Kertas Kerja

‡ Kertas kerja ialah hasil usaha tentang sesuatu yang dicatat atau dituliskan untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam sesuatu bengkel atau seminar. ‡ Kertas kerja juga dibentangkan untuk urusan-urusan lain seperti perancangan sesuatu projek , kajian dan penyelidikan bagi sesebuah jabatan, syarikat atau institusi tertentu. ‡ Oleh itu, draf kertas kerja perlulah terlebih dahulu diserahkan kepada pihak tertentu untuk disemak dengan teliti bagi memastikan cadangan-cadangan yang dikemukakan boleh diluluskan atau sebaliknya. ‡ Ini bermakna kertas kerja hendaklah disediakan dengan baik dan teliti khususnya untuk projek-projek yang memerlukan perbelanjaan yang besar. ‡ Penyediaan kertas kerja juga bergantung kepada jenis audien yang menjadi sasaran. ‡ Contohnya, kertas kerja untuk dibentangkan dalam sesuatu seminar dengan kertas kerja untuk membentangkan cadangan bagi sesuatu projek atau kajian perlu diberi penekanan yang berbeza.

Kertas kerja seminar Kertas kerja seminar mengandungi ciri-ciri berikut: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tajuk Nama penceramah Nama institusi Abstrak (sinopsis/ringkasan) Pengenalan Perkaedahan Keputusan Perbincangan Rujukan lampiran .Ciri-ciri Umum Kertas Kerja 1.

Ciri-ciri Umum Kertas Kerja 2. Kertas kerja projek/ kajian kertas kerja projek/kajian mengandungi ciri-ciri berikut: ‡ Tajuk ‡ Rasional ‡ Objektif/matlamat ‡ Jangka masa diperlukan ‡ Kumpulan sasaran ‡ Andaian-andaian halangan yang mungkin timbul semasa membuat kajian/projek ‡ Sumber kewangan ² perbelanjaan yang diperlukan ‡ Penubuhan jawatankuasa ‡ Menentukan jadual tugas ‡ pelaksanaannya .

perlu Mengenal pasti audien sasaran ‡ Audien ialah khalayak langsung dan sertamerta ‡ Sasaran terdiri daripada khalayak langsung dan pembaca umum kertas kerja tertentu ‡ Pertimbangan sewajarnya perlu diambil terhadap kedua-dua kumpulan sasar sebelum menulis kertas kerja berkaitan. penulis melakukan tindakan-tindakan berikut: 1. .Cara menulis kertas kerja Sebelum kertas kerja ditulis.

‡ ‡ ‡ ‡ Mengenal pasti bentuk penulisan Pastikan kertas kerja itu untuk tujuan memberi panduan bagi menerokai bidang-bidang pengetahuan baru. Tentukan kertas kerja itu untuk tujuan memberi penerangan terperinci tentang sesuatu. Pastikan kertas kerja itu memberi penjelasan terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Kertas kerja begini berbentuk penjelasan Tentukan kertas kerja itu untuk mencadangkan tindakan-tindakan tertentu. Kertas kerja begini adalah berbentuk deskriptif.Cara menulis kertas kerja 2. Kertas kerja begini adalah berbentuk tinjauan. . Kertas kerja begini adalah berbentuk perumusan.

² Memenuhi kehendak pembaca. ² Kebolehbacaan. Mengenal pasti bahasa yang digunakan ‡ Penulis perlu mematuhi peraturan-peraturan tatabahasa dan gaya penulisan sesuatu bahasa yang digunakan. . laras dan wacana yan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pendidikan audien. ‡ Penulis juga perlu mengikut gaya penulisan yang baik: ² Keseragaman dari segi ejaan. istilah. tanda baca dan cara menulis petikan yang seragam serta selalu merujuk kamus.Cara menulis kertas kerja 3. iaitu menggunakan gaya bersahaja tetapi jelas. iaitu memilih perkataan.

Mengenal pasti teknik penulisan ‡ Ketas kerja hendaklah ditaip langkau dua baris ‡ Petikan-petikan yang melebihi dua baris hendaklah di ketengahkan dan ditaip dengan langkau satu baris. ‡ Panjang setiap kertas kerja seelok-eloknya tidak melebihi 4000patah perkataan.Cara menulis kertas kerja 4. .

iaitu bahagian yang menerangkan latar terhadap kandungan kertas kerja yang lazimnya tidak melebihi dua muka surat. glosari dsb. Bahagian utama merupakan bahagian yang meliputi huraian tajuk. gambar rajah. Lampiran meliputi bibliografi. penjelasan dan sebagainya yang dipecahkan kepada bahagian ² bahagian kecil.Cara menulis kertas kerja 5. keterangan. Mengenal pasti bahagian-bahagian kertas kerja ‡ ‡ Bahagian sinopsis merupakan ringkasan atau abstrak bagi kertas kerja . Bahagian penutup memuatkan rumusan atau saranan (jika ada) dan ringkasan kertas kerja berkaitan. Bahagian pengenalan merupakan mukaddimah. ‡ ‡ ‡ .

Proses penulisan kertas kerja 1. Proses sebelum menulis ‡ ‡ Tentukan tujuan utama penulisan dan audien yang menjadi sasaran penulis Kumpulkan data terkini melalui rujukan perpustakaan dan penyelidikan .

Proses penulisan kertas kerja 2. ‡ ‡ ‡ . istilah. pembinaan perenggan. Tentukan istilah ²istilah teknikal diberi penjelasan. Penulisan draf mungkin berulang kali jika dibuat pembetulan. penstrukturan ayat. Pastikan wujud kesinambungan dalam penulisan. Tentukan idea utama ditulis dalam satu ayat dan pecahan-pecahan ideanya dihuraikan dalam satu perenggan. ‡ Proses semasa menulis Tuliskan draf yang melibatkan perkembangan idea dalam rangka penulisan dari segi pemilihan kata. penyampaian idea dan pemilihan jadual/ ilustrasi/ statistik tertentu.

Proses penulisan kertas kerja 3. Proses selepas menulis ‡ ‡ Sebelum ditaip atau dicetak. . manuskrip hendaklah disunting atau diedit. Pastikan kertas itu memenuhi kehendak audien dan sasaran.

Panduan umum menulis kertas kerja 1. Tajuk Tajuk kertas kerja bergantung kepada tujuan kertas kerja itu dibuat dan hendaklah meliputi segala idea utama yang hendak disampaikan. Tajuk kertas kerja perlu ringkas. sebaik-baiknya tidak melebihi 15 patah perkataan. .

tempat kajian dibuat perlu ditulis juga. Nama institusi. Nama penulis pula hendak ditulis tanpa gelaran. Contoh: Rohana Zubir bukan Puan Seri Rohana Zubir 2. .Panduan umum menulis kertas kerja Nama penulis dan institusi (untuk kertas kerja seminar) Nama penulis hendaklah ditulis penuh dan mengikut ejaan dalam kad pengenalan.

Bahagian ini juga menyatakan apa yang hendak dibincangkan yang ditulis dalam satu halaman kertas kerja itu. Abstrak Abstarak ialah ringkasan tujuan dan kandungan kertas kerja yang ditulis tidak melebihi 200 patah perkataan. 4. . Pengenalan Pengenalan merujuk kepada penerangan sesuatu tajuk secara menyeluruh tetapi ringkas.Panduan umum menulis kertas kerja 3.

1. 1.1.1.3 dan seterusnya. Objektif ditulis dalam bentuk pecahan yang menggunakan nombor seperti 1.2. Objektif ‡ Objektif ialah tujuan atau matlamat penulis menulis kertas kerja. ‡ . 1.1.Panduan umum menulis kertas kerja 5. Objektif merupakan idea penulis dan menentukan daya penarik kepada audien untuk mendengar atau menilai isi kertas kerja tersebut.

Panduan umum menulis kertas kerja 6. Petikan juga perlu disemak mengikut sumber asal dan dinyatakan sumbernya. Petikan petikan hendaklah ditulis seperti sumber asalnya tanpa sebarang pindaan atau perubahan misalnya dari segi ejaan. .

bibliografi dan nota rujukan Senarai rujukan ialah sumber khusus yang menyokong sesebuah kertas kerja untuk seminar dan perlu ditulis dalam senarai rujukan Bibliografi ialah nama-nama buku menjadi panduan menulis latar kertas kerja dan berguna kepada audien atau sasaran yang mahu membuat bacaan lanjut. Cara menaipnya adalah sama dengan senarai rujukan dan bibliografi. Bibliografi ditulis di bahagian akhir kertas kerja. ‡ ‡ .Panduan umum menulis kertas kerja 7. Senarai rujukan. bibliografi dan nota rujukan hendaklah disusun mengikut abjad. Nota rujukan pula ialah catatan bahan-bahan atau sumber-sumber yang payah didapati seperti surst peribadi. ‡ ‡ Senarai rujukan. wawancara melalui telefon atau manuskrip yang tidak diterbitkan.

Setiap jadual/ rajah hendaklah diberi nombor dan tajuk. . Cara menaip ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Taipkan kertas kerja di atas kertas berukuran A4 dengan meninggalkan jarak anggaran setengah inci di sebeleh tepi kiri kertas taip dan jarakkan satu setengah inci di bahagian tepi sebelah kanan serta di bahagian atas dan bawah seperti rajah di sebelah.Panduan umum menulis kertas kerja 8. Gunakan mesin taip elektrik atau komputer untuk menaip kertas kerja. Setiap akronim hendaklah ditulis sepenuhnya pada pengenalan pertama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful