Pendemokrasian Pendidikan

Konsep Pendemokrasian Pendidikan
‡ Pendemokrasian Pendidikan merupakan sesuatu proses mendemokrasikan pendidikan, supaya setiap individu diberikan peluang dan haknya yang sama untuk mendapat pendidikan serta kemudahannya yang disediakan

‡ Setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar, tanpa mengira status ekonomi, sosial, keistimewaan, jantina, kaum, agama atau latar belakangnya.

Program Kesaksamaan Pendidikan
1. Murid daripada keluarga yang kurang beruntung a) Program Pendidikan Imbuhan
± Dilaksanakan antara tahun 1975-1980 ± Kerana kanak-kanak dalam golongan bawahan tidak mendapat kemudahan pelajaran yang sepatutnya ± Untuk membetulkan situasi ketidakseimbangan peluang pendidikan ± Untuk mengurang jurang perbezaan peluang pendidikan

Ciri-ciri Pendidikan Imbuhan ‡ Disediakan untuk pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kekurangan kemudahan sosioekonomi ‡ Untuk semua mata pelajaran ‡ Meliputi program makanan, bantuan dari segi kemudahan, dan kewangan ‡ Bantuan diberikan kepada semua pelajar dan ibu bapa mereka di peringkat pra sekolah, sekolah rendah ‡ Untuk mengurangkan jurang dalam peluang pendidikan

b)

Projek InSPIRE Mula beroperasi pada tahun 1983 dengan penyediaan bahan-bahan aktiviti pemulihan dan pengayahan untuk pelajaran bahasa dan matematik sebagai percubaan, penyelidikan dan penilaian Tujuan menubuhkan Projek InSPIRE iaitu :
‡ Mengkaji, mengembang dan mencuba teori-teori pendidikan supaya digunakan untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam sekolah rendah di luar bandar ‡ Membantu Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan perogram pemulihan dan pengayaan dalam KBSR ‡ Projek ini berjaya menghasilkan beberapa set lembaran kerja bahasa dan matematik KBSR untuk digunakan sebagai aktiviti pemulihan dan pengayaan di dalam bilik darjah

2. Pendidikan Inklusif untuk Murid Istimewa Pendidikan Inklusif merupakan peluang pendidikan umum yang diberikan kepada semua kanak-kanak Malaysia, termasuk kanakkanak cacat khasnya, yang mempunyai potensi belajar, adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang bekerjasama dengan guruguru biasa.

a) Program Pendidikan Khas Secara am, Pendidikan khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanakkanak istimewa, iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas. Secara khususnya, Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan,strategi, kaedah dan teknik mengajar, untuk Kanak-kanak Kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa

Kanak-kanak istimewa yang memerlukan pendidikan khas boleh digolongkan dalam 7 kategori, iaitu:
‡ Kanak-kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded)-Kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kecerdasan(Intelligent Quotient,IQ) di antara 35 hingga 85. ‡ Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Diabilities)Kanak-kanak yang tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa. ‡ Kanak-kanak Kecelaruan Tingkah Laku (Behavorial Disorder)Secara am,Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku boleh diklasifikasikan kepada empat ketegori seperti berikut:
i. ii. iii. iv. Tingkah laku terbias Sifat pengongkongan dalaman Tingkah laku ketidakmatangan Tingkah laku antisosial

‡ Kanak-kanak Cacat Pendengaran dan Bermasalah Komunikasi
i. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan, iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual). ii. Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir, manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya.

‡ Kanak-kanak Cacat Penglihatan
i. Digolongkan dalam beberapa jenis, iaitu kanak-kanak rabun dekat, rabun jauh, rabun malam, rabun warna, astigimatisme, katarak, glaukoma dan juling.

‡ Kanak-kanak Cacat Fizikal
i. Kanak-kanak cacat fizikal ialah kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya.

‡
i.

Kanak-kanak Pintar-Cerdas dan Berbakat
Secara am, kanak-kanak pintar-cerdas atau berbakat merujuk kepada kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120. Mereka biasanya digolongan dalam tiga kategori, iaitu:
a. b. c. Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis, penulisan, drama, muzik, kraftangan, sukan, dan sebagainya.

3. Kelas Bercantum untuk sekolah yang kurang enrolmen
Kelas bercantum merupakan kelas yang mengandungi murid-murid yang terdiri lebih daripada satu tahun persekolahan. Kelas bercantum diwujudkan kerana bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang. Dasar pendidikan kerajaan adalah ditentukan bahawa setiap kanak-kanak yang telah cukup umurnya akan diberi peluang belajar di sekolah yang berhampiran dengan kawasan tempat tingginya.

Ciri-ciri Kelas Bercantum:
i. Umur murid-murid dalam sesebuah kelas bercantum adalah berlainan mengikut tahun persekolahan mereka. ii. iii. Bilangan murid dalam satu tahun persekolahan tidak melebihi 14 orang. Seorang guru terpaksa mengajar murid-murid daripada dua atau tiga tahun persekolahan secara serentak dalam sebuah kalas yang sama. iv. Strategi pengajaram dan pembelajaran dalam kelas bercantum adalah tersendiri dan berlainan daripada kelas biasa. v. Bilangan guru dalam sekolah yang mempunyai kelas bercantum biasanya tidak melebihi 5 orang. vi. Keadaan bangunan dan kemudahan-kemudahan sekolah yang mempunyai kelas bercantum biasanya kurang lengkap.Kebanyakan bangunan sekolah ini merupakan pondok-pondok kecil sahaja. vii. Biasanya terletak di kawasan-kawasan terpencil.

Kriteria Percantuman
i. ii. iii. iv. v. Umur murid Keperluan murid Bilangan murid Bilangan bilak darjah Bilangan tenaga pengajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful