Definisi Stilistik

Levin. stilistik pembelajaran gaya ilmu lingusitik ..Definisi Stilistik ‡ Asal bahasa Inggeris style gaya dan daripada bahasa serapan linguistic tatabahasa. Ching.suatu deskripsi linguistik daripada bahasa yg digunakan di dlam teks sastera. Jacobson. Widdowson.dll . ‡ Leech. Simply defined as the (linguistic) study of style . ‡ Kamus bahasa Indonesia ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa ‡ Bally. Leech. Chartman. .

stilistika perhatian ‡ Aminuddin pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks.Definisi ‡ Chvatik kajian teks sastera dan kod estetik dengan kajian stilistik yg mengkaji bahasa dalamteks sastera sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. 1995:22) ‡ Rene Wellek dan Austin Warren. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu yang dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. .

.‡ Kamus linguistik edisi ketiga ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.

Bahasa perbandingan ‡ Menerangkan sesuatu secara berkias secara tidak langsung dapat menjaga perasaan terhadap sesuatu yang ingin disampaikan ‡ Menyamakan sesuatu benda dngan keaasaanatau peristiwa lain. .

bak ‡ Personifikasi perlambangan sifat2 manusia diberikan kepada benda tidak bernyawa ‡ Metafora perbandingan langsung .memberi sifat sesuatu objek secara perbandingan terus tidak perlu kata bak gabung abstrak dan konkrit ..Contoh bahasa menunjukkan perbandingan ‡ Simile perbandingan secara eksplisit dan dijelaskan pengggunaan kata eperti umpama.

‡ Eufemisme .bahasa yang digunakan memperhalus kata atau ucapan. Ucapan atau ungkapan lembut ‡ Alegori cerita digunakan sebagai lambang digunakan dlm pendidikan ‡ Antilesis membandingkan dua perkara yang berlainan di dalam masa yang sama ayat dibina terdiri dua frasa mempunyai makna bertentangan .

Keberkesanan Stilistik .

Rumusan .

Sekian. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful