-T2

Regionální Konference
Praha, 24. října 2019
Přechod na DVB-T2
- Role pozemního televizního vysílání
- Základní etapy rozvoje pozemní TV
- Správa rádiového spektra
- Právní rámec přechodu na DVB-T2
- Očekáváné efekty
Pozice platforem příjmu TV – září 2019
DTT CAT SAT IPTV
Platforma Hlavní 48% 22% 20% 17%
TV HH
Domácnosti 45% 18% 12% 10%
závislé na
platformě

Užívá danou 61% 24% 22% 19%


platformu (HH)
na některé TV

Platforma podle 54% 20% 17% 14%


všech TV
(přepočet podle
počtu TV)

Údaje 1724 respondentů, alespoň jeden TV v domácnosti


Výzkumu MEDIAN pro MPO
CCA 60% DOMÁCNOSTÍ V ČR VYUŽÍVÁ DIGITÁLNÍ
POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Pozemní TV je nejčastějším způsobem TV příjmu
80%

70%

60%

50%
ATV

40%
DTT
CATV +
30% IPTV
SAT
IPTV
20%

10%

0%
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1Q 3Q 3Q Q4 1Q 2Q
08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18

Jediná bezplatná
Celoplošné pokrytí
platforma
Zdr oj ová dat a: Ni el sen Admospher e
CCA 60% DOMÁCNOSTÍ V ČR VYUŽÍVÁ DIGITÁLNÍ
POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Pozemní TV je nejčastějším způsobem TV příjmu
80% Přechod na DVB-T
Přechod na DVB-T2/HEVC
70%

60%

50%
ATV

40% DTT

30% CATV +
IPTV
SAT
20%

10%

0%
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1Q 3Q 3Q Q4 1Q 2Q
08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18

Jediná bezplatná
Celoplošné pokrytí
platforma
Zdr oj ová dat a: Ni el sen Admospher e
6

GE06 - Zásadní plánovací konference k globální revizi kmitočtů pro televizní a rozhlasové GE06 – Plán využití
vysílání vzhledem k digitalizaci. Povedena revize dosavadních analogových plánů. rádiového spektra
Na základě GE06 zahájen řízený přechod od analogového na digitální vysílání.

V ČR proběhl přechod na zemské digitální vysílání v termínech doporučených EU 2008-


2012, fakticky bylo analogové televizní vysílání ukončeno 11.11.2011 (formálně 2012) zcela
bez problémů a jakéhokoliv zpoždění a jako první z nových členských zemí EU i dříve než řada
Technologické inovace
zemí EU. a tlak televizního trhu

Rozhodnutí evropského
parlamentu a Rady (EU)
2017/899 ze dne 17. května
2017 o využívání
kmitočtového pásma v Unii.
Řízený přechod platformy DTT na využití DVB-T2/HEVC je nástrojem pro sociálně
akceptovatelné uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz bez narušení soutěže na
relevantních trzích šíření zemského televizního vysílání, resp. televizního vysílání. E Zcela odlišný právní rámec
vropské rozhodnutí bez přijetí adekvátních opatření generuje selhání příslušného trhu. uvolnění rádiových kmitočtů
!
AKTUÁLNÍ SITUACE VE VYUŽITÍ PÁSMA UHF

Dle Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady z Digitální dividenda I


Digitální dividenda II
května 2017 je garantováno nejméně do roku 2030
Realizovaná v rámci
pro zemské digitální televizní vysílání
procesu vynuceného
uvolnění pásma 700 Realizovaná v rámci
MHz prostřednictvím procesu přechodu od
DVB-T2/HEVC Analogového na
V letech 2017-2020 Digitální vysílání
V letech 2008-2012
Řízený přechod platformy DTT na využití DVB-T2/HEVC je nástrojem pro
sociálně akceptovatelné uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz bez
narušení soutěže na relevantních trzích šíření zemského televizního vysílání,
resp. televizního vysílání.
Evropské rozhodnutí bez přijetí adekvátních opatření generuje selhání
příslušného trhu.
UVOLNĚNÍ TV PÁSMA 700 MHZ PROSAZOVALI NADNÁRODNÍ MOBILNÍ OPERÁTOŘI,
NIKOLI OPERÁTOŘI TELEVIZNÍCH VYSÍLACÍCH SÍTÍ (CRA, ČT, CZECH DIGITAL GROUP, DIGITAL BROADCASTING)

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ RÁMEC PŘECHODU NA DVB-T2

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 899/2017


- Novela Zákona o el.komunikacích 252/2017 SB.(127/2005 Sb.)
- Technický plán přechodu na DVB-T2, NV 199/2018 Sb.
- PVRS (ČTÚ)
Zahájení
vypínání sítí
DVB-T
Vládou Schválena Schválena novela
Vládou Schválena
Dokončení přechodu Strategie rozvoje ZoEK
Strategie rádiového
z analogu na DVB-T pozemní televize pro přechod z DVB-T
spektra (DVB-T2)
(DVB-T2) na DVB-T2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ITU WRC 2012 ITU WRC 2015 Vládou schválen


Rozhodnutí EP a Rady
technické studie 700 přidělení 700 MHz Technický plánu
o uvolnění 700 MHz
pro mobilní služby přechodu z DVB-T na
MHz pro IMT (doporučen DVB-T2)
DVB-T2 Ukončení
ITU – International Telecommunication Union, členy j sou národní státy, celosvětově koordinuj e využívání rádiového spektra
přechodu na
WRC –World Radiocommunication Conference, „valná hromada“ ITU, která rozhoduj e o využívání rádiového spektra DVB-T2
KLÍČOVÉ RYSY NÁVRHU TPP
Stanovuje datum 30.6 2020 jako uvolnění pásma 700 MHz a datum ukončení
2020-2021 vysílání celoplošných sítí DVB-T

Doba souběžného vysílání přechodových a stávajících sítí se pohybuje kolem 2 let

Celoplošné pokrytí signálem alespoň jedné přechodové sítě je více jak 3 roky

Celoplošné pokrytí signálem dvou přechodových sítí je téměř 2 roky

Vypínání vysílačů velkého výkonu má pevně stanovené termíny


pro každou síť

Vypínání vysílačů malého výkonu je flexibilní


ale v návaznosti na vypínání vysílačů velkého
výkonu

Vypínání DVB-T je harmonizováno z hlediska


termínů a dotčeného území
UVOLNĚNÍ PÁSMA 700 MHZ PROSTŘEDNICTVÍM
PŘECHODU NA DVB-T2
- ZACHOVÁNÍ CELOPLOŠNÉHO BEZPLATNÉHO PŘÍJMU ZEMSKÉ TELEVIZE (4- VYSÍLACÍ SÍTĚ)

1. Uvolnění TV pásma 700 MHz pro mobilní služby umožní státu:

 Rozvoj digitální ekonomiky, nových mobilních sítí 5G a


 Přinese významné prostředky do státního rozpočtu ( aukce rádiových kmitočtů)
 Naplnění Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu

2. Řízený přechod na DVB-T2 pro zajištění celoplošného bezplatného TV


příjmu domácnostem:
 Sociálně únosný přechod na nový TV standard pro diváky ( přechodové sítě,
simultánní vysílání)
 Bezplatný TV příj em pro 60% domácností
 Nové inovativní služby
PERSPEKTIVY DTT

Další sítě - možnosti trhu televizního vysílání


• Efektivní využití rádiového spektra ( celoplošných sítí DVB-T2/HEVC)
• Regionální vysílání dle disponibilního rádiového spektra
• Možnosti využití UHD
• HbbTV , Připojení k web aplikacím (Smart TV)
• Změny ve způsobu sledování TV

Technologické inovace a správa spektra


• Zlepšování TV – HDR, HFR, WCG, NGA…
• Integrace – IP – nové standardy … DVB-I
• Vyhodnocení využití rádiového spektra (2023-2030) vs možnosti trhu
šíření vysílání – komplementarita vs substituce DTT (DVB-I/LTE/5G)
Děkuji za
pozornost.
Přechod z analogového na digitální Uvolnění pásma 700 MHz a Přechod
vysílání z DVB-T na DVB-T2
 Digitální dividenda byla pozitivním výsledkem digitalizace  Důvodem přechodu byl požadavek na uvolnění dalších
televizního vysílání, který nebyl původně proponován (jen kmitočtů pásma UHF pro služby IMT (Změna alokace rádiového
digitalizace vysílání). spektra) s cílem další digitální dividendy.
 Digitalizace byla přirozeným výsledkem technologických  Technologická inovace jedné platformy šíření televizního
inovací a trhu televizního vysílání. vysílání je nutným nástrojem akceptovatelného uvolnění
digitální dividendy 2.
 Digitalizace byla široce akceptována všemi subjekty na trhu i na  Proces se týká právě jen jedné technologické platformy = DTT –
všech platformách. rozhodnutí EPaR není technologicky neutrální, není
akceptována všemi subjekty trhu bez rozporů a podmínek.
 Digitalizace podstatným pozitivním způsobem změnila trh  Uvolnění pásma 700 MHz omezuje ve fungování i rozvoji jen
televizního vysílání k větší soutěži televizí i platforem šíření jednu z technologických platforem šíření televizního vysílání
televizního signálu. a může omezit soutěž na trhu šíření signálu a zprostředkovaně i
mediální trh.
 Digitalizace přinesla všem subjektům na trhu významnou  Uvolnění pásma 700 MHz nepřináší pro trh podstatnou
přidanou hodnotu. přidanou hodnotu, při nevhodném provedení dokonce omezí
jen jednu z platforem, tj. DTT a zasáhne negativně do
hospodářské soutěže.
 Domácnostem přinesla digitalizace větší volnost ve volbě  Uvolnění pásma 700 MHz nepřinese významně větší počet
platforem i větší počet dostupných televizních programů televizních programů, nerozšíří rozsah pokrytí signálem,
i rozsahu a kvality pokrytí signálem. naopak může významně omezit volbu platformy (vynutí
u domácností přechod na placené platformy).
 Migrace na digitální vysílání byla dlouhodobě připravována  Požadavek na uvolnění pásma 700 MHz se setkal
v mezinárodních technických orgánech (ITU, CEPT) a jednáních s dramatickým nesouhlasem zejména televizí veřejné služby
(Chester 1997, Ženeva 2006). a provozovatelů platformy DTT. Byl s podstatnými a EK
nereflektovanými rozpory prosazován na WRC 2012 a WRC
2015.
 Evropský právní rámec byl reprezentován jen Sdělením komise  Evropský právní rámec je specifikován v přímo
k doporučenému datu ukončení analogového vysílání, nebyl proveditelném Rozhodnutí Parlamentu a Rady k uvolnění
kodifikován závazným právním předpisem na úrovni EU. pásma 700 MHz.
 Regulační změna se dlouhodobě připravovala v rámci řady  Regulační změna byla prosazována uspěchaně v podstatně
mezinárodních organizací a nebyla primárně spojena kratším čase, než byl připravován přechod od analogu na
s omezením kritického zdroje – rádiového spektra digitální vysílání a navíc byla významně nad rámec očekávání
dedikovaného pro televizní vysílání. spojených s náročným přeplánováním rádiového spektra na
GE06 s omezením kritického zdroje.
O odevzdání pásma 700 MHz mobilním operátorům bylo rozhodnuto
až po dokončení přechodu z analogového TV vysílání na DVB-T

Přechod z analogového vysílání na DVB-T


• 1.11.2007 – Schválen Zákon 304/2007 Sb. pro přechod z analogového vys ílání na DVB- T
• 15.5.2008 – Schváleno Nařízení vlády 161/2008 o technickém plánu přechodu z analogového vysílání na DVB- T
• Termíny realizace přechodu
• 2009 – zahájení technické realizace přechodu
• 2011 – dokončení technické realizace přechodu
• Příděly kmitočtů vydány do 2021 ( České Radiokomunikace) , 2022 ( Digital Broadcasting) , 2023 ( ČT) , 2024 ( Czech Digital
Group)

• 2012 – na j ednání Světové radiokomunikační konference (WRC- 12) , kterou pořádá Mezinárodní telekomunikační unie
( ITU) , se obj evily první diskuze o budoucí změně využívání TV pásma 700 MHz ve prospěch mobilních služeb, to
znamená v době, kdy byl přechod z analogu na DVB-T již dokončen

Přechod z DVB-T na DVB-T2


• 2015 – mezinárodní rozhodnutí o odebrání 700 MHz TV bylo provedeno v roce 2015 na ITU konferenci WRC- 15
• 2015 – Vláda ČR schválila Strategii správy rádiového spektra řešící uvolnění 700 MHz
• 2016 – Vláda ČR schválila Strategie rozvoje pozemní TV a uvolnění pásma 700 MHz přechodem na DVB- T2
• 2017 – Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ( uvolnění pásma 700 MHz pro mobilní služby, doporučeno DVB- T2)
• 2017 – Schválena novela ZoEK 127/2005 Sb., který řeší přechod na DVB-T2 a termín uvolnění pásma 700 MHz
• 2018 – Vláda ČR schválila Technický plán přechodu na DVB- T2