KOMPRESORI

1

KOMPRESORI
‡ Kompresor je ma ina koja neki gas ili paru sabijanjem prevodi iz jednog energetskog stanja u drugo, energetski vrednije stanje. ‡ Veli ine koje odre uju energetsko stanje gasa su pritisak p i temperatura T. ‡ Pri komprimovanju gasa tro i se mehani ki rad koji se naj e e osigurava elektromotorom ili motorom s unutra njim sagorevanjem. ‡ Pri sabijanju se neminovno pove ava temperatura gasa iako to samo po sebi nije cilj.

2

Kompresorski paket

3

Kompresori
Kompresori su radne ma ine ili ure aji koji komprimuju neki gas ili paru na vi i pritisak, odnosno gasovima ili parama pove avaju energetski nivo. Primena komprimovanog vazduha i drugih gasova ili para u savremenoj proizvodnji i ivotu uop te iroko je zastupljena, a ovde se navode neke najva nije primene.
4

KOMPRESORI
Sabijeni vazduh upotrebljava se za: ± pogon pneumatskih eki a, bu ilica i ostalih alata, a, alata, ± pneumatski transport rastresitih materijala, materijala, ± filtriranje pod pritiskom ili vakuumom, vakuumom, ± pogon visokih pe i za proizvodnju sirovog eljeza, eljeza, ± pogon metalur kih pe i u proizvodnji elika i obojenih metala itd
5

Vrste kompresora
Kompresori se mogu podeliti po principu rada (zapreminski i strujni princip) u dve glavne grupe: klipni kompresori i turbokompresori.

6

Podela kompresora

Klipni

7

Vrste kompresora
Na zapreminskom principu: ± klipni kompresori sa linearno osciliraju im klipom i ± roto kompresori s rotiraju im potisnim elementima. Kompresori sa linearno osciliraju im klipom dopremaju periodi no sabijeni gas. Roto kompresori proizvode stalni izlazni tok.
8

Vrste kompresora
Podela kompresora po konstrukciji ku i ta: ± otvorene, ± poluhermeti ke i ± hermeti ke Kod otvorenog kompresora pogonski motor je odvojen od kompresora Kod hermeti kih i poluhermeti kih kompresora elektromotor i kompresor ugra uju se u isto ku i te.
9

‡ Po kapacitetu se kompresori grubo mogu podeliti na: ± male (do 10 m3/min), ± srednje (10 do 100 m3/min) i ± velike (iznad 100 m3/min).

10

Kompresorska stanica

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful