Chương 21

Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng sẽ được áp dụng để trả lời các câu hỏi sau:
x

xuống? x Tiền lương ảnh hưởng như thế nào đến cung lao động? x Lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến tiết kiệm của hộ gia đình? x Người nghèo thích nhận trợ cấp bằng tiền hay hiện vật?

Phải chăng mọi đường cầu đều dốc

Giới hạn ngân sách
xGiới hạn ngân sách của người tiêu dùng biểu thị các giỏ hàng hóa khác
nhau mà người tiêu dùng có thể mua.
x

Mọi người tiêu dùng ít hơn điều mà họ mong muốn bởi vì chi tiêu của họ bị giới hạn hay bị hạn chế bởi thu nhập

Đường giới hạn ngân sách Đường giới hạn ngân sách biểu thị các kết hợp hàng hóa khác nhau mà người tiêu dùng có thể mua với một mức thu nhập và giá hàng hóa cho trước. .

Các cơ hội của người tiêu dùng Lon Pepsi Số bánh Pizzas 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chi tiêu cho Pepsi0 $ Chi tiêu cho Pizza Tổng Chi tiêu 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .000 1.000 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 $1.000 1.000 1.000 $1.

Ví dụ: Nếu người tiêu dùng không mua 1 chiếc bánh Pizza nào. thì anh ta có thể mua 100 cái Pizza (điểm A) . anh ta có thể mua 500 lon Pepsi (điểm B). Nếu anh ta không mua bất cứ lon Pepsi nào.Giới hạn ngân sách của người tiêu dùng x x Bất cứ điểm nào trên đường giới hạn ngân sách chỉ ra những sự kết hợp của người tiêu dùng hoặc là sự đánh đổi giữa hai loại hàng hóa.

Đường giới hạn ngân sách của người tiêu dùng.. Lượng Pepsi 500 B Đường giới hạn ngân sách A 100 0 Lượng of Pizza ..

. người tiêu dùng có thể mua 50 bánh Pizza và 250 lon Pepsi.Đường giới hạn ngân sách xVà tương tự như vậy.

Đường giới hạn ngân sách… Lượng Pepsi 500 B 250 C Đường giới hạn Ngân sách A 100 0 50 Lượng Pizza .

giá của hàng hóa này so với giá của hàng hóa kia.Đường giới hạn ngân sách… Độ dốc của đường giới hạn ngân sách bằng với giá tương đối của 2 loại hàng hóa. nghĩa là. x Nó đo lường tỷ lệ mà tại đó người tiêu dùng sẵn sàng đánh đổi hàng hóa này để lấy hàng hóa khác x .

Sở thích: Cái mà người tiêu dùng muốn có Sở thích của người tiêu dùng giữa những gói hàng hóa tiêu thụ có thể được biểu thị bằng những đường bàng quan .

.Mô tả sở thích của người tiêu dùng bằng đường bàng quan Đường bàng quan cho biết các kết hợp hàng hóa khác nhau đem lại mức thỏa mãn như nhau cho người tiêu dùng.

. Lượng Pepsi C B D I2 A Đường Bàng quan.Sở thích của người tiêu dùng.. I1 Lượng Pizza 0 .

.. C vì chúng nằm trên cùng một đường.. x Người tiêu dùng bàng quan giữa các kết hợp A.Sở thích của người tiêu dùng. B.

x Đó là số lượng hàng hoá khác mà người tiêu dùng muốn nhận được để anh ta từ bỏ một đơn vị hàng hóa này. Đó là tỷ lệ mà người tiêu dùng sẵn sàng thay thế hàng hóa này bằng hàng hóa khác.Tỷ lệ thay thế cận biên x Độ dốc của bất kỳ điểm nào nằm trên đường bàng quan là tỷ lệ thay thế cận biên. x .

Lượng Pepsi C B MRS 1 D I2 A Đường bàng quan..Sở thích của người tiêu dùng. I1 Lượng Pizza 0 ..

„ Các đường bàng quan không thể cắt nhau. ƒ Các đường bàng quan dốc xuống. … Các đường bàng quan đều lồi vào phía trong. .Tính chất của đường bàng quan ‚ Các đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn những đường bàng quan thấp hơn.

Tính chất 1: Các đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn những đường bàng quan thấp hơn. . x Các đường bàng quan cao hơn biểu thị lượng hàng hóa lớn hơn so với những đường bàng quan thấp. x Người tiêu dùng thường ưa thích một cái gì đó nhiều hơn so với ít hơn.

C B D I2 A Đường bàng quan.Lượng Pepsi Tính chất 1: Các đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn những đường bàng quan thấp hơn. I1 Lượng Pizza 0 .

Vì lý do đó mà hầu hết các đường bàng quan đều dốc xuống. . x x x Người tiêu dùng sẵn sàng từ bỏ một hàng hóa này chỉ khi anh ta có nhiều hơn hàng hóa khác mà mức thỏa mãn của anh ta không thay đổi. Nếu số lượng của hàng hóa này giảm thì số lượng của hàng hóa kia phải tăng lên.Tính chất 2: Các đường bàng quan dốc xuống.

Lượng Pepsi Đường Bàng quan.Tính chất 2: Các đường bàng quan dốc xuống. I1 0 Lượng Pizza .

x Điều này hàm ý rằng điểm A và C làm cho người tiêu dùng thỏa mãn như nhau. x Điểm B và Cmức thỏa mãn của người tiêu dùng như nhau. Điểm A và B mức thỏa mãn của người tiêu dùng như nhau. x Nhưng ở C cả 2 loại hàng hóa này nhiều hơn so với A.Tính chất 3:Các đường bàng quan không cắt nhau. x .

Lượng Pepsi C A B 0 Lượng Pizza .Tính chất 3:Các đường bàng quan không cắt nhau.

Mọi người sẵn sàng hơn trong việc từ bỏ những loại hàng hóa mà họ tiêu dùng nhiều và ít sẵn sàng hơn trong việc từ bỏ những hàng hóa mà họ tiêu dùng ít. x Những sự khác nhau trong tỷ lệ thay thế cận biên của người tiêu dùng làm cho đường bàng quan của anh ta lồi vào phía trong. x .Tính chất 4: Các đường bàng quan đều lồi vào phía trong.

Tính chất 4: Các đường bàng quan đều lồi vào phía trong. Lượng Pepsi 14 MRS = 6 8 1 A 4 3 0 2 3 MRS = 1 B 1 7 Đường bàng quan Lượng Pizza 6 .

2 Trường hợp đặc biệt của đường bàng quan
xThay thế hoàn hảo xBổ sung hoàn hảo

Thay thế hoàn hảo
x

2 hàng hàng hóa có những đường bàng quan là
những đường thẳng là 2 loại hàng thay thế hoàn hảo cho nhau.
x

Tỷ lệ thay thế biên là một con số cố định.

Thay thế hoàn hảo
Đồng 5 xu

6 4 2 I1 1 I2 2 I3 3
Đồng 1 hào

0

.Bổ sung hoàn hảo 2 loại hàng hóa có những đường bàng quan là những đường góc vuông là 2 loại hàng hóa bổ sung hoàn hảo.

Bổ sung hoàn hảo Giày trái 7 5 I2 I1 0 5 7 Giày phải .

. x Tuy nhiên. kết hợp này phải nằm trên hoặc nằm phía trong đường giới hạn ngân sách.Tối ưu hóa: Cái mà người tiêu dùng lựa chọn x Người tiêu dùng muốn có kết hợp tốt nhất giữa các hàng hóa nằm trên đường bàng quan cao nhất.

x .Tối ưu hóa: Cái mà người tiêu dùng lựa chọn x Kết hợp giữa đường bàng quan và đường giới hạn ngân sách xác định sự lựa chọn tối ưu hóa của người tiêu dùng. Tối ưu hóa của người tiêu dùng là điểm mà đường bàng quan cao nhất và đường ngân sách tiếp xúc với nhau.

.Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng Người tiêu dùng chọn cách tiêu dùng hai hàng hóa sao cho tỷ lệ thay thế cận biên bằng với giá tương đối.

đánh giá của người tiêu dùng về 2 loại hàng hóa bằng với sự định giá của thị trường . .Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng Tại điểm tối ưu.

Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng… Lượng Pepsi Tối ưu B A I3 I1 giới hạn ngân sách 0 Lượng Pizza I2 .

Những thay đổi trong thu nhập tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng như thế nào x Sự gia tăng thu nhập làm dịch chuyển đường ngân sách ra phía ngoài. . x Người tiêu dùng có thể lựa chọn kết hợp tốt hơn của các loại hàng hóa nằm trên đường bàng quan cao hơn.

. …và tiêu dùng Pepsi Giới hạn ngân sách ban đầu0 Tối ưu ban đầu I2 I1 2.. …Làm tăng tiêu dùng Lượng Pizza .Sự gia tăng thu nhập. Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới 1. Sự gia tăng thu nhập làm dịch chuyền đường nâng sách ra phía ngoài Tối ưu mới 3.

Hàng thông thường ngược với hàng thứ cấp x Nếu người tiêu dùng mua một loại hàng hóa nhiều hơn khi thu nhập của anh ta tăng lên. x Nếu người tiêu dùng mua một loại hàng hóa ít hơn khi thu nhập của anh ta tăng lên. thì hàng hóa đó được goị là hàng thứ cấp. thì hàng hóa đó được goị là hàng thông thường. .

.. Luợng Pepsi Giới hạn ngân sách mới 3.. . tiêu dùng Pizza tăng nên nó là hàng thông thường .. Khi sự gia tăng thu nhập làm dịch Chuyển đường ngân sách ra ngoài Tối ưu mới I1 I2 Lượng Pizza 2. ..nhưng tiêu dùng Pesi giảm nên nó làm hàng cấp thấp Giới hạn ngân sách ban đầu 0 Tối ưu ban đầu 1..Hàng thứ cấp...

Sự thay đổi giá cả tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng như thế nào Khi giá của bất cứ hàng hóa nào giảm thì làm đường giới hạn ngân sách xoay ra phía ngoài và độ dốc của đường ngân sách thay đổi. .

Lượng Pepsi 1. Sự giảm giá Pepsi làm đường giới hạn ngân sách xoay ra phía ngoài.000 Giới hạn ngân sách mới Tối ưu mới 3. …và làm tăng tiêu dùng Pepsi 500 I2 I1 100 1... Giới hạn ngân sách ban đầu 0 Lượng Pizza 2.Sự thay đổi giá cả. …làm giảm tiêu dùng Pizza .

Hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế x Sự thay đổi giá cả của hàng hóa nào đó đối với người tiêu dùng được phân tích thành 2 hiệu ứng. Hiệu ứng thu nhập x Hiệu ứng thay thế x .

. được phản ánh qua sự dịch chuyển tới đường bàng quan cao hơn hoặc thấp hơn.Hiệu ứng thu nhập Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi của tiêu dùng phát sinh do sự thay đổi giá cả.

được biểu thị bằng sự di chuyển dọc theo một đường bàng quan tới điểm có độ dốc khác. .Hiệu ứng thay thế Hiệu ứng thay thế là sự thay đổi của tiêu dùng phát sinh do sự thay đổi giá cả.

Sự thay đổi giá cả:

Hiệu ứng thay thế
Đầu tiên sự thay đổi giá cả làm cho người tiêu dùng di chuyển dọc theo đường bàng quan ban đầu, từ điểm này sang điểm khác.
x

Sự thay đổi này được minh họa bằng sự dịch chuyển từ điểm A sang điểm B.

Sự thay đổi giá cả:

Hiệu ứng thu nhập
Sau khi dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác nằm trên cùng một đường bàng quan, người tiêu dùng sẽ chuyển đến đường bàng quan khác.
Sự thay đổi này được minh họa bằng sự cách chuyển từ điểm B sang điểm C
x

Hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế...
Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới

C Tối ưu mới Hiệu ứng thu nhập Hiệu ứng thay thế Giới hạn ngân sách ban đầu 0 B Tối ưu ban đầu A I2 I1 Lượng Pizza

Hiệu ứng thay thế Hiệu ứng thu nhập

do vậy anh ta tương đối. do vậy người và hiệu ứng thay thế mua nhiều Pepsi hơn tiêu dùng mua nhiều hoạt động cùng Pepsi hơn chiều. do vậy người tiêu dùng mua nhiều Pepsi hơn Người tiêu dùng khá Pizza đắt hơn một cách Hiệu ứng thu nhập giả hơn.Hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế khi giá Pepsi giảm Hàng hóa Hiệu ứng thu nhập Pepsi Hiệu ứng thay thế Tổng hiệu ứng Người tiêu dùng khá Pepsi rẻ hơn một cách Hiệu ứng thu nhập giả hơn. Pizza . do vậy anh ta tương đối. do vậy người và hiệu ứng thay thế mua nhiều Pizza hơn tiêu dùng mua ít Pizza hoạt động ngược hơn chiều. do vậy hiệu ứng tổng hợp đối với tiêu dùng Pizza không rõ ràng.

Thiết lập đường cầu Đường cầu của người tiêu dùng là sự tổng hợp các quyết định tối ưu phát sinh từ giới hạn ngân sách và đường bàng quan. .

Thiết lập đường cầu (a)Tối ưu của ngưòi tiêu dùng Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới (b) Đường cầu về Pepsi Giá Pepsi 150 B I2 $2 A 1 50 0 Giới hạn ngân sách ban đầu B A I1 Lượng Pizza 0 50 150 Lượng Pepsi .

Phải chăng mọi đường cầu dốc xuống? x Đường x cầu đôi khi có thể dốc lên Điều này xảy ra khi người tiêu dùng mua một loại hàng hóa nào đó nhiều hơn khi giá của nó tăng lên .

hàng giffen có đường cầu dốc lên x .Hàng hóa Giffen Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ “hàng Giffen” để chỉ loại hàng hoá vi phạm luật cầu. x Hàng Giffen là những hàng hóa cấp thấp có hiệu ứng thu nhập lớn hơn hiệu ứng thay thế.. x Do vậy.

làm tăng D tiêu dùng khoai tây nếu khoai tây là hàng Giffen Tối ưu với giá khoai tây thấp hơn C 1....Lượng Khoai tây B Hàng Giffen… Giới hạn ngân sách ban đầu Tối ưu với giá khoai tây cao hơn 2.. E Giới hạn ngân sách mới 0 A I2 I1 Lượng thịt .Sự gia tăng giá khoai tây làm cho đường giới hạn ngân sách quay.

x Còn hiệu ứng thu nhập lớn hơn hiệu ứng thay thế thì sẽ làm cho anh tao lao động ít hơn.Tiền lương ảnh hưởng như thế nào đến cung lao động? x Nếu như hiệu ứng thay thế lớn hơn hiệu ứng thu nhập của người lao động thì anh ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn. .

nghỉ Tiêu dùng ngơi. $5..000 Tối ưu 2..Quyết định lao động.000 I3 I2 I1 0 60 100 Số giờ nghỉ ngơi .

. Đường cung lao động Tiêu dùng có những ưu thích này… dốc lên Tiền lương I2 BC1 BC2 1. .. (a) Đối với những cá nhân . .. 0 .Sự gia tăng thu nhập. Khi tiền lương tăng… 0 I1 Giờ nghỉ 2..và số giờ lao động tăng. …Số giờ nghỉ ngơi ngơi giảm… Số giờ lao động cung ứng 3..

…Số giờ nghỉ ngơi ngơi tăng… Số giờ lao động cung ứng 3. Khi tiền lương tăng… BC1 I1 0 I2 Số giờ nghỉ 2..Sự gia tăng thu nhập.. . . .và số giờ lao động giảm 0 .. (a) Đối với những cá nhân Tiêu dùng có những ưu thích này… . Đường cung lao động ngả về phía sau BC2 Tiền lương 1..

người tiêu dùng sẽ tiết kiệm nhiều hơn. . người tiêu dùng sẽ tiêu dùng nhiều hơn. x Nếu hiệu ứng thu nhập của việc tăng lãi suât lớn hơn hiệu ứng thay thế.Lãi suất tác động đến tiết kiệm của hộ gia đình như thế nào? x Nếu hiệu ứng thay thế của việc gia tăng lãi suất lớn hơn hiệu ứng thu nhập.

Quyết định tiêu dùng -tiết Tiêu dùng kiệm… về già Giới hạn ngân sách $110.000 55.000 Tiêu dùng khi trẻ .000 100.000 Tối ưu I3 I2 I1 0 $50.

Sự gia tăng lãi suất..Lãi suất cao hơn làm đường giới hạn ngân sách quay ra phía ngoài. …dẫn đến tiêu dùng ít trẻ hơn khi còn trẻ và tiết kiệm nhiều hơn.. Lãi suất cao hơn làm đường ngân sách quay ra phía ngoài BC1 I1 I1 0 Tiêu dùng khi 2. 0 I2 Tiêu dùng còn trẻ 2. . Tiêu dùng về già BC2 Tiêu dùng về già (a) Lãi suất cao hơn làm tăng tiết kiệm (b) Lãi suất cao hơn làm giảm tiết kiệm BC2 1.. …dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn khi còn trẻ và tiết kiệm ít hơn.. BC1 I2 1.

Lãi suất tác động đến tiết kiệm của hộ gia đình như thế nào? Do vậy mà sự gia tăng lãi suất có thể khuyến khích hoặc cản trở tiết kiệm. .

Người nghèo thích được nhận trợ cấp tiền mặt hay hiện vật? Nếu trợ cấp bằng hiện vật buộc người nhận phải tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó nhiều hơn so với mức bình thường. thì người nhận thích nhận trợ cấp bằng tiền mặt hơn. .

Người nghèo thích được nhận trợ cấp tiền mặt hay hiện vật? Nếu trợ cấp bằng hiện vật không buộc người nhận phải tiêu dùng một loại hàng hóa nào đó nhiều hơn so với mức bình thường. thì trợ cấp bằng tiền mặt và trợ cấp bằng hiện vật gây tác động như nhau đối với tiêu dùng và phúc lợi của người nhận. .

000 B I2 A I1 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm $1.000 tem thực phẩm) ( 2 BC1 BC1 B I2 A I1 0 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm $1.000 tiền mặt) 2 BC $1.Trợ cấp tiền mặt đối lập với trợ cấp bằng hiện vật. (a) Giới hạn ngân sách không bắt buộc Thực phẩmTrợ cấp tiền mặt Thực phẩm Trợ cấp hiện vật BC( $1..000 0 ..

000 B A I1 $1.000 tem thực phẩm) ( 2 BC1 BC1 $1. (b) Giới hạn ngân sách bắt buộc Food Trợ cấp tiền mặt Food Trợ cấp hiện vật BC($1.000 C B A I1 I2 I3 I2 0 0 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm ...000 tiền mặt) 2 BC $1.Trợ cấp tiền mặt đối lập với trợ cấp bằng hiện vật.

x .Tóm tắt Giới hạn ngân sách của người tiêu dùng biểu thị các kết hợp hàng hóa khác nhau mà anh ta có thể mua với một mức thu nhập và giá hàng hóa cho x Độ dốc của đường giới hạn ngân sách bằng với giá tương đối giữa hai hàng hóa. x Đường bàng quan của người tiêu dùng biểu thị sở thích của anh ta.

x Người tiêu dùng tối ưu bằng cách lựa chọn điểm đồng thời nằm trên đường giới hạn ngân sách và đường bàng quan cao nhất. x Độ dốc của đường bàng quan tại mọi điểm đều bằng tỷ lệ thay thế cận biên của người tiêu dùng. x Tóm tắt .Những điểm nằm trên đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn những điểm nằm trên đường bàng quan thấp hơn.

Hiệu ứng thu nhập là sự thay đổi của tiêu dùng phát sinh do mức giá thấp hơn làm người tiêu dùng được lợi.Tóm tắt x x x Khi giá của một hàng hóa giảm. ảnh hưởng của nó đến sự lựa chọn của người tiêu dùng có thể phân tích thành hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. . Hiệu ứng thu nhập được phản ánh qua sự dịch chuyển từ đường bàng quan thấp hơn đến đường bàng quan cao hơn.

Tóm tắt Hiệu ứng thay thế là sự thay đổi của tiêu dùng phát sinh từ chỗ giá cả thay đổi khuyến khích mức tiêu dùng lớn hơn đối với hàng hóa đã trở nên rẻ một cách tương đối. x Hiệu ứng thay thế được biểu thị bằng sự di chuyển dọc theo một đường bàng quan tới điểm có độ dốc khác. x .

x Tại sao người nghèo thích nhận trợ cấp bằng hiện vật hơn so với trợ cấp bằng hiện vật.Tóm tắt x Lý thuyến lựa chọn người tiêu dùng được ứng dụng trong nhiều tình huống: Tại sao đường cầu lại dốc lên? x Tại sao tiền lương cao hơn có thể làm tăng hoặc giảm lượng cung về lao động? x Tại sao lãi suất tăng có thể làm tăng hoặc giảm tiết kiệm. x .

Tóm tắt đồ thị .

. Lượng Pepsi 500 B Đường giới hạn ngân sách A 100 0 Lượng of Pizza ..Đường giới hạn ngân sách của người tiêu dùng.

Đường giới hạn ngân sách… Lượng Pepsi 500 B 250 C Đường giới hạn Ngân sách A 100 0 50 Lượng Pizza .

. I1 Lượng Pizza 0 .Sở thích của người tiêu dùng.. Lượng Pepsi C B D I2 A Đường Bàng quan.

.. I1 Lượng Pizza 0 . Lượng Pepsi C B MRS 1 D I2 A Đường bàng quan.Sở thích của người tiêu dùng.

I1 Lượng Pizza 0 .Lượng Pepsi Tính chất 1: Các đường bàng quan cao hơn được ưa thích hơn những đường bàng quan thấp hơn. C B D I2 A Đường bàng quan.

I1 0 Lượng Pizza .Tính chất 2: Các đường bàng quan dốc xuống. Lượng Pepsi Đường Bàng quan.

Lượng Pepsi C A B 0 Lượng Pizza .Tính chất 3:Các đường bàng quan không cắt nhau.

Tính chất 4: Các đường bàng quan đều lồi vào phía trong. Lượng Pepsi 14 MRS = 6 8 1 A 4 3 0 2 3 MRS = 1 B 1 7 Đường bàng quan Lượng Pizza 6 .

Thay thế hoàn hảo Đồng 5 xu 6 4 2 I1 1 I2 2 I3 3 Đồng 1 hào 0 .

Bổ sung hoàn hảo Giày trái 7 5 I2 I1 0 5 7 Giày phải .

Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng… Lượng Pepsi Tối ưu B A I3 I1 giới hạn ngân sách 0 Lượng Pizza I2 .

Sự gia tăng thu nhập làm dịch chuyền đường nâng sách ra phía ngoài Tối ưu mới 3. …và tiêu dùng Pepsi Giới hạn ngân sách ban đầu0 Tối ưu ban đầu I2 I1 2. Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới 1.Sự gia tăng thu nhập.. …Làm tăng tiêu dùng Lượng Pizza ..

.. . Khi sự gia tăng thu nhập làm dịch Chuyển đường ngân sách ra ngoài Tối ưu mới I1 I2 Lượng Pizza 2... . tiêu dùng Pizza tăng nên nó là hàng thông thường ..Hàng thứ cấp....nhưng tiêu dùng Pesi giảm nên nó làm hàng cấp thấp Giới hạn ngân sách ban đầu 0 Tối ưu ban đầu 1. Luợng Pepsi Giới hạn ngân sách mới 3.

000 Giới hạn ngân sách mới Tối ưu mới 3. Giới hạn ngân sách ban đầu 0 Lượng Pizza 2.Sự thay đổi giá cả. …làm giảm tiêu dùng Pizza . Lượng Pepsi 1.. …và làm tăng tiêu dùng Pepsi 500 I2 I1 100 1.. Sự giảm giá Pepsi làm đường giới hạn ngân sách xoay ra phía ngoài.

. Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới C Tối ưu mới Hiệu ứng thu nhập Hiệu ứng thay thế Giới hạn ngân sách ban đầu 0 B Tối ưu ban đầu A I2 I1 Lượng Pizza Hiệu ứng thay thế Hiệu ứng thu nhập .Hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế..

Thiết lập đường cầu (a)Tối ưu của ngưòi tiêu dùng Lượng Pepsi Giới hạn ngân sách mới (b) Đường cầu về Pepsi Giá Pepsi 150 B I2 $2 A 1 50 0 Giới hạn ngân sách ban đầu B A I1 Lượng Pizza 0 50 150 Lượng Pepsi .

...Lượng Khoai tây B Hàng Giffen… Giới hạn ngân sách ban đầu Tối ưu với giá khoai tây cao hơn 2.Sự gia tăng giá khoai tây làm cho đường giới hạn ngân sách quay.làm tăng D tiêu dùng khoai tây nếu khoai tây là hàng Giffen Tối ưu với giá khoai tây thấp hơn C 1. E Giới hạn ngân sách mới 0 A I2 I1 Lượng thịt ..

$5.Quyết định lao động...nghỉ Tiêu dùng ngơi.000 Tối ưu 2.000 I3 I2 I1 0 60 100 Số giờ nghỉ ngơi .

Khi tiền lương tăng… 0 I1 Giờ nghỉ 2. .Sự gia tăng thu nhập.. (a) Đối với những cá nhân .. Đường cung lao động Tiêu dùng có những ưu thích này… dốc lên Tiền lương I2 BC1 BC2 1. …Số giờ nghỉ ngơi ngơi giảm… Số giờ lao động cung ứng 3. 0 .. ..và số giờ lao động tăng. .

và số giờ lao động giảm ứng 0 ... (a) Đối với những cá nhân Tiêu dùng có những ưu thích này… . …Số giờ nghỉ ngơi ngơi tăng… Số giờ lao động cung 3.. Đường cung lao động ngả về phía sau BC2 Tiền lương 1. . Khi tiền lương tăng… BC1 I1 0 I2 Số giờ nghỉ 2.Sự gia tăng thu nhập. . ..

Quyết định tiêu dùng -tiết Tiêu dùng kiệm… về già Giới hạn ngân sách $110.000 100.000 Tiêu dùng khi trẻ .000 Tối ưu I3 I2 I1 0 $50.000 55.

Lãi suất cao hơn làm đường ngân sách quay ra phía ngoài BC1 I1 I1 0 Tiêu dùng khi 2. . …dẫn đến tiêu dùng ít trẻ hơn khi còn trẻ và tiết kiệm nhiều hơn. 0 I2 Tiêu dùng còn trẻ 2. BC1 I2 1. Tiêu dùng về già BC2 Tiêu dùng về già (a) Lãi suất cao hơn làm tăng tiết kiệm (b) Lãi suất cao hơn làm giảm tiết kiệm BC2 1. …dẫn đến tiêu dùng nhiều hơn khi còn trẻ và tiết kiệm ít hơn..Sự gia tăng lãi suất...Lãi suất cao hơn làm đường giới hạn ngân sách quay ra phía ngoài..

000 B I2 A I1 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm $1.000 tem thực phẩm) ( 2 BC1 BC1 B I2 A I1 0 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm $1..000 0 .. (a) Giới hạn ngân sách không bắt buộc Thực phẩmTrợ cấp tiền mặt Thực phẩm Trợ cấp hiện vật BC( $1.000 tiền mặt) 2 BC $1.Trợ cấp tiền mặt đối lập với trợ cấp bằng hiện vật.

.. (b) Giới hạn ngân sách bắt buộc Food Trợ cấp tiền mặt Food Trợ cấp hiện vật BC($1.Trợ cấp tiền mặt đối lập với trợ cấp bằng hiện vật.000 tiền mặt) 2 BC $1.000 B A I1 $1.000 C B A I1 I2 I3 I2 0 0 Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm Tiêu dùng Hàng phi thực phẩm .000 tem thực phẩm) ( 2 BC1 BC1 $1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful