You are on page 1of 12

 | !!

"#"

4 
  
 44

| 

$% 
 
 
 


  
 

ï 
  
|
 

 
 

  
 1/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


 | !!"#"

[

Podstawowe informacje dotyczVce pomp i parametrów ich pracy


Przyk adowe agregaty pompowe z instalacji produkcyjnych
Podsumowanie i wnioski

| 
 
 

  
 2/16

I r t i i , 22-2 r i 2 1 r.
› 
 | !!"#"

u
  
 4
Ilo( pomp w czerwcu 2007
4umarycznie 1020
pompy wirowe 690
pompy wyporowe 330

BieVca ilo( pomp ² 98%. zaawansowanie P10+


4umarycznie 1550
pompy wirowe 1000
pompy wyporowe 550

Rodzaje pomp najcz· ciej stosowanych w rafinerii:


wirowe od rodkowe: wyporowe :
jednostopniowe z wirnikiem przewieszonym, 2 i 3 rubowe,
jedno i wielostopniowe dwupodporowe, z·bate,
pionowe jedno i wielostopniowe. dozujce tokowe i przeponowe.
| 
 
 

  
 /16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


4 

 
  
 
 

    !
 


"#  $ $

  

% &! ''
 ( 
)  
% 
 *  ' 
% '
%
+, *&  
% - 
›
' ./0/"11
› "
 | !!"#"

2   


 

|emperatura medium 385 0C (pompy 900P10A/B)

Ci(nienie t oczenia 186 bar (pompy 930P1A/B)

2300 m3/h (3050P1A/B/C )


Wydajno(
1650 m3/h (2080P77)

Moc silnika napdzajVcego 2,64 MW (930P1A/B)

Prdko( obrotowa 22400 obr/min (150P13B)

1) atwopalne, rVce, toksyczne;,


2) ciecze krzepnVce w temperaturze otoczenia i ciecze z zawarto(ciV
czVstek sta ych,
Pompowane media 3) gazy p ynne,
4) o parametrach zmieniajVcych si w czasie prowadzenia procesu
technologicznego (temperatura, lepko( , gsto( ), bVd zalenych
od miejsca pochodzenia (dot. ropy naftowej)

| 
 
 

  
 4/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


4 


 '  ,
 ''
  ! *
" 
  
% '
% !
 '

%
! '& *& * &

 !*
     
  +213
+ , - 3 !! ! '&'211
  
 

%
 , 
! '
 ''21(41

›
' ./0/"11
 | !!"#"

* !


   4 "#$%&
Wykonanie pomp technologicznych zgodnie z wymaganiami dla przemys u
petrochemicznego (wed ug standardów API610, API674, API675, API676 i API 685).

Zastosowanie uszczelnie mechanicznych pojedynczych i podwójnych w wersji dla


przemys u petrochemicznego (API 682). W zaleno(ci od parametrów medium
pompowanego zrónicowane konfiguracje uk adów pomocniczych uszczelnienia
(schematy API). › +

Dostosowanie do pracy w strefach wybuchowych (certyfikaty A| ) oraz do montau na


wolnym powietrzu bez zadaszenia.

Na stanowiskach produkcyjnych zainstalowane sV po dwa agregaty pompowe na stanowisko


(w wyjVtkowych przypadkach 3) ² w uk adzie podstawowym pracuje jedna pompa, druga
jest utrzymywana w tzw. gorVcej rezerwie (do natychmiastowego uruchomienia).

Ocena stanu technicznego odbywa si na trzech poziomach:


poziom 1- aparatowy instalacji, › 5
poziom 2 - mechanik-diagnosta,
poziom 3 ² uk ady monitoringu on-line (wraz z nadrzdnym systemem diagnostycznym).

| 
 
 

  
 m/16

I r t i i , - r i 1 r.
4 

 


!  ,&6750"89! "113
!  ' 
" ! 
% ,

%
%   
 
 : 
 
       :  8 
!, 
  
! 

%
 '     8
›
' ./0/"11

 ! 


% ,

%
%   
 
 
›
' ././"11
 | !!"#"

2'  "#$(& Pompa 1m0-P1A

Medium: Węglowodory o temperaturze 190 oC,


Ciśnienie tłoczenia: 18m bar,
Wydajność: 229m/h
Moc silnika elektrycznego: 2MW,
Prędkość obrotowa: 4800 obr/min

| 
 
 

  
 6/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


 | !!"#"

2'  "%$(& Pompa m20P6B


Medium: olej napędowy o temperaturze 14 oC;
Ciśnienie tłoczenia:1m,6 bar;
Wydajność: 1m1m/h
Moc silnika elektrycznego: 12kW
Prędkość obrotowa: 400 obr/min

| 
 
 

  
 ë/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


 | !!"#"

2  $ 

1. Zasadniczym celem eksploatacji pomp w Grupie LO|O4 4.A. jest zapewnienie ciVg o(ci
procesu produkcyjnego, przy zapewnieniu w a(ciwych/skutecznych (rodków bezpieczestwa

2. Monitoring on-line w po Vczeniu z nadrzdnym system diagnostycznym to skuteczne


narzdzie s uVce poprawie bezpieczestwa i pewno(ci ruchowej agregatów pompowych

3. Ze wzgldu na due zrónicowanie konstrukcji stosowanych pomp, poprawa ich


niezawodno(ci na instalacjach P10+ stanowi due wyzwanie dla obs ugi i s ub UR
Grupy LO|O4 4.A.

| 
 
 

  
 8/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.


 | !!"#"

u[ [

2 )

| 
 
 

  
 9/16

XVI Forum Użytkowników Pomp Sobieszewo, 22-24 września 2010r.