You are on page 1of 13

Program podpory

vybavení zařízení sociálních služeb


prostřednictvím finanční podpory kraje
v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2

Dušan Matys
Cíl programu

Poskytnout krajům a hl. m. Praha dotaci za účelem úhrady


finanční podpory, kterou kraj a hl. m Praha poskytne vybraným
zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční
podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních
přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního systému v
souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

Finanční podpora je poskytována v souladu s usnesením vlády ze


dne 20. července 2016 č 648 o Strategii rozvoje zemského
digitálního televizního vysílání.
Rozpočet programu

Celkový rozpočet programu 20 mil. Kč

MPSV 300 000 Kč – 19 700 000 Kč rozděleno dle směrných čísel

hl. m. Praha - 1 591 760 Kč


Středočeský kraj - 2 153 210 Kč

Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením


sociálních služeb zajišťují kraje (hl. m. Praha), které zpětně obdrží
dotaci od MPO.

Dobrovolné zapojení do programu podpory.


Kdo může být příjemcem podpory
poskytovatel sociálních služeb který má registraci poskytovatele sociální služby
anebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu

poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.;
o sociálních službách, v pobytové formě:
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
chráněné bydlení, týdenní stacionáře, azylové domy,
domy na půl cesty, terapeutické komunity, zařízení následné péče,
zařízení pro krizovou pomoc, zařízení sociální rehabilitace, odlehčovací služby
Kdo může být příjemcem podpory
požadované právní formy:
Obce,
Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti,
Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., působící v sociální oblasti,
Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. působící v sociální oblasti,
Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb. působící v
sociální oblasti.
Předmět finanční podpory

set top box


televizní přijímač
nezbytná úprava anténního systému (STA)
set top box

finanční podpora do výše 1 000 Kč za každý set top box


náhrada za stávající přijímač, který neumožňuje příjem vysílání ve
formátu DVB-T2/HEVC

vlastnictví přijímače příjemcem podpory, nebo jeho zřizovatelem

technologická neutralita - DVB-T2/HEVC nebo příjem


prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné
technologie.
televizní přijímač

finanční podpora do výše 3 000 Kč za každý televizní přijímač


náhrada za stávající přijímač, který neumožňuje příjem vysílání ve
formátu DVB-T2/HEVC

vlastnictví přijímače příjemcem podpory, nebo jeho zřizovatelem

technologická neutralita - DVB-T2/HEVC nebo příjem


prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné
technologie.
nezbytná úprava anténního systému (STA)

finanční podpora do výše 7 000 Kč za každý upravovaný STA

vlastnictví STA příjemcem podpory, nebo jeho zřizovatelem

doprava a instalace
Finanční limity dle počtu lůžek organizace

na jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb)


50 000 Kč s kapacitou max. 50 lůžek
100 000 Kč s kapacitou max. 100 lůžek
150 000 Kč s kapacitou max. 150 lůžek
200 000 Kč s kapacitou max. 200 lůžek
300 000 Kč s kapacitou max. 300 lůžek
400 000 Kč s kapacitou max. 400 lůžek
500 000 Kč s kapacitou více než 400 lůžek

Za kapacitu se považuje součet všech lůžek žadatele u druhů


sociálních služeb uvedených v programu podpory.
Způsobilé náklady

Náklady vzniklé a proplacené v období od 1. 9. 2019


do 31. 8. 2020.

Výjimka pro Středočeský kraj a hl. m. Praha od 1. 1. 2019.

Výjimka se vztahuje na zařízení sociálních služeb, která jsou


dotčená ukončováním vysílání ve standardu DVB-T již v roce
2019 podle nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu
DVB-T na standard DVB-T2.
Termíny pro podání žádostí

Individuální dle výzev jednotlivých krajů a způsobu vyhlášení.

Návrh za Kraj Vysočina nejpozději do 31.7.2020.


Dušan Matys

matys.d@kr-vysocina.cz