You are on page 1of 21

MGA EPEKTO NG

TERRITORIAL AT
BORDER CONFLICT

ARALING PANLIPUNAN 10-2ND QUARTER


LAYUNIN:

1. Naiisa-isa ang mga epekto ng


suliraning teritoryal at hangganan sa
aspektong panlipunan
2. Natatalakay ang epekto ng suliraning
teritoryal at hangganan sa aspektong
panlipunan
PANUTO:

Hahatiin ang klase sa dalawa. Ang bawat pangkat


ay pipili ng dalawang kinatawan upang iakto ang
mga salitang nakasulat sa sa mga piraso ng papel
na ibibigay ng guro sa bawat grupo. Ang dami ng
kanilang iaarte ay depende sa “bet” ng kanilang
kagrupo na kailangang mahulaaan sa loob ng 2
minuto Ang pangkat na may pinakatumpak ma “bet”
ang siyang ituturing na panalo.
SURIIN MO!
Watch and Learn!

Sanggunian: https://www.youtube.com/watch?v=zjF9W47jQkE
MGA EPEKTO NG TERRITORIAL
AT BORDER CONFLICT
Sa Aspektong:

1.Panlipunan
2.Pang-ekonomiya
3.Pampolitika
4.Pangkapayapaan
Aspektong Panlipunan

1. Maaring magdulot ng sentimyentong


makabayan
2. Nagiging sanhi upang lumipat ng
ibang bansa ang mga mamamayan
lalo na kung ang hidwaan ay
nagbunga ng armadong salungatan
(armed conflict)
3. Nakakaapeto sa buhay at
pamumuhay ng mga tao sa lipunan—
ang pag-aaral ng kabataan at ang
kalakalan o ekonomiya sa rehiyon.
Aspektong Pang-ekonomiya

1. Nag-aatubili ang mga


mamumuhunan na magtayo ng mga
negosyo sa apektadong lugar
2. Naaapektuhan ang mga kalakalan
sa rehiyon
Halimbawa:

• Ang pag-aagawan ng Japan at China sa


Senkaku Island na nasa East China Sea
ay naging daan ng paghina ng kalakalan
at industriya ng Japan.

https://www.google.com.ph/search?q=senkaku+islands&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiphq3N7eHaAhVJlJQKHU
qiDtcQsAQIbA&biw=1366&bih=613#imgrc=O5P-m1ZiFKqGwM:
Aspektong Pampolitika

1. Nagkakaroon ng dispute o alitan ang mga


bansang nag-aagawan sa mga teritoryo.

2.Pagbuo ng mga alyansa ng mga nation-


state na may magkaparehong interes at
ideyolohiyang pampolitika gaya ng Allied
Powers at Axis Powers noong World War II.
3. Pag-aagawan ng impluwensya at
kapangyarihan sa pinagtatalunang
teritoryo
4. Rebisyon ng political agenda ng mga
magkatunggaliang bansa
5. Nagkakaroon ng mga rebelde na
nagiging kalaban ng pamahalaan
Aspektong Pangkapayapaan

1. Pagsisimula ng digmaan
2. Nananatili ang posibilidad na
magkaroon ng labanan o dahas kung
walang gagabay sa Code of Conduct
sa mga hakbangin ng mga bansang
kabilang sa pag-aagawan ng teritoryo.
Essay-It!

Panuto: Gumawa ng maikling


sanaysay na nagpapakita ng epekto ng
suliraning teritoryal at hangganan sa
aspektong panlipunan, pampulitika,
pangkabuhayan, at pangkapayapaan
ng mga mamamayan
RUBRIK SA PAGMAMARKA NG SANAYSAY
Mahusay Nalilinang Nagsisimula
Pamantayan Napakahusay (4)
(3) (2) (1)
Nilalaman Wasto ang Wasto ang Wasto ang Mayroong mali
nilalaman at nilalaman at nilalaman sa nilalaman at
gumamit ng mga gumamit ng subalit hindi sa mga ginamit
napapanahong iba’t ibang gumamit ng na datos
datos upang datos iba’t ibang
masuportahan ang datos upang
pangunahing ideya masuportahan
ng sanaysay ang datos
Panghihimok Gumamit ng mga Gumamit ng Gumamit ng Hindi gumamit ng
datos, pangyayari, mga datos at mga datos at mga datos at
situwasyon upang pangyayari upang pangyayari subalit pangyayari upang
magkaroon ng magkaroon hindi magkaroon ng
batayan ang ng batayan nakapanghimok batayan ang
ginawang ang ginawang ng mga ginawang
paghihimok. paghihimok mambabasa paghihimok
Nakatulong din ang
mga ginamit na
salita upang
makahimok
PUNAN MO…
ANG MGA PAGKUKULANG KO!

1. Nagaganap ang territorial at border


conflicts dahil_______________.
2. Ang territorial at border dispute ay
nagbubunga ng_______________.
3. Ang mga epekto ng suliraning teritoryal at
hangganan sa aspektong panlipunan ay
___________________________________.
PUNAN MO ! ANG MGA PAGKUKULANG KO!

4.Ang pagmamay ari sa teritoryo ay


mahalaga sa pagkakaroon
ng_________________________________
_____________________.
5.Makatutulong ako sa paglutas sa
suliraning dulot ng territorial at border
conflicts sa pamamagitan ng
____________________________.
Kasunduan

Maghanap ng isang news article


hinggil sa mga suliraning teritoryal
at hangganan na
naganap/nagaganap sa Asya.
Bigyan ng reaksyon ang nakalap
na news article.