CHAPTER 1

PERUNDANGAN PERNIAGAAN ISLAM
1-1

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Sistem Ekonomi Islam merangkumi beberapa elemen dan prinsip yang penting seperti berikut:
‡ (1) hanya Allah yang mempunyai kuasa sepenuhnya atas semua ciptaanNya.Manusia mestilah menggunakannya mengikut perintah Allah. ‡ (2) hubungan persaudaraan yang kuat antara Muslim dari segenap bangsa, tradisi dan warna kulit. ‡ (3) merangkumi bukan Muslim dengan syarat mereka tidak menimbulkan ancaman kepada Muslim ‡ (4) setiap manusia harus berusaha untuk menikmati kesenangan ekonomi dan self-sufficiency dari pendapatan yang mengikut nilai dan norma Islam
1-2

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ (5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk semua ahli-ahli komuniti ‡ (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu, juga tertakluk kepada norma dan nilai Islam dan kebajikan komuniti secara amnya ‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua aktiviti ekonomi

1-3

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Objektif utama sistem ekonomi Islam adalahti berikut: ‡ (5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk
‡ ‡ ‡

‡

(1) untuk memastikan pengagihan perdapatan yang adil dan samarata semua ahli-ahli komuniti (2) untuk mencapai pembangunan yang seimbang secara konsisten antara material dan spiritual, dan antara ekonomi dan masyarakat (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu,

juga tertakluk kepada normatidak berat sebelah kepada semua untuk (3) untuk mencipta peluang yang dan nilai Islam dan kebajikan mencari pendapatan halal dan komuniti secara amnya harta dan untuk merealisasikan potensi
individu berdasarkan kebolehan masing-masing.

‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua ‡ (4) untuk mengenakan kekangan social, moral dan spiritual dalam aktiviti ekonomi pengeluaran
‡ (5) untuk memastikan Muslim melakukan kesemua aktiviti ekonomi dengan matlamat untuk mendapat keredhaan Allah, dan secara jujur dan ikhlas ingin menolong sesama insan
1-3 1-4

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Untuk memastikan sistem ekonomi Islam beroperasi secara adil dan saksama, Islam ‡ (5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk mengenakan larangan-larangan berikut: semua ahli-ahli komuniti
‡ (1) Islam tidak membenarkan keuntungan maksima sebagai ‡ (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu, satu-satunya atau objektif yang paling penting ‡ juga tertakluk Islam sangat percaya kepada ekonomi pasaran, (2) walaupun kepada norma dan nilai Islam dan kebajikan komuniti secara amnya Islam tidak percaya manusia adalah sempurna dan sentiasa bertindak secara rasional setiap masa ‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua ‡ aktiviti ekonomi bagi faktor utama pengeluaran, seperti sumber (3) pembayaran manusia, tidak boleh berdasarkan kebolehan pengeluaran mereka sahaja tetapi juga bagi keperluan mereka untuk menikmati keperluan asas hidup .
1-3 1-5

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Doktrin Islam seperti berikut :
‡ (1) dia tidak harus mempunyai keadilan mutlak kerana ‡ (5) ekonomi dibina atas landasankebebasanyang kuat untukia boleh ahli-ahli kepada penyalahgunaan semuamenjurus komuniti ‡ (2) manusia selalunya mudah dirangsang oleh insentif atau ‡ (6) kebebasan ekonomi yang besar hukuman. kepada individu, ganjaran berbanding ancaman dan diberikan juga tertakluk kepada norma dan nilai Islam dan kebajikan ‡ komuniti secara amnya dengan kebolehan yang berbeza dan (3) manusia dilahirkan Allah memberikan tahap ganjaran yang berlainan kepada ‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua manusia. aktiviti ekonomi ‡ (4) ahli perniagaan dan pengeluar biasanya tidak menerima faedah yang bakal diperolehi dalam jangka masa yang panjang. .
1-3 1-6

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Doktrin Islam seperti berikut :
‡ (5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk semua ahli-ahli komuniti

‡ (5) perkembangan aspek manusia, moral dan social ‡ (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu, adalah lebih penting berbanding perkembangan dari juga tertakluk kepada norma dan nilai Islam dan kebajikan aspek fizikal amnya komuniti secaradan kebendaan ‡ (6) Islam memerlukan umatnya untuk mencapai ‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua keseimbangan dalam aspek kebendaan dan keagamaan aktiviti ekonomi

1-3 1-7

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ Antara aspek lain yang diamalkan dalam Islam adalah: ‡ (5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk

(1)semua ahli-ahli komuniti tanpa pegangan yang kuat terhadap takdir Allah, sesetengah manusia akan menggunakan kebebasannya untuk bersosial dan mempengaruhi yang lain ‡ (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu, (2)juga tertakluk kepada norma segelintir Islam danakan tanpa pegangan Islam juga, dan nilai manusia kebajikan menggunakan kebijaksanaan dan kebolehan yang ada untuk komuniti secara amnya mengambil kesempatan pada mereka yang lebih miskin dan ‡ (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua tidak berilmu. aktiviti ekonomi (3) tanpa panduan daripada Allah, sesetengah orang perseorangan yang berpengaruh dan kaya akan mendapat keuntungan melalui keuntungan yang sepatutnya diperolehi oleh masyarakat.
1-3 1-8

SISTEM EKONOMI ISLAM
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Rasulullah S.A.W. bersabda bahawa:

(5) ekonomi dibina atas landasan keadilan yang kuat untuk yang Keinginan manusia biasanya dipengaruhi oleh syaitan kecuali mereka berpandukan pada jalan yang semua ahli-ahli komuniti benar dan diredhai..(Muwatta and Ahmad) (6) kebebasan ekonomi yang besar diberikan kepada individu, Satu elemen yang paling baik dan unik dalam sistem ekonomi Islam adalah juga tertakluk kepada norma dan nilai Islam dan kebajikan Dan semua kekayaan merupakan amanah dan ujian daripada Allah. sesungguhnya kekayaan itu komuniti secara amnya adalah hakmilik Allah semata-mata. Kekayaan
itu mestilah digunakan untuk kepentingan bersama. Allah berfirman (7) tahap moral Islam yang tinggi perlulah ada dalam semua bahawa:

‡
‡ ‡

aktiviti ekonomi
Kekayaan dan anakmu adalah ujian daripada Allah: tetapi Allah menjanjikan ganjaran yang tinggi buatmu. (Al-Taghaabun 64:15)

1-3 1-9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.